Daily News Thailand : 2019-10-10

ต่อข่าวหน้า : 13 : 13

ต่อข่าวหน้า

13 ต่อข่าวหน้า 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน 2ซากชา้ ง พริตตี้ สอบสวนตอ่ ไป ทงั้ นี้ เมอ่ื ทาำ ความเขา้ ใจตรงกนั ทั้งสองฝ่าย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเชิญ แพทยน์ ติ เิ วชจาก รพ.จฬุ าฯ และ รพ.รามาธบิ ดี เป็นคณะกรรมกา­รร่วมสังเกตการณ์ นายพงษา ราตรี ทนายความคร­อบครัว ผู้เสียหาย กล่าวว่า ครอบครัวขอให้ชันสูตรศพ ของน.ส.ธติ มิ าอกี ครงั้ โดยยงั ตดิ ใจสารเคมบี าง ตัวซึ่งมีอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ แต่ต้องการทราบ วา่ สารดงั กลา่ วมอี ยู่ในศพของ น.ส.ธติ มิ า หรอื ไม่ ซึ่งทางนิติเวช รพ.จุฬาฯ ไม่ได้ทาำ การตรวจ ลึกลงไป ยืนยันว่าไม่มีประเด็นที่ต้องการให้ ตรวจซาำ้ กบั ทาง รพ.จฬุ าฯ โดยในวนั ที่10 ต.ค. จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ จาก รพ.จุฬาฯ และรพ.รามาธิบดี เพื่อฟังการ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนจะเริ่ม ดำาเนินการชันสูตรตรวจหาสา­รเคมีและหาร่อง รอยการกระท­ำาชำาเรา ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบในค­ดีอาญาของกระ­ทรวงยุติธรรม จะตอ้ งรอเอกสารส­รปุ สาำ นวนการสอบส­วนและ เอกสารรายง­านผลการชันสูตรจากพนักงาน สอบสวนนาำ มาประกอบ สาำ หรบั เงนิ จากกองทนุ ยุติธรรม สามารถอนุมัติให้ได้ทันที เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการดำา­เนินคดีและค่าทนายความ นอกจากนี้ นายสามารถ เจนชบั จติ รวนชิ ผชู้ ว่ ย รมว.ยุติธรรม นัดหมายแม่ของ น.ส.ธิติมา ไป กระทรวงแรง­งาน เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่อง การประกอบอ­าชีพ ภาระหนี้สิน ค่าผ่อนบ้าน และหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2 แสนบาท ทั้งนี้ ภายหลังชันสูตรศพเสร็จจะ ประสานวัดเพื่อนำาศพไปฌา­ปนกิจ ขณะท่ี นางศภุ มาส แมข่ อง น.ส.ธติ มิ า กลา่ ววา่ แม่ไมเ่ คยฝนั ถงึ มแี ตญ่ าติ ๆ คนรอบตวั และเพอ่ื นบา้ นมาเลา่ ใหฟ้ งั วา่ น.ส.ธติ มิ า มาเขา้ ฝนั ทง้ั น้ี ครอบครวั ยงั ตดิ ใจเรอ่ื งสาเหตกุ ารเสยี ชวี ติ รวมถงึ สารเคมที อ่ี ยู่ในรา่ งกายลกู สาวอย.ู่ หรือไม่ ขา้ วมนั ไกโ่ ลงศพ ตอ่ จากหนา้ 1 ต่อจากหน้า 1 มรี ายงานดว้ ยวา่ บางชว่ งเจา้ หนา้ ทกี่ ภู้ ยั และเจา้ หนา้ ทอี่ ทุ ยานเขาใหญ่ ตอ้ งใชเ้ ชอื กโรย ตัวเพื่อทำาการติดตั้งอวนตาข่ายดักซากช้างป่า บริเวณคลองต้นไทร ในระยะห่างจากจุดที่ วางตาข่ายไว้เมื่อวานนี้ 500 เมตร ท่ามกลาง ฝนที่ตกหนักทั้งวัน ขณะที่ นายจงคล้าย วรพงศธร รอง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ลงพื้นที่ให้กาำ ลังใจและติดตามการทำา­งาน ของเจ้าหน้าที่ โดยมี นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมผู้ช่วย หัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายจงคล้าย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ ดงั กลา่ ว พล.อ.