ตอบ ดอก 42

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จดุเสยีวกระสันสดุยอดเปน็อวยัวะที่ตัง้อยู่ ภายใต้หนังส่วนที่แคมใน 2 ข้างมาบรรจบกันกรณี ฝา่ยหญงิมคีวามสขุหรอืพอใจจากจดุสมัผสัทคี่ลิ ตอริสไม่ใช่สิ่งผิดปกติ เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็น เช่นนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เป็นนักจิตวิเคราะห์เชื่อว่า ผ้หูญิงท่แีต่งงานแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดสุดยอดจาก การร่วมเพศทางช่องคลอดถือว่ายังไม่บรรลุวุฒิ ภาวะทางอาร­มณ์ และถา้เขา้สวู่ยัผใู้หญถ่อืวา่ไม่ ปกติ คลิตอริสเป็นอวัยวะที่มีปลายประสาท­ว่องไว ต่อการสัมผัสหรือการกระตุ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจก่อให้เกิดการระคายเ­คืองและเจ็บปวดได้ ง่าย การกระตุ้นอวัยวะส่วนนี้ต้องทำ�อย่างนุ่มนวล และระมัดระวัง อาจจะใช้เจลหล่อล่นืเข้าช่วยได้ โดยปกติแล้วอวัยวะเพศเป็นส่วนที่สะอาด แต่ เนอื่งจากอยใู่นทอี่บัและใกลก้บัรเูปดิทอ่ปสัสาวะ และอุจจาระ จึงมีกลิ่นที่น่ารังเกียจ

การทำ�ความสะอาดทุกครั้งทั่วร่างกาย และก่อนมีกิจกรรมทางเพ­ศจะช่วยให้อวัยวะเพศ ปราศจากกลิ่นและปลอดเชื้อโรค ช่องคลอดเป็น ช่องที่อยู่ระหว่างช่องขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ตามปกติจะเป็นบริเวณปราศจาก­เชื้อโรค เพราะ มีเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ระวงัเชอื้โรคทเี่ปน็อนัตรายตอ่รา่งกายอยตู่ลอด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.