Daily News Thailand : 2019-10-10

ต่างประเทศ : 11 : 11

ต่างประเทศ

11 ต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน กองทพั ตรุ กพี รอ้ มลยุ บกุ ภาคเหนอื ซเี รยี จากการสำาร­วจของสำานักข่าวเอเอฟ พี บารแ์ หง่ หนง่ึ ในยา่ นใจกลางเมอื งหลวงกรงุ มอสโก ทข่ี น้ึ ชอ่ื ทางดา้ นเบยี ร์ นกั ดม่ื หลายคน เผยวา่ ดม่ื นอ้ ยลง สว่ นหนง่ึ เพราะทางกา­รจาำ กดั เวลา อกี อยา่ งกค็ อื การสรา้ งทศั นคติใหม่ และ การปรบั เปลย่ี นวถิ กี ารใชช้ วี ติ ชาวรสั เซยี คนหนมุ่ สาวรนุ่ ใหมว่ ยั ทาำ งาน ด่ืมสังสรรค์น้อยลง และมุ่งทำางานหนักข้ึน เพ่อื พัฒนาประเทศ พัฒนาตนเองแล­ะครอบ ครวั ตามการรณรง­คข์ องรฐั บาล การทาำ งานหนกั การห่วงงาน ทำาให้เวลาในการกินด่มื เฮฮาลด นอ้ ยลง เร่งเสริมกำาลังพลต่อเนื่อง เคอรฟ์ วิ ศนู ยร์ าชการเอกวา­ดอร์ มือปราบสุรา ม็อบต้านมาตรการรัดเข็มขัดบุก ทรมั ปเ์ ตอื นวา่ เศรษฐกจิ ของตรุ กี “จะพงั ยบั เยนิ อยา่ งทเ่ี คยเกดิ ขน้ึ มาแลว้ ” หากปฏบิ ตั กิ ารทาง ทหารของรฐั บาลองั การาในภาคเ­หนอื ของซเี รยี “เกนิ ขอบเขต” และอธบิ ายวา่ การถอนทหาร ออกจากพน้ื ทส่ี ว่ นนน้ั ไม่ไดห้ มายความวา่ สหรฐั “ทอดทง้ิ ” นกั รบเคริ ด์ แต่เอสดีเอฟวิจารณ์การตัดสินใจของ รัฐบาลวอชิงตัน “ทำาลายความ­เช่ือม่ันและ ความไวว้ างใจ” ระหวา่ งกนั อยา่ งสน้ิ เชงิ และ รายงานวา่ รถถงั ของกองทพั ตรุ กเี รม่ิ ยงิ ปนื ใหญ่ โจมตฐี านประจาำ การบางแหง่ ของเอสดเี อฟแลว้ ซ่งึ กองกำาลังเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุด เพ่ือตอบโต้ต่อปฏิบัติการทางทหาร­ของตุรกีท่ี พรอ้ มเกดิ ขน้ึ ตลอดเวลา และมรี ายงานดว้ ยวา่ ผบู้ ญั ชาการของกอ­งกาำ ลงั เคริ ด์ เจรจากบั รฐั บาล ดามสั กสั และรสั เซยี “เพอ่ื ขอความสนบั สนนุ ” เน่ืองจากนอกเห­นือจากทหารตุรกีเองแล้ว รัฐบาลอังการายังสนับสนุนฝ่ายกบฏซีเรียใน นาม กองทัพปลดปล่อยซีเรีย (เอฟเอสเอ) ดว้ ย. กองทัพตุรกีเสริมกำาลังพลและยุทโธ ปกรณเ์ ขา้ สชู่ ายแดนทางตอ­นใตข้ องประเทศซง่ึ ติดกับภาคเหนือของซีเรียอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ คนื วนั องั คาร หลงั สหรฐั “สรา้ งเซอร์ไพรส้ ”์ ให้ กบั ทกุ ฝา่ ยทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เมอ่ื ประธานาธบิ ดีโดนลั ด์ ทรัมป์ กล่าวหลังการสนทนาท­างโทรศัพท์กับ ประธานาธบิ ดเี รเซป เทยย์ ปิ เออร์โดกนั เมอ่ื วันอาทิตย์ท่่ีผ่านมา ว่ากองทัพสหรัฐจะถอน กาำ ลงั พล “หนว่ ยรบพเิ ศษ” ซง่ึ มอี ยปู่ ระมาณ 50 ถงึ 100 นาย พรอ้ มสรรพาวธุ ทง้ั หมดออก จากแนวชายแ­ดนทางเหนือของซีเรีย เพ่ือ “เปดิ ทาง” ใหก้ บั ปฏบิ ตั กิ ารทางทหารข­องตรุ กี ในบริเวณดังกล่าว ซ่ึงเป็นฐานท่ีม่่ันของกอง กำาลังประชาธิปไตยซีเรีย (เอสดีเอฟ) ท่ีมี กองกาำ ลงั ปอ้ งกนั ตนเองชาวเค­ริ ด์ เปน็ แนวรว่ ม สาำ คญั ชาวรัสเซียข้ึนช่ือลือชามานาน ใน เร่ืองคอทองแดง­ด่ืมเหล้าเก่ง เคร่ืองด่ืมผสม แอลกอฮอลท์ กุ ชนดิ โดยเฉพาะเห­ลา้ ดกี รแี รง “วอดกา้ ” ทก่ี ลายเปน็ หนง่ึ ในสญั ลกั ษณ์โดด เดน่ ของประเทศ แต่รายงานล่าสุดขององค์การอนามัย โลก (WHO) เผยแพรเ่ มอ่ื วนั ท่ี 1 ต.ค. แสดง ใหเ้ หน็ วา่ การบริโภคเครอ่ื งดม่ื แอลกอฮอลข์ อง ชาวรสั เซยี ลดลงกวา่ 40% จากชว่ งสงู สดุ ใน ครสิ ตท์ ศวรรษ 2000 ปัจจัยหลักของการลดฮ­วบฮาบ เกิด จากมาตรการ­หลายอยา่ งทป่ี ระธานาธบิ ดวี ลาดิ เมยี ร์ ปตู นิ ผนู้ าำ ทน่ี ยิ มชมชอบกฬี า นาำ มาใช้ นบั ตง้ั แตข่ น้ึ ครองอาำ นาจในปี พ.ศ. 2543 รวม ถงึ การจาำ กดั การขายเหลา้ เบยี ร์ และการสง่ เสรมิ รปู แบบการใชช้ วี ติ ทด่ี ตี อ่ สขุ ภาพ รายงานของดับเบิลยูเอชโอ กล่าวว่า สหพนั ธรฐั รสั เซยี ไดช้ อ่ื วา่ เปน็ หนง่ึ ในประเทศท่ี ประชาชนดม่ื เหลา้ หนกั ทส่ี ดุ ในโลก เหลา้ เบยี ร์ คอื สาเหตหุ ลกั ทท่ี าำ ใหจ้ าำ นวนการเสยี ชวี ติ ของ ชาวรสั เซยี พงุ่ สงู ในชว่ งครสิ ตท์ ศวรรษ 1990 แต่ในระยะหลาย­ปที ผ่ี า่ นมา แนวโนม้ พลกิ ผนั ปรมิ าณการบรโิ ภคเครอ่ื งดม่ื แอลกอฮอล์ ต่อคนต่อปีของชาวรัสเซีย ลดลงถึง 43% ระหวา่ งปี พ.ศ. 2546–2559 โดยอกี ปจั จยั หลกั เกิดจากการบริโภคเหล้าเถ่อื นในรัสเซียลดลง อยา่ งมาก ผเู้ ขยี นบนั ทกึ รายงานบอกว­า่ แนวโนม้ น้ีเป็นปัจจัยสำาหรับเกณฑ์อายุยืนยาวข้ึนของ ชาวรัสเซีย ซ่งึ ถึงช่วงสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 หรอื ปที ผ่ี า่ นมาน้ี โดยคา่ เฉลย่ี อายยุ นื ของผหู้ ญงิ แดนหมขี าวลา่ สดุ อยทู่ ่ี 78 ปี สว่ นผชู้ าย 68 ปี ชว่ งครสิ ตท์ ศวรรษ 1990 คา่ เฉลย่ี อายุ ยนื ยาวของผชู้ ายรสั เซยี อยทู่ เ่ี พยี งแค่ 57 ปี รัสเซียภายใต้การบริหารปกครองข­อง ปตู นิ เจา้ หนา้ ทร่ี ฐั ดาำ เนนิ มาตรการหลา­ยอยา่ ง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมือง เช่น หา้ มรา้ นคา้ จาำ หนา่ ยเหลา้ เบยี ร์เกนิ เวลา23.00น. หรอื 5 ทมุ่ ขน้ึ ราคาขายปลกี ขน้ั ตาำ่ หรอื หา้ ม โฆษณาทง้ั หมด ทกุ ชอ่ งทางสอ่ื ประธานาธิบดีเลนิน โมเรโน ลงนามประกา­ศคำาส่ังฉุกเฉินเม่ือวันอังคาร ประกาศ เคอรฟ์ วิ รอบศนู ยร์ าชการ ซง่ึ ตง้ั อยู่ใจกลางกรงุ กีโต ระหวา่ งเวลา 20.00 น. ถงึ 05.00 น. ตาม เวลาทอ้ งถน่ิ หลงั สถานการณป์ ระทว้ งทย่ี ดื เยอ้ื ตง้ั แตส่ ปั ดาหท์ แ่ี ลว้ จากการทร่ี ฐั บาลประกาศ มาตรการรดั เขม็ ขดั ตามเงอ่ื นไขกยู้ มื เงนิ จากกองทนุ การเงนิ ระหวา่ งประเทศ ( ไอเอม็ เอฟ ) ท่ี รวมถงึ การยกเลกิ นโยบายอดุ หนนุ ราคาเชอ้ื เพลงิ ซง่ึ สง่ ผลใหร้ าคาสนิ คา้ อปุ โภคบริโภคอน่ื แพง ขน้ึ ตามไปดว้ ย ทง้ั น้ี ผนู้ าำ เอกวาดอรป์ ระกาศสถานก­ารณฉ์ กุ เฉนิ ทว่ั ประเทศเมอ่ื สปั ดาหท์ แ่ี ลว้ และจบั กมุ ผปู้ ระทว้ งไปแลว้ เกนิ กวา่ 500 คน สาำ หรบั การประกาศเ­คอรฟ์ วิ นน้ั เกดิ ขน้ึ หลงั กลมุ่ ผปู้ ระทว้ งหลายรอ้ ยคนรวมถงึ ชาวพน้ื เมือง สามารถฝ่าแนวร้วั ก้นั ของเจ้าหน้าท่รี ักษาความปลอ­ดภัยเข้าไปภายในสภ­าแห่งชาติได้ และมกี ารปะทะกบั ตาำ รวจซง่ึ จบั กมุ ผบู้ กุ รกุ ไดห้ ลายรอ้ ยคน ขณะทห่ี ลงั จากนน้ั ผนู้ าำ เอกวาดอร์ ใหส้ มั ภาษณก์ บั สอ่ื ทอ้ งถน่ิ ยนื ยนั วา่ เขาจะไมล่ าออกจากตาำ แหนง่ และจะไมร่ อ้ื ฟน้ื มาตรการ อดุ หนนุ ราคาเชอ้ื เพลงิ ทเ่ี ปน็ เงอ่ื นไขสาำ คญั ของไอเอม็ เอฟ ในการอนมุ ตั สิ นิ เชอ่ื วงเงนิ 4,200 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั (ราว 127,386 ลา้ นบาท) พรอ้ มทง้ั เผยวา่ เขากาำ ลงั พจิ ารณา “แนวทาง ประนปี ระนอม” โดยอาจขอให­ส้ หประชาชาติ (ยเู อน็ ) หรอื ศาสนจกั รเปน็ คนกลางไกลเ่ กลย่ี อนง่ึ รฐั บาลเอกวาดอ­รซ์ ง่ึ ตอนนจ้ี าำ เปน็ ตอ้ งยา้ ยสถานทท่ี าำ การไปยงั เมอื งกวั ยาคลิ ทอ่ี ยู่ ทางตะวนั ตก แทนกรงุ กีโตทอ่ี ยทู่ างเหนอื ของประเทศ ประกาศเมอ่ื สปั ดาหท์ ผ่ี า่ นมาดว้ ยวา่ จะ ลาออกจากกา­รเปน็ สมาชกิ องคก์ ารกลมุ่ ประเทศผสู้ ง่ ออกนาำ้ มนั (โอเปก) โดยจะมผี ลตง้ั แต่ วนั ท่ี 1 ม.ค. 2563. อันท่ีจริง ช่วงก่อนสหภาพโซเ­วียต แตกแยกออกเ­ป็นหลายประเท­ศ ดังท่เี ห็นใน ปจั จบุ นั มฮิ าอลิ กอรบ์ าชอฟ ผนู้ าำ โซเวยี ตคน สดุ ทา้ ย เคยนาำ การรณรงคล์ ดละเลกิ การดม่ื สรุ า ยาเมาในประ­เทศคร้งั ใหญ่ หลังจากสถิติบ่งช้ี ชนชน้ั แรงงานของป­ระเทศตดิ เหลา้ กนั งอมแงม สง่ ผลกระทบหนกั ตอ่ เศรษฐกจิ ประเทศ ทาำ ให้ การบริโภคเหลา้ เบยี ร์ในรสั เซยี ลดลงอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั ระหวา่ งชว่ งกลางครสิ ตท์ ศวรรษ 1980 จนถงึ ทศวรรษ 1990 แต่หลังการแตกแยก­ของสหภาพ โซเวยี ตในปี ค.ศ. 1990 หรอื พ.ศ. 2534 อตั รา การบริโภคสูงแบบพุ่งกระฉูดอีกคร้ัง และสูง จนถงึ เรม่ิ ตน้ ทศวรรษ 2000 ซง่ึ ปตู นิ ไดก้ าำ หนด มาตรการเพอ่ื แกไ้ ขปญั หาอยา่ งจรงิ จงั ตวั ปตู นิ เองแมจ้ ะไม่ใชค่ นท่ไี มด่ ม่ื เหลา้ โดยเดด็ ขาด แตก่ แ็ ทบไมเ่ คยดม่ื ใหส้ าธารณชน เห็น ปลายเดือนท่ีแล้วปูตินเดินทางไปตรวจ งานทแ่ี คว้นคอเคซัสเหนือ ยกแก้ววอดก้าให้ นักข่าวถ่ายภาพ และด่มื จิบพอเป็นพิธี ตาม ประเพณตี อ้ นรบั แขกของคนทอ้ งถน่ิ ข้อมูลการสำารวจ­ขององค์การอนามัย โลกยงั พบอกี วา่ ตอนนช้ี าวรสั เซยี ในวยั ผใู้ หญ่ โดยเฉลย่ี ดม่ื เหลา้ นอ้ ยกวา่ ชาวฝรง่ั เศสและชาว เยอรมนั นอกจากการร­ณรงคล์ ดละเลกิ เหลา้ แลว้ รัฐบาลรัสเซียยังรณรงค์เลิกบุหร่ีอย่างแข็งขัน และต่อเน่อื งด้วย ผลสำารวจกา­รใช้ยาสูบของ ประชาชนท่วั โลก Global Adult Tobacco Survey เมอ่ื เรว็ ๆ น้ี พบวา่ ชาวรสั เซยี สบู บหุ ร่ี นอ้ ยลงกวา่ 1 ใน 5 ระหวา่ งปี พ.ศ. 2552–2559 เหลือ 30% ของประชากร­ท่วั ประเทศ ท่ยี ัง สบู บหุ รอ่ี ย.ู่ ทง้ั น้ี การถอนกาำ ลงั พลของสหรฐั ออก จากแนวรบตา­มแนวตะเขบ็ ชายแดนทางเ­หนอื ของซเี รยี เหมอื นเปน็ การสง่ สญั ญาณ “ยกเลกิ เขตกนั ชน” ในบรเิ วณนน้ั โดยปรยิ าย แมต้ อ่ มา แคชเมยี รภ์ ายใตอ้ ธปิ ไตยของอนิ เดยี ตง้ั แตว่ นั พฤหสั บดที ่ี 10 ต.ค.น้ี หลงั สง่ั อพยพนกั ทอ่ ง เทย่ี ว นกั เรยี นและนกั ศกึ ษา ตลอดจนผแู้ สวง บญุ และผใู้ ชแ้ รงงานออกจา­กพน้ื ทเ่ี มอ่ื ตน้ เดอื น ทแ่ี ลว้ “ดว้ ยเหตผุ ลดา้ นความมน่ั คง” เพยี งไม่ ก่วี ันก่อนการประกา­ศกฤษฎีกาพิเศษ ยกเลิก สถานะปกครอ­งตนเองของรัฐชัมมูและกัศมีร์ สรา้ งความไมพ่ อใจอยา่ งหนกั ใหแ้ กป่ ากสี ถาน บญั ชตี ดิ ลบ สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ออกแถลง การณเ์ มอ่ื วนั องั คาร วา่ งบประมาณขอ­งองคก์ ร ขาดดลุ มากถงึ 230 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั (ราว 6,978 ลา้ นบาท) และเงนิ คงคลงั ของยเู อน็ อาจ “ไมเ่ หลอื ” ภายในสน้ิ เดอื น ต.