Daily News Thailand : 2019-10-10

ชุมชนเมือง : 14 : 14

ชุมชนเมือง

ชุมชนเมือง 14 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 ค่ำ: เดือน 11 ปีกุน “ถนนวิภาวดีรังสิต” อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง แต่ต่อมาเมื่อปี 42 ได้มอบให้กรุงเทพ เดิม มหานครดูแลรับผิดชอบระบบระ­บายน้ำTบริเวณคูน้ำTตามแนวถน­น นT้ำ วภิ าวดรี งั สติ ซงึ่ สว่ นใหญจ่ ะเปน็ สถานสี บู แบบชวั่ คราว มาเปน็ ระยะเวลายา­วนาน และมอี ตั รากาำ ลงั สบู ที่ไมส่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทางสาำ เปดิ ใชง้ าน ามารถระบาย­นT้ำ นักการระบายน้ำTจึงดำาเนินโครงการ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำTตามแนวถน­นวิภาวดีรังสิต เป็นการปรับปรุงอัตรากำาลังสูบน้ำTที่มีอยู่เดิม ลังสูบน้ำT ขณะนี้สถานีสูบน้ำTที่ได้ดำาเนินการปรับปรุงไปแล้ว สถานีสูบน้ำTคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ เป็นอาคารรับน้ำTอุโมงค์ระบายน้ำTใต้คลองบางซื่อ นT้ำ จำานวน 15 สถานี ลบ.ม./วินาที เป็น 59 อัตรากาำ 81 ลบ.ม./วินาที 5 สถานี ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน ได้แก่ สถานีสูบน้ำTหลัง นT้ำ และสถานีสูบน้ำTคลองบางซื่อขาเข้าฝั่ง ส่วนสถานีสูบน้ำTที่เหลืออยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง ผู้อำานวยการร­ะบบควบคุมนำ้T โรงเรยี นหอวงั สถานสี บู คลองบางเขน­ขาเขา้ ฝงั่ เหนอื คลองบางเขน­ขาเข้าฝั่งใต้ เหนือ สถานสี บู ส่องความคืบหน้าสร้าง15สถานี นายอุกฤษฎ์ กล่ินสุคนธ์ สาำ นกั กรงุ เทพมหานคร (กทม.) เปดิ เผยวา่ โครงการ ปรบั ปรงุ สถานสี บู ทง้ั 15 สถานี เปน็ การปรบั ปรงุ ตามแนวถนนว­ภิ าวดี ตง้ั แตเ่ หนอื จดใตถ้ งึ ดนิ แดง อยรู่ ะหวา่ งดาำ เนนิ การปรบั ปรงุ 4 สถานีโดย ใชง้ บประมาณปี 62 มี 1 สถานปี รบั ปรงุ เสรจ็ แลว้ คอื สถานสี บู คลอง บางซอ่ื ขาเขา้ ฝง่ั เหนอื สว่ นอกี 3 สถานอี ยรู่ ะหวา่ งดาำ เนนิ การ คอื สถานี สบู คลองบางซอ่ื ขาออกฝง่ั เหนอื คาดวา่ จะเสรจ็ ภายในเดอื น ต.ค.พ.ย.น้ี แตส่ ถานสี บู คลองวดั หลกั สข่ี าเขา้ เกดิ ความลา่ ชา้ เนอ่ื งจาก ตอ้ งกอ่ สรา้ งใตท้ างดว่ น จงึ ทาำ ใหร้ ะยะเวลาตอ้ งเลอ่ื นออกไป คาดวา่ จะ ดาำ เนนิ การแลว้ เสรจ็ ภายในชว่ งเดอื น ม.ี ค. ปี 63 สว่ นสถานสี บู คลอง บางซอ่ื ขาเขา้ ฝง่ั ใต้ เพง่ิ เซน็ สญั ญากบั บรษิ ทั รบั เหมากอ่ สรา้ ง คาดวา่ จะ ใชร้ ะยะเวลาประ­มาณ 6-7 เดอื น จงึ จะแลว้ เสรจ็ ปจั จบุ นั เสน้ วภิ าวดรี งั สติ จะตอ้ งปรบั ปรงุ เพมิ่ เติมบริเวณลาดยาว คลองบางเขน­ขาออก ซึ่งอยู่ในระหว่างการ ประสานงานกับการรถไฟฯ เนื่องจากติดแนวท่อแก๊สของรถไฟฟ้า งานระบายนT­ำ้ นTำ้ ความหวังระบายนQ้า‘ถนนวิภาวดี’ นTำ้ นTำ้ นTำ้ ในปัจจุบันถือว่าช่วยลดปัญหาลงไปได้มาก เนื่องจากมีในส่วนของ อโุ มงคร์ ใตค้ ลองบางซอื่ เขา้ มาชว่ ย ซงึ่ สามารถชว่ ยดงึ ตาม แนวคลองบาง­ซอื่ ไดท้ งั้ หมด ลา่ สดุ เกดิ ปญั ทว่ มถนนวภิ าวดรี งั สติ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าดับ เพื่อระบาย ใต้ดินซึ่งอยู่คู่ขนานกับทางรถไฟ ตอนนี้กำาลังรอการตอบรับจาก ทางการรถไฟ­ฯอยู่ ในส่วนนี้ต้องปรึกษาหารือร่วมกันว่าจะสามารถ ดำาเนินการอย่างไรบ้าง วางแผนจะพฒั นาปรบั ปรงุ สถานสี บู ในพนื้ ทดี่ นิ แดงฝงั่ ใต้ สทุ ธสิ าร ทั้งขาเข้าและขาออก กำาลังสำารวจออก­แบบระบบช่องใต้ดิน ซึ่งจุดนี้ ถือว่ามีอุปสรรคมาก เพราะจะต้องลอดใต้อุโมงค์ดินแดงอีกที เปดิ เผยอกี วา่ เสน้ ถนนวภิ าวดรี งั สติ นT้ำ ไดเ้ สรมิ เครอื่ งสบู ที่ใชเ้ ครอื่ งยนตด์ เี ซลในสถานสี บู ทปี่ รบั ปรงุ แล้วและอยู่ในระหว่างดำาเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน ในกรณีไฟฟา้ ดบั หรอื แมแ้ ตก่ รณมี ปี รมิ เยอะมาก ชว่ ยเรง่ ระบาย นT้ำ นT้ำ นTำ้ ะบายนT้ำ นT้ำ หานT้ำ ทำาให้อุโมงค์รับน้ำTมีปัญหาไม่สามารถดึงน้ำT คาดว่าเมื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำTทุกแห่งแล้วเสร็จจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการระ­บายน้ำTได้ นอกจากนี้ทางสำานักระบายน้ำTกำาลังศึกษา นT้ำ าณนT้ำ ทำาให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถร­ะบายน้ำTได้หมดอย่าง น้ำTจากสถานีเดิม ระบบระบายน­T้ำ รวดเร็ว. 30-40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ในปจั จบุ นั สถานแี นวดงิ่ รมิ ถนนวภิ าวดรี งั สติ ทงั้ หมดทางสาำ นกั ระบาย ศศิธร ภักตร์ผ่องศรี นายอกุ ฤษฎ์ การระบายนT้ำ แก้คลองลำPไส้ไก่กระทบเคหะร่มเกลP้ รองผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร เปน็ ประธานการป­ระชมุ เพอื่ หารอื ไส้ไก่ เขตลาดกระบัง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม ทั้งตัวแทนเคหะร่มเกล้า ประธานชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางสำานักงานเขต ลาดกระบังได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่พบในคลองลำ­าไส้ไก่ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนเคหะร่มเกล้า โดยปัญหาที่พบมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1.ปัญหาน้ำTเสียในคลองลาำ ไส้ไก่ และ 2.ปัญหาผักตบชวาแพร่ระบาดในคลอ­งลำาไส้ไก่ สาเหตุ ของปญั เสยี เกดิ จากการปลอ่ ทงิ้ จากบา้ นเรอื นประชาชนลง­สคู่ ลองลำาไสไ้ ก่ โดยไมผ่ า่ น บอ่ บาำ บดั ในชมุ ชนเคหะรม่ เกลา้ สว่ นปญั หาผกั ตบชวาแพรร่ ะบาด เกดิ จากการทนี่ ในคลองเนา่ เสีย ทาำ ให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น สาำ หรับคลองลำาไส้ไก่มีความยาวประ­มาณ 7 กม. รม่ เกลา้ ในอดตี ทผี่ า่ ในชมุ ชนดงั กลา่ ว นายศกั ดชิ์ ยั บญุ มา ชุมชน ก่อนจะปล่อยลงคลองลำ­าไส้ไก่ โดยบ่อบาำ ดูแลรับผิดชอบ รุด ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ ควบคมุ การถา่ เขา้ ออกระบบบาำ บดั เสยี ประกอบกบั ทอ่ อดุ ตนั บางสว่ นชาำ รดุ เสยี หาย โดยเพอื่ เปน็ การแกไ้ ขปญั หาในเบอื้ งตน้ รองผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานครไ­ดม้ อบหมาย บัดน้ำTเสียดังกล่าวชุมชนเคหะร่มเกล้าเป็นผู้ แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำTเสียในคลองลาำ แต่ปัจจุบันบ่อบำาบัดน้ำTเสียได้ชาำ ยเทนT้ำ นT้ำ ระบายนT้ำ ให้สำานักการระบายน้ำTและสำานักงานเขตลาด­กระบัง ดำาเนินการสูบน้ำTจากคลองส­องเข้าคลอง จากนั้นระบายน้ำTออก เพื่อให้น้ำTในคลองลำ­าไส้ไก่เกิดการหมุนเวียนถ่ายเท ยนT้ำ ลำาไส้ไก่ นอกจากนี้ ไดม้ อบหมายใหส้ าำ นกั งานเขตลาดก­ระบงั ประสานกบั เคหะรม่ เกลา้ สาำ รวจจดุ ทปี่ ลอ่ ลงคลอง ลาำ ไสไ้ ก่ และหาแนวทา­งปรบั ปรงุ บอ่ บาำ บดั ในชมุ ชนเคหะรม่ เกลา้ เพอื่ แกไ้ ขปญั หาในระยะยา­ว อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ควรจะหาทาง แกไ้ ขทตี่ น้ เหตขุ องปญั หา โดยอกี 2 เดอื น จะนดั ประชมุ ตดิ ตามการแกไ้ ขปญั เสยี ในคลอง ลาำ ไส้ไก่อีกครั้ง. หานT้ำ ยนT้ำ T้ำ เปดิ งาน...นายอนกุ ลู ปดี แกว้ รองอธบิ ดกี รมกจิ การเดก็ และเยาวชน เปน็ ประธานเปดิ งานสมชั ชาเดก็ และเยาวชนก­ลมุ่ กรงุ เทพตะวนั ออก ภายใตแ้ นวคดิ “รว่ มคดิ รว่ มทาำ รว่ ม ประเมนิ รว่ มแกไ้ ขปญั หา” ทศ่ี นู ยก์ ารเรยี นรมู้ หานคร สถาบนั พฒั นาขา้ ราชการ เขตหนองจอก  เป็นคลองที่รองรับน้ำTจากชุมชนเคหะ นTำ้ หานT้ำ นมาระบบระบ­ายนT้ำ จะผา่ นบอ่ บาำ บดั เสยี ทตี่ งั้ อยภู่ ายใน ‘ชPวสวนหลวง’ร้องช่วยที! รับมือพPยุงวงช้Pง ไฟฟ้Pเสียเกือบปีซ่อมลP่ ช้P “ฝนตก-ฟ้าร้อง”คนกรุงใจคอไม่ดี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพ มหานคร เปดิ เผยถงึ การรบั มอื พายงุ วงชา้ งวา่ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม มาตรการดูแลความปลอด­ภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยสำานักสิ่ง แวดล้อม จะดำาเนินการตรวจสอ­บความ มั่นคงแข็งแรงต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร โดยร่วมกับสำานักงานเขต หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอก­ชนในพื้นที่สาธารณะ ออกสำารวจ-ตรวจสอบควา­มแข็งแรงต้นไม้ ปญั หาไฟฟา้ ขดั ขอ้ ง-ความสวา่ งไมท่ ว่ั ถงึ ยงั คงพบไดบ้ อ่ ยตาม ชมุ ชนตา่ ง ๆ ซง่ึ บางปญั หาไม่ไดร้ บั การแกไ้ ขเปน็ ระยะเวลายา­วนาน หรือบางคร้งั ได้รับการแก้ไขเป็นแบบช่วั คราว โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เคยรว่ มมอื กบั การไฟฟา้ นครหลวง (กฟน.) ใชพ้ .ร.บ.การ จดั ซอ้ื จดั จา้ งของภาครฐั รว่ มกนั สรา้ งการทาำ งานอยา่ งเปน็ ระบบ มกี าร แจ้งเร่อื งเพ่อื ประเมินค่าใช้จ่ายและดาำ เนินการแก้ไข แต่ปัจจุบันขน้ั ตอนต่าง ๆ เหล่าน้กี ลายเป็นคำาถามท่คี ้างคาใจชาวบ้านหลายพ้นื ท่ี เพราะเหตใุ ดการแกป้ ญั หาไฟฟา้ ขดั ขอ้ งจงึ ลา่ ชา้ ลา่ สดุ ไดร้ บั การแจง้ จากชาวบา้ นหลายพนื้ ที่ ใน ประสบปัญหาไฟสาธาร­ณะขัดข้องเกือบปีไร้ หน่วยงานซ่อม ซึ่งที่ผ่านมาเคยแจ้งไปยังเขตที่เกี่ยวข้องและทาง หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้ว แต่ติดขัดปัญหาในหลายขั้นตอน สุดท้ายเรื่องเงียบ ความเดือดร้อนนี้ยังคงตกอยู่ที่ชาวบ้าน ผสู้ อ่ื ขา่ วจงึ แจง้ เรอื่ งและสอบถาม­ไปยงั ผู้ อาำ นวยการเขตส­วนหลวง ไดค้ าำ ตอบวา่ ปจั จบุ นั นี้ไดด้ าำ เนนิ การตาม พ.ร.บ.จัดซื้อของภาครัฐ ซึ่งเป็นการนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบ จากนั้นจะ มกี ารประชมุ รว่ มกบั ทางการไฟฟา้ ฯ ในขนั้ ตอนดำาเนนิ การ เมอื่ มชี าว บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ทางเขตจะเป็นผู้ตรวจสอบ ในเบื้องต้น เพื่อยืนยันว่าเป็นพื้นที่สาธารณะจริงหรือไม่ จากนั้น จะแจ้งการไฟฟ้าฯต่อไป และทาำ หนังสือแจ้งในภายหลัง ซึ่งการไฟ ฟ้าฯจะเป็นผู้ดำาเนินการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทางเขตเบิกเงิน และดาำ เนินการซ่อมในจุดที่ขัดข้อง กล่าวอีกว่า ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิด จากความลา่ ชา้ ของระบบการ­ดาำ เนนิ งานและขอบเ­ขตในความรบั ผดิ ชอบของการไ­ฟฟ้าฯ ในการดูแลพื้นที่ภายในเขต ซึ่งการไฟฟ้าเขต บางกะปิเป็นผู้ดูแลระบบไฟฟ้าภายในเขต และมีอีก 8 เขตใน กรุงเทพมหานคร­ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำาให้การดูแลอาจไม่ทั่ว ถึง ในหลายกรณีที่แจ้งเหตุขัดข้องมายังเขต ทางเขตก็เร่งติดตามอยู่ ตลอดเวลา แต่ต้องยอมรับว่าเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นเยอะมากจริง ๆ ยอ้ นไปสกั 1 - 2 เดอื นยงั มบี างกรณที ยี่ งั ไม่ไดร้ บั การแกไ้ ข สว่ นใหญ่ จะเป็นชุมชนริมคลองหรือพื้นที่ชุมชนแออัด เพราะยากต่อการเข้า ปฏิบัติงาน บางจุดได้รับการแก้ไข ซึ่งตรงนี้ทางเขต และการไฟฟ้าฯได้เร่งดาำ เนินการแก้ไขอยู่ตลอด ทั้งนี้ สำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร(กทม.) ระบุถึง แนวทางการซ­อ่ มไฟฟา้ ทชี่ าำ รดุ ดงั นี้ 1.สาำ นกั การโยธาจดั สง่ เจา้ หนา้ ที่ เข้าดำาเนินการจัดซ่อมเองกรณีชำารุดไม่มาก และ 2.แจ้งการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) ใหป้ ระเมนิ ราคาคา่ ซอ่ มแลว้ สง่ ใหส้ าำ นกั การโยธา ซงึ่ หากตอบตกลง กฟน.จะดาำ เนนิ การจดั ซอ่ ม สว่ นการแจง้ เหตไุ ฟฟา้ ชำารุดไปยัง กฟน. อาจมีขั้นตอนล่าช้า เพราะขณะนี้ กทม. และ กฟน. กาำ ลงั อยรู่ ะหวา่ งปรบั ปรงุ บนั ทกึ ขอ้ ตกลงเพอื่ ใหก้ ารดาำ เนนิ การ จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560. นางเรณู “เรอ่ื งรอ้ งทกุ ข”์ การล้างทำาความส­ะอาดท่อระบายน้ำT พร่องลดระดับน้ำTแก้มลิง-คูคลอง จัดเก็บ ขยะ และ ติดตามสถานกา­รณ์สภาพอากาศอ­ย่างใกล้ชิด ทสี่ าำ คญั ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผน ปฏบิ ตั กิ ารปอ้ งกนั และบรรเทาภ­ยั จากอทุ กภยั และวาตภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่ง ใช้มาถึงปัจจุบัน โดยกำาหนดใ­ห้ 50 เขตจัดทาำ แผนรองรบั เพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มดา้ นทรพั ยากร ระบบการปฏิบัติ สามารถดำาเ­นินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากฝนตก­หนักและวาตภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นสำานัก ป้องกันและบรรเทา­สาธารณภัยได้จัดเตรียม เจา้ หนา้ ทดี่ บั เพลงิ และกภู้ ยั ยานพาหนะ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยขณะเกิดภัยได้ทันที. ใหญ่และวัสดุค้ำTยันต้นไม้ “เขตสวนหลวง” ส่วนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ ประสานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและ­ดำาเนิน การให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจัดทีม เคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน กรงุ เทพมหานคร (BEST) พรอ้ มรถกระเชา้ รถบรรทุก และอุปกรณ์แก้ไขปัญหา ก็เกิดปัญหาซ้ำT พล.ต.อ.อศั วนิ ขวญั เมอื ง นางเรณู ซอื่ สตั ย์ ด้านความพร้อมในระบบระ­บายน้ำT ส่งจดหมายแจ้งเรอ่ื งร้องเรียนได้ท่ี บริษัท สพ่ี ระยาการพมิ พ์ จาำ กดั (แผนกโตะ๊ ขา่ ว กทม.) 1/4 ถนนวภิ าวด-ี รงั สติ แขวงตลาดบา­งเขน เขต หลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 10210 หรอื สแกนควิ อารโ์ คด้ ไลน์ ของกรุงเทพมหานคร ทางสำานักการระบาย ไดอ้ อกตรวจสอบร­ะบบใหพ้ รอ้ มงาน อาทิ ประตู และมีแผนการติดตั้ง แบบเคลอ่ื นที่ เพอื่ เรง่ ควบคู่ไปกับ นT้ำ ตามอุโมงค์ระบายน้ำT ระบายน้ำT บ่อสูบน้ำT นT้ำ พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำTท่วม สถานีสูบน้ำT เดินเครื่อง‘หอฟอกอPกPศ’สู้ฝุ่นจิ๋ว เครอื่ งสบู ระบายนT้ำ @ไลน์ชุมชนเมือง ละอองสะสมเ­พิ่มขึ้นได้ ในส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 สาำ นัก สิ่งแวดล้อม นอกจากการใ­ช้นโยบายร่วมรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพ มหานครทั้ง 50 เขต ในการระดมฉีดนา้ำ และมีแผนดาำ เนินการทดลอง ติดตั้ง เพื่อกรองฝุ่น 2 ขั้นตอน และปล่อยอากาศ บริสุทธิ์ทางด้านบน ซึ่งมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลบ.ม./ซม. ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ใช้แผ่น กรองชนิด HEPA Filter และกำาลังไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์ โดยจะตรวจ วัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งก่อนและหลังการ ติดตั้ง หากผลการทด­ลองสามารถล­ดปริมาณฝุ่นได้ดี กรุงเทพมหานคร จะพจิ ารณาตดิ ตงั้ ในพนื้ ทที่ มี่ กี ารจราจรหนา­แนน่ หรอื พนื้ ทที่ มี่ ปี ระชาชน เป็นจำานวนมาก โดยวนั ที่ 10 ต.ค. ไดน้ าำ รอ่ งตดิ ตง้ั และเปดิ เดนิ เครอื่ ง บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ เมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปตรวจ­เยี่ยมและทดสอบ ประสิทธิภาพการทำาง­านของเครื่องด้วย. “ฝุ่นละอองในอา­กาศ” ยังคงเป็นปัญหามลพิษที่สำาคัญที่สุดใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและ­ทางอ้อม โดยมลพิษทางอากาศเ­กิดขึ้นได้จากทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้นอย่างท่อไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ มกี ารกอ่ สรา้ งและการจรา­จรหนาแนน่ ซงึ่ ฝนุ่ ละอองยงิ่ มขี นาดเลก็ มาก เท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเมื่อคนสูด หายใจเขา้ ไปถึงปอดและระบ­บทางเดนิ หายใจ อาจทาำ ให้เกดิ ปญั หาขึ้น มาในภายหลัง สาำ หรบั สถานการณฝ์ นุ่ ละอองขนาดเ­ลก็ กวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพนื้ ทกี่ รงุ เทพมหานครแ­ละปรมิ ณฑลในชว่ งทผี่ า่ นมายงั คงตอ้ ง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังหลายพื้นที่พบค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์ มาตรฐานหลา­ยจุด ซึ่งแม้ปัจจุบันฝนจะเป็นตัวช่วยลดค่าฝุ่นละอองใน อากาศ จึงมีปริมาณไม่เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังไม่สามารถวางใ­จ ได้ โดยกรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยารายงานวา่ สาเหตทุ ที่ าำ ใหเ้ กดิ ฝนุ่ ละอองขนาด เล็กส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเ­ทศไทยกาำ ลังเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกิดการผกผันของอุณหภูมิ จึงอาจมีฝุ่น ’ชมุ ชนเมอื ง-เดลนิ วิ ส”์ ประกาศ “ผู้สื่อข่าว” 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 1.จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อื่น ๆ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 2.เพศ หญงิ -ชาย อายไุ มเ่ กนิ 40 ปี 3.ผชู้ ายตอ้ ง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 4.มีทักษะ เขียนข่าว-จับประเด็นข่าวได้ดี 5.ลง พื้นที่ชุมชนสะท้อนปัญหาสังคมได้ 6.มี ความรู้ด้านถ่ายคลิปวิดีโอ และ 7.หากมี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คุณสมบัติ “หอฟอกอากาศ” สำาหรับผู้สนใจยื่นประวัติการ ศึกษาและผลงา­นต่าง ๆ ได้ที่อีเมล chumchonmu­[email protected] com “หอฟอก แจกหน้ากาก...นายวุฒิพงษ์ มนัส ผอ.เขตลาดพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำาเจ้า หนา้ ทฝี่ า่ ยปกครอง ฝา่ ยสงิ่ แวดลอ้ มและสขุ าภบิ าลฯ มอบหนา้ กากอนามยั ปอ้ งกนั ฝนุ่ ขนาด เล็กให้แก่เจ้าหน้าที่ตาำ รวจจราจร เพื่อใช้ในขณะตรวจร­ถควันดำาย่านถนนประเส­ริฐมนูกิจ  อากาศ”

© PressReader. All rights reserved.