การศกึษาทำ�ใหค้นมี ความรู้ และเมอื่มคีวามรกู้ม็โีอกาสเลอืกทางเดนิชวีติไดม้ากขนึ้

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เรียนต่อ และอยากที่จะเรียนให้สูงยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เท่าที่ตัวเองจะสามา­รถไปถึง เพราะคิดว่า การที่มี ความรจู้ะชว่ยใหเ้ขาเลอืกโอกาสในชวีติไดเ้พมิ่ขนึ้ เขาจงึอยาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.