“โรงเรียนมีโภชนาการดี เด็กพัฒนาการสมวัย ศูนย์กลางฐานควา­มรู้ ขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เดก็ไทยอายตุา่ํกวา่ 5 ขวบ มภีาวะเตยี้แคระแกรน็ถงึ ร้อยละ 10.5 มีภาวะผอม ร้อยละ 5.4 มีภาวะน้ำ� หนักเกิน (อว้น) รอ้ยละ 8.2 และมแีนวโนม้ของภาวะเรมิ่อว้นและ อ้วนสูงขึ้น เนื่องจากทานอา­หารที่ไม่มีประโยชน์ เด็กเหล่า นี้จะเสี่ยงต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงอ้วน และเสี่ยงต่อ การเกดิโรคไมต่ดิตอ่เรอื้รงั ซงึ่สง่ผลกระทบตอ่พฒันาการ และสุขภาพในระยะ­ยาวของเด็ก

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมกับ กองบัญชาการตำ� รวจ ตระเวนชายแ­ดน สร้างสรรค์โครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” นำ� รอ่งให้ กบัโรงเรยีนตำ� รวจตระเวนช­ายแดน 16 แหง่ในพนื้ที่ จ.กาญจนบรุแีละ ราชบุรี ภายใต้แนวคิด เพื่อส่งเสริมด้าน กรอบแนวคิดของการพัฒนา โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) เชิญตัวแทน ครูและผู้นำ� ชุมชน 80 คน มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน โภชนาการ และศกึษาดงูานเกษตร ณ โครงการชงั่หวัมนั ตามพระราชด­ำ� ริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง มาจากพระรา­ชดำ� ริ จ.เพชรบุรี 2) โรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำ� แผนงานพัฒนาการเกษต­รแบบผสมผสา­น มี ผลผลิตที่หลากหลายได้มาตรฐานและ­ปลอดภัย นำ� มาประกอบอา­หารกลางวัน ทมี่โีภชนาการครบ­ถว้น โดยดำ� เนนิการตามแผนง­านเปน็ระยะเวลา 4 เดอืน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และ 3) จัดคาราวานลง­พื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำ� เร็จของแต่ละโรงเรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.