เสน่ห์ของหนังสือนิทานเด็ก อยู่ที่เรื่องราวของตัวหนังสือและ ภาพวาดแสนส­ดใส ที่มาช่วยเติมเต็มจินตนาการ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้จัดกิจกรรมเสริมอรรถรสให้ เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้นในกิจกรรม ที่นำ� เรื่องราวในหนังสือ นิทาน มาทำ� การแสดงในรูปแบบของ เพิ่มอรรถรสให้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สร้างประสบการ­ณ์ใหม่ให้กับ นิทานเรื่องเดิม สร้างความสนุกสนานและจินตนาการให้กับน้อง ๆ และ ครอบครัว

“ความลับของอลัน” เป็นผลงานของนักเขียนชาวอังกฤษ เป็น เรื่องราวสนุกสนานของจร­ะเข้อันธพาลที่มีนิสัยชอบแกล้งขู่ให้เพื่อนกลัว โดยไม่มีใครรู้ว่า ฟันแหลม ๆ ของ อลัน คือฟันปลอม แต่แล้วจู่ ๆ วัน หนึ่งเขาต้องตื่นขึ้นมาและพบว่าฟันปลอมได้หายไป!

คุณพรผกา อังกูรสุทธิพันธ์ นักจัดการความรู้อาวุโส ของอุทยาน สังเกต ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการลงมือทำ� และการแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการฝึกเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกันอีกด้วย” คุณภัชร์ภัสภรณ์ แท่นศรีเจริญ คุณแม่ของ

วัยสี่ขวบครึ่ง แฟนคลับตัวยงที่เข้า ร่วมกิจกรรม Reading Theatre เป็นประจำ� บอกว่า น้องชิงชิงสนุกและ ชอบนิทานมาก สิ่งที่สังเกตได้จากน้องคือ ครั้งแรกที่มา น้องชิงชิงยังนั่งนิ่ง ไม่กล้าออกไปร่วมแสดง แต่ครั้งที่สองที่สามเห็นได้ชัดว่าน้องกล้าแสดงออก มากขึ้น น้องจะลุกไปร่วมแสดงกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอกจากนี้น้องยังได้ทำ� งาน ศิลปะประดิษฐ์ ที่ช่วยฝึกสมาธิ และฝึกการคิดและการทำ� งานอย่างเป็น ระบบอีกด้วย ด้าน คุณเมย์ ปัญจางคกุล คุณแม่ของ

และ “เล่าว่า สนใจกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรม ที่ช่วยสร้างทักษะให้กับเด็ก เห็นว่าเมื่อเด็ก ๆ ฟังนิทานจากพ่อแม่ เขาจะเกิดจินตนาการจาก เรื่องราวในนิทาน แต่พอได้มาดูเรื่องราวเดิม ใน รูปแบบของละค­รเวทีที่มีเครื่องแต่งกายสดใส มีการแสดงออก­ที่มีพลัง ทำ� ให้เด็กได้สัมผัส อารมณ์ของตัวละครอย่างเต็มที่จึงเป็นการเปิด ประสบการณ์ทางศิลปะแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะกับ เด็กเป็นอย่างมาก “ความคาดหวังแรกคือแค่ความสนุก แต่พบว่าสิ่งที่ได้นอก เ ห นื อ จ า ก นั้ น คื อ สังคม เด็ก ๆ ได้เรียน รู้ว่าเวลาทำ� กิจกรรม เขาจะต้องมีส่วนร่วม กั บ เพื่ อ น อ ย่ า ง ไร ระเบียบและกติกา เป็นอย่างไร เหมือน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กฎ ของสังคม ซึ่งมองว่าสิ่งเหล่านี้สำ� คญักว่าความรู้ เพราะว่าความรู้เป็นสิ่ง ที่เด็ก ๆ ได้จากโรงเรียนอยู่แล้ว แต่ทักษะแบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่ เด็ก ๆ ที่จะต้องเติบโตไปอยู่ในสังคมจริง ๆ ที่พ่อแม่จะไม่อยู่ด้วย ซึ่งคุณ แม่มองว่านี่เป็นเรื่องสำ� คญัที่สุด”. ของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.