ชุมชนต้นแบบคาร์บอนเหลือศูนย์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ รักษาการประธ­าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอ เกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่ ตำ�บลกำ�แพง ได้รับคัดเลือกเข้า “โครงการชุมชน ต้นแบบคาร์บอนเหลือศูนย์” หรือ Zero Carbon Community ของอาศรมพลังงานฯ ภายใต้การ สนับสนุนจาก มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท., บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด และ สถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท. ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น ทีมงานได้จัดประชุมชาวบ้าน และสรุปว่าจะเดินหน้าท�ำ 5 กิจกรรมหลัก เพื่อ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประกอบด้วย กิจกรรม ปลูกผักผลิตเห็ด, กิจกรรมปลูกและแปรรูปสมุนไพร, กิจกรรมเกี่ยวกับข้าว,กิจกรรมผลิตกล้าไม้ และ กิจกรรมผลิตปุ๋ยถ่านไบโอชาร์

ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตำ�บลกำ�แพง มีสมาชิกอยู่ 133 ครัวเรือน จาก 12 หมู่บ้าน ตั้ง อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่แห้งแล้ง ชุมชนได้พัฒนา ตนเองมาตั้งแต่ปี 2553 เริ่มจากกลุ่มสมุนไพรสร้าง รายได้ แต่เนื่องจากปัญหานำ้�แล้ง ดินเสื่อม ป่าโทรม ท�ำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล จึงหันไปพัฒนาด้าน เศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับฟื้นฟูสภาพป่า ต่อมาได้ร่วม มือกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.ในการ ปลูกป่าทดแทนต้นยูคาลิปตัสที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.