Daily News Thailand : 2019-10-10

โลจสิ ตกิ ส-์ นวตั กรรมขนสง่ : 10 : 10

โลจสิ ตกิ ส-์ นวตั กรรมขนสง่

10 โลจสิ ตกิ ส-์ นวตั กรรมขนสง่ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คํ่า เดือน 11 ปีกุน เต็มจ้า!ตั๋วรถไฟชั้น1-2กลับบ้านปีใหม่ เหลือแค่ชั้น3แต่รับได้วันละ1.2แสน ที่ปรึกษาโครงการ­ต่าง ๆ มาร่วมแสดงความ­ยินดี ยังมีอดีต ผอ.สนข. ผอู้ าำ นวยการ สาำ นกั งานการบนิ พลเรอื นแหง่ ประเทศไทย (กพท.) และ อดีตปลัดกระทรวงคม­นาคมและ อดตี ผอ.สนข. กม็ าใหก้ าำ ลงั ใจดว้ ย สว่ นการเปดิ ตวั ผอ.สนข.คนใหม่ เจ้าตัวหน้าบาน ที่ สนข. ว่าจ้าง นอกจากนี้ ‘บขส.’ยังเหลือเพยี บขนวันละ2แสน จุฬา สุขมานพ นางสรอ้ ยทพิ ย์ ไตรสุทธิ์ เปดิ บรรทดั ดว้ ยบรรยากาศ วันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลว­งชนบท (ทช.) ครบรอบ 17 ปี อบอุ๊น...อบอุ่นนะ ซคิ ะ แคค่ น ทช. เจา้ ภาพกล็ น้ แลว้ ยงั เสรมิ ด้วยแขกเหรื่อมากันเพียบ ที่สำาคัญ รมว. คมนาคม ยงั เคลยี รค์ วิ มาเป็นประธานในง­านจัดเต็มขน ที่ปรึกษา รมว. นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย รักษาการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริการโดยสารก­ารรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิด เผยว่า หลังจาก รฟท.เปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไ­ฟล่วงหน้า ไม่เกิน 90 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ในทุกเส้นทาง ตั้งแต่ วันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ยอดจองตั๋วโดยสารรถไ­ฟ ชั้น 1 และชั้น 2 เต็มหมดแล้วทุกเส้นทางทั้ง 242 ขบวน ซึ่งเป็นรถเร็วและรถด่วนรองรับได้ประมาณ 1.5 หมื่นคน ต่อวันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้เหลือเพียงตั๋วโดยสาร ชั้น 3 ของขบวนรถป­กติและขบวนรถพิเศษสายเหนือ กรุงเทพฯ-ศิลาอาสน์ (อุตรดิตถ์), สายอีสานกรุงเทพฯอุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-อุดรธานี ที่ รฟท.จัดเสริมไว้ เท่านั้นผู้โดยสารยังจองได้ซึ่งรองรับได้ประมาณ 2.2 หมื่นคน ต่อวัน ชยธรรม์ พรหมศร ส่วนว่าลูกน้อง จะแฮปปี้เหมือนคนทช.หรือไม่...ก็ไม่รู้ สนิ ะ!!...ตอ้ งถามคนสนข.เอาเองนะจะ๊ ... เราม่ายรู้?? บริษัท แอกซา่ ประกนั ภยั (มหาชน) ประกนั ภยั การเดนิ ทาง “แอกซา่ สมาร์ททราเวลเลอ­ร์” ปิดท้ายกับ ศกั ดสิ์ ยาม ชดิ ชอบ จาl กดั ฝาก วิรัช พิม ประชาสมั พนั ธ์ พะนิตย์ สุชาติ โชคชัย คมนาคม วัฒนากร กรรมการผู้ช่วย รมว.คมนาคม เลขานุการ รมว.คมนาคมและท­มี งาน นับสิบมา HBD รักษาการอธิบดีทช. ยิ้มไม่หุบ ตลอดงาน รมว.ศกั ดสิ์ ยาม ไม่ได้ไล่บี้งานหรือเน้นยำ้า อะไรเป็นพิเศษ แค่เปรย ๆ เรื่องช่วยนำ้า ท่วมและผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยจาก ยางพาราเทา่ นนั้ ......วนั หลงั จะมาเยยี่ มอกี เปดิ ตวั อธบิ ดปี า้ ยแดง กระแสดงี าม พระราม 9 เพราะเป็นคนในไม่ได้ข้ามห้วย มาแย่งเก้าอี้ใคร ลูกน้องชมนายรัว ๆ ผลงานออกแบ­บและคุมงานก่อสร้างดี๊ดี เป็นที่ภาคภูมิใจของชาว ทช. ทั้งสะพาน ภูมิพล และสะพานมห­าเจษฎาบดินทร์ ที่ช่วยให้คุณมั่นใจ ทุกการเดินทางไม่ว่า จะทริปใกล้หรือไกล คุ้มครองครอบค­ลุมทั้ง ชวี ติ ทรพั ยส์ นิ และเหตุ ไมค่ าดฝนั ตา่ ง ๆ แผน ความคมุ้ ครองประกนั ภยั การเดนิ ทางของแอกซ­า่ มีใหเ้ ลอื กถงึ 6 แผน สขุ สมรวย วันทนียกุล นายสภุ ทั ร์ กลา่ วตอ่ วา่ รฟท. คาดการณว์ า่ ชว่ งเทศกาล ปีใหม่ 63 ยอดผู้โดยสารจะใก­ล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประมาณ 1.2 แสนคนต่อวัน รฟท. เตรียมแผนรองรับด้วยการพ่วงตู้ โดยสารท้งั 242 ขบวนให้เต็มหน่วยของรถจกั รในการลากจูง เช่น ขบวนรถไฟปัจจุบันพ่วงรถอยู่ 10 คัน ขีดความสามาร­ถ อยู่ที่ 15 คัน จะเพิ่มเข้าไปอีก 5 คัน รวมทั้งจัดขบวนรถพิเศษ รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 แสนคนต่อวัน จากปกติ 8-9 หมื่นคนต่อวัน มั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน แต่ยำ้าว่ายังเหลือตั๋วชั้น 3 ที่จองได้ ส่วนรถเสริมทั้งหมดต้อง ซื้อตั๋ววันต่อวัน ปฐม เฉลยวาเรศ ชยธรรม์ จะจองตั๋วล่วงหน้ามากขึ้นเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ขณะ เดียวกันสัปดาห์หน้า บขส.จะประชุมภายในเตรียมความ พร้อมแผนอำานว­ยความสะดวก­การเดินทางของประ­ชาชน ชว่ งเทศกาลปีใหม่ อาทิ จาำ นวนรถ จาำ นวนเทย่ี ววง่ิ ทง้ั ขาไป และขากลับ เบื้องต้นจะจัดรถรองรับกว่า 1.6 หมื่นเที่ยวต่อ วัน รองรับผู้โดยสารได้วันละ 1.8-2 แสนคนต่อวัน. ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิ ทั ขนสง่ จาำ กดั (บขส.) เปดิ เผยวา่ การเปดิ ใหจ้ องตวั๋ เดนิ ทางลว่ งหนา้ 90 วนั ทกุ เสน้ ทางทวั่ ประเทศชว่ งเทศกาลปีใหม่ 63 ของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้ รับความสนใจจ­ากประชาชนท­ยอยจองตั๋วต่อเนื่องในเที่ยวรถ ปกติ แต่ยังมีจาำ นวนไม่มากนัก คาดว่าเดือน พ.ย. ประชาชน ลา่ สดุ บรษิ ทั ฯ รว่ มตอ้ นรบั ฤดกู าลทอ่ งเทยี่ วปลายปนี ดว้ ย โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อลูกค้าซื้อประกันภัย การเดินทางผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ แอกซ่าแบบรายเที่ยว แผนอีโคโนมี (Economy) รับส่วนลด 20% ในราคา เริ่มต้น 149 บาท จากราคาปกติ 186 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 จ้า...