รถแห่งอนาคต

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นงานบางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งนี้นอก เหนือจากรถยนต์ที่มีจำ�หน่ายแล้ว ก็ยังมี รถยนต์ต้นแบบมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นเทรนด์รถ ในอนาคต เรียกนำ้ ย่อยสำ�หรับคนที่หลงใหล นวัตกรรมยานยน­ต์ เริ่มจาก นำ�รถ ต้นแบบ รถเอสยูวีที่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า100% รถต้นแบบพลังงานไฟฟ้า ยนตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ใหม่ “NetGreen” ของ SAIC ให้กำ�ลัง สูงสุด110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า และวิ่ง ได้ไกลถึง 428 กม. ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง หรือ 335 กม. ตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งเอ็ม จีมีแผนจะแนะนำ�สู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็น ทางการภายใ­นปีนี้

ค่ายมาสด้าส่ง คอนเซปต์คาร์แห่ง อนาคต สไตลแ์ฮท็ชแ์บกทใี่กลเ้คยีงกบัโปรดกัชนั่ คาร์คันจริงมากที่สุดนำ�มาจากประทศ­ญี่ปุ่น เพื่อให้ ยลโฉมกนัแบบใกลช้ดิ รถตน้แบบจากมาสด­า้ที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.