ค.น้ี เพราะยอด บรจิ าคตามปงี บประมาณยงั ขาดอกี 30% ดา้ น นายอนั โตนิโอ กเู ตรเ์ รส เลขาธกิ ารยเู อน็ กลา่ ว วา่ หนว่ ยงานอาจตอ้ งใชม้ าตรการ “ปรบั ยทุ ธวธิ การทาำ งาน” ทร่ี วมถงึ การระงบั หรอื ยกเลกิ การ ประชุมบางรายการ การลดการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกสถาน­ท่ี และ “การประหยัด พลงั งาน” หลกั ฐานไมพ่ อ ศาลคดอี าญาทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบ กลางของฟลิ ปิ ปนิ สม์ คี าำ พพิ ากษาเมอ่ื วนั องั คาร ปฏเิ สธคาำ รอ้ งของรฐั บาลชดุ ปจั จบุ นั ซง่ึ ตอ้ งการ ยดึ ทรพั ยส์ นิ มลู คา่ หลายลา้ นดอลลารส์ หรฐั ของ อดตี ประธานาธบิ ดเี ฟอรด์ นิ านด์ มารก์ อส ผลู้ ว่ ง ลบั ซง่ึ มที ง้ั ในรปู แบบของเงนิ ในบญั ชธี นาคาร อสงั หารมิ ทรพั ยแ์ ละผลงานศลิ ปะ โดยศาลให้ เหตผุ ลวา่ ผรู้ อ้ งยงั ไมส่ ามารถแสดงห­ลกั ฐานได้ ชดั เจน วา่ ทรพั ยส์ นิ ตามรายการซ­ง่ึ ตอ้ งการยดึ เปน็ ของแผน่ ดนิ นน้ั ตระกลู มารก์ อสไดม้ าโดย มชิ อบ. เอกวาดอร์วุ่น...ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเอกวาด­อร์ ซึ่งสามารถฝ่าแนวกั้น ของเจ้าหน้าที่เข้ามาภายในอา­คารสภาแห่งชาติ ที่กรุงกีโต จนประธานาธิบดีต้องประกาศ เคอร์ฟิวรอบพนื้ ที่ ยกระดับความตึงเครยี ดใหก้ ับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการใช้มาตรการ รัดเข็มขัด ยกเลิกการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง ตามเงื่อนไขของไอเ­อ็มเอฟ (รอยเตอร์) เปดิ พน้ื ท่ี อินเดียประกาศยกเ­ลิกการจำากัดการ เดินทางเข้าส่รู ัฐชัมมูและกัศมีร์ หรือภูมิภาค เลนซ์ซูม อากาศรอ้ นเตรยี มขน้ึ บนิ ในเทศกาล บอลลูนนานาชาติที่เมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐ (เอพี) ปะจดั วางชอ่ื Paris recadre, travail in situ, 2019 ของศลิ ปนิ ชาวฝรง่ั เศสดาเนยี ล บเู รง อยู่ใตห้ อไอเฟล กรงุ ปารสี ชว่ งกอ่ นถงึ งานเทศกาลศ­ลิ ปะยามราตรี Nuit Blanche จดั 5-6 ต.ค.ทผ่ี า่ นมา (เอเอฟพ)ี 1.เทศกาลบอลล­นู ...บอลลนู 2.ใตห้ อไอเฟล...งานศลิ 1 4 5 3.เธอสวย...นักแสดงสาวชา­ว 2 6 อเมริกัน คริสตินา เฮนดริกส์ ร่วมงานประจำ­าปีคร้ังท่ี 10 Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles ท่ี อทุ ยานประวตั ศิ าสตรว์ ลิ โรเจอร์ สเตท ในแปซิฟิก ปาลิซาเดส รฐั แคลฟิ อรเ์ นยี (เอเอฟพ)ี 4.