ดูรายละเอียด เพิ่มเติม https://www.axa.co.th/ promotions-for-exclusive-customers นะจ๊ะ ปั้นเยาวราชถน­น3ดาวลดชน แบบวา่ ทะลกั ความสขุ กนั ไปเลยจา้ สlานักงานนโยบาย­และ แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สถานีวัดมังกรทางเท้าไร้ร้านค้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการศูนย์ ความเป็นเลิศ THAIRAP กล่าวว่า ถนน เยาวราชเปน็ เสน้ ทางทมี่ กี ลมุ่ คนเดนิ เทา้ เปน็ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ใช้จักรยานจำานว­นมาก ถือเป็นกลุ่มเปราะ บาง ประเทศไทยเ­รม่ิ นาำ ระบบ IRAP ทมี่ มี าตรฐานสงู สดุ ถนน 5 ดาว และหากจะให­ป้ ลอดภยั ตอ้ งไมต่ า่ำ กวา่ 3 ดาวมาใชเ้ มอื่ 5 ปีก่อน ถ้าพัฒนาปรับปรุงได้เพิ่มขึ้นเพียง 1 ระดับ จะช่วย ลดอบุ ตั เิ หตคุ วามสญู เสยี ลงไดค้ รงึ่ หนง่ึ ถอื เปน็ มาตรการที่ได้ รับการพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน เป้าหมายประเท­ศไทยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง อย่างน้อย 75% บนถนน 3 ดาวขึ้นไป สาำ หรับทุกกลุ่มผู้ใช้ ภายในปี 73 เพียงใช้งบลงทุนต่อปี 0.1% ของ GDP ต่อปี จะช่วยลดผู้เสียชีวิตทางถนนลงไ­ด้ถึงปีละ 8,930 ราย และ ลดผู้บาดเจ็บสาหัสลง 1,964,518 รายในช่วง 20 ปี ส่งผล ประโยชนท์ างเศรษฐศาส­ตร์ 6,500 พนั ลา้ นบาท ทงั้ นปี้ จั จบุ นั ถนนไทยกว่า 40% อยู่ในระดับ 1-2 ดาว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแ­ผนงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับ จังหวัด (สอจร.) กล่าวว่า ย่านเยาวราช ถือเป็นต้นแบบของ การสร้างความปลอด­ภัยบนท้องถนนในเขต­เมืองหวังว่าจะ เป็นโมเดลนำาร่องไปเขตพื้นที่อื่น ๆ กทม. ตั้งศูนย์ประสาน งานและประชุมติดตามผลทุก 2 เดือน หากสาำ เร็จจะขยาย ไปทุกจังหวัด. ผิดกันลิบกับที่ ก่อตั้ง พร้อมกัน แต่หน่วยเล็กงบน้อย จัดงาน เรยี บงา่ ย แตก่ ม็ เี พอื่ นบา้ นสงั กดั กระทรวงฯ รวมทงั้ หนว่ ยงานนอกกระ­ทรวงและบรษิ ทั นายสปีด เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (กทม.) ร่วมกับ มูลนิธิ บลูมเบิร์ก องค์การอนามัยโลก และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสรมิ สขุ ภาพ (สสส.) ลงพนื้ ทตี่ ดิ ตาม การสาำ รวจถนนปลอด­ภยั ในเมอื งใหญ่ ย่านเยาวราช บริเวณถนนเจริญกรุง ที่ตั้งของสถานีวัดมังกร รถไฟฟ้า (เอ็มอาร์ที) สายสีนำ้าเงินส่วนต่อ ขยาย (หัวลำาโพง-บางแค) นาย สกลธี กลา่ ววา่ บรเิ วณสถานวี ดั มงั กร จากทางแยกซ­อยแปลงนามไ­ปถึง แยกหมอมแี ละแยกเสอื ปา่ ถนนเจรญิ กรงุ ระยะทาง 400 เมตร พบร้านค้ารุกล้ำาทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง 56 ราย ภายในสิ้นเดือน พ.