ตกปีละ 9,000 บาท กับอีก3,000 บาทเพ่อืเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนไป จนกว่าจะเรียนจบระดับปริญญาตรีครับ ซึ่งถ้าไม่ได้เงินทุนของมูลนิธิฯ ก็คงจะ แย่อยู่เหมือนกันครับ” “เพราะเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่น ทำ�ให้เราจะต้องรู้จักจัดสรร เวลาเรียน เวลาทำ�งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายขอ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พร้อมยํ้าว่า นนท์บอก ในฐานะเด็กกำ�พร้า นนท์เผยว่า เขาต้องบอกกับตัวเองทุกวันว่า ท้อ ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ด้วยความที่ตัวคนเดียว ทำ�ให้ต้องสู้มากกว่าคนอื่น ๆ ที่ มีครอบครัว มีญาติพ่นี้องคอยช่วยเหลือ ซ่งึเร่อืงน้เีป็นส่งิท่คีอยเตือนสติเขา ตลอดว่า อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง ก็ช่วยทำ�ให้เขามีภูมิคุ้มกันชีวิตเข้มแข็งมากขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.