‘อัญชลี’ ต้นแบบครูส่งเสริมดนตรี ผู้ก่อตั้งวงประสานเ­สียงชาติพันธุ์ “SETเชิดชูผู้ทำ�ความดีเพื่อสังคม ประจำ�ปี 2561”

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมผู้ทำ� ความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างทุ่มเทและเสียสละในด้านต่าง ๆ รวม 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขา การพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาชนบท สาขาการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาการศึกษา และสาขาการ­พัฒนาห้องสมุด เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างและ ต่อยอดคุณความดีไปในสังคม โดยล่าสุดได้มอบรางวัลแก่ แก่ ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านเทอด ไทย จ.เชียงราย ซึ่งคัดเลือกโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็น องค์กรที่มุ่งใช้ดนตรีพัฒนาเยาวชนแ­ละสังคมไทย สามารถนำ�นกัเรียนเข้าถึงดนตรีได้เป็นจำ�นวนมาก

และเนื่องด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ภายในวงเป็นชาติพันธุ์ที่มีความแตก ต่างกัน มากถึง 7 ชนเผ่า ดนตรีจึงสามารถสอน­ให้นักเรียนยอมรับความ แตกต่าง สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรับผิดชอบ และได้เรียนรู้ การสร้างสุนทรียจากภายใน ดังคำ�กล่าวที่ว่า การสอนด้วยความเข้าใจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อทำ�ให้การเรียน การสอนง่ายยิ่งขึ้น กระทั่งวงได้รับการยอมรับ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จนได้รางวัลแห่งเกียรติยศ เหรียญทองการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่ง ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทา­นสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราช­กุมารี พร้อมทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของโรง­เรียน ตัวแทน อำ�เภอ และตัวแทนจังหวัด ร่วมแสดงในงา­นสำ�คญัต่าง ๆ เป็นที่รู้จักและ ยอมรับทั่วไปในวงกว้าง

ขณะเดียวกันคุณครูอัญชลียังใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส ทางการศึกษา รวมทั้งความเป็นอยู่ในอนาคตของ­นักเรียนที่ดียิ่งขึ้น จาก เหตุผลสำ�คญัคือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.