ย. ทั้งหมดจะถูกย้ายไปขายในซ­อยมังกรแทน เสียค่าปรับรุกล้ำา ทางเท้ารายละไม่เกิน 2,000 บาท เพราะตามกฎ­หมายไม่ อนุญาตให้ขายของบนทา­งเท้า นอกจากนี้ยังพบถนนเยาว­ราชเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตปีละ 2 คน เนื่องจากต้องลงเดินบน [email protected] เช็กโบอิ้งนกแอร์หารอยร้าว นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำานวยการ สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำานักงานบริหาร การบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟเอเอ ได้ออกคำาสั่งสมควรเดินอากาศ (Airworthin­ess Directive) ให้ตรวจสอบ เครื่องบินแบบ Boeing 737-600, -700, -700C, -800, -900, และ –900ER เนื่องจากมีข้อมูลพบรอยร้าว (crack) บริเวณด้านซ้ายและขวาขอ­งโครงสร้างลำา ตัวที่เชื่อมต่อระหว่างปีกของเครื่องบินนั้น จากการตรวจ­สอบข้อมูลกับสายการบิน ของไทยที่ใช้เครื่องบินดังกล่าว พบว่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มีเครื่องบิน Boeing 737 อยู่ 30 ลำา เป็นแบบ Boeing 737-900ER 19 ลำา และ Boeing 737-800 จาำ นวน 11 ลำา นายจุฬา กล่าวต่อว่า ในจำานวนนี้ เครื่องบินที่มีอายุการใช้งาน หรือ Flight Cycle (FC) มากที่สุดอยู่ที่ 15,949 cycles เป็นอากาศยานแ­บบ Boeing 737-900 ER ดังนั้นอากาศยานทุกลำาของสาย­การบินไทย ไลอ้อนแอร์ ยังทาำ การบินต่อไปได้ โดยยังไม่ ตอ้ งตรวจสอบ เพราะอายกุ ารใชง้ านยงั ไมเ่ กนิ 22,600 cycles ขณะที่สายการบินนกแอร์มี เครื่องบินแบบ Boeing 737 อยู่ 14 ลาำ เป็น เครอื่ งบนิ แบบBoeing7­37-800 เขา้ เงอื่ นไข ต้องตรวจสอบภ­ายในวันที่ 10 ต.ค. 62 จำานวน 1 ลำา คืออากาศยานเ­ครื่องหมาย สัญชาติทะเบียน HS-DBO (30,565 FC) ส่วน 13 ลำาที่เหลือต้องตรวจสอบเ­มื่อมีอายุ การใช้งานเกิน 22,600 cycles ด้านนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบด้านความปลอด­ภัยตามกฎ ข้อบังคับมาตรฐานสา­กลของเอฟเอ­เอ และ กพท. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว เพื่อสร้างความปลอด­ภัยให้ผู้โดยสารในทุก เที่ยวบินที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์. ถนน จึงใช้รั้วสเตนเลสกั้นคนเดินเท้าและถนน รวมทั้งทาสี ทางมา้ ลายใหช้ ดั เจน ปรบั ปรงุ ทางเทา้ ใหเ้ รยี บ ยา้ ยหวั ดบั เพลงิ หม้อแปลงไฟฟ้าออกจากทาง­เท้า เชื่อว่าจะทำาให้อุบัติเหตุ ลดลง ถนนเยาวราช­ได้มาตรฐานถนน 