5. การที่มีนํ้าเดินหรือนํ้าครํ่าแตก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นํ้าเดินหมายถึง มีนํ้าครํ่าไหล ออกจากช่องคลอด คือมีการแตกของถุงนํ้าครํ่า ซึ่งโดยทั่วไปจะชักนำ�ให้เข้า สู่กระบวนการค­ลอดได้เร็วขึ้น ถ้าอยู่ในช่วงที่อายุครรภ์ครบกำ�หนดแล้วพวก นี้จะแสดงว่าเริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการค­ลอด พร้อมที่จะคลอดได้ เมื่อไรก็ตาม ที่มีนํ้าครํ่าเดินออกมา หรือมีนํ้าใส ๆ ไหลออกจากช่องคลอดออกม­า ต้องมา ตรวจดูที่โรงพยาบาลเ­หมือนกัน เพราะว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเรา เข้าใกล้ที่จะเข้าสู่กระบวนการค­ลอดแล้ว

สำ�หรับอาการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรสังเกตอาการน­อกจากเจ็บ ท้อง นํ้าเดินแล้วคือ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้ โดย ทั่วไปคืออาการนำ�ของเรื่องครรภ์เป็นพิษ ถ้าใครมีอาการปวดศีรษะ ตาพร่า มัว จุกแน่นลิ้นปี่ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อดูว่ามีภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่ ส่วน อาการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นมีไข้ ไอธรรมดา พวกนี้ควรจะมาพบแ­พทย์ทั้งหมด เพราะว่าอาการเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดได้ เหมือนกัน หรืออาจจะมีความผิดปกติอะไรร้ายแรงสอดแท­รกอยู่ ฉะนั้น เมื่อไร ก็ตามที่ผู้หญิงทุกคนมีอาการผิดปกติ ไม่แน่ใจ ควรมาพบแพท­ย์ ไม่ควรไปซื้อ ยารับประทานเอง เพราะว่ายาบางอย่างจะมีผลกับทารกในครร­ภ์ได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.