ฟ้าแดง... 3 กังหันยามอาทิตย์ตก ดินในทะเลเหนือ เมืองเบรเมอร์ฮา เวนทางเหนือ ของเยอรมนี (เอเอฟพ)ี 5.เหมียว... โผล่หน้าออกมาดู ขณะท่ีเจ้าของพา มนั มารว่ มกจิ กรรมการขอพ­รใหก้ บั สตั วเ์ ลย้ี งทก่ี รงุ มะนลิ า (เอเอฟพ)ี ฟลิ ปิ ปนิ ส์ วเข้าไปเล่นในท่อ ซ่งึ เป็นงานศิลปะจัดวางช่อื เมืองท่อในงานเทศก­าลศิลปะบนถนนใน กรงุ โซล เกาหลีใต้ (เอเอฟพ)ี . 6.เมืองท่อ...คนเดินถนนและนักท่องเท่ยี ยารักษาไขหวัดใหญแบบทานครั้งเดียว ไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อ Influenza virus มีอาการไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ มีนํ้ามูก คลื่นไส ถายเหลว สวนใหญอาการมักหายไดใน 5-7 วัน การรักษาในโรคไขหวัดใหญเหมือนการรักษาโรคไขหวัดทั่วไป การใหยาฆาเชื้อไวรัส Oseltamivi­r จะไดผลดีใน 48 ชั่วโมงแรก ยาจะชวยลดปริมาณเชื้อไวรัส ในสารคัดหลั่ง ลดอาการเจ็บปวย และลดอาการ­แทรกซอน เนื่องจากโรคสา­มารถแพรกระจายจากก­ารไอ จาม และเชื้อโรคสามารถ­มีชีวิตอยูไดหลายชั่วโมง โดย เฉพาะบนพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและความชื้นตํ่า ดังนั้นจึงควรลางมือบอยๆ การฉีดวัคซีนจะชวยปองกันโรคได ทั้งนี้ยาไขหวัดใหญตัวใหม Baloxavir marboxil ซึ่งเปนคนละตัวกับยา Oseltamivi­r ใชไดในเด็กอายุ 12 ปขึ้นไป โดยยาตัวใหมใชรักษาไขหวัดใหญชนิดที่ไมซับซอน ยาจะไดผลดีใน 48 ชั่วโมงแรก ผูที่นํ้าหนัก 40-80 กิโลกรัม ทาน40 มิลลิกรัม คือ 1 เม็ดครั้งเดียว หรือนํ้าหนักมากกวา80 กิโลกรัมรับประทานยา2 เม็ดครั้งเดียว ยาจะชวยยับยั้งไมใหเชื้อเติบโตใน24 ชั่วโมง ชวยลดการแพรเชื้อสูผูอื่น และทําใหอาการดีขึ้นเร็วกวาไมรับประทานยา และยังไมมีขอมูลในเด็กอายุนอยกวา 12 ป สตรีตั้งครรภและมารดาที่ใหนมบุตร ชมการผลิตยาคูลท เปนหมูคณะ และรับสมัครสาวยาคูลท โทร. 02 619 8008 สอบถามปญหาสุขภาพ สงจดหมายมาที่ บริษัท ยาคูลท เซลส (กรุงเทพฯ) จํากัด 1025 ชั้น 16 อาคารยาคูลท ถ.พหลโยธิน พญาไท พญาไท กทม. 10400 [email protected] เเพทยหญิงฐิตาภรณ วรรณประเสริฐ กุมารแพทย ส่่งั รับยาคูลทเปนประจํา โทร. 02 619 8008 ดูแลสุขภาพของประ­ชาชน นมเปรี้ยวยาคูลท หวงใย ใสใจ

© PressReader. All rights reserved.