ประวติ ร วงษส์ วุ รรณ รองนายก รัฐมนตรี และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมช­าติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสั่งการให้หาแนวทาง และมาตรการ­ในการดำาเนินการเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดเหตุการณ์แบบในครั้งนี้อีก จากการ ลงพื้นที่บริเวณนำ้าตกเหวนรกใ­นวันนี้พบว่า เพนยี ดชา้ งซงึ่ สรา้ งขนึ้ เมอื่ ปี 35 ยงั คงใชก้ ารได้ อยู่ เพียงแต่ต้องมีการสำารวจเ­ส้นทางเพิ่มเติม และวางแผนก­บั นกั วชิ าการในดา้ นตา่ ง ๆ วา่ จะ ต้องมีการสร้างเพนียดในเส้นทางอ่ืน หรือ สะพานในจดุ ทม่ี คี วามเสย่ี ง ซง่ึ จาำ เปน็ ตอ้ งหารอื กันอย่างละเอียดอีกครั้ง ต่อมารองอธิบดีกรมอุทยานฯ เดินทาง ลงพื้นที่บริเวณวางตาข่ายดักซากช้างบริเวณ ปากคลองต้นไทร เพื่อติดตามการทำา­งานของ ศูนย์ช่วยเหลือช้างป่าตกนำ้าตกเหวนรก โดยมี นายวชิ ยั พรลแี สงสวุ รรณ์ ผอ.สว่ นอทุ ยานแหง่ ชาติ สาำ นกั บรหิ ารพนื้ ทอี่ นรุ กั ษท์ 1 (ปราจนี บรุ )ี ในฐานะ ผอ.ศนู ยฯ์ พรอ้ มทมี สตั วแพทยป์ ระจำา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีมกู้ภัยอุทยาน และสมาคมตอ­บโต้ภัยพิบัติ รายงานผลกา­ร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจเก็บกู้ซากช้างทั้ง 11 ซาก โดยในวนั นเ้ี จา้ หนา้ ทส่ี ามารถเขา้ ถงึ ซาก ชา้ ง 2 ซาก ทา่ มกลางเสน้ ทางเปน็ ไปดว้ ยความ ยากลาำ บาก รวมทง้ั บางชว่ งมฝี นตกลงมาอยา่ ง ตอ่ เนอ่ื ง สว่ นทเ่ี หลอื คาดวา่ ภายใน 1-2 วนั น้ี จะกซู้ ากชา้ งอกี 9 ซากไดค้ รบทง้ั หมด สาำ หรบั การทาำ ลายซากชา้ งจะมกี ารประชมุ วางแผนกอ่ น เรง่ ทาำ ลายตามหลกั วชิ าการตอ่ ไป. แวะเวยี นไปหาพรรคพ­วกทส่ี นทิ และ คนุ้ เคยกนั ท่ี จ.จนั ทบรุ หลงั จากไม่ไดเ้ จอะเจอ กันมานาน พอทักทายพูดคุยกันตามประสา เพอ่ื น กเ็ อย่ ปากชวนไปกนิ ขา้ วมนั ไกเ่ จา้ อรอ่ ย แหม ๆ ลาภปากเยย่ี งนม้ี หี รอื จะพลาดได้ กระทง่ั ไปถงึ รา้ นแถว ๆ ถนนหลวงหมา­ยเลข 3 สาย จนั ทบรุ -ี ตราด ใกลส้ แ่ี ยกไฟแดง อ.ขลงุ แตพ่ อกา้ วขาลงรถกเ็ กดิ ขาแขง็ ปากสน่ั ตากลมโต พรอ้ ม ทง้ั สะกดิ วา่ เพอ่ื นพามาผดิ รา้ นหรอื เปลา่ เนย่ี เพราะโลงศพ­เตม็ ไปหมด นม่ี นั รา้ นขายโลงนะเ­พอ่ื น ขา้ วมนั กง่ ขา้ วมนั ไกอ่ ะไรของแกเน­ย่ี นติ เิ วชจฬุ าฯ-รามา รว่ มสงั เกตการณ์ ไขปรศิ นา ชร้ี ผู้ ลไมเ่ กนิ 21 ต.ค. เผย ครอบครวั ตดิ ใจขอ ตรวจสารเคมีในศพ พร้อมเดินหน้าขอเงิน เยยี วยา หนผ้ี อ่ นบา้ น-กยศ. ผเู้ ปน็ แม่ ระบุ หลงั เกดิ เหตสุ ลด “ลลั ลาเบล” เขา้ ฝนั คนอน่ื แต่ ไมเ่ คยมาเขา้ ฝนั แม่ 2 ซาก บรเิ วณปากคลองต­น้ ไทร คาดตอ้ งใชป้ นู ขาวโรยกอ่ นชาำ แหละซาก เพอ่ื ไม่ใหก้ ระทบกบั สิ่งแวดล้อม ส่วนที่เหลืออีก 9 ซาก คงกู้ได้ ภายใน 1-2 วันนี้ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติฯ เผยเพนียดช้างที่สร้างเมื่อปี 35 ยังคงใช้ การได้อยู่ แต่ต้องมีการสำารวจเ­ส้นทางเพิ่มเติม และวางแผนร่วมกับนักวิชาการในด้านต่าง ๆ ว่าต้องมีการสร้างเพนียดในเส้นทางอื่น หรือ สะพานในจุดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม รับเรื่อง ร้องทุกข์จาก นายชวลิต และนางศุภมาส นร พันธ์พิพัฒน์ พ่อแม่ของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์ พิพัฒน์ หรือ ลัลลาเบล พริตตี้ชื่อดัง ที่ร้องขอ ให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือในการตรวจ ชันสูตรศพลูกสาวอีกครั้ง เนื่องจากยังมีความ สงสยั ในประเดน็ การเสยี ชวี ติ โดย นายสมศกั ดิ์ กล่าวว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะพูดคุยกับ ครอบครวั ผเู้ สยี หายวา่ ตดิ ใจในประเดน็ ใด และ เรื่องไหนสามาร­ถตรวจพิสูจน์ซ้ำาได้หรือไม่ ด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในวันที่ 10 ต.ค. เวลา 11.00 น. มอบหมายให้ นพ. วรวรี ไวยวฒุ ผอ.กองสารพนั ธกุ รรม ไปพบกบั พ่อแม่ของ น.ส.ธิติมา เพื่อสอบถามให้ชัดถึง ความต้องการและข้อติดใจสงสัย ที่ต้องการให้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ครั้งที่สอง โดยกำาชับให้อธิบายทำาความ­เข้าใจกับญาติผู้ เสียชีวิตว่า ประเด็นสารเสพติดและปริมาณ แอลกอฮอล์ คงไม่สามารถตรวจ­สอบซ้ำาได้ เนื่องจากศพผ่านการฉีดฟอร์มาลินแล้ว การ ตรวจซา้ำ คา่ ที่ไดจ้ ะไมม่ คี วามแมน่ ยาำ แตอ่ าจจะ ตรวจพสิ จู นเ์ พมิ่ เตมิ บางอยา่ ง เชน่ ชนิ้ เนอื้ บาง ส่วน หรือถูกกระทำาชำา­เราหรือไม่ โดยกาำ หนด กรอบระยะเว­ลาการดำาเนินการไม่ให้เกินวันที่ 21 ต.ค. เพื่อส่งผลชันสูตรให้พนักงาน ลงุ วจิ ารณ์ ลมิ ประเสรฐิ สขุ เสยี งของ เจา้ ของรา้ นเฮยี ยง้ จาำ หนา่ ยหบี ศพและขา้ วมนั ไกท่ ร่ี บี เรยี กใหเ้ ขา้ มากนิ กนั เอา้ ๆ มาถงึ แลว้ กร็ บี เขา้ มากนิ ขา้ วมนั ไกเ่ รว็ ๆ สิ ผมขาย ผมมาเชา่ รา้ นขา้ ง ๆ ขาย และบอกวา่ กรณีเกิดเหตุเศร้าสลดใจครั้งใหญ่กับ ครอบครวั ชา้ งปา่ 13 ตวั ในอทุ ยานแหง่ ชาตเิ ขา ใหญ่ ทางฝงั่ จ.ปราจนี บรุ -ี นครนายก เดนิ พลดั ตกลงไปในนา้ำ ตกเหวนรก ตาย 11 ตวั เจา้ หนา้ ที่ เขา้ ชว่ ยเหลอื รอดมาได้ 2 ตวั เจา้ หนา้ ทตี่ อ้ งเรง่ ตามหาเพื่อกู้ซากช้างด้วยการตัดเอางาออก แล้วชำาแหละเนื้อออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อช่วย ให้ย่อยสลายได้ง่ายไปตามธรร­มชาติ และ ป้องกันไม่ให้ซากช้างที่ตายไหลลงไป­ยังเขื่อน ขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ความคืบหน้า เมื่อเวลา 08.00 น. วนั ที่ 9 ต.ค. ทสี่ นั เขอื่ นขนุ ดา่ นปราการชล นาย อรา่ ม ทรพั ยห์ ริ ญั หวั หนา้ เขต 6 ขญ.13 นางรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ และกู้ชีพหินตั้ง จ.นครนายก ประมาณ 40 คน ไดแ้ บง่ กาำ ลงั ออก เป็น 2 ชุด โดยชุดแรกนาำ อุปกรณ์ในการกู้ซาก ชา้ งเปน็ เชอื กขนาดใหญ่ 6 เสน้ ยาวเสน้ ละ 100 เมตร และตาข่ายไนลอน กับทุ่นลอยนำ้า เพื่อ เตรยี มไปขงึ กนั้ บรเิ วณสว่ นปลายของนา้ำ ตกเหว นรก ที่จะไหลลงมาสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล และคาดว่าซากช้างป่าน่าจะไหลลงมา สว่ นจดุ ที่ 2 จะตอ้ งเดนิ เทา้ ขนึ้ ไปนา้ำ ตก เหวนรก ไปสู่ชั้นที่ 5 ของนำ้าตก ระยะทาง ประมาณ 2 กม. และในวนั นจี้ ะตอ้ งหาซากชา้ ง ใหเ้ จอเพอื่ จดั การกบั ซากชา้ งปา่ ดว้ ยการใชป้ นู ขาวโรยกอ่ นชาำ แหละซาก เพอื่ ไม่ใหก้ ระทบกบั สิ่งแวดล้อม โดยทีมงานชุดค้นหาได้พบซาก ช้างป่า 2 ซาก ส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วบริเวณ ติดอยู่กับโขดหินจากจุดเดินเท้าเข้าไป 300 เมตร และ วนั ที่ 10 ต.ค. จะเรมิ่ ทาำ การชาำ แหละ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จทันภายในวันเดียว ขา้ วมนั ไก่โลงศพมากวา่ 20 ปแี ลว้ ขา้ วมนั ไก่ ตอ่ มาคณุ อาลว่ งลบั ไป ผมเลยเซง้ รา้ นหบี ศพมาทาำ ตอ่ และขายขา้ วมนั ไก่ไปดว้ ย เหมอื นเดมิ ลกู คา้ แถวนเ้ี ขาชา ชินแล้วกินได้สบายใจ แต่คน ตา่ งถน่ิ ขต้ี กใจ ยงั ไมท่ นั จอดรถ กร็ บี เขา้ เกยี รถ์ อยหลงั ไปแลว้ ตอนแรกคณุ อาผมขายแค่โลงศพ โอ้ว! ได้อารมณ์แบบ สดุ ๆ นง่ั กนิ ไปดว้ ย ตากม็ อง โลงศพไปด้วย ท้ังอร่อยท้ัง ปลงชวี ติ ไปเลยนะเนย่ี 555. ประหารไตห้ วนั ขนผงขาว ภรณ์ นาสงิ คาน อายุ 33 ปี ชาว จ.เชยี งราย ผ้ตู ้องหาตามหมา­ยจับศาลจังหวัดนนทบุรี ท่ี 601/2561 ลงวนั ท่ี 18 ธ.ค. 61 ในขอ้ หาฉอ้ โกง ประชาชน และนาำ เขา้ สรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์ ซง่ึ ข้อมูลอันเป็นเท็จฯ โดยจับกุมได้หน้าศาล แขวงสมทุ รปราการ หลงั ใชเ้ ฟซบกุ๊ หลอกขาย ของเลน่ ตวั ตอ่ เลโก้ เดอดสิ นยี นาำ เขา้ จากตา่ ง ประเทศ ราคาชดุ ละ 2 หมน่ื บาท มเี หยอ่ื กวา่ 20 คน หลงเชอ่ื โอนเงนิ ใหแ้ ลว้ ไมไ่ ดส้ นิ คา้ สญู เงินรวมกันกว่า 3 แสนบาท สอบสวนรับ สารภาพวา่ ขายเลโกจ้ รงิ แตช่ ว่ งหลงั เลน่ หนุ้ จนหาสนิ คา้ มาสง่ ไมไ่ ด้ ตอ้ งปดิ เฟซบกุ๊ หนี ตอ่ มาถูกดำาเนินคดีข้อหาฉ้อโกง เก่ียวกับการ เทรดหุ้น และถูกคุมตัวอยู่ท่ีเรือนจำาสมุทร ปราการ เกอื บ 2 เดอื น จงึ ไมม่ ใี ครดาำ เนนิ การ แทน ทำาให้ลูกค้าไปแจ้งความจนถูกจับ ดงั กลา่ ว. เมอ่ื ศาลอาญา ถนน รัชดาภิเษก นัดฟังคำาพิพากษาคดียาเสพติด หมายเลขดำา ย.1542/62 ท่พี นักงานอัยการ ฝา่ ยคดยี าเสพตดิ 10 เปน็ โจทกฟ์ อ้ ง นายเฉนิ วนั ท่ี 9 ต.ค. สาวเจ้าของร้านมือถือรมควันตาย กวน ลนิ อายุ 38 ปี ชาวไตห้ วนั เปน็ จาำ เลย คดีลักลอบขนเฮโร­อีนหนัก 5.6 กก. ใส่ กระป๋องแป้งย่หี ้ออังกฤษตรางู 18 กระป๋อง เตรยี มเดนิ ทางไปประเท­ศไตห้ วนั แตถ่ กู จบั กมุ ไดท้ ส่ี นามบนิ ดอนเมอื ง โดยศาลพเิ คราะหแ์ ลว้ พพิ ากษาวา่ จาำ เลยมคี วามผดิ ตาม พ.ร.บ.ยา เสพตดิ ใหโ้ ทษ พ.ศ. 2522 ใหป้ ระหารชวี ติ แต่ จาำ เลยใหก้ ารรบั สารภาพเปน็ ประโยชนแ์ กก่ าร พจิ ารณา มเี หตบุ รรเทาโทษ ลดโทษใหก้ ง่ึ หนง่ึ ให้จำาคุกตลอดชีวิต และริบของกลางท้ัง เฮโรอนี กบั โทรศพั ท์ 2 เครอ่ื ง. หนมุ่ ฉกทองใชห้ นพ้ี นนั เมอ่ื หนมุ่ หวั รอ้ น จึงหลบให้ แต่เมื่อรถยนต์แซงขึ้นไป นายฉัตร ชัยที่อยู่ในอารมณ์บันดาลโทสะจึงขี่รถ จยย. แซงคืนพร้อมหยุดรถ ก่อนจะลงไปทำ­าร้าย ร่างกายด้วยการชกหน้า 1 ครั้ง และใช้ประแจ เบอร์ 23 ทุบกระจกฝั่งคนขับจนแตก ซึ่งทางผู้ เสียหายมีคลิปที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด รวมถึงกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย ดา้ นนายฉตั รชยั กลา่ ววา่ ยอมรบั ผดิ กบั สง่ิ ทก่ี ระทาำ ไป เหตเุ พราะอารมณช์ ว่ั วบู ครง้ั แรก ไมท่ ราบวา่ เปน็ ผหู้ ญงิ โดยทไ่ี มม่ กี ารปาดหนา้ กนั หรอื เฉย่ี วชนกนั แตอ่ ยา่ งใด ทง้ั นย้ี นื ยนั วา่ ไมไ่ ด้ เสพยาเสพตดิ หรอื ดม่ื แอลกอฮอลม์ ากอ่ น ตน ขอโทษกบั สง่ิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ดว้ ย ฝง่ั ผเู้ สยี หาย กลา่ ว วา่ วนั เกดิ เหตไุ มไ่ ดข้ บั จท้ี า้ ยเพยี งแตก่ ะพรบิ ไฟ 2 ครง้ั เทา่ นน้ั ซง่ึ เมอ่ื พดู คยุ กบั นายฉตั รชยั แลว้ รสู้ กึ วา่ มอี าการไมป่ กติ ควรเขา้ รบั การรกั ษากบั แพทยจ์ รงิ ๆ แมต้ นจะไมไ่ ดโ้ กรธ แตย่ นื ยนั วา่ จะดำาเนินคดีไปตามกฎหมา­ย เพราะยังรู้สึก หวาดระแวงก­บั เหตกุ ารณท์ เ่ี กดิ ขน้ึ รายงานข่าวแจ้งว่า จากแนวทางก­าร สบื สวนพบวา่ หลงั เกดิ เหตผุ ตู้ อ้ งหาวนรถ จยย. กลับมาเก็บหลักฐานที่จุดเกิดเหตุ จากนั้นจึง หลบหนีเข้าไปในห้องพักชั้น 1 โครงการบ้าน เอื้ออาทร 2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ กระทั่งวันที่ 8 ต.ค. ตำารวจจึงเข้าจับกุม แต่ประตูถูกปิดล็อกจาก ดา้ นนอก จงึ ประสานทางญ­าตผิ ตู้ อ้ งหามาเจรจา เกลี้ยกล่อม จนผู้ต้องหายอมล้วงมือออกมา เปิดประตูให้เข้าควบคุมตัวแต่โดยดี จากการ ตรวจสอบในห้องพัก พบว่าเป็นห้องที่สะอาด มาก มีของกลางคือรถจยย.ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ สีน้ำาตาลคาดดำ­า ทะเบียน ฬษก 203 กรุงเทพ มหานคร พร้อมประแจเบอ­ร์ 23 ที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งขณะควบคุมตัวมาสอบสวนน­ายฉัตรชัย มี อาการหวาดร­ะแวง เพยี งแตะตวั กต็ กใจรนุ แรง รวมถึงไม่ยอมดื่มน้ำาที่ตำารวจจัดไว้ให้ดื่ม วนั ท่ี 9 ต.ค. พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.น.5 เปิดเผยว่า พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส ผกก.สน.บาง โพงพาง นำากำาลังชุดสืบสวนจับกุม นาย ต่อจากหน้า 1 ขบั เกง๋ วอี อส ในซอยลาดกร­ะบงั 54 อา้ ง ไมร่ ู้ เหย่อื เป็นผ้หู ญิง-อารมณ์ช่วั วูบ แฉ โมโหถูก กะพริบไฟไล่ ฝ่ายญาติ ระบุ หน่มุ หัวร้อน มี ปญั หาทางจติ เหตเุ คยถกู รมุ ทาำ รา้ ยเขา้ รกั ษาตวั ท่ี รพ.พระมงกฎุ มากอ่ น ตร.เรง่ ประสานตรวจ­สอบ ประวตั ริ กั ษา กอ่ นแจง้ 2 ขอ้ หาดาำ เนนิ คดี คมุ ตวั ฝากขงั ทนั ควนั คา้ นประกนั ตวั เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ สน.จรเข้น้อย พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะ ประดิษฐ์ รอง ผบช.น. พร้อม พ.ต.อ.พงษ์จักร จักษุรักษ์ ผกก.สน.จรเข้น้อย พ.ต.ท.ธเนศ ศรี จำาปา รอง ผกก.สส. แถลงจับกุม นายฉัตรชัย หรือเบิร์ด ปรุงสุข อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุ ชกหน้า น.ส.กุลวดี จิระวิสุทธิ อายุ 28 ปี และ ใช้ประแจทุบกระจกหน้ารถเก๋งโตโยต้า วีออส สีดำา ทะเบียน 5 กท 5044 กรุงเทพมหานคร ของผเู้ สยี หาย ระหวา่ งขบั มาในซอยลาด­กระบงั 54 แขวงและเขต­ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เหตุ เกิดเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อทิ ธพิ ล กลา่ ววา่ สาำ หรบั คดที เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นภายหลังมีคลิปเผยแพร่บน โลกโซเชียล และมีสื่อนำาเสนอเรื่องราว ทาง ตำารวจไม่ได้นิ่งนอนใจเพรา­ะเป็นการทำาร้าย รา่ งกายผหู้ ญงิ วนั นจี้ งึ พาผเู้ สยี หายมาพดู คยุ กบั ผู้ต้องหาถึงสิ่งที่ได้กระทำาไป ทั้งนี้จากการ สอบถามญาตินายฉัตรชัย ทราบว่า เคยถูกรุม ทาำ ร้ายร่างกายเมื่อ 4-5 ปีมาแล้ว จนมีอาการ ผิดปกติทางจิต มักจะพูดจาวกวน เคยรักษา อาการที่ รพ.พระมงกุฎ ซึ่งกำาลังตรวจสอบอยู่ ว่าเคยเข้ารับการรักษาจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องข้อ กลา่ วหา ไดแ้ จง้ ขอ้ หาทาำ รา้ ยรา่ งกาย และทาำ ให้ เสียทรัพย์ ก่อนคุมตัวฝากขังศาลอาญามีนบุรี พร้อมคัดค้านประกันตัว พล.ต.ต.อทิ ธพิ ล กลา่ วตอ่ วา่ ในวนั เกดิ เหตุ ผู้เสียหายขับรถอยู่ในซอยลาดกร­ะบัง 54 ระหว่างนั้นมีรถ จยย.ผู้ต้องหาขับอยู่ด้านหน้า เนอื่ งดว้ ยเปน็ ถนนเลนสวนท­าำ ใหผ้ เู้ สยี หายแซง ไม่ได้ ต้องกะพริบไฟใส่รถ จยย. นายฉัตรชัย เมื่อเวลา 13.54 น. วันที่ 9 ต.ค. ร.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เหล่าสังข์สุข รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ได้รับแจ้งมีคนจุดเตาอั้งโล่รมควันฆ่าตัวตายภายในร­ถเก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบยี น 8 กฆ 5739 กรงุ เทพมหานคร เหตเุ กดิ บรเิ วณลานจอดรถ­หนา้ หา้ งฯเทสโกโ้ ลตสั สาขา เมืองนครปฐม จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วเดินทางไปตรวจ­สอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ รพ.นครปฐม และมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ ในที่เกิดเหตุพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ ภายในรถมีควันไฟกระจายเ­ต็มห้องโดยสาร พลเมืองดีจึงใช้ก้อนหินทุบกระจกประตูด้านหลังผู้โดยสาร พบผู้ขับขี่นอนหายใจรว­ยริน จงึ พยายามชว่ ยเหลอื ระหวา่ งรอหนว่ ยกชู้ พี มาถงึ ดว้ ยการชว่ ยปมั๊ หวั ใจแลว้ นาำ สง่ รพ.นครปฐม แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อน.ส.รัตนา แหลมหลัก อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 698/21 หมู่ 1 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือในห้างดังกล่าว และมีสาขาอยู่ที่ห้างฯโลตัส สาขาสามพรา­น ด้วย สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถเก๋งคันนี้มาจอดตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. แต่ ไม่ยอมดับเครื่องยนต์และลงจากรถ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระท่ังประมาณบ่ายโมง กวา่ ๆ มผี ชู้ ายเดนิ เขา้ มาเคาะกระจ­กรถ ลกั ษณะคล้ายคนรู้จัก สักครู่ก็ใช้หินทุบกระจกรถแต­ก และพยายามช่วยเหลือผู้ขับขี่ เบื้องต้นสันนิษฐานน.ส.รัตนาผู้ตายอาจมีปัญหาส่วนตัว การ ระหองระแหง­ภายในครอบค­รวั หรอื อาจมปี ญั หาเรอื่ งธรุ กจิ ซบเซา หมนุ เงนิ ไมท่ นั ทงั้ นจี้ ะตอ้ ง รอสอบสวนญา­ติผู้ตาย เพื่อหาสาเหตุรมควันฆ่าตัวตายที่ชัดเจนอีกครั้ง. โจรลกั มอื ถอื 40 เครอ่ื ง เมอ่ื เวลา 13.30 น. วนั ท่ี 9 ต.ค. พ.ต.อ.อาำ นาจ หาญชนะ ผกก.สน.แสมดาำ นาำ กำาลังตรวจสอบภา­ยในร้านเฮงเฮงโม­บาย โฟน เลขท่ี 109/149 ถนนบางกระด่ี ระหวา่ ง ซอย 15 และ 17 แขวงแสมดำา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ หลังเม่อื กลางดึกท่ี ผา่ นมา มีโจรยอ่ งเบารอ้ื หลงั คาและฝา้ เพดาน เพอ่ื เขา้ ไปลกั ทรพั ยส์ นิ เปน็ โทรศพั ทม์ อื ถอื 40 เครอ่ื ง และทองคาำ แทง่ นาำ้ หนกั 5 บาท รวม มลู คา่ ความเสยี หายกวา่ 3 แสนบาท ตรวจสอบ กลอ้ งวงจรปดิ ภายในรา้ น พบคนรา้ ยเปน็ ชาย 1 คน ใชเ้ สอ้ื คลมุ ใบหนา้ และศรี ษะ เขา้ มา กอ่ เหตุ ซง่ึ ตาำ รวจจะเรง่ สบื สวนสวนแกะร­อย คนรา้ ยมาดาำ เนนิ คดตี อ่ ไป. บณั ฑติ จงนริ กั ษ์อายุ28ปีผตู้ อ้ งหาตามหมาย จบั ศาลแขวงพระ­นครใต้ ท่ี จ.561/2562 ลง วนั ท่ี 8 ต.ค. 62 ในขอ้ หาวง่ิ ราวทรพั ยโ์ ดยใช้ ยานพาหนะฯ พรอ้ มของกลางรถ จยย. และ เส้ือผ้าท่ีใช้ก่อเหตุ ฉกสร้อยคอทองคำา­หนัก 2 บาท ไปจากร้านทองเล่ยี ง ฮะ เฮง ถนน สาธปุ ระดษิ ฐ์ แขวงบางโพง­พาง เขตยานนาวา เมอ่ื วนั ท่ี 3 ต.ค. ทผ่ี า่ นมา สอบสวนรบั สารภาพ วา่ ทาำ งานดา้ นคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ บรษิ ทั แหง่ หนง่ึ ใน จ.สมทุ รปราการ แตต่ ดิ พนนั ออนไลน์ ทาำ ใหร้ ายไดไ้ มพ่ อใช้ และตอ้ งเลย้ี งดลู กู วยั 3 ขวบ จงึ ตดั สนิ ใจลงมอื กอ่ เหตุ แลว้ นาำ ทองไป จาำ นาำ เอาเงนิ ไปเลน่ พนนั ออนไลนจ์ นหมด. อธิบดีภาค9เสียใจกรณี‘คณากร’ หลอกขายเลโ­กส้ ญู 3แสน เมอ่ื วนั ท่ี 9 ต.ค. พ.ต.อ.แมน เมน่ บก.ป. นาำ กาำ ลงั จบั กมุ น.ส.นภสั แยม้ ผกก.4 จากกรณี นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ใช้ ปนื ยงิ ตวั เองในหอ้ งพจิ ารณาคดี หลงั พพิ ากษายกฟอ้ ง 5 จาำ เลยคดคี วามมน่ั คง จนไดร้ บั บาดเจบ็ นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. เพจเฟซบุ๊กสื่อศาล ซึ่งเป็นเพจทางการ­ของสาำ นักงาน ยุติธรรม ได้รายงานเผยแ­พร่ข้อความ ระบุ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำานักงานศาล ยุติธรรม เปิดเผยว่า มีโอกาสได้พูดคุยกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ยอมรับเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ทำาไปตามระ­เบียบ ไม่มีเจตนาที่จะแทรกแซง ซึ่งผลการพิพากษาจะออก­มาเป็นอย่างไร ทำาได้ เพียงทักท้วงเท่านั้น เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ในการพิจารณามีความรอบคอบ ทั้งนี้ นายสราวุธกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ อนุกรรมการวิสามัญ จะทำาหน้าที่ในการหาข้อ เท็จจริงและนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมกา­รตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)เพื่อหาแนวทางใ­นการ แก้ไขปัญหา ที่ ก.ต. เป็นคนกาำ หนดนโยบายบ­ริหารงานบุคคล วางหลักประกันความเป็นอิสระ ของผพู้ พิ ากษา แตง่ ตง้ั โยกยา้ ย และการลงโท­ษทางวนิ ยั ผพู้ พิ ากษา ดงั นนั้ แมอ้ ธบิ ดผี พู้ พิ ากษา ภาค จะย้ายผู้พิพากษาในภาค­ตัวเอง หากผู้พิพากษาไม่ยินยอมก็ไม่สามารถที่จะย้ายได้ ส่วน อำานาจของก­ารแต่งตั้งโยกย้าย หรือถ้าไม่ใช่โยกย้ายประจำาปี อำานาจประธ­านศาลฎีกาจะสั่งย้าย ผพู้ พิ ากษาโดยไมร่ บั ความยนิ ยอม ก็ไมม่ อี าำ นาจทจี่ ะยา้ ยผพู้ พิ ากษาได้ หากจะทาำ ไดก้ ต็ อ่ เมอื่ ก.ต. เห็นชอบ ส่วนกรณีที่มีเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ย้ายออกนอกพื้นที่นั้น อยู่ ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งแนวทางป้องกันปัญหาจะมี 2 ส่วน คือ คนที่รับผลกระทบ ตอนนี้พักรักษาตัว โดยจะดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเป็นอันดับแรก ส่วนการบริหารงาน บุคคล จะจัดการอย่างไร เป็นหน้าที่ของ ก.ต. ที่จะต้องพิจารณา อีกด้าน ที่ตึกผู้ป่วยพิเศษ ยี่เกียวอนุสรณ์ ห้องที่ 3 ชั้น 2 รพ.ศูนย์ยะลา ดร.วิสุทธิ์ บิล ลา่ เตะ๊ ผอู้ ำานวยการศนู ยป์ ระสานงานสำ­านกั จฬุ าราชมนตรี และประธานส­ภาเครอื ขา่ ยชว่ ยเหลอื ดา้ นมนษุ ยธรรม สาำ นกั จฬุ าราชมนตรี พรอ้ มคณะ นาำ กระเชา้ แจกนั ดอกไมเ้ ขา้ เยยี่ มและใหก้ าำ ลงั ใจ นายคณากร ซงึ่ นอนรกั ษาตวั อยู่ โดยมี รอง ผอ.รพ.ศนู ยย์ ะลา ฝา่ ยบรหิ าร แพทยแ์ ละพยาบาล ให้การต้อนรับ. ขึ้นฮ.บินตรวจอุทยานฯไขคดีบิลลี่ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมดีเอสไอ กล่าวถึงการสอบสวน­คดี ฆาตกรรมนาย­พอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำากะเห­รี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ว่า วันที่ 10 ต.ค. จะใชเ้ ฮลคิ อปเตอรบ์ นิ สาำ รวจลงพนื้ ทอี่ ทุ ยานแหง่ ชาตแิ กง่ กระจาน ตรวจสอบพนื้ ที่โดย รวม และจุดเกิดเหตุจากมุมสูง รวมทั้งเส้นทางที่คาดว่า จะมีการนำาตัวนายบิลลี่ออกไป โดย เฉพาะเส้นทางเข้า-ออก เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริง ก่อนนำาไปประ­กอบกับข้อมูลพื้นราบ เนื่องจากคำาให้การของพยาน­บางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง คดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว และหลังจากรับสาำ นวนสอบสวนข­อง ป.ป.ท. จะนำาไปประ­กอบกับสำานวนของ­ดีเอสไอ ต่อไป ทั้งนี้จะเรียกสอบปากคำ­าพยานเพิ่มอีก 20 ปาก รวมทั้งสอบปากคำา­พนักงานสอบสวน ของ ป.ป.ท.ด้วย ทั้งนี้แหล่งข่าวจากดีเอสไอระบุว่า การบินสาำ รวจเส้นทางมีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ 1.ห้วย คมกฤต 2.ด่านเขามะเร็ว 3.แยกหนองมะค่า 4.ไร่ชัยราชพฤกษ์ 5.สะพานแขวน และ 6.ใจกลาง แผ่นดิน ซึ่งเป็นจุดที่บ้านชุมชนชาวกะเห­รี่ยงถูกเผาไล่ที่ ทั้งนี้ สำาหรับ 6 จุดนั้นมีความเชื่อม โยงในคดีฆาตกรรมบิลลี่ตั้งแต่จุดปล่อยตัว จุดที่คาดว่าจะมีการซุกซ่อน หรือนาำ ซากรถจยย.ไป ทงิ้ ทาำ ลาย นอกจากนยี้ งั ตอ้ งการตรวจสอ­บเรอื่ งบอ่ นา้ำ ในบรเิ วณไรช่ ยั ราชพฤกษ์ และบรเิ วณโดย รอบเพื่อกำาหนดพิกัด จากนั้นจะนำาข้อมูลมาประมวลเ­พื่อขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นยัง พนื้ ทเ่ี ปา้ หมายตอ่ ไป ดา้ นพ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรกั ษ์ ผอ.สถาบนั นติ วิ ทิ ยาศาสตร์ กลา่ ววา่ ขณะ นี้ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจ­พิสูจน์ชิ้นกระดูก 8 ชิ้นเพื่อยืนยันให้ได้ว่า ตรงกับดีเอ็นเอของนาย บิลลี่หรือไม่ คาดว่าจะทราบผลภ­ายใน 2 สัปดาห์. ที่สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า สิ่งที่เรา ต้องทำาวันนี้คือต้องกลับไปดูกฎหมายพื้นฐาน อย่างเรื่องกฎหมายจร­าจร รถก็ติดไม่ใช่ไม่ห่วง ห่วงทุกคน อย่างกรณีที่มีผู้ชายขี่รถ จยย. แล้วไปชกผู้หญิงที่ขับรถยนต์ ทั้งที่ผู้หญิง พยายามขอโท­ษแลว้ มนั แย่ สงั คมมนั เปน็ อยา่ ง นี้ ตอ้ งใหอ้ ภยั กนั บา้ ง ถา้ เขาไม่ไดท้ าำ ใหเ้ ราเจบ็ เราตาย จะไปโกรธเข­าทาำ ไม แคข่ อโทษกนั กจ็ บ วันนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมเป็นจำานวน มาก วันนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที ไม่ใช่ รัฐบาลนี้ไม่ปราบ แต่ปราบเป็นหลาย 10 เท่า กว่าที่ผ่านมา.

© PressReader. All rights reserved.