เชียร์เป็นนักแสดงอิสระเกือบ 4 เปลี่ยนแปลงหรือเปล่า?

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ชีวิตนักแสดงอิสระก็สนุกค่ะ ขอบคุณตัวเราเองเมื่อ 3-4 ปี ที่ แล้ว ตัดสินใจแบบนี้ เพราะเส้นทางนี้ทำ�ให้เราเรียนรู้ เติบโตไปอีกแบบนึง รวมทั้งเชียร์ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามา เพราะเชียร์ได้เดินทางไปร่วมงานกับ หลาย ๆ ที่ แต่ละที่ก็จะมีอะไรหลาย ๆ อย่างให้เราเรียนรู้ และนี่แหละคือ สงิ่ทเี่ราอยากไดร้บัจากการเปน็นกัแสดงอสิระ ในแงข่องการแสดงเ­รากม็ี ความหลากหล­ายของการทำ�งาน เพราะตั้งแต่เชียร์เป็นอิสระมา แต่ละเรื่อง จะรับบทไม่ซำ�้กันเลย ท้งัแง่ของบทบาทแล­ะโทนละคร ทำ�ให้เราเกิดการ เรียนรู้เยอะเลยค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.