สยบร้อนเรียกความสดชื่น ผ่าน ‘ออคโทบุส คาร์ปาชิโอ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อาหาร

เชฟหน่มุไฟแรง เกิดท่มีาร์กเซย เมือง ทางตอนใต้ของประเทศฝ­รั่งเศส นอกจากกีฬา ฟุตบอลที่ชื่นชอบแล้ว การทำ�อาหารเป็นสิ่งที่เชฟ หลงใหล ตั้งแต่เป็นตัวยุ่งป่วนคนครัว ช่วยคุณแม่ หรือคณุยายทำ�อาหารตามสไ­ตล์คนฝรั่งเศส เมื่อ โตข้นึได้เข้าไปเรียนท่สีถาบัน Lyceée Hoôtelier de Marseille อันทรงเกียรติ จับงานแรกมีโอกาส ร่วมงานกับเชฟระดับตำ�นานอย่าง “อแลง ซอง เดอแรงส์” ร้านอาหารมิชลินอันโด่งดัง ณ กรุง ปารีส หลังจากนั้นย้ายไปทำ�งานที่ห้องอาหาร มิชลินระดับหนึ่งดาว เลอ เซลาดอน โรงแรม เวสต์มินสเตอร์

ทว่าก้าวเข้าสู่วงการอาหาร­เอเชียเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยเดินทางไปมา ระหว่างกรุงเทพฯ และสการ์เล็ตในฮ่องกง สุด ท้ายก็ตกหลุมรักภูมิภาคนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น และ ตัดสินใจเข้าร่วมทำ�งานกับ

ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับ ความไว้วางใจเป็น รังสรรค์เมนู อาหารภายใต­แ้บรนดซ์นีอยา่งใกลช้ดิกบั

นำ�เสนอในรูปแบบ อาหารนานาช­าติ ผ่านเทคนิคการปรุงให้เข้ากับ วัตถุดิบ เครื่องเทศ และอาหารทะ­เลสด ๆ จาก สามารถสัมผัสได้ถึงความสดและ ความเหนียวนุ่มของปลาหมึกยักษ์ จากประเทศส­เปน สามารถสัมผัสถึง ความชุ่มฉำ่�ของซอสนำ้�มัน มะกอก เคล้ามิติแห่ง รสทั้งเปรี้ยว เค็ม หวาน สามารถ กิ น ไ ด้ อ ย่ า ง ง่าย ๆ กับ เค รื่ อ ง ดื่ ม แก้วโปรด แท้จริงแล้ว เหมือนเป็นเมนู ง่าย แต่ไม่ง่าย ด้วยขั้นตอนการทำ�ทละี่เมียดละไม

ประกอบด้วย ปลา หมึกยักษ์จากประเทศส­เปน 150 กรัม, น้ำ�มนัมะกอก 15 กรัม, หัวหอมแดง 15 กรัม, พริกระฆังสามสี 1015 กรัม, พริกไทยดำ� 1/2 ½ ช้ อ น ช า , มะนาว 10 กรัม, ผั ก ชี ฝ รั่ ง 10 กรัม, เกลือ 5 กรัม นำ�พริกระฆัง สามสี หอมแดง และ ผักชีฝรั่งมาล้างทำ�ความสะอาด จากนั้นนำ�มาหั่น ทรงลูกเต๋าเล็ก ๆ และคลุกเคล้าร่วมกันกับน้ำ�มนั มะกอก และหมักทิ้งไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.