ไวทยานนท์ อภษิฎา เครอืคงคา, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, ริ ญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ, ทอง ภูมิ สิริพิพัฒน์, ทนงศักด์ิ ศุภการ, แก้วใส คริสตัล, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, จอย ชวน ชื่น, กันตา ดานาว ฯลฯ โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ หลุยส์ เฮส

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คบัคงั่ อาทิ กำ�กบัการแสดงโดย พระเอกหนุ่ม พูดถึงบท

หรือ ว่า “เป็นบทที่ยาก และ หินสมช่อืเลยครับ คาแรกเตอร์ตอนแรกจะเร่มิ จากเป็นตำ�รวจที่ซื่อตรงมาก ตั้งใจทำ�งาน ไม่มี นอกไม่มีใน เป๊ะมาก แต่สุดท้ายก็โดนคนที่เราคิด ว่าเป็นเพ่อืน หักหลัง วางแผนใส่ความจนต้อง ออกจากตำ�รวจ ก็จะรู้สึกเหมือนผิดหวัง หมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.