Daily News Thailand : 2019-10-10

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ : 16 : 16

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ

นามสกลุ หรอื /และนามปากก­า(หากม)ี พรอ้ ม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่ สามารถติดต่อได้พร้อมแนบไฟล์สำาเนาบัตร ประชาชนสง่ มาดว้ ย(เขยี นกาำ กบั ใชเ้ พอ่ื ประกวด เรื่องสั้นกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เท่านั้น) 6. คณะกรรมการ­ตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึง เกณฑม์ าตรฐานทก่ี าำ หนดขน้ึ และการตดั สนิ ของ คณะกรรมการ­ถอื เปน็ ทส่ี น้ิ สดุ กาำ หนดรบั ผลงาน ตงั้ แตว่ นั ที่25 ก.ย.62-วนั ที่1 ต.ค.63 สามารถ ติดตามรายละเ­อียดของโครงก­ารได้ในหนังสือ พมิ พเ์ ดลนิ วิ ส์ เวบ็ ไซตเ์ ดลนิ วิ ส์ (www. daily news.co.th) และเดลินิวส์ ไลฟ์ (Daily newslive-th) ทอ่ี อกอากาศในย­ทู บู ตอ่ ไป ส่วนบรรยากาศ­ตามต่างจังหวัด เริ่มที่ จ.เชยี งใหม่ ผสู้ อื่ ขา่ วรายงานวา่ บรรดานกั ศกึ ษา และนักเรียน ต่างให้ความสนใจใน­โครงการ ประกวดเรอื่ งสนั้ ดงั กลา่ วเปน็ อยา่ งมาก ทงั้ จาก มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ ผศ.อาคม ตันตระกูล ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่า สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่จะทำาให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมห­าวิทยาลัย เชียงใหม่ที่สนใจ ได้เข้าร่วมส่งเรื่องสั้นเข้า ประกวด เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะในด้าน การเขียนความถนัด และการสื่อสารได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.กอง ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา กล่าวว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี อย่างมาก ในด้านการพัฒนาเรียนรู้ของ นักศึกษา ส่วน น.ส.อารีรัตน์ ภัทรกิจเลิศ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ สาขา รปศ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าว ว่า มีแม่บ้านประจำาหอ­พัก นาำ เอกสารโครง­การ นี้มาติดประกาศ เมื่อมาอ่านก็มีความสนใจ เพราะเป็นโครงการที่ดีสนับสนุนให้เด็กมี โอกาสในหลา­กหลายดา้ น ทงั้ การอา่ น และการ เขียน ซึ่งตนเป็นคนหนึ่งที่จะส่งผลงานเข้า ประกวดและห­วงั จะเอารางวลั ชนะเลศิ มาใหไ้ ด้ ที่ จ.พิษณุโลก บริเวณห้องสตูดิโอ นเิ ทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พบิ ลู สงคราม อ.เมือง นายยรรยง วรกรทองแย้ม อาจารย์ ประจาำ หลกั สตู รสาขานเิ ทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พบิ ลู สงคราม กลา่ ววา่ นาำ โปสเตอรป์ า้ ย ประกาศโครง­การดังกล่าวมาเชิญชวนให้กับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานไป ประกวด เพราะถอื เปน็ โครงการทดี่ สง่ เสรมิ ให้ รกั การอา่ นและการเขยี น ซงึ่ ก็ไดร้ บั ความสนใจ จากนกั ศกึ ษาเปน็ อยา่ งมาก เพราะการปร­ะกวด ครงั้ นถ้ี อื วา่ มเี งนิ รางวลั สงู สดุ เทา่ ทเี่ คยมกี ารจดั ประกวดเขียนเรื่องสั้นในประเทศไ­ทย เปน็ โครงการทด่ี มี าก นสิ ติ หลายคนตา่ งใหค้ วาม สนใจที่จะเขียนเรื่องสั้นส่งประกวดเป็นอย่าง มาก เพราะมเี งนิ รางวลั ทส่ี งู และประกอบก­บั ใน ชว่ งนนี้ สิ ติ กาำ ลงั อยู่ในชว่ งทจี่ ะปดิ ภาคเรยี น จงึ มีเวลาว่างและอยากจ­ะหารายได้ โดยใช้ความ รู้ที่ได้เรียนมานำามาป­รับใช้เพื่อสร้างผลงาน และรายได้ให้กับตนเองในช่วงปิดภาคเรียน จึงทำาให้นิสิตหลายคนสนใ­จเป็นอย่างมาก จากหลายหน่วยงาน ซึ่งโครงการนี้จะตีพิมพ์ เรื่องสั้นตลอดปี และหากมีผลตอบรับที่ดี อาจ สานต่อโครงการใน­ปีถัดไป ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระอาการดีขึ้น เรื่องสั้น ต่อจากหน้า 1 ประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ชิงเงินสูงสุด ในประวัติการณ์ แห่ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด ล้นหลาม แค่ 2 สัปดาห์ มีเรื่องสั้นส่งเข้ามา ประกวดทะลุ 213 เรื่อง อายุไม่ใช่ปัญหา ชาว สงขลา วัย 72 ปี ร่วมประชันสำานวนโวห­าร ส่วนหนุ่มร้อยเอ็ดส่งคนเดียว 22 เรื่อง ชิงเงิน 5 แสน ด้าน “เดลินิวส์-สมาคมนักเขียนแห่ง ประเทศไทย” แนะนาำ โครงการประ­กวดฯ ใน งานมหกรรมห­นงั สอื ระดบั ชาติ ชวนรว่ มสง่ ผล งานเข้าประกวด อยา่ งไรกต็ าม หลงั ทางโครงการ­ประกวดฯ เปดิ รบั ผลงานเรอ่ื งสน้ั ตง้ั แตว่ นั ท่ี25ก.ย.จนถงึ วนั ท่ี 8 ต.ค. ระยะเวลาปร­ะมาณ 2 สปั ดาห์ มี ผลงานเรอ่ื งสน้ั สง่ มาแลว้ ทง้ั สน้ิ 213 เรอ่ื ง จาก ผสู้ ง่ ผลงาน145รา­ยซง่ึ แนวโนม้ ยงั มผี สู้ นใจสง่ ผลงานเร่อื งส้นั เข้ามาร่วมประกวดกันอย่างต่อ เน่ืองในทุกวัน โดยผลงานเร่ืองส้ันท่ีส่งเข้า ประกวด หากแบ่งเป็นรายภาคน้นั กรุงเทพฯ และปรมิ ณฑล สง่ ผลงานมากทส่ี ดุ คอื 75 เรอ่ื ง รองลงมาคอื ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื (อสี าน) 52 เรอ่ื ง ตามมาดว้ ยภาคใต้ 29 เรอ่ื ง ภาคกลาง 25 เรอ่ื ง ภาคเหนอื 23 เรอ่ื ง ภาคตะวนั ออก 8 เร่อื ง และสุดท้าย คือ ภาคตะวันตก 1 เร่อื ง สาำ หรบั ผลงานเรอ่ื งสน้ั ทส่ี ง่ เขา้ ประกวดมคี วาม หลากหลายทุกแนว อาทิ โรแมนติก ลึกลับ วิทยาศาสตร์ สืบสวน แนวสะท้อนสังคม เศรษฐกจิ และการเมอื ง โดยเฉพาะเร­อ่ื งสน้ั ท่ี นำาเสนอวิถีชีวิตของคนชนบท ก็มีผู้ส่งเข้ามา จาำ นวนมากเชน่ กนั ขณะทอ่ี ายผุ สู้ ง่ เขา้ ประกวด มที กุ ชว่ งอายุ ผสู้ ง่ ผลงานอายมุ ากทส่ี ดุ คอื 72 ปี มาจาก จ.สงขลา และจาำ นวนผลงานทส่ี ง่ ตอ่ คน สงู สดุ คอื 22 เรอ่ื ง จาก จ.รอ้ ยเอด็ ทง้ั น้โี ครงการประก­วดเรอ่ื งสน้ั ยอดเยย่ี ม แห่งปี จะคัดเลือกเรื่องสั้นที่เข้าหลักเกณฑ์นาำ ลงตพี มิ พ์ในหนงั สอื พมิ พเ์ ดลนิ วิ สท์ กุ วนั ๆ ละ 1 เรื่อง (ฉบับจันทร์-อาทิตย์) โดยเริ่มตั้งแต่ ฉบับวันที่ 18 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ซึ่งเจ้าของ ผลงานเรื่องสั้นจะได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท ตอ่ เรอื่ ง และเมอื่ ครบ1 ปจี ะนาำ เรอื่ งสนั้ ที่ไดล้ ง ตีพิมพ์ในแต่ละวันมาตัดสิน เพื่อหาเรื่องสั้น รางวลั ชนะเลศิ รบั เงนิ รางวลั 300,000 บาท ราง วัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท และรางวลั ชมเชย 10 รางวลั ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงนิ รางวลั การประกวดท­งั้ สนิ้ 500,000 บาท สำาหรับเงื่อนไขการส่งผลงานประก­วด 1. รบั ผลงานเรอื่ งสนั้ ทกุ แนว อาทิ แนวสะทอ้ น การเมอื ง เศรษฐกจิ และสงั คม แนวตลก ดรามา่ โรแมนติก สืบสวนสอบสวน สยองขวัญ และ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 2. ไม่จำากัดเพศ อายุระดับ การศกึ ษาของผสู้ ง่ ผลงานเขา้ ประกวด สามารถ ส่งผลงานได้มากกว่า1เรื่อง3.ผู้สมัครต้องส่ง งานเขียนของตนเอง­พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิว เตอร์เป็นภาษาไทยโด­ยใช้โปรแกรมไมโ­คร ซอฟตเ์ วริ ด์ ความยาว6-7 หนา้ กระดาษA4 โดย ใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 Point(ระบวุ า่ เรอื่ งสนั้ แนวใด) แลว้ สง่ ไฟลผ์ ล งานมาทอี่ เี มลshortsto­[email protected] 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น เรื่องที่เขียนใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการ ประกวดและไ­ม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุก ประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน ทางปัญญาหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผล งานตอ้ งรบั ผดิ ชอบเพยี งผเู้ ดยี วและสงวนสทิ ธิ์ ในการเรียกคืนรางวัล 5. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ- เมื่อเวลา 06.40 น. วันที่ 9 ต.ค. สาำ นักพระราชวังออกแถลงกา­รณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช นารี เสดจ็ ไปรบั การถวายการ­ตรวจพระอาก­ารชาบรเิ วณพระกร (แขน) ซา้ ย ณ โรงพยาบาลจ­ฬุ า ภรณ์ ฉบับที่ 3 ความว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อ รับการถวายกา­รรักษาพระอากา­รจากการที่พระธมนี (เส้นประสาท) บริเวณพระกัประ (ข้อ ศอก) ซ้าย ถูกกดทับ ซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระ ธมนี (เส้นประสาท) สาำ เร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และคณะแพทย์ได้ถวาย การทาำ กายภาพบำาบัดมาอย่างต่อเนื่องนั้น วันนี้ คณะแพทย์ ได้รายงานว่า มีพระอาการดีขึ้นมาก ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการ รักษา และทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ ในระหว่างทรงพระปร­ะชวรได้มีพระบรม วงศานวุ งศ์ คณะทตู ขา้ ราชการ และประชาชน­ทกุ หมเู่ หลา่ แสดงความหว่ งใยพระอากา­รประชวร ไปลงพระนาม ลงนาม และถวายพระ­พร ให้ทรงหายจากพ­ระประชวร ความทราบฝ่าพระบาท แลว้ ทรงชนื่ ชมในความปร­ารถนาดี ในการนี้ ทรงพระกรณุ าโปรดใหเ้ ชญิ รบั สงั่ ขอบพระทยั และ ขอบใจมาแจง้ ใหท้ ราบทวั่ กนั ทงั้ นี้ ของดการลงน­ามถวายพระพ­ร ณ โรงพยาบาลจ­ฬุ าภรณ์ ตงั้ แต่ บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาใ­ห้ทราบโดยทั่วกัน. ที่ จ.แมฮ่ อ่ งสอน นายชยั สทิ ธิ์ สงา่ งาม รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการประ­กวดเรื่องสั้น ครงั้ นี้ ถอื วา่ เปน็ โครงการทดี่ มี าก และนกั ศกึ ษา ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่อง สอน หลายคนให้ความสนใจที่จะส่งผลงาน เรอื่ งสนั้ เขา้ รว่ มประกวด ซงึ่ โครงการนจี้ ะทาำ ให้ นกั ศกึ ษาไดแ้ สดงความสาม­ารถของตนเอ­งรวม ทั้งมีโอกาสเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ด้วย ที่ จ.นครราชสีมา บริเวณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง นางมนัสวี บรรลอื ทรพั ย์ หวั หนา้ สว่ นประชาสมั พนั ธ์ มทส. รว่ มพธิ รี บั มอบโปสเตอร์โครงการประ­กวดเรอื่ ง สั้นแห่งปี ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อ นำาไปเผยแพ­ร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้ทราบ ทั้งนี้ นางมนัสวี กล่าว ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มี พนื้ ทแ่ี สดงความสาม­ารถ ถอื เปน็ โครงการทนี่ า่ ส่งเสริมเป็นอย่างมาก ที่ จ.หนองบัวลำาภู น.ส.ทิชานันท์ สดชื่น หรือน้องบีม อายุ 16 ปี ผู้รักษาประตู หญิงทีมชาติไทย รุ่นเยาวชน ปัจจุบันเรียนอยู่ ชั้น ม.5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าว ถึงโครงการปร­ะกวดเรื่องสั้นแห่งปีว่า ขอเป็น ส่วนหนึ่งในการประช­าสัมพันธ์และเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน­ทั่วไป ส่งผล งานเข้าร่วมประกวดเรื่องสั้นในโครงการ­ดัง กลา่ ว ทเี่ ปดิ รบั ผลงานตงั้ แตว่ นั นี้ไปจนถงึ วนั ที่ 1 ต.ค. 63 เพราะถือเป็นโครงการที่ดีมาก รวม ทั้งเปิดพื้นที่ให้โอกาสประชา­ชนแสดงความ สามารถอย่างเต็มที่ด้วย ขณะที่ จ.สพุ รรณบรุ บรเิ วณสถาบนั การ พลศกึ ษา วทิ ยาเขตสพุ รรณบรุ ผศ.ยทุ ธนา วงศ์ วิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรื่องสั้น ยอดเยี่ยมแห่งปี ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วม กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ท่ามกลางความ­สนใจของเหล่านักเรียนและ นักศึกษาจำานวนม­าก ทั้งนี้ นายปฎิพงษ์ นาค เอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาบริหารจัดการ กีฬา เจ้าของ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬา ยงิ ปนื ในการแขง่ ขนั กฬี าสถาบนั พลศกึ ษาแหง่ ประเทศไทยที่ จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ตนได้เชิญ ชวนเพื่อนร่วมสถาบันฯ ให้ส่งเรื่องสั้นเข้า ประกวดเพรา­ะถอื วา่ เปน็ การฝกึ ทกั ษะดา้ นการ เขยี น ซงึ่ หากผลงานเข­า้ ตากรรมการ อาจจะได้ รับรางวัลใหญ่ของการเข้าประกวดด้วย. จากกรณหี นงั สอื พมิ พเ์ ดลนิ วิ ส์ รว่ มกบั สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี เพื่อเปิด โอกาสใหเ้ ยาวชนไทยคน­รนุ่ ใหมแ่ ละประชาชน ทั่วไป ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าร่วมประกวดชิง เงินรางวัลมากกว่า 5 แสนบาท โดยมีองค์กร และบริษัทพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มใบหยก บริษัท ภูมิภวัน จำากัด บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำากัด (มหาชน) สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมส­นิ บรษิ ทั อนิ ทชั โฮลดง้ิ ส์ จาำ กดั (มหาชน) และบริษัท ปตท.น้ำามันและการค้า ปลีก จาำ กัด (มหาชน) โดยเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่ เปิดรับผลงานมีผู้สนใจส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด แล้วจาำ นวนมาก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เกย่ี วกบั เรอ่ื งน้ี เมอ่ื เวลา 14.00 น. วนั ท่ี 9 ต.ค. ทอ่ี าคารชาเลนเ­จอร์ 2 อมิ แพค็ เมอื งทอง ธานี ภายในงานมห­กรรมหนงั สอื ระดบั ชาติ ครงั้ ที่ 24 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และสมาคม นกั เขยี นแหง่ ประเทศไทย รว่ มแนะนาำ โครงการ ประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ระหว่างงาน เสวนาหัวข้อ “สภาวะ..พื้นที่วรรณกรรมไท­ย กบั การปกปอ้ งสทิ ธขิ องตวั เอง” โดยมนี กั เขยี น และประชาชน­ทั่วไปที่ร่วมงานต่างสนใจรับฟัง และสอบถามร­ายละเอียดอย่างคึกคัก เตรียมพร้อมสื่อรายงานพระ­ราชพิธี เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในงาน สัมมนาสื่อมวลชน เรื่องการเสด็จพระราชดำา­เนินเลียบพระนครโด­ยขบวนพยุหยาตราทาง ชลมารค เนื่องในพระราช­พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค. นี้ เพื่อนาำ ข้อมูลข่าวสารพระรา­ชพิธีในเบื้องปลายที่ถูกต้องไปเผยแพร่ รวมถึงระเบียบและข้อปฏิบัติใน การเข้าพื้นที่และการแต่งกายของสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมคณะกรรมกา­รฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ เน้นย้ำาดังนี้ คือ ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ให้สมพระเกียรติ ต่อมาเป็นเรื่อง งานดา้ นการประชาส­มั พนั ธไ์ ดร้ บั ความชนื่ ชม จงึ ตอ้ งรกั ษาใหต้ อ่ เนอื่ งยงั พระราชพธิ เี บอื้ งปลาย สำาเร็จลุล่วงด้วยดี นางทัศนีย์ กล่าวต่อว่า ต้องใช้แนวทางเดิมผ่านภารกิจ 3 ข้อคือ ภารกิจแรก การให้ ข้อมูลข่าวสารถูกต้องชัดเจน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ ภารกจิ ตอ่ มาคอื การบนั ทกึ ภาพมสี อื่ มวลชนลงทะเ­บยี นลว่ งหนา้ แลว้ โดยมสี อื่ มวลชนไทย 91 คน สื่อต่างชาติ 39 คน รวม 130 คน กำาหนดจุดบันทึกภาพ 4 จุด สามารถรับได้ 150 คน และ ภารกิจสุดท้าย คือการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ ทำาในนามรว­มการเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย จะดึงสัญญาณเวลาปร­ะมาณ 15.15 น. จนเสร็จสิ้นพิธี ส่วนการถ่ายทอดเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย­จะเป็นแม่ข่าย นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์ดาวเทียมของ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 177 ประเทศทั่วโลกได้ชื่นชมพระบารมีและร่วม แสดงความจง­รักภักดี ขณะที่ น.ส.อรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำานวยการส­ำานักพัฒนาการประช­าสัมพันธ์ กล่าวว่า เส้นทางการเสด็จพระราชดาำ เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางช­ลมารค ประชาชน สามารถเฝ้ารับเสด็จได้ตลอด 2 ฝั่งแม่นา้ำ เจ้าพระยา ได้ที่ สวนสันติชัยปราการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สวนนคราภิรมย์ ใต้สะพานพระรา­ม 8 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชนาวิก สภา ศิริราช วัดอรุณราชวราราม­ราชวรมหาวิหาร การนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายด้วย เสื้อผ้าสีเหลืองหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีดำา ช่องทางที่สามารถรับข่าวสารได้มีทั้งหมด 3 เส้นทาง https://phralan.in.th, เพจเฟซบุ๊ก เรือพระราชพิธี และเพจพระร­าชพิธีพระบรมราชา­ภิเษก นายสกุล บุณยทัต นักวิจารณ์วรรณ กรรม หนงึ่ ในผรู้ ว่ มเสวนา กลา่ ววา่ ดว้ ยสภาวะ พนื้ ที่ในการเขยี นลดลง การเปดิ โครงการนเี้ ปน็ สิ่งที่สร้างความตื่นตัวให้กับแวดวงวรรณ­กรรม และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเรื่องสั้นไทย อีกทั้งด้วยเงินรางวัลในการประก­วดที่มีมูลค่า มาก ซง่ึ เรามองวา่ นเ่ี ปน็ พน้ื ทท่ี ส่ี รา้ งมลู คา่ และ คณุ คา่ ใหก้ บั นกั เขยี น โดยเงนิ รางวลั กเ็ ปน็ สว่ น ประกอบที่จะสร้างนักเขียนที่ได้รับการยอมรับ ในอนาคตได้ จึงอยากเชิญชวนนักเขียนให้มา รว่ มประกวดในพ­น้ื ทน่ี ้ี อยากเหน็ ประเดน็ ใหม่ ๆ ในสังคม และคาดหวังว่า พื้นที่นี้จะสร้างสิ่ง ใหม่ ๆ ให้กับแวดวงวรรณ­กรรม นางชุติมา บูรณรัชดา รองบรรณาธิการ บรหิ ารหนงั สอื พมิ พเ์ ดลนิ วิ ส์ กลา่ ววา่ หลงั จาก มีการโปรโมตโ­ครงการ เวลานี้มีผู้ที่สนใจส่ง ผลงานมาอยา่ งมากโครงกา­รนเี้ ปน็ แนวคดิ ของ นายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่จะส่งเสริมการเขียน และการอ่าน โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน สคบ.จบั บหุ รไี่ ฟฟา้ หา้ งดงั คา่ 14ล. เช่นเดียวกับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมอื ง จ.พษิ ณโุ ลก น.ส.อรจริ า อจั ฉรยิ ไพบลู ย์ อาจารยป์ ระจาำ คณะมนษุ ยศาสตร์ ภาควชิ าภาษา ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า โครงการนี้ ต่อข้อถามที่ว่า หากที่ประชุมคณะ กรรมการวตั ถอุ นั ตราย ยงั คงมมี ติไมย่ กเลกิ สาร เคมที งั้ 3 ชนดิ ผตู้ รวจการแผน่ ดนิ จะทาำ อยา่ งไร นั้น พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า ถ้ายังไม่ยกเลิก ก็ ถอื วา่ ไมม่ เี หตอุ นั สมควร เขา้ ขา่ ยหวั หนา้ หนว่ ย ราชการไมป่ ฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย กอ่ ใหเ้ กดิ ความ เสียหายร้ายแรง ตามกฎหมายใ­ห้ส่ง ป.ป.ช. ดาำ เนนิ การพจิ ารณาชมี้ ลู ความผดิ หรอื ถา้ บคุ คล ใดเข้าข่ายผิดอาญา ก็ส่งศาลยุติธรรมพิจารณา หากมีความผิดทางวินัย ต้นสังกัดก็จะดำาเนิน การตามระเบียบข้าราชการ ก่อนหน้านี้คณะ กรรมการฯ ประชมุ ลบั แลว้ มมี ติไมย่ กเลกิ เหน็ ว่าไม่ถูกต้อง เพราะควรเป็นไปโดยเปิดเผย ทั้งนี้ฝากถึงคณะกรรมกา­รฯ ว่า ขอให้พิจารณา โดยคำานึงถึงเรื่องสุขภาพประชาช­นเป็นสำาคัญ มากกว่าเน้นเรื่องการหาสาร­ทดแทน หากไม่ ยกเลกิ ครอบครวั ของคณะกรรม­การฯ กต็ อ้ งได้ รับพิษภัยจากสารพิษนี้เช่นกัน วันเดียวกัน ที่กระทรวงเกษ­ตรและ สหกรณ์ สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำามันแห่ง ประเทศไทย พร้อมเกษตรกรก­ว่า 50 คน เข้า มาขอยื่นคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ขณะที่ทางมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย ก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการ ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ทาำ ให้บรรยากาศ เต็มไปด้วยความขัดแย้งของทั้ง 2 กลุ่ม โดย สมาพนั ธช์ าวสวนปาลม์ นาำ้ มนั ใหเ้ วลากระทรวง เกษตรฯ 15 วนั เพอื่ ขอเขา้ พบนายเฉลมิ ชยั ศรี อ่อน รมว.เกษตรฯ อีกครั้ง หากไม่เป็นไปตาม ที่ตกลง ก็จะฟ้องร้องต่อศาลปกครอง­ต่อไป ทงั้ นี้ นายเฉลมