Daily News Thailand : 2019-10-10

บทความ-การ์ตูน : 12 : 12

บทความ-การ์ตูน

12 บทความ-การ์ตูน วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน “ตอน นป้ี ลดหนจ้ี ากการทาl ไรข่ า้ วโพดหมดแลว้ ในสวน มที ง้ั มะมว่ ง เงาะ อโวคาโด ขนนุ สะตอ มะขาม ป้อม มีรายได้เพ่มิ ข้นึ สุขภาพก็ดี หลังมาทlา เกษตรอนิ ทรยี ซง่ึ จะกลายเปน็ มรดกสง่ ตอ่ ใหล้ กู หลาน และปหี นา้ กเ็ ลกิ ปลกู ขา้ วโพด เลกิ ใชเ้ คมที ง้ั หมด” หนอ่ ย ไม่ไดแ้ ค่ใชไ้ นโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตสเซ­ยี ม อยา่ งทห่ี ลายคนทอ่ งจาl และในดนิ จะตอ้ งสมบรู ณ์ อากาศ อนิ ทรวี ตั ถุ จลุ นิ ทรยี จงึ ทาl ใหต้ น้ ไมโ้ ต เรยี กไดว้ า่ “ดนิ ตอ้ ง มชี วี ติ ” จงึ จะทาl ใหต้ น้ ไมเ้ ตบิ โตสมบรู ณ์ หรอื จะเรยี กวธิ กี าร นว้ี า่ “เลย้ี งดนิ ใหด้ นิ เลย้ี งพชื ” ตามแนวทางศ­าสตรพ์ ระราชา” พแ่ี ดงนางปนดั แมจ้ ะถกู ตอ่ ตา้ นทง้ั จากเพอ่ื นบา้ นและครอบคร­วั ในชว่ งแรกท่ี เกษตรกรบา้ นแมฮ่ า่ ง อ.งาว จ.ลาำ ปาง คดิ จะแบง่ พน้ื ท่ี 10 ไรจ่ าก 24 ไรท่ เ่ี คยปลกู พน้ื เชงิ เดย่ี วอยา่ งขา้ วโพด มาเปน็ เกษตรอนิ ทรยี ์ไร่ นาสวนผสม เดนิ ตามศาสตรพ์ ระราชา เศรษฐกจิ พอเพยี งของรชั กาลท่ี 9 ตาม โครงการพลงั คนสรา้ งสรรค์โลก รวมพลงั ตามรอยพอ่ ของแผน่ ดนิ แคเ่ พยี งไม่ กป่ี คี วามพยายามข­องพแ่ี ดงกส็ มั ฤทธผิ ล เพราะนอกจา­กจะมรี ายไดท้ ม่ี ากขน้ึ กวา่ ทาำ เกษตรเคมแี ลว้ ไรข่ องพแ่ี ดงยงั เตม็ ไปดว้ ยพชื พนั ธ์ุไมท้ ส่ี ามารถเกบ็ กนิ เกบ็ ขายไดต้ ลอดทง้ั ปี ผนื ดนิ ทเ่ี คยแหง้ แลง้ เพราะถกู เคมที าำ ลายกก็ ลบั มาชมุ่ ชน้ื รม่ รน่ื ขน้ึ นอกจากจะเห­น็ ผลเชงิ ประจกั ษ์ในเรอ่ื งของสภาพ แวดลอ้ มทเ่ี ออ้ื ตอ่ การทาำ การเกษตร ฟน้ื คณุ ภาพชวี ติ ใหแ้ ก่ เกษตรกรแล้ว ยังประสบความ­สำาเร็จในแง่การพัฒนาคน ตวั อยา่ ง ดา ปน่ิ เงนิ พต่ี ง่ิ -นายประวณี พต่ี อ๋ ย-นางสาวกรอง­กาญน์ ศริ า ไพบูลย์พร น่าจะทlาให้สะดวกและเข้าใจง่ายกว่านี้ สองพ่ีน้องปกาเกอะญ­อ ท่ีสามารถพัฒนา ศกั ยภาพของตวั เองจนเปน็ ครู เปน็ วทิ ยากรอบรมแล­ะสอน คนในพน้ื ทต่ี า่ ง ๆ โดยเฉพาะพต่ี ง่ิ ทอ่ี ยกู่ บั ปา่ มาทง้ั ชวี ติ ทาำ ให้ เขา้ ใจในธรรมชา­ตขิ องพน้ื ท่ี ผนวกกบั องคค์ วามรใู้ หมท่ ่ไี ดร้ บั เรอื่ ง กรมทดี่ นิ 4.0 เรยี น คณุ เอก วภิ าวดี เปิดผลวิจัยแก้ปัญหา ดิน นา้ำ ป่า หลายวนั กอ่ นผมไดไ้ ปทาl ธรุ ะทสี่ าl นกั งานทดี่ นิ แหง่ หนงึ่ มี ปา้ ยบอกวา่ กรมทดี่ นิ 4.0 ใชแ้ คบ่ ตั รประชาชนแล­ะทะเบยี นบา้ น (ตน้ ฉบบั ) กจ็ ะดาl เนนิ การตา่ ง ๆ ไดเ้ ลย โดยไมต่ อ้ งใชเ้ อกสารอนื่ ใด แต่ในความเปน็ จรงิ กลบั ตอ้ งใชเ้ อกสารทกุ อยา่ งทคี่ ณุ บอกไม่ใชแ้ ลว้ ผมเลยไมเ่ ขา้ ใจวา่ ถา้ ยงั ไมพ่ รอ้ มอยา่ เพงิ่ เอาปา้ ยมาตดิ ดกี วา่ ไหม ขณะทอี่ าทติ ยก์ อ่ นผมดรู ายการหนงึ่ เขากบ็ น่ เรอื่ งสาl นกั งาน ทดี่ นิ เรยี กใหเ้ ขาไปเสยี ภาษี แตต่ อ้ งเอาสาl เนาโฉนดทดี่ นิ และใบซอื้ ขายทดี่ นิ เพอื่ จะดวู า่ ซอื้ ขายวนั ไหน ทงั้ ที่ในโฉนด มรี ะบวุ นั ซอื้ ขาย อยแู่ ลว้ และปญั หาทเี่ จออกี 1 จดุ ฝากคนไปจา่ ยภาษี จะตอ้ งทาl เรอื่ งมอบฉนั ทะใหไ้ ปจา่ ยเงนิ ทง้ั ทเี่ ปน็ การจา่ ยเงนิ เขา้ สาl นกั งานทดี่ นิ ไม่ใชเ่ ปน็ การรบั เงนิ เขา้ กระเปา๋ ของประชาชน แตค่ าl ตอบที่ไดจ้ าก เจา้ หนา้ ทอี่ า้ งวา่ เปน็ กฎระเบยี บ ผมว่าในยุคสมัยโลกออนไลน์ขนาดนี้แล้ว คงต้องทlาให้ สะดวกงา่ ยขนึ้ ไหมครบั เพอื่ ลดขนั้ ตอนและความ­ยงุ่ ยาก ดีไมด่ ตี อ่ ไป การจา่ ยภาษี นา่ จะจา่ ยผา่ นแอพพลเิ คชนั่ ของธนาคารไ­ดด้ ว้ ย ‘ศาสตร์พระราชา’ บทพิสูจน์ ไรข่ องพแ่ี ดง-ปนดั ดา เปน็ หนง่ึ ในโครงการ พน้ื ทท่ี าำ วจิ ยั จากศาสตรพ์ ระราชา บวกความคดิ สรา้ งสรรค์ ทาำ ใหพ้ ต่ี ง่ิ สามารถออกแ­บบพน้ื ท่ี ไดอ้ ยา่ งชาำ นาญ โดยอาศยั ความเขา้ ใจเรอ่ื งรอ่ งนาำ้ ธรรมชาติ แมใ้ นพน้ื ทย่ี าก ๆ ท่ไี มม่ ีใครทาำ ได้ พต่ี ง่ิ กส็ ามารถนาำ นาำ้ เขา้ มายงั พน้ื ทท่ี ต่ี อ้ งการจนได้ จนไดร้ บั การ ขนานนามวา่ “ดอกเตอรต์ ง่ิ ” ดา้ น นายอาทติ ย์ กรชิ พพิ รรธ ผจู้ ดั การใหญฝ่ า่ ยสนบั สนนุ ธรุ กจิ บรษิ ทั เชฟรอนประเ­ทศไทยสาำ รวจและผลติ จาำ กดั กลา่ ววา่ จากการรณรง­คต์ ามรอย ศาสตรพ์ ระราชาตง้ั แตป่ 2556 มผี ใู้ หค้ วามสนใจมาก­ขน้ึ ทกุ ปี และไดเ้ หน็ ผล สาำ เรจ็ เชงิ ประจกั ษ์ในพน้ื ทข่ี องผทู้ ล่ี งมอื ปฏบิ ตั ิทวา่ ยงั ขาดการจดั เกบ็ ขอ้ มลู และ ประเมนิ ผลอยา่ งเปน็ ระบบและมมี าตรฐาน ไมส่ ามารถนาำ ขอ้ มลู มาประมวลผล ในมติ ทิ างเศรษฐกจิ สงั คม และสภาพแวด­ลอ้ ม จงึ เกดิ โครงการวจิ ยั นข้ี น้ึ โดย จะนาำ ผลสรปุ จากการเกบ็ ขอ้ มลู ตลอด 2 ปที ผ่ี า่ นมาออกมาถอ­ดบทเรยี นเปน็ ชดุ ความร้แู ละค่มู ือ เพ่อื ให้ชุมชนอ่นื ๆ ท้งั หน่วยงานภาครัฐและภาคเอก­ชน สามารถนาำ ไปใชไ้ ดใ้ นอนาคต ผลการวจิ ยั จะถกู ตอ่ ยอดกลายเปน็ หลกั สตู รการพฒั นาเชงิ ภมู สิ งั คม ไทย สาขาวชิ าการออกแบบ­พน้ื ทต่ี ามแนวพระรา­ชดาำ ริ ซง่ึ จะถกู บรรจใุ นสถาบนั KBISE สถาบนั ทส่ี รา้ งขน้ึ ใหม่ในการดแู ลของสถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระ­บงั นกั ศกึ ษาในหลกั สตู รนจ้ี ะเรยี นผา่ นประสบการณ­จ์ รงิ จาก ปญั หาในพน้ื ท่ี หากสามารถท­าำ เกษตรจนพง่ึ พาตวั เองได้ สรา้ งรายไดไ้ ดก้ ถ็ อื วา่ เรยี นจบหลกั สตู ร ซง่ึ จะไดท้ ง้ั ปรญิ ญาบตั รและทท่ี าำ กนิ จาก ส.ป.ก. ผลการรณรงค์ ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของ การนาำ ศาสตรพ์ ระราชาและภ­มู ปิ ญั ญาทอ้ งถน่ิ มา ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต­ามหลักภูมิสังคม โครงการวิจัยน้กี ระต้นุ ให้เกษตรกรเกิดกำาลังใจ (Morale support) ทจ่ี ะทาำ เพม่ิ เตมิ สามารถ ให้คำาแนะนำาเ­ร่อื งเทคนิคต่าง ๆ (Technical support) เพอ่ื แกป้ ญั หาและอปุ สรรคทเ่ี กดิ ขน้ึ และสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำางา­น และงบ ประมาณ (Money Support) ในสง่ิ ทจ่ี าำ เปน็ ผศ.พเิ ชฐ โสวทิ ยสกลุ รกั ษาการผอู้ าำ นวย การ ศนู ยบ์ รู ณาการเทคโน­โลยเี พอ่ื การแกไ้ ขปญั หา ประเทศ สจล. กลา่ ววา่ ประเดน็ หลกั ในการวจิ ยั ไดแ้ ก่ การประมวลค­วามเกย่ี วขอ้ งสมั พนั ธข์ องการ จัดการดิน นำา้ ป่า บริบทด้านสภาพแวดล้อม ผลผลติ เศรษฐกจิ และสงั คม โดยมสี มมตุ ฐิ านวา่ ผทู้ น่ี าำ แนวคดิ โคก หนอง นา โมเดล ไปปฏบิ ตั ตามแนวทางท่ไี ดม้ กี ารออกแบบไว้ จะสง่ ผลใหม้ นี าำ้ เพยี งพอ ตอ่ ความตอ้ งการ สามารถรบั มอื กบั ความแปรปรว­นของสภาพอา­กาศ อนั จะนาำ ไปสคู่ วามยง่ั ยนื ในทส่ี ดุ ซง่ึ จากผลวจิ ยั พบวา่ กลมุ่ วจิ ยั มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจดา้ น การจดั การ ดนิ นาำ้ ปา่ และสามารถก­กั เกบ็ นาำ้ ไดเ้ พยี งพอ ดนิ อดุ มสมบรู ณ์ มี ความหลากหล­ายของพชื พรรณตา่ ง ๆ มากขน้ึ ชาวบา้ นมรี ายไดเ้ พม่ิ และมี คณุ ภาพชวี ติ ทด่ี ขี น้ึ ทง้ั หมดนส้ี ะทอ้ นใหเ้ หน็ แนวโนม้ ทด่ี ใี นการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื “การออกแบบเ­ชงิ ภมู สิ งั คมไทย การ ติดตามและประ­เมินผลเพ่ือบริหารจัดการนl้า ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” โครงการพลังคน สรา้ งสรรคโ์ ลก รวมพลงั ตามรอยพอ่ ของแผน่ ดนิ ใน ซ่งึ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิกสิกรรม ธรรมชาติ ศนู ยบ์ รู ณาการเทคโน­โลยเี พอ่ื การแกไ้ ข ปญั หาประเทศ สถาบนั เทคโนโลยี พระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกร­ะบัง และบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส­าำ รวจและผลติ จาำ กดั เพอ่ื จดั ทาำ เปน็ ฐานขอ้ มลู การเปลย่ี นแปลงทง้ั สภาพ ดนิ นาำ้ ปา่ ตามแนวศาสต­รพ์ ระราชาในรปู แบบ โคก หนอง นา โมเดล อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานทา­ง วชิ าการ ในมติ เิ ศรษฐกจิ สงั คม และสภาพแวด­ลอ้ ม ทง้ั น้ี โครงการวจิ ยั ฯ ครอบคลมุ 3 พน้ื ท่ี ไดแ้ ก่ ภาคเหนอื ทแ่ี มฮ่ า่ ง จ.ลาำ ปาง ภาคอสี านทบ่ี า้ นนาเรยี ง จ.อดุ รธานี และภาคตะวนั ตกทบ่ี า้ นหว้ ย กระทงิ จ.ตาก พน้ื ทล่ี ะ 100 ไร่ รวม 300 ไร่ และไดข้ ยายพน้ื ทว่ี จิ ยั เปน็ 400 ไร่ เนอ่ื งจากมผี สู้ นใจเปน็ อยา่ งมาก ดา้ นกลมุ่ คนทน่ี าำ แนวคดิ โคก หนอง นา ไป ปฏบิ ตั จงึ เพม่ิ จาก 30 ราย เปน็ 40 ราย โดยเรมิ่ โครงการมาต­ง้ั แตป่ 2560 ซง่ึ จะ เสรจ็ สน้ิ ทง้ั โครงการในป­นี ้ี นายวิวัฒน์ ศัลยกำาธร นายกสมาคมดินโลก และท่ปี รึกษามูลนิธิ กสกิ รรมธรรมชาติ กลา่ ววา่ การทาำ โครงการวจิ ยั เปน็ กลยทุ ธห์ นง่ึ ในการตดิ ตาม ดว้ ยความเคารพ­และนบั ถอื จกั รวาล กทม. กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง มหาดไทย เปน็ หนว่ ยงานทดี่ าÊ เนนิ งานออกหนงั สอื แสดงสทิ ธิใน ทดี่ นิ ใหร้ าษฎรและใหบ้ ริการจดทะเบียนสทิ ธแิ ละนติ กิ รรมเกยี่ ว กับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงการจัดที่ทÊากินให้ ประชาชนตาม­ประมวลกฎหม­ายทดี่ นิ ประชาชนเข้าไปติดต่อทาÊ ธุรกรรมกับกรมที่ดิน แล้วพบ ปญั หาเรอื่ งเอกสาร โดยมปี า้ ยบอกวา่ กรมทดี่ นิ 4.0 ใชแ้ คบ่ ตั ร ประชาชนและ­ทะเบยี นบา้ น (ตน้ ฉบบั ) จะสามารถดา­Ê เนนิ การตา่ งๆ ไดท้ นั ที โดยไมต่ อ้ งใชเ้ อกสารอนื่ ใด แต่ในความเปน็ จรงิ กลบั ไม่ เปน็ เชน่ นนั้ จะตอ้ งใชเ้ อกสารทกุ อยา่ งทบี่ อกไม่ใชแ้ ลว้ ทาÊ ใหเ้ กดิ ความสงสยั และไมเ่ ขา้ ใจวา่ หากยงั ไมพ่ รอ้ มอยา่ เพงิ่ นาÊ ปา้ ยมาตดิ แจง้ ใหป้ ระชาชนทราบ­และประชาชน­ดาÊ เนนิ การ เพราะจะทาÊ ให้ ประชาชนเกดิ ความไมเ่ ขา้ ใจวา่ จะตอ้ งดาÊ เนนิ การอยา่ งไร ขอฝากถงึ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ของกรมทดี่ นิ หรอื เจา้ หนา้ ทที่ เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล­ะดÊาเนินการแก้ไขเรื่องนี้ให้เกิดความ เขา้ ใจตรงกนั ดว้ ย เพอ่ื ความเขา้ ใจตรงกนั ของทกุ ฝา่ ย นภาพร พานชิ ชาติ [email protected] “ผลการวจิ ยั พบวา่ ตน้ ไมใ้ ชแ้ รธ่ าตเุ ปน็ 100 ชนดิ อยา่ งละนดิ ละ ข่าวปลอม คนละเรื่องกับเสรีภาพ มีข่าวสิงคโปร์จะออกกฎหมา­ยต่อต้านข่าวปลอมหรือ Fake news มาระยะหนงึ่ บงั คบั ใชแ้ ลว้ เมอื่ สปั ดาหท์ แี่ ลว้ กฮ็ อื ฮา เพราะเปน็ ประเทศแรกๆ­หรอื อาจเปน็ ประเทศแรก แนะควรมีมาตรการควบ­คุมบุหรี่ไฟฟ้า เรอื่ ง บหุ รี่ไฟฟา้ เรยี น คณุ เอก วภิ าวดี แม้ถูกกลุ่มนักวิชาการวิจารณ์ด้วยเห็นว่าขัดขวางงานด้าน วชิ าการตลอดจน­งานวจิ ยั ตา่ งๆ รวมทงั้ เสยี งจากองคก์ รสอื่ สากลอาจ จlากัดเสรีภาพในการแส­ดงความคิดเห็น ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ต่อ ตา้ นขา่ วปลอมเพยี งกงั วลวา่ รฐั บาลจะใชม้ นั มากกวา่ เจตนารมณต์ งั้ ตน้ ผมไดอ้ า่ นคอลมั นข์ องคณุ เอก วภิ าวดี ลงเนอื้ หาจดหมาย ของศนู ยว์ จิ ยั และจดั การความรเู้ พอื่ การควบคมุ ยาสบู (ศจย.) ทาl ขอ้ เสนอใหก้ ระทรวงพาณชิ ยค์ งการแบนบหุ รี่ไฟฟา้ เพอื่ ปอ้ งกนั สขุ ภาพ ชาวไทยนนั้ ผมขอชแี้ จงวา่ มาตรการควบ­คมุ ทดี่ นี นั้ คอื การทาl บหุ รี่ ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลจะได้บังคับใช้กฎหมายในกา­รดูแล มาตรฐานสนิ คา้ จาl กดั การเขา้ ถงึ ของเดก็ ๆ เหมอื นทรี่ ฐั บาลทาl แลว้ ประสบความส­าl เรจ็ ในการควบคมุ อายผุ สู้ บู บหุ รี่ ส่วนกรณีการเสียชีวิตโรคปอดอักเสบในสหรัฐอเมริกานั้น ศนู ยค์ วบคมุ และปอ้ งกนั โรคสหรฐั อเมรกิ าออกแถลงกา­รณ์ เผยแพร่ รายงานขอ้ มลู ทคี่ รอบคลมุ ทสี่ ดุ เปน็ ครงั้ แรก หลงั จากเกดิ เหตกุ ารณ์ พบผเู้ สยี ชวี ติ โรคปอดอกั เสบ ระบทุ งั้ เพศ อายุ และสารทพี่ บในบหุ รี่ ไฟฟา้ สรปุ ในเบอื้ งตน้ วา่ นา่ จะมสี าเหตหุ ลกั มาจากการใช­ส้ ารทเี อช ซี (THC) หรอื นาl้ มนั กญั ชา นอกจากนี้ จากรายงานผ­ลการตรวจสอ­บพบวา่ 77เปอรเ์ ซน็ ต์ ของผปู้ ว่ ยใหข้ อ้ มลู วา่ มกี ารใชผ้ ลติ ภณั ฑบ์ หุ รี่ไฟฟา้ ทมี่ สี ว่ นผสมของ ทเี อชซี หรอื มสี ว่ นผสมของทงั้ ทเี อชซี และนิโคตนิ เหลว โดยที่ 36 เปอรเ์ ซน็ ตข์ องผปู้ ว่ ยรบั วา่ มกี ารใชผ้ ลติ ภณั ฑบ์ หุ รี่ไฟฟา้ ทมี่ สี ว่ นผสม ของทเี อชซี เพยี งอยา่ งเดยี ว และอกี 16 เปอรเ์ ซน็ ต์ รายงานวา่ ใช้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีแต่สารนิโคตินเหลวเพียงอย่างเดียว โดย เกอื บทงั้ หมดเปน็ นาl้ ยากญั ชาทบี่ รรจมุ าในบรรจภุ ณั ฑท์ ป่ี ดิ สนทิ และ ผใู้ ชไ้ ดม้ าจากแหลง่ แบบไมเ่ ปน็ ทางการ เชน่ จากเพอื่ น รา้ นคา้ ผดิ กฎหมาย หรอื แผงขายตามท­อ้ งถนนทวั่ ไป ผมไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิดและโทษว่า เป็นเพราะบุหรี่ ไฟฟ้า แต่เป็นเพราะมาตร­การควบคุมที่ไม่ดี ทlาให้มีสินค้าไม่ได้ มาตรฐานในต­ลาด เพราะประเท­ศองั กฤษทบี่ หุ รี่ไฟฟา้ ถกู กฎหมาย และมกี ารควบคมุ ทดี่ หากประเทศไ­ทยตอ้ งการปกปอ้ งสขุ ภาพของ คนไทยจรงิ ๆ ควรมมี าตรการควบค­มุ บหุ รี่ไฟฟา้ ใหถ้ กู กฎหมาย และ จะไดแ้ กป้ ญั หาบหุ รี่ไฟฟา้ เถอื่ นที่ไมม่ มี าตรฐานไดด้ ว้ ย ของสงิ คโปรเ์ ปน็ ยาแรงทเี ดยี ว รฐั บาลมอี าl นาจสงั่ ใหข้ าใหญ่ โซเชยี ลอยา่ งเฟซบกุ๊ ,กเู กลิ ,ทวติ เตอรแ์ สดงคาl เตอื นตดิ กบั ขอ้ ความ ทรี่ ฐั บาลมองวา่ บดิ เบอื น ไปจนถงึ สงั่ ใหล้ บทงิ้ ขณะที่บทลงโทษผู้กระทlำผิดทั้งปรับสูงคิดเป็นเงินบำทก็ หลกั ลำ้ น และรนุ แรงถงึ จำl คกุ 5 ปี ยงั ครบั ในบา้ นเราซงึ่ อตั ราการปรากฏ­ตวั และขยายตวั ของ ขา่ วปลอมมากเป­น็ อนั ดบั ตน้ ๆของโลก อนั เนอื่ งมาจากสถาน­การณ์ ตะลมุ บอนทางการเ­มอื งประชาธปิ ไตยเผดจ็ การ กย็ งั ไม่ไปไกลถงึ ขนั้ เสนอกฎหมาย­ควบคมุ อยา่ งสงิ คโปร์ ว่าด้วยการเอาผิดเรามีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทl­าผิดทาง คอมพวิ เตอรด์ แู ลอยู่ ขณะเดยี วกนั หลายหนว่ ยงานไมว่ า่ กระทรวง ดจิ ทิ ลั ฯ,ตาl รวจกจ็ ดั ตงั้ ศนู ยต์ รวจสอบขา่ วปลอม ลา้ นลา้ นบาท (ไมร่ วมปี 63) เศรษฐกจิ ดี ชาว บา้ นลมื ตาอา้ ปากไดห้ รอื ไม?่ กต็ อ้ งตอบวา่ ไม!่ เพราะไม่เช่นน้ันคงไม่ต้องแจกเงินผ่านบัตร คนจน 14.5 ลา้ นคน 2 รอบแลว้ แถมยงั แจกเงนิ เทย่ี วและใชส้ อยผา่ นโครงการชมิ ชอ้ ป ใช้ ซง่ึ สดุ ทา้ ยเงนิ ไปกองอยู่ “ทนุ ใหญ”่ 2-3 กลมุ่ ไม่ ไดช้ ว่ ยขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ ในวงกวา้ ง “พยคั ฆน์ อ้ ย” เปดิ ดู 5 กระทรวงของ­บ เพม่ิ ขน้ึ สงู สดุ จากปี 62 คอื มหาดไทย 25,264 ลา้ น บาท แรงงาน 8,284 ลา้ นบาท การพฒั นาสงั คมฯ 7,938 ลา้ นบาท การคลงั 6,727 ลา้ นบาท และ กลาโหม 6,226 ลา้ นบาท ข่าวปลอมหรือข่าวลวงเป็นวิกฤติของวงการสื่อทั่วโลก ยงิ่ ชวี ติ มนษุ ยผ์ กู โยงกบั โลกออนไลนม์ ากขนึ้ มนั ยงิ่ ปลอมกนั หนกั ขนึ้ ใสร่ า้ ย,หลอกลวงจนถ­งึ ถอ้ ยคาl สรา้ งความเกลยี ดชงั หลาย ประเทศรบั มอื ดว้ ยการตงั้ ศนู ยก์ ลางชว่ ยในการตรวจ­สอบ อยา่ ง ในอเมรกิ าจดั ตงั้ กนั เยอะมาก แตน่ า่ ตกใจคอื “งบกลาง” ซง่ึ จดั สรรไว้ ใหน้ ายกรฐั มนตรใี ชจ้ า่ ย มตี วั เลขสงู ถงึ 518,770 ลา้ นบาท เพม่ิ ขน้ึ จากปี 62 จาl นวน 47,238 ลา้ น บาท ถามวา่ เอาเงนิ จาl นวนมากมากอ­งไวใ้ นงบ กลางเพอ่ื อะไร? ทาl ไมไมน่ าl ไปลงทนุ โครงการท่ี เป็นรูปธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพ่ือการ ศกึ ษา และสาธารณส­ขุ ทย่ี งั ขาดแคลนอยู่ งบประมาณบา­นฉาh่ 5 ปผี า่ นมา มโี ครงการใหญ่ ๆ อะไรท่ี เป็นรูปธรรมบ้าง? การบริหารจัดการนlา้ ขุด ลอกคคู ลองใชง้ บไปเทา่ ไหร?่ รถไฟฟา้ ความ เรว็ สงู กรงุ เทพฯ-โคราช สญั ญาแรก (3.5 กม.) สรา้ งไปกเ่ี มตรแลว้ ? สญั ญาท่ี 2-3-4 เมอ่ื ไหร่ จะประมลู ลงมอื ทาl ลา่ ชา้ มา 2 เดอื น ในทส่ี ดุ การประชมุ สภา ผแู้ ทนราษฎร วนั ท่ี 17 ต.ค.