‘งานผ้าแฮนด์เมด’ น่ารักโดนใจ.. ขายได้ทั้งปี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รัตนพร อรรถาการ เจ้าของผู้ที่ทำ�งานผ้าแฮนด์เมด ขายภายใต้แบรนด์ “ดอลลี่บายสแน๊ปปี้ (dollybysna­ppy)” เล่าว่า... ทำ�งาน เป็นพนักงานบริษัทมาตั้งแต่ที่ยังเรียนปริญญาตรี จนเรียนจบในสาขา­การ จัดการการตลา­ด ก็ยังคงทำ�งานอยู่ที่เดิม ส่วนงานตุ๊กตาผ้าและงานผ้า แฮนด์เมดอื่น ๆ ตอนนั้นก็ทำ�เป็นงานอดิเรกเพราะชื่นชอบงานประ­เภท นี้อยู่แล้ว ยังไม่ได้คิดที่จะทำ�ขายอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ก็จะทำ�เป็นของ ขวัญให้เพื่อน จนต้องออกจากงา­นเพื่อมาดูแลแม่อยู่ที่บ้าน ก็เลยเริ่ม มองหาอาชีพทำ�เพื่อเป็นการหารายไ­ด้ จึงเริ่มมาทำ�งานแฮนด์เมดนี้ ขายเพราะเป็นงานที่ชอบและถนัดอยู่แล้ว ...เจ้าของ ละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มาทำ�การร่างแบบ และออกแบบต­าม โจทย์ที่ลูกค้าต้องการ เสร็จแล้วนำ�ไปให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าตกลงตามแบ­บก็ ลงมือทำ�ได้

ตัวอย่างการทำ� ก็ให้นำ�กระดาษแข็งมาตัด ให้ได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้ โดยจะตัดกระดาษแข็งจำ�นวน 2 แผ่นต่อการทำ� พวงกุญแจ 1 ชิ้นงาน จากนั้นก็นำ�ฟองน้ำ�แผ่นมาตัดเป็นรูปทรงกลมให้ได้ขนาด เท่ากับกระดาษแข็งที่ตัดเตรียมไว้ เสร็จแล้วก็มาเลือกผ้าตามที่ต้องการ นำ� กระดาษแข็งที่ตัดเป็นแบบไว้มาทาบลง บนผ้า ใช้ดินสอร่างเส้นตามแบบ ใช้ กรรไกรตัดผ้าโดยการตัดให้ตัดห่างจาก เส้นที่ร่างแบบไว้ประมาณ 3 เซนติเมตร ตัดผ้าจำ�นวน 2 ชิ้น

จากนั้นให้นำ�กระดาษที่ตัดเป็น แบบไว้ติดประกบกับฟองน้ำ�ทตัี่ดเตรียม ไว้ โดยใช้กระดาษกาวส­องหน้าติดยึดให้ แน่น นำ�ผ้าที่ตัดเตรียมไว้มาคลุมทับและ ทำ�การเย็บรอบวงกลม เย็บเสร็จแล้วให้รูดด้ายเพื่อให้ผ้าตึง ทำ�แบบเดียวกัน กับอีกชิ้นแต่ชิ้นนี้ไม่ต้องรองด้วยฟองน้ำ� นำ�หว่งพวงกุญแจมาร้อยด้วยริบบิ้น นำ�สว่นปลายริบบิ้นไปติดลงบนชิ้นงานที่เย็บเตรียมไว้ยึดด้วยกาวร้อนให้แน่น จากนั้นก็นำ�ชิ้นงานที่เตรียมไว้อีกแผ่นมาประกบติดใช้กาวร้อนยึดติดให้แน่น หนา ขัน้ตอนตอ่ไปกเ็ปน็การตกแตง่ ใหน้�ำผา้ใยบวัมาตดัเปน็รปูตามทีต่อ้งการ เสร็จแล้วก็ติดลงบนพวงกุญแจด้านที่มีฟองน้ำ�รอง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน การทำ� .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.