แก้ม-นางสาวชลธิศา เวศน์คุณ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นักศึกษาคณะวิศว กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย จากทีม Happy Review ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน Lazada Livestream Competitio­n 2019 Presents Beauty Ambassador เวทสีนบัสนนุใหค้นรุน่ใหมไ่ด้ ใช้การไลฟ์สตรีมในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวว่า เคยทำ�ธรุกิจออนไลน์มาก่อนจึงสนใจที่ จะเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ ทำ�การถ่ายทอดสดแบบ­นี้ โดยส่วนตัวคิดว่าสิ่ง สำ�คัญในการไลฟ์สตรีมคือความจริงใจต่อคนดู ถ้ามีความจริงใจต่อคนดูก็จะสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อคนดูได้ การไลฟ์สตรีมแต่ละครั้งก็จะศึกษาหา ข้อมูลและทดสอบสินค้าก่อนจะนำ�มารีวิวผ่าน ไลฟ์สตรีม เพื่อที่จะได้บอกคนดูได้ว่าสินค้านี้ เหมาะกับใคร ใช้งานอย่างไรมีข้อดีและข้อสังเกต อะไรบ้าง ต่อมาคือการพูดต้องพูดให้สนุกและ โต้ตอบกับคนดูอยู่เสมอเพื่อที่คนดูจะได้ไม่เบื่อ หรือการเปิดโอกาสให้ร่วมเล่นเกมเพื่อให้รู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของการไลฟ์ ส่วน นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมหมาแก่กับ คนอ้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ก็ บอกว่า การร่วมกิจกรรมนี้ทำ�ให้รู้จักการเรียง ลำ�ดบัความสำ�คญั รู้จักจัดการเวลา และมีความ รับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งยังได้ประสบการณ์การ ทำ�งานจริง ๆ กับทางร้านค้า ซึ่งทีมมีเทคนิคใน การไลฟ์สตรีมคือ การเป็นตัวของตัวเองเวลาที่ ไลฟ์ เพราะต้องการแสดงใ­ห้เห็นถึงความจริงใจ ต่อผู้ชมหรือผู้บริโภค นอกจากนี้จะเป็นการ เตรียมตัวด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นสภาพแวดล้อม ของสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ ข้อมูลของ สินค้า รวมถึงกิจกรรมให้คนดูได้ร่วมสนุกอย่าง การแจกของร­างวัล เท่านี้ก็จะสามารถทำ�ไลฟ์ สตรีมที่ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับร้านค้า ได้แล้ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.