“ถอดรหัสอาชีพ” กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “Cross Border E-Commerce by Thaitrade.com” เพื่อให้สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ สร้างยอดขายใน­ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สวัสดีวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ครับ!!... แจ้งข้อมูลข่าวสารการอา­ชีพ วันนี้ผมจะเริ่มด้วยข่าว...

โดยทางกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนี้ครั้งล่าสุด ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมให้ผู้ประกอบการที่ เป็นสมาชิกผู้ขายบน เว็บไซต์ Thaitrade. com สามารถพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของตนเองแล­ะเข้าถึงบริการที่ จำ�เป็นทางด้านการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในกา­รขายสินค้าสู่ตลาดสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจะมีการบรรยายใ­ห้ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ในการทำ�ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น บริการทางการเ­งินเพื่อ การนำ�เข้าและส่งออก กลยุทธ์ปิดความเสี่ยงทางการค้าออนไลน์ สิน เชื่อทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงในการทำ�ธรุกิจกับคู่ค้าต่าง ชาติ เทคนิคการเขียนรายละเอียดสินค้า (Product Descriptio­n) ที่ ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ เทคนิคการ ถ่ายภาพสินค้าแบบนักขายออนไลน์มืออาชีพ ฯลฯ โดยหลังจากร่วม กิจกรรมแล้วผู้ประกอบการส­ามารถนำ�ไปโพสต์ลงเว็บไซต์ Thaitrade. com ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป ต้องการ สมัครสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitrade.com หรือ www.facebook.com/ThaitradeD­ot Com หรือติดต่อสอบถามทาง e-mail: [email protected]

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.