Daily News Thailand : 2019-10-10

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ : 15 : 15

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ

15 ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ร่วมงาน...ดร.ภาณุพงศ์ รว่ มมอื ...วชิ มอบเกียรติบัตร...นพ.มณเฑยี ยั บรรดาศกั ดิ์ นายกเทศมนต­รนี ครปากเกรด็ เปน็ ประธานในพธิ ลี งนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลง (MOU) วา่ ดว้ ยความรว่ มมอื ในการบรกิ ารสาธารณะ กบั สถานตี าQ รวจภธู รปากเกรด็ และศนู ยค์ วบคมุ สงั่ การจราจรตา­Q รวจภธู รจงั หวดั นนทบรุ ทหี่ อ้ งประชมุ ชน้ั 5 สาQ นกั งานเทศบาลน­ครปากเกรด็ ร คณาสวสั ดิ์ นายแพทยส์ าธารณสขุ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา เปน็ ประธาน มอบเกยี รตบิ ตั ร ใหก้ บั โรงพยาบาลภ­าครฐั ในจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา ทผี่ า่ นการประเมนิ มาตรฐานระบ­บบรกิ าร สขุ ภาพ จากการประเ­มนิ มาตรฐานจาก­ศนู ยส์ นบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพที่ 6 จงั หวดั ชลบรุ จาQ นวน 11 รพ. ทิพยเศวต นายกเทศมนต­รีเมืองสระบุรี นQาคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา เทศบาลฯ ร่วมงานประเพ­ณีกินเจ ประจQาปี 2562 ณ พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน (โรงเจ บ้านเฮงตั้วสระบุรี) โดยมีบวร สุขอนันตธรรม คณะกรรมการ­กินเจ ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน เหลา่ กาชาดฯ ออกมอบเครอื่ งอปุ โภค-บรโิ ภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำาเภอเมืองกาญจนบุรี และอาำ เภอทา่ มว่ ง...สรา้ งความปลาบป­ลมื้ ให้ กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ปิดท้าย ข่าวสังคมวันนี้ กับกิจกรรมดี ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นอภ.ทา่ ตะเกยี บ จ.ฉะเชงิ เทรา จบั มอื ผบ.กรม ทพ.13 จัดอบรมราษฎร­อาสาพิทักษ์ป่ารอย ต่อ 5 จังหวัด หลักสูตรป้องกันและดับไฟป่า รุ่นที่ 2 เพื่อประชาชนใน­พื้นที่มีความรู้ความ เข้าใจ และเทคนิคในการดับ และการป้องกัน ไฟป่า และสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย .......... “รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย” วัน ขา่ ว .......... พฤหสั บดที 10 ตลุ าคม 2562 สังคมภูมิภาควันนี้เริ่มกันที่ นายกเทศมนต­รีตำาบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม จับมือผู้บริหาร เจ้า หน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกให้บริการฉีด วคั ซนี และทาำ หมนั สตั วเ์ ลยี้ งฟรี ใหแ้ กช่ าวบา้ น ในชุมชน เพื่อควบคุมปริมาณการเกิดและ เตรียมความพร้อมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่ ต่อกันที่ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ฉันท์ แปน้ เพชร พ.อ.สทุ ศั น์ ทศพล รอด ฉนั ท์ ทศพล วทิ วสั รชยา ยทุ ธภมี พล รัตนาทูล ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยเชิญผู้ ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมล่องเรือชมเส้น ทางสายน้ำาย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทาง สนุ ทรภู่ บนั ทกึ รกั จากมหากวนี กั เดนิ ทาง และ เสน้ ทาง ก.ศ.ร.กหุ ลาบตามรอยน­ริ าศถงึ บา้ น ยสี่ าร เพอื่ ใหผ้ เู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมประชาส­มั พนั ธ์ .......... แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ยินดี กับ ปลัดอำาเภอ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ที่มีผลงานดีเด่น จนได้รับคัดเลือกเป็นปลัดอำาเภอแหว­น ทองคำา ถัดมาที่ภารกิจของนายก เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นำาทีมคณะกรรมกา­รฯและสมาชิก วิทวัส พงศ์กรเกียรติ สนับสนุน...การณุ ใจเมอื ง ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การทวั่ ไป บรษิ ทั ซพี อี อลล์ และ วฒุ คิ ณุ ทวที อง ผจู้ ดั การ ฝา่ ยปฏบิ ตั มิ อบเงนิ ใหโ้ รงพยาบาลนภ­าลยั อาQ เภอบางคนที จงั หวดั สมทุ รสงคราม ตามโครงการ “ลด วนั ละถงุ คณุ ทาQ ได้ เฟส 2” โดย นายแพทย์ เดชา มสี ขุ ผอ.รพ.รบั มอบ .......... .......... พิสิฐ เสือสมิง สุชาดา .......... รชยา ภูมิ “ยอดธง” ผนึกกำาลัง สวัสดิ์ ...อาQ ไพ หาญไกรวไิ ลย์ ประธานหอกา­รคา้ จงั หวดั สมทุ รสาครพรอ้ มสมาชกิ ใหก้ ารตอ้ นรบั วรี ะศกั ดิ์ วจิ ติ รแ์ สงศรี ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สมทุ รสาคร และ ชตุ พิ ร วจิ ติ รแ์ สงศรี นายกเหลา่ กาชาด ในโอกาสเดนิ ทางมารบั ตาQ แหนง่ ใหม่ ณ จวนผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ตอ้ นรบั แถลงผลสาQ เร็จ...สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อQานวยการส­Qานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ ม (สสว.) พรอ้ มดว้ ยผบู้ รหิ ารจากมหาวทิ ยาลยั ของรฐั ทงั้ 8 มหาวทิ ยาลยั แถลงผลความ สQาเร็จของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ เยี่ยมชม...อุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในภาค วิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุในโอกาสเดินทางมาลงนา­ม MOU กับมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โดยมี ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ จ.สระบรุ -ี วดั พระพทุ ธฉายจดั ใหญง่ านบญุ สสจ.ชลบุรีแนะวิธีดูแลตัวเอง นพ.อภริ ตั กตญั ญตุ านนท์ นายแพทยส์ าธารณสขุ จงั หวดั ชลบุรี เปิดเผยกับผ้สู ่อื ข่าว เม่อื เร็ว ๆ น้วี ่า ขณะน้อี ากาศเร่มิ เปล่ยี นแปลง เน่อื งจากเป็นช่วงของการปรับเปล่ยี นฤดูเข้าส่ฤู ดู หนาว มที ง้ั ฝนตก บางชว่ งอากาศหนาว­เยน็ อาจทำาใหร้ า่ งกายปรบั สภาพไม่ทัน เช้ือโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและ รวดเรว็ ทาำ ใหเ้ จบ็ ไขไ้ ดป้ ว่ ยไดง้ า่ ย โรคทม่ี าพรอ้ มกบั ชว่ งเวลาน้ี ไดแ้ ก่ หดั หดั -เยอรมนั สกุ ใส และอจุ จาระรว่ ง โดยเฉพาะโร­ค ตดิ เชอ้ื ระบบทางเดนิ หายใจ เชน่ หอบหดื หรอื หลอดลมอกั เสบ โรคไขห้ วดั ไขห้ วดั ใหญ่ ปอดบวม สาเหตเุ กดิ จากการรบั เชอ้ื ไวรสั ซง่ึ สามารถตดิ ตอ่ กนั ไดง้ า่ ย เขา้ สรู่ า่ งกายทางจมกู ปากและตา เชอ้ื อยู่ในละอองเสม­หะ นาำ้ มกู นาำ้ ลายของผปู้ ว่ ยท่ีไอ จาม นอกจาก น้ี เชอ้ื ยงั อาจตดิ อยกู่ ับภาชนะ ของใช้ หรอื พ้นื ผวิ ทเ่ี ปอ้ื นนำ้ามกู นำา้ ลายของผ้ปู ่วย โรคน้แี พร่ กระจายอย่างกว้างขวางในสถ­านท่ที ม่ี ีคนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำาให้มีอาการไข้ ปวดศรี ษะ นาำ้ มกู ไหล ไอ จาม เจบ็ หรอื แสบคอ อาจมอี าการหนาวสน่ั ดว้ ย สาำ หรบั ผปู้ ว่ ยทเ่ี ปน็ ไข้ หวดั ใหญ่ จะมอี าการรนุ แรงกวา่ คอื มีไขส้ งู ปวดศรี ษะ ปวดเมอ่ื ยกลา้ มเนอ้ื และมกั มอี าการ คลน่ื ไสอ้ าเจยี นรว่ มดว้ ย ผปู้ ว่ ยจะหายจากโ­รคไดใ้ นเวลา 5-7 วนั ถา้ พกั ผอ่ นเพยี งพอ และไดร้ บั การรกั ษาอยา่ งถกู วธิ บางรายอาจเ­กดิ โรคแทรกซอ้ น เชน่ ปอดบวม หลอดลมอกั เสบ คออกั เสบ ซง่ึ อาจเปน็ อนั ตรายไดโ้ ดยเฉพาะในก­ลมุ่ เสย่ี ง ไดแ้ ก่ กลมุ่ หญงิ ตง้ั ครรภ์ โรคอว้ น โรคเรอ้ื รงั รวม ทง้ั เดก็ เลก็ และผสู้ งู อายุ ดังน้นั ฝากเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคต่าง ๆ โดยการหลีกเล่ยี งการสัมผัส หรือ คลกุ คลกี บั ผปู้ ว่ ย รวมทง้ั ไม่ใชส้ ง่ิ ของรว่ มกบั ผปู้ ว่ ย เชน่ จาน ชอ้ นสอ้ ม แกว้ นำ้า ผา้ เชด็ หนา้ ผา้ เชด็ ตวั เปน็ ตน้ ถา้ มผี ปู้ ว่ ยในบา้ น ควรใหป้ ดิ ปากดว้ ยหนา้ กากอนามยั เวลาไอ หรอื จาม ควร ลา้ งมอื บอ่ ย ๆ ดว้ ยนาำ้ และสบู่ หรอื ใชแ้ อลกอฮอลเ์ จลทาำ ความสะอาดม­อื ชว่ งทม่ี กี ารระบาดของ ไขห้ วดั ใหญ่ ควรหลกี เลย่ี งการเขา้ ไปในสถานทท่ี ม่ี คี นแออดั อากาศถา่ ยเทไมส่ ะดวก หมน่ั ดแู ล รกั ษาสขุ ภาพรา่ งกายอยา่ งสมาำ่ เสมอ กนิ อาหารทม่ี ปี ระโยชน์ ควรงดการดม่ื เครอ่ื งดม่ื แอลกอฮอล์ เน่อื งจากจะทำาใ­ห้ระบบภูมิต้านทานโรคใน­ร่างกายตำา่ ลง และติดเช้อื ได้ง่าย ควรออกกำาลังกาย สมาำ่ เสมอ พกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพอ รกั ษารา่ งกายใหอ้ บอนุ่ และไม่ใสเ่ สอ้ื ผา้ ทเ่ี ปยี กชน้ื เมอ่ื เรม่ิ มอี าการ ไขห้ วดั ควรนอนพกั มาก ๆ และดม่ื นาำ้ บอ่ ย ๆ ถา้ ตวั รอ้ นมาก กนิ ยาลดไข้ และใชผ้ า้ ชบุ นาำ้ อนุ่ เชด็ ตวั หรอื ถา้ อาการไมด่ ขี น้ึ เชน่ มอี าการไอมากข­น้ึ แนน่ หนา้ อก มีไขน้ านเกนิ 2 วนั ควรไป พบแพทยท์ นั ที และหากมอี าการคลา้ ยไขห้ วดั ใหญแ่ ละมปี ระวตั ิใกลช้ ดิ กบั ผทู้ เ่ี ปน็ ไขห้ วดั ใหญ่ ควรไปพบแพท­ยท์ นั ท.ี ‘ตกั บาตรขา้ วตม้ ลกู โยน’สบื สานวฒั นธรรมไทย จ.สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสlาคัญเกี่ยวพันกับพุทธ ศาสนา มีศาสนวัตถุที่รู้จักกันได้ดีโดยทั่วไปคือ และวัดพระพุทธฉาย ที่มี ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทบั อยกู่ บั ผนงั บนภเู ขาภายในวดั ฯ ทกุ ปีในหว้ ง “วนั เขา้ พรรษา” จะมีงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ที่วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท ส่วน “วันออกพรรษา” จะมีงานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิด เผยว่า สlาหรับวันออกพรรษาปีนี้ จ.สระบุรี ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี (อบจ.) สาl นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และ วัดพระพุทธฉายโดย “พระราชธีราภรณ์” รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจา้ อาวาสวดั พระพทุ ธฉาย กาl หนดจดั งานประเพณตี กั บาตรเทโวโร­หณะ ข้าวต้มลูกโยนขึ้น ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบรุ ในวนั ที่ 14 ตลุ าคม 2562 ตงั้ แตเ่ วลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธ บชู าองคพ์ ระสมั มาสมั พทุ ธเจา้ ถวายเปน็ พทุ ธ บูชารอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ที่ประทับอยู่ บนยอดเขา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเ­พณีเนื่อง ในวันออกพรรษาร­วมถึงสนับสนุนการท่อง เที่ยวใน จ.สระบุรี สlาหรับสีสันและบรรยาก­าศความ สนุกในพิธีเปิดงาน จะมีนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน­จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.สระบรุ พรอ้ มดว้ ยกลมุ่ สมาชกิ ชมรมแมบ่ า้ น จากอlาเภอต่าง ๆ ชมรมฉายาลักษณ์พระพุทธ “รอยพระพุทธบาท” นพ.อภริ ตั “เงา” “ข้าวต้มลูกโยน “นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่ม เติมว่า สาl หรับข้าวต้มหางที่จะนlามาใส่บาตร พระสงฆ์ เรียกว่า ข้าวต้มลูกโยน ปัจจุบันได้ มีการทlาข้าวต้มหางแบบประ­ยุกต์เพื่อให้มี กลนิ่ หอมและมรี สชาตอิ รอ่ ย เชน่ ใส่ไสก้ ลว้ ย ไส้เผือก และมีส่วนผสมของถั่วเหลืองหรือ ถั่วดlาในข้าวเหนียว เมื่อนึ่งไส้ภายในสุกแล้ว กน็ าl มาหอ่ ขนึ้ รปู คลา้ ยขา้ วตม้ มดั โดยมกี ารนาl ใบไม้รูปทรงยาว มาพันเป็นกรวยม้วนพันไป เรื่อยจนห่อหุ้มข้าวเหนียวทั้งลูก โดยทิ้งชาย เปน็ หางไว้ จากนนั้ มดั ดว้ ยไมต้ อกกอ่ นนlาไป นึ่งให้สุก ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที ข้าว ต้มลูกโยนสามารถ­ใช้ใบไม้ได้หลายชนิด เช่น ใบตอง ใบกะพ้อ ใบมะพร้าว และ ใบเตย เป็นต้น เมื่อขบวนแห่ผ่านไปก็จะ เป็นเสลี่ยงพระพุทธรูปและบาตรขน­าดใหญ่ พุทธศาสนิกชนที่เบียดเสียดนับพันคนก็จะ ร่วมกันโยนข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยน เพื่อให้ตกลงในบาตร และที่เหลือจะนlามา ใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงรายสองฟา­กฝั่ง ที่มีประชาชนมาค­อยใส่บาตร ปัจจุบันนัก ท่องเที่ยวเมื่อได้มีโอกาสมาร่วมพิธีตักบาตร ข้าวต้มลูกโยนแล้ว จะนิยมซื้อติดไม้ติดมือ เพื่อเป็นของฝากกลับไปบ้านด้วย. กาชาดสิงห์บุรีช่วยผู้ด้อยโอกาส เมอ่ื เรว็ ๆ น้ี นายชาำ นาญวทิ ย์ เตรตั น์ ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สงิ หบ์ รุ พรอ้ มดว้ ยนางชลุ พี ร เตรตั น์ นายกเหลา่ กาชาดจงั หวดั สงิ หบ์ รุ เปน็ ประธานในกา­รเปดิ กจิ กรรมซอ่ มแซมและปรบั ปรงุ ทอ่ี ยอู่ าศยั ใหผ้ ยู้ ากไร้ ซง่ึ เปน็ บา้ นของนางอทุ มุ พร หมน่ื พดั บา้ นเลขท่ี 79/3 หมู่ 6 ตาำ บลประศกุ อาำ เภออนิ ทรบ์ รุ จงั หวดั สงิ หบ์ รุ ตามทส่ี าำ นกั งานเหลา่ กาชาดจงั หวดั สงิ หบ์ รุ ไดจ้ ดั ทาำ โครงการนข้ี น้ึ เพอ่ื พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของผดู้ อ้ ยโอกาส และจดั สรรงบประมา­ณสนบั สนนุ เปน็ คา่ วสั ดกุ อ่ สรา้ ง จาำ นวน 50,000 บาท ในส่วนของการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตาำ บลประศุกได้ประสานขอ กาำ ลงั ทหารจากกอง­พนั ทหารปนื ใหญท่ ่ี 721 กรมทหารปนื ใหญท่ ่ี 72 มาดำาเนนิ การกอ่ สรา้ งให้ ซง่ึ คาดจะใชเ้ วลาไมเ่ กนิ 1 เดอื นในการกอ่ สรา้ งในครง้ั น้ี สาำ หรบั ครอบครวั ของนางอทุ มุ พร หมน่ื พดั กอ่ นหนา้ นส้ี ภาพบา้ นเปน็ บา้ นทม่ี ลี กั ษณะ เปน็ เพงิ สงั กะสธี รรมดา อาศยั อยกู่ บั สามที ม่ี อี าชพี รบั จา้ งและบตุ รทเ่ี ลก็ อยอู่ กี จาำ นวน 3 คนโดย สาำ นกั งานเหลา่ กาชาดไดร้ บั การแจง้ จากองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาำ บลประศกุ จงึ ไดล้ งพน้ื ท่ไี ปเยย่ี มและ เหน็ วา่ ครอบครวั ของนางอทุ มุ พร นน้ั ยากจนจรงิ และสามที าำ งานรบั จา้ งเพยี งคนเดยี ว คนในชมุ ชน กร็ กั ใครค่ รอบครวั นด้ี จงึ ไดใ้ หก้ ารชว่ ยเหลอื ในการสรา้ งบา้ นหลงั ใหมเ่ ปน็ อาคารปนู ขนาดกวา้ ง 18 เมตร ลกึ 17.5 เมตร เพอ่ื ทค่ี รอบครวั ของนางอทุ มุ พร จะไดม้ สี ภาพความเปน็ อยทู่ ด่ี ขี น้ึ ตอ่ ไป. ฉายสระบุรี ชมรมกลุ่มสตรี-แม่บ้านรักเมืองเพรียว และพี่น้องประชาชน รวมจาl นวนกว่า 2,000 คน ปี ที่แล้ว 2561 (1,200 คน) แต่งกายชุดไทยพื้นบ้าน สวยงาม ร่วมรlาวงรอบ­ข้าวต้มลูกโยนยักษ์ ซึ่งเป็น ไฮไลตข์ องการจดั งานเปน็ การราl วงทมี่ คี นจาl นวนมาก ที่สุดในประเทศไ­ทย โดยใช้เพลงรlาวงส­ระบุรี ซึ่ง ท่วงทlานองบ่งบอกถึงวิถีชีวิตเอกลักษณ์และความ ผกู พนั ของพนี่ อ้ งประชาชนทงั้ 13 อาl เภอของจงั หวดั สระบุรี ในขณะเดียวกันยังจัดให้มีขบวนแห่ข้าวต้ม ลกู โยน ขบวนราl ถวายพทุ ธบชู า ประเพณวี ฒั นธรรม พื้นบ้าน การแสดงพุทธประวัติและเหตุการณ์จlาลอง พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสว­รรค์ชั้นดาวดึงส์ วิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์

© PressReader. All rights reserved.