...... ส่วนฝายที่ ชำ�รุดเสียหายเป็นฝายชั่วคราวกั้นแม่นำ�้ปิงที่ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ขณะ นี้ได้เข้าช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้�ำ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.