“ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2562” (SINGHA R-SA Youth Camp 2019)

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัท บุ ญรอดบริวเวอรี่ จำ�กดั จัดการ ประชุมประจำ�ปีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาท่วั ประเทศ พร้อมขับเคลื่อน เดินหน้าส่งเสริม และ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนไทย­ผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย นักศึกษาสิงห์อาสากว่า 100 ชีวิตจาก 70 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ ได้นำ�เสนอ พูด คยุ แลกเปลยี่นความรแู้ละประสบการ­ณร์ว่มกนั ท�ำกจิกรรมพฒันาศกัยภาพด้านต่าง ๆ ของผนู้�ำ นักศึกษาและร่วมกันทำ�กิจกรรมอาสาที่เป็น ประโยชน์

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผ้อูำ�นวย การกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กดั กล่าวว่า การประกาศพันธกิจ ของสิงห์ อาสาครั้งนี้ คือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.