การ แข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/19

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ณ รัฐเทกซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานจัดการ แข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) เปิด เผยว่า ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้ง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลก เปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพร่วมกัน เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี แกเ่ยาวชน ใหส้ามารถเรยีนรู้ พฒันาทกัษะ ความ คิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐาน สำ�ค ัญของเยาวชน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นหมู่ คณะของเยาว­ชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นนวัตกร ต่อไป การแข่งขันนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้งกระตุ้นความ รู้ ความสามารถ­ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมค­อมพิวเตอร์ ผู้ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 1,000 คน จำ�นวน 68 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น FLL รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำ�นวน 45 ทีม นานาชาติ ณ รัฐเทกซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17–20 เมษายน 2562 สำ�หรับผลการแข่งขัน ถ้ ว ย รา ง วั ล ป ระ เภ ท FLL 2018/19 ประเภท Robot Performanc­e Award 1st Place ได้แก่ จาก Robot

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.