3 ดาวตามมาตร­ฐาน IRAP Star Rating หรือการวัดเรตติ้งถนนที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต­ร์ 100 4.8หมื่นล้านทางชนบทเ­ป๊ะ ชนบทท่ัวประเทศ และอำานวยค­วาม ปลอดภัย รวมท้ัง ใช้ยางพาราเป็น สว่ นผสมซอ่ มสรา้ ง ตามนโยบายร­มว. คมนาคม นอกจากน้ี เตรียมจัดสรรงบฯ กวา่ 1 พนั ลา้ นบาท พัฒนาเส้นทางย่อย (สเปอร์ไลน์) เช่ือมโยงถนนสา­ยหลัก และโครงการ­โครงสรา้ งพน้ื ฐานสว่ นอน่ื ๆ อาทิ รถไฟทางคู่ สนามบนิ และทา่ เรอื เรม่ิ ใชง้ บฯปี 63 ประมาณ 200–300 ล้านบาท พัฒนาส่วนท่ีเร่งด่วน ก่อนก่อสร้างเต็มรูปแบบ ปี 64. ถนนเลียบชายฝ่งั ทะเลภาคใต้ ถนนทางหลวง­ชนบทสายบา้ น สระน้อย–บ้านปากน้ำาปราณ อ.ปราณบรุ จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ นายปฐม กล่าวต่อ ว่า ทช.ของบฯ ปี 63 รวม 48,005.5657 ลา้ นบาท ดาำ เนนิ การตามภารกิจและนโยบาย รฐั บาล อาทิ ถนนสนบั สนนุ ระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก (EEC) และเขตเศรษ­ฐกจิ พเิ ศษชายแดน กอ่ สรา้ งถนนลกู รงั เปน็ ถนนลาดยางห­รอื คอนกรตี 439 โครงการ 843.905 กม. สะพานคอนกร­ตี เสรมิ เหลก็ ทว่ั ประเทศ 140 โครงการ ความ ยาวรวม 9,167 เมตรตลอดจน­งานซอ่ มบาำ รงุ โครงขา่ ยทางหลวง เมอ่ื วนั ท่ี 9 ต.ค. นายศกั ดส์ิ ยาม ชดิ ชอบ รมว.คมนาคม เปน็ ประธานงานว­นั คลา้ ยวนั กอ่ ตง้ั ครบรอบ 17 ปี กรมทางหลวง ชนบท (ทช.) นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธบิ ดี ทช. รกั ษา ราชการแทนอ­ธบิ ดที ช. กลา่ ววา่ ทช.มถี นนในความรบั ผดิ ชอบ ทว่ั ประเทศ 3,267 สาย รวม 47,960 กม. ไดร้ บั งบประมาณปี 62 ทง้ั สน้ิ 46,786 ลา้ นบาท มีโครงการสาำ คญั อยรู่ ะหวา่ งดาำ เนนิ การท่ัวประเทศ อาทิ โครงการขยา­ยถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วง กาญจนาภเิ ษก–ถนนราชพฤกษ)์ 7.602 กม., โครงการขยา­ย ถนนราชพฤกษ์ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) (กม.22+900–กม. 31+250)ชว่ งถนนรตั นาธเิ บศร–์ ทล.345 ระยะทาง 8.350 กม. จะกอ่ สรา้ งแลว้ เสรจ็ ปลายปี 62 เพอ่ื มอบเปน็ ของขวญั ปีใหม่ ใหป้ ระชาชน ,โครงการกอ่ สรา้ งขยายถนนทา­งหลวงชนบทส­าย นม.1120–แยกทล. 2–บา้ นโคกไผ่ อ.เมอื ง จ.นครราชสมี า, ‘ดีเอสไอ’ ฟ้องทุจริตโฮปเวลล์ มั่นใจซีพีเซ็นสัญญา25ต.ค. รปู แบบอน่ื ตอ้ งดรู ายละเอยี ดอกี ครง้ั นายศักด์ิสยาม กล่าวต่อว่า ขณะ เดยี วกนั จะหารอื นายอนทุ นิ ชาญวรี กลู รอง นายกรฐั มนตรี เกย่ี วกบั ขน้ั ตอนการฟอ้ งรอ้ ง บริษัทโฮปเวลล์ เน่ืองจากประเมินเบ้ืองต้น พบว่ารัฐบาลมีโอกาสชนะคดีได้ในประเด็น การทจุ รติ จงึ ตอ้ งเดนิ หนา้ ตอ่ สรู้ อ้ื ฟน้ื คดดี ว้ ย การฟ้องอาญาในคดีทุจริต แต่จากการศึกษา รายละเอยี ดพบวา่ รฟท.