(มหาชน)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

หันมาที่ภาคค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับปากท้องคนไทยโดย­ตรง...“ เห็นว่า เศรษฐกิจไทยหลัง รัฐบาลที่เกิดจากการเลือกตั้งปีนี้ ย่อมดีกว่าที่ผ่านมา เพราะจะช่วยให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ต่างประเทศ ที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งกลุ่มที่ลงทุนในประเทศอ­ยู่แล้วเริ่มเห็นสัญญาณบวก และโครงการ ต่าง ๆ ที่ถูกระงับไว้ในก่อนหน้านี้ เริ่มกลับมาดำ�เนินงานต่อเนื่อง อาทิ โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการ ผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจา­กการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุนเอฟทีเอ กระทรวงพาณิชย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.