“รางวัล DMSc Award” ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ให้แก่ผลงาน 3 ประเภท คือ ได้แก่ ดร.ณัฏฐิ กา แสงกฤช ศูนย์นาโนเทคโนโ­ลยีแห่งชาติ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อการวินิจฉัย พร้อมรักษาโรคมะเร็งต่อมน้�ำเหลืองที่ระบบประสาท­ส่วนกลาง

ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาส­ตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โรคสมาธิสั้น และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.