ไมส่ ามารถฟอ้ งรอ้ งซาำ้ ไดแ้ ลว้ จาำ เปน็ ตอ้ งเปลย่ี นผฟู้ อ้ งรอ้ ง เบอ้ื งตน้ เหน็ วา่ กรมสอบสวนค­ดพี เิ ศษหรอื ดเี อสไอ สามารถฟ้องร้องแทนรฟท.ได้โดยบรรจุเป็น คดีพิเศษเม่ือได้ข้อสรุปกับนายอนุทินแล้ว จะดำาเนินการข้ันต่อไปทันที ส่วนโครงการ รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-อ่ตู ะเภา-สุวรรณภูมิ) ม่นั ใจว่า กลมุ่ ซพี จี ะมาเซน็ สญั ญาแนน่ อนเพราะเลอ่ื น จากวนั ท่ี 15 ต.ค. เปน็ วนั ท่ี 25 ต.ค.ใหแ้ ลว้ . นายศกั ดส์ิ ยาม ชดิ ชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางการ­แก้ไขปัญหาความ เสยี หายทเ่ี กดิ ขน้ึ จากโครงการ­ระบบการขนส­ง่ ทางรถไฟยกร­ะดบั ในกรงุ เทพมหานคร (โฮป เวลล์) ว่า ใกล้ครบกำาหนดท่ีศาลปกครอง สูงสุดมีคำาพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) ต้องจ่ายเงินชดเชยให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย)วงเงิน 2.5 หม่ืน ลา้ นบาท จากการบอกเ­ลกิ สญั ญาใหแ้ ลว้ เสรจ็ ภายในวนั ท่ี 19 ต.ค.น้ี จงึ ใหค้ ณะทาำ งานฯทม่ี นายพศิ กั ด์ิ จติ วริ ยิ ะวศนิ รองปลดั กระทรวง คมนาคม เปน็ ประธาน จดั ทาำ รายละเอยี ดและ ข้อสรุปเก่ียวกับตัวเลขและรูปแบบการจ่าย เงินชดเชยโฮปเ­วลล์ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน สปั ดาหน์ ้ี เพอ่ื นาำ เสนอทป่ี ระชมุ คณะรฐั มนตรี (ครม.) ในวนั ท่ี 15 ต.ค.น้ี พจิ ารณาเหน็ ชอบ แนวทางการด­าำ เนนิ การ สว่ นแหลง่ เงนิ ท่ี รฟท. จะนาำ มาจา่ ยชดเชยจะใช­ร้ ปู แบบการกเู้ งนิ หรอื Tollway..greenway .... ลน้ หลาม .... อจั ฉรา เจรญิ พร ผอู้ าำ นวยการฝา่ ยทรพั ยากรมนษุ ยแ์ ละสอ่ื สารองคก์ ร บรษิ ทั ทางยกระดบั ดอนเมอื ง จาำ กดั (มหาชน) และ ภทั รา โมรา ผชู้ ว่ ยผอู้ าำ นวยการดา้ นการตลาด ศนู ยก์ ารคา้ ฟวิ เจอรพ์ ารค์ รงั สติ รว่ มแถลงเปดิ ตวั โครงการสมดุ Green Way เปดิ รบั บรจิ าคกระดาษทใ่ี ชแ้ ลว้ มา ผลติ เปน็ สมดุ บรจิ าคใหก้ บั นกั เรยี น ทศ่ี นู ยก์ ารคา้ ฟวิ เจอรพ์ ารค์ รงั สติ นายณนั ทพงศ์ เชดิ ชู นายกสมาคมส­โมสรกรมการ­ขนสง่ ทางบก อดตี รองอธบิ ดกี รมการ ขนสง่ ทางบก พรอ้ มคณะ เขา้ แสดงความยนิ ดกี บั นายจริ ตุ ม์ วศิ าลจติ ร อธบิ ดกี รมการขนสง่ ทางบก ใน โอกาสเขา้ รบั ตาำ แหนง่ ใหม่ ดว้ ยบรรยากาศช­น่ื มน่ื ขณะทผ่ี บู้ รหิ ารขา้ ราชการและพ­นกั งานกรมฯ รวมทง้ั ผแู้ ทนสว่ นราชการภาย­นอกและภาคเ­อกชนกท็ ยอยเขา้ รว่ มแสดงความย­นิ ดลี น้ หลาม

© PressReader. All rights reserved.