ลิมปิชาติ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เวลา ตราบใดที่เชื้อแบคทีเรียยังคงอยู่ ช่องคลอด ก็จะปลอดจากก­ารติดเชื้อ การกระตุ้นคลิตอริสอาจ กระทำ�ได้หลายวิธี เช่น การใช้ลิ้นช่วย ใช้นิ้วมือ สัมผัส หรือใช้วัตถุที่มีความละเอียดอ่อน

การทำ�ออรัลเซ็กซ์ ในอวัยวะนี้ก็ต้องรักษา อวัยวะส่วนนี้ให้สะอาดปราศจ­ากกลิ่น หากไม่รักษา ดูแลความสะอา­ดก็อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพจากการ­ติดเชื้อได้ ปัจจุบันใช้นำ้�ยาฆ่าเชื้อ อ่อน ๆ ผสม 10/1 ใช้ล้างบริเวณคลิตอริสด้าน นอกก่อนช่วยระงับกลิ่นได้ ที่นิยมมากก็คือใช้น้ำ�มนั มะพร้าวชนิดสกัดเย็นทำ�ความสะอาดก่อนทั้งภาย นอกและภายใ­น จะช่วยฆ่าเชื้อโรคลดเชื้อแบคทีเรีย ทำ�ให้สะอาดไร้กล่นิได้ดี ถ้าหญิงไม่ชอบการใช้ล้นิ ปากช่วยก็ให้ใช้นิ้วปฏิบัติช่วยสัมผัสด้านจีสปอตได้ จะสามารถเพ­มิ่ความสขุจนถงึจดุสดุยอดไดด้อีกีวธิี หนึ่ง ข้อห้าม ห้ามใช้กับหญิงแปลกหน้า และหญิง บริการเด็ดขาด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.