น้ี จะพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรา­ยจ่ายประจำาปี 63 วงเงิน 3.2 ลา้ นลา้ นบาท เพม่ิ ขน้ึ จากปี62 จาำ นวน2 แสน ลา้ นบาท ขาดดลุ ตดิ ลบอกี 4.69 แสนลา้ นบาท บา้ นเรามยี อดประมาณกา­รผใู้ ชเ้ ฟซบกุ๊ ทวั่ ประเทศ 54 ลา้ น สมาชกิ ไลน์ 42 ลา้ นและทวติ เตอร์ 12 ลา้ น ขา่ วพวกนเี้ มอื่ ถกู ปลอ่ ยออกไปจงึ เหมอื นไฟลามทงุ่ กระจายเรว็ มาก ชาวเนต็ ผโู้ ลดแลน่ อยู่ในโลกทตี่ วั เองรสู้ กึ เปน็ เจา้ ของ อยาก แสดงความเห­น็ โดยบรสิ ทุ ธิ์ใจและสภุ าพหรอื โจมตดี า่ ทอดว้ ยถอ้ ยคาl หยาบคายก็ทlาได้แทบไม่ยั้งคิด ยิ่งการเมืองร้อนแรงเผด็จการ, ประชาธปิ ไตย,คนรนุ่ ใหม,่ คนรนุ่ เกา่ มอี ยจู่ าl นวนมาก-สดุ โตง่ ตอ้ งมาลนุ้ ! กนั วา่ ในสภาพของ รฐั บาลผสมเกอื บ 20 พรรคการเมอื ง มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ แต่เป็น รฐั บาลเสยี งปรม่ิ นาl้ จะไปรอดหรอื ไม?่ เพราะถ้าโหวต พ.ร.บ.งบประมาณ ในสภาแพ้ฝ่ายค้าน พล.อ.ประยุทธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี และ รมว. กลาโหม ต้องยุบสภา หรือไม่ก็ต้อง ลาออก ในขณะท่ีสารพัดโครงการ ชว่ ยชาวบา้ น กซ็ อยยอ่ ยแบบไมเ่ ปน็ ช้ินเป็นอัน จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อ ระบบเศรษฐก­จิ ยนิ ดกี บั ศนู ยต์ ำ้ นขำ่ วปลอมของกร­ะทรวงดจิ ทิ ลั ฯเตรยี มเปดิ ตวั เปน็ ชอ่ งทำงรบั แจง้ และชแี้ จง เพมิ่ ควำมรวดเรว็ ในกำรตรวจส­อบ เพอื่ สกดั ขอ้ มลู เทจ็ โดยรวดเรว็ แตเ่ ชอื่ วำ่ งำนไมง่ ำ่ ย แตท่ เ่ี ปน็ ชน้ิ เปน็ อนั คอื งบ กองทพั ใชส้ อยกนั สบำยมอื ทง้ั เครอ่ื ง บนิ เฮลคิ อปเตอร์ เรอื ดำl นำl้ เรอื ผวิ นำl้ รถถงั รถหมุ้ เกรำะอำคำร­สถำนท่ีและ กำรทำl ประต-ู รว้ั รอบ ๆ คำ่ ยใหมเ่ อย่ี ม ใครเปน็ “ผบ.” เหลำ่ ทพั ตอ้ งซอ้ื กนั คนละลอต คนละฝงู มารษิ กรณั ยวฒั น์ บหุ รี่ไฟฟา้ เปน็ อปุ กรณ์ใชพ้ ลงั งานจากแบตเ­ตอรี่ เพอื่ ผลติ ปรมิ าณสารนโิ คตนิ ใชส้ ดู ดมเขา้ ไป โดยใชว้ ธิ ีไอระเหย โดยบหุ รี่ ไฟฟ้าจะใช้แบตเตอรี่สามารถชาร์จใหม่ได้เป็นตัวจ่ายไฟสร้าง ความร้อนให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า (Coil) เมื่อนÊ้ายาบุหรี่ไฟฟ้า (E-liquid) สมั ผสั กบั ขดลวด จะระเหยเปน็ ควนั ตามหลกั แลว้ แบตเตอรจี่ ะใหพ้ ลงั งานแกส่ วติ ช์ เมอื่ เปดิ ใชง้ านจะทาÊ ใหข้ ดลวด รอ้ น ในขดลวดจะม­สี าÊ ลี เมอื่ นาÊ้ ยาบหุ รี่ไฟฟา้ ถกู ใสล่ งไปในสาÊ ลี และเข้าไปถึงขดลวด นÊ้ายาจะถูกทÊาให้ร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะ สมและจะทาÊ ใหต้ วั นาÊ้ ยาบหุ รี่ไฟฟา้ กลายเปน็ ไอ สาÊ หรบั สว่ นประกอบของ­บหุ รี่ไฟฟา้ มดี ีไซนท์ เี่ รยี บงา่ ย แตม่ หี ลายสว่ นใชท้ าÊ ขนึ้ หรอื ใชก้ บั บหุ รี่ไฟฟา้ โดยตรง ดา้ นลา่ งมี ส่วนประกอบพื้นฐานของบุหรี่ไฟฟ้า แต่มีบางส่วนอาจจะไม่ เหมอื นกนั หรอื ถกู แทนดว้ ยแบบอนื่ ๆ หรอื สไตลเ์ ปลยี่ นไปตาม ยคุ สมยั เชน่ บหุ รี่ไฟฟา้ แบบกลอ่ ง มกี ารผลติ และใชก้ นั อยา่ งแพร่ หลายและเปน็ ทนี่ ยิ มในปจั จบุ นั . เพราะพวกสดุ โตง่ ไมว่ า่ ดา้ นใดพรอ้ มรบั และแพรข่ า่ วปลอม ขอ้ มลู เทจ็ แบบไมต่ อ้ งการการตรว­จสอบ ทาl ดว้ ยรสนยิ มสว่ นตวั อนั นี้ใชเ้ สรภี าพอยา่ งไรค้ ณุ ภาพ มวั่ ซวั่ มกั มคี าl พดู ทาl นอง “สอื่ หลกั ” ควรเปน็ ดา่ นแรกและดา่ น สดุ ทา้ ยแสดงความจ­รงิ เพอื่ สงั คมรบั รอู้ ะไรปลอม,ลวงหรอื ใสส่ ตี ีไข่ วนั นผ้ี มกเ็ หน็ วา่ สอื่ หลกั อยา่ งเดลนิ วิ สแ์ ละเพอื่ นหนงั สอื พมิ พอ์ นื่ ๆ ก็ทlาหน้าที่ตรวจสอบและ­ให้คlาตอบที่ถูกต้อง ปัญหาคือสังคม ออนไลนอ์ ยอู่ กี โลกหนงึ่ ถ้ากางดูตัวเลขต้ังแต่ พล.อ. ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศแ­ล้วสร้างหน้ีไว้ เพยี บ! ปี 58 งบตดิ ลบ 250,000 ลา้ นบาท ปี 59 ตดิ ลบ 390,000 ลา้ นบาท ปี 60 ตดิ ลบ 450,000 ลา้ นบาท ปี 61 ตดิ ลบ 550,358 ลา้ นบาท ปี 62 ตดิ ลบ 450,000 ลา้ นบาท ปี 62 มงี บกลาง 471,532 ลา้ นบาท ปี 63 งบกลางพงุ่ ขน้ึ มาเปน็ 518,770 ลา้ นบาท แตท่ ่ี เหน็ ๆ กนั อยู่ คอื บคุ ลากรการศกึ ษา-สาธารณสขุ นกั การภารโรง เงนิ เดอื นนอ้ ย ไม่ไดร้ บั เงนิ เดอื น ไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง โรงพยาบาลข­าดแคลน อปุ กรณ์ คนไทยฆา่ ตวั ตายเพราะปญั หาเศรษฐกจิ และภาระหนส้ี นิ กนั รายวนั จาำ นวนคนจนปา่ นน้ี น่าจะเกิน 14.5 ล้านคน ไปแล้ว ผู้คนต้อง ไปยนื รอตอ่ แถวยาวเหยยี ดหนา้ ธนาคารกรงุ ไทย เพ่ือสแกนใบหน้าก่อนได้สิทธิโครงการชิม ชอ้ ป ใช้ รวม 5 ปผี ำ่ นมำ สรำ้ งหน้ีไว้ 2.09 ลำ้ น ลำ้ นบำท สว่ นปี 63 งบจะตดิ ลบอกี 4.69 แสน ลำ้ นบำท สรปุ วำ่ 6 ปี สรำ้ งหน้ีไวเ้ ฉยี ด 3 ลำ้ น ลำ้ นบำท เขำ้ ไปแลว้ ! สดุ ทำ้ ยตอ้ งขอบรจิ ำค ศลิ ปนิ ดำรำตอ้ งวง่ิ เร่ียไร หนักไปกว่ำน้ันช่วงเกิดนl้ำท่วม นำยก รฐั มนตรมี ำนง่ั รบั โทรศพั ทข์ อบรจิ ำคชว่ ยผปู้ ระสบ ภัย แล้วมีงบกลำงไว้ทlำไม? หรือไม่กล้ำใช้งบ ฉุกเฉิน เพรำะประสิทธิภำพกำรชlำร­ะหน้มี ันแย่ ใชม่ ย้ั ? เราไมจ่ าl เปน็ ตอ้ งมกี .ม.ควบคมุ อยา่ งสงิ คโปร์ กใ็ หก้ าl ลงั ใจศนู ยต์ า้ นขา่ วปลอมหลายแ­หง่ พยายามใหด้ ที สี่ ดุ อยา่ ทอ้ ครบั เรามาถงึ จดุ นี้ไดอ้ ยา่ งไรไมร่ -ู้ แตก่ ม็ าแลว้ . แตอ่ กี มมุ ของประเทศ กาl ลงั สรา้ งบา้ น รบั รองผบู้ ญั ชาการทหารเ­รอื ราคา 112 ลา้ น บาท จาl เปน็ ขนาดนน้ั เชยี วหรอื !!. แตถ่ า้ ใครอยากรวย อยากมสี ภาพชวี ติ ความเปน็ อยทู่ ด่ี ขี น้ึ อยา่ เพง่ิ หยดุ หายใจ ขอให้ ทนรออกี 17 ปี เนอ่ื งจาก พล.อ.ประยทุ ธบ์ อก ไวว้ า่ ปี 2579 คนไทยจะมรี ายไดส้ งู แมงเม่า [email protected] พยัคฆ์น้อย 5 ปี พล.อ.ประยทุ ธ์ใชเ้ งนิ ไปไมต่ าำ่ กวา่ 14

© PressReader. All rights reserved.