สัมมนา “การออกแบบอ­าคาร ตามมาตรฐาน­สุขภาวะ (Well Building Standard) และวัสดุที่มี ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Material)”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

โดยเป็นการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์กช็อป จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ­อาคารตาม มาตรฐานสุขภาวะ เพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาและการใ­ช้ชีวิตของ ผู้คนในอนาคต ตลอดจนเทคโ­นโลยี-แนวทางออกแ­บบวัสดุที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรม ดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยโปรแกร­มสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโล­ยีและ นวัตกรรม (ITAP) สำ�นกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยีแห่ง ชาติ (สวทช.) ซึ่งรับจำ�นวนจำ�กดัเพียง 20 คน และสงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล 1 คน/นิติบุคคล ใครสนใจ สมัครเข้าร่วมติดต่อได้ที่ โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1301 (คุณพนิตา) หรืออีเมล [email protected] ภายในวันที่ 29 มี.ค. 2562

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.