นอกจากงานว­งการเชียร์ยังทำ�งานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม อะไรจากงาน­เหล่านั้นบ้าง?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“จุดเริ่มต้นจริง ๆ เริ่มมาจากที่เราได้เข้ามาเป็นนักแสดงช่อง 7 ก็มี โอกาสได้ไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบอุทกภัย บางพื้นที่เข้าถึงยาก แต่ความ ช่วยเหลือกลับเข้าไม่ถึง นั่นเป็นเหตุการณ์จุดประกายให้เชียร์เรียนปริญญาตรี ใน คณะสังคมสงเคราะ­ห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเราอย­ากให้ ปัญหาการช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึงแบบนี้ได้รับความสำ�คญัจากคนในสังคม หรือหน่วย งานที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ เวลาเห็นมูลนิธิที่ดีจำ�เป็นต้องปิดตัวลงเป็นเรื่องที่ปวดใจ สำ�หรับเชียร์มาก เพราะคนที่ออกมาเสียสละทำ�งานจิตอาสา เป็นเรื่องที่น่านับถือ แต่กลับไม่มีแรงสนับสนุนให้เขาไปต่อ ฉะนั้นเชียร์อยากให้ทุกคนหันมาให้ความ สำ�คญักับตรงนี้ให้มากขึ้นค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.