Daily News Thailand : 2019-10-10

หน้าหนึ่ง : 1 : 1

หน้าหนึ่ง

ยอื โละสารพษิ ผตู้ รวจฯฮมึ่ เขา้ รพ.ดว่ น เฉลิมชัยวูบ โยนปปช.ฟนั อดตี ขา้ ราชการเกษต­รฯ สต๊อก 3 สารพิษเจ้า เดมิ ยงั อา่ นตอ่ หนา้ 16 เรอื่ งสนั กระแสแรง 14วันแห่ส่ง พุ่งทะลุ213 ฮือฮา‘หนุ่ม’ ชาวร้อยเอ็ด ส่งคนเดียว 22เรื่องรวด ชมคลิปวิดีโอ เยี่ยมกองทัพบก พิสูจน์รอบ2 ตรวจเยยี่ ม...พล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี และรมว.กลาโหม ตรวจเยยี่ มกองบญั ชาการ พล.อ.อภริ ชั ต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พรอ้ มผนู้ าำ เหลา่ ทพั ใหก้ ารตอ้ นรบั กองทพั บก (บก.ทบ.) โดยมี ศพพริตตี ‘แม’่ ยงั คาใจ ท่ัวประเทศช่ืนชม “เดลินิวส์” ผนึกกำาลัง “สมาคมนักเขียนแห่ง ประเทศไทย” รงั สรรค์ โครงการ ขอตรวจพิสูจน์ศพ “ลัลลาเบล” รอบ 2 พ่อแม่พริตต้ดี ังโร่ร้อง ทุกข์ “รมว.ยุติธรรม” ดงึ แพทย์ เรอื่ งสนั้ ...นสพ.เดลนิ ฉบบั ท่ี 25,564 วนั พฤหสั บดที ่ี 10 ตลุ าคม พ.ศ. 2562 วิ สแ์ ละสมาคมนกั เขยี นแหง่ ประเทศไทย แนะนาำ โครงการ ประกวดเรอื่ งสน้ั ยอดเยยี่ มแหง่ ปี ชงิ รางวลั 5 แสนบาท ทอี่ มิ แพค็ เมอื งทองธานี 1‘บกกิ ปอ้ ม’ทา้ เดมิ พนั อา่ นตอ่ หนา้ 16 อา่ นตอ่ หนา้ 13 กมนั่งใจงบประมา­ณผา่ นสภา เพื่อไทยดักคอส.ส.ห้ามโหวตสวนม­ติพรรค ‘บิ๊กต่’โอดโดนด่า-ลั่นอดทนภารกิจไม่เสร็จ “บก๊ิ ปอ้ ม” ทา้ เดมิ พนั พ.ร.บ.งบประมาณ ผา่ นสภา!! ปดั สง่ คนดอดเจรจา­พรรค เลก็ “เพอ่ื ไทย” กาำ ชบั ส.ส.หา้ มโหวตสวน-แหกมตพิ รรค ขู่ รมต.ลงมติ เรอ่ื ง ถงึ ศาล รธน. เตอื นเนตบิ รกิ รอยา่ หาญกลา้ -ดนั ทรุ งั “สมพงษ”์ เผยไดเ้ วลาซกั ฟอก 3 วนั “พล.อ.ประยทุ ธ”์ โอดเปน็ นายกฯ โดนดา่ ลน่ั ตอ้ งอดทน อา่ นตอ่ หนา้ 9 ขดี เสน้ ธ.ค. ขึ้นเว็บโชว์ค่ารักษา รู้ทัน‘อารมณ์’ ช่วยสร้างภูมิ คุ้มกัน‘จิตใจ’ กล้วยไข่นอกฤดู ทาำ ได้กำาไรดี รับซื้อแพง ให้ผู้ป่วยดูเทียบราคา สงั่ ปรบั 43รพ.เอกชน ฐานมอบข้อมูลยาช้า ซากชา้ ง...ทมี คน้ หาพบซาก ชา้ งปา่ 2 ตวั ตดิ โขดหนิ จากจดุ เดนิ เทา้ ขนึ้ ไปชนั้ ที่ 5 ของนาำ้ ตก เหวนรก ประมาณ 300 เมตร ใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่ง จ.ปราจนี บรุ -ี นครนายก สง่ กลนิ่ เหมน็ ตลบอบอวลไป­ทวั่ โดยจะ เร่งกู้ซากและชำาแ­หละเพื่อให้ ยอ่ ยสลายไปเอง­ตามธรรมชาติ หน้า 4 หน้า 8 เตรยี มประกาศคา่ รกั ษา-บรกิ ารทางการแพ­ทย์ รพ.เอกชน ขน้ึ เวบ็ ไซตก์ รมการคา้ ชมคลิปวิดีโอ เจอซากช้าง อา่ นตอ่ หนา้ 2 ดกั ไดแ้ ลว้ 2ซากชา้ งตกเหว Nirvamed นวตั กรรมแพทย์ ระดับโลก ‘เทย่า’งงหนัก เสี่ยกำามะลอ อ้างเป็นแฟน หน้า 23 หน้า 26 โรย‘ปนู ก่อนแล่เนื้อ ขาว’ เร่งกู้อีก9ตัว ระดมกำาลังเร่งตาม หากซู้ ากชา้ งปา่ เขาใหญ่ ตกเหวนรก วางตาขา่ ย ดกั เจอ อา่ นตอ่ หนา้ 13 เชือด2ข้อหา หนมุ่ หวั รอ้ น ชกสาววอี อส ขงึ ตาขา่ ย...เจา้ ตงั้ เปา้ เฟส2 หนา้ ทกี่ ภู้ ยั และเจา้ หนา้ ทอี่ ทุ ยานแหง่ ชาตเิ ขา ใหญ่ ใชเ้ ชอื กโรยตวั เพอื่ ตดิ ตงั้ อวนตาขา่ ยดกั ซากชา้ งปา่ บรเิ วณ คลองตน้ ไทร หา่ งจากจดุ ทวี่ างตา ขา่ ยครงั้ กอ่ นประมาณ 500 เมตร ทา่ มกลางฝนตกห­นกั ทงั้ วนั แห่‘ชิมช้อปใช้’ ตาำ รวจจรเขน้ อ้ ย ตาม รวบแลว้ หนมุ่ หวั รอ้ นชก หนา้ -ประแจทบุ กระจก รถสาว สะพัด4.3พันล. ไมถ่ งึ 5ลา้ นคน รมว.คลงั “ชมิ ชอ้ ปใช”้ สง่ั เรง่ เดนิ หนา้ ไหวข้ อโทษ...นายฉตั รชยั ปรงุ สขุ ผตู้ อ้ งหายกมอื ไหวข้ อโทษ น.ส.กลุ วดี จริ ะวสิ ทุ ธิ ผเู้ สยี หาย หลงั กอ่ ขณะนงั่ อยใู่ นรถเกง๋ โตโยตา้ วอี อส ซงึ่ คลปิ โผลว่ อ่ นโซเชยี ล ตร.ดาำ เนนิ คดี 2 ขอ้ หา อา่ นตอ่ หนา้ 13 อา่ นตอ่ หนา้ 2 เหตชุ กหนา้ ฝา่ ยหญงิ

© PressReader. All rights reserved.