ช่วงก่อนฤดูไฟ คือ มกราคม.กุมภาพันธ์ ปลายกมุภาพนัธ-์มนีาคม เพอื่ตดัไฟโดยเฉพาะ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ซงึ่ในครงั้นเี้ราพานอ้ง ๆ เครอืข่ายนกัศกึษามาท�ำ กิจกรรมลงพื้นที่จริง เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำ�แนวกัน ไฟที่ถูกต้อง และปลูกฝังการมีจิตสำ�นกึที่ดีพร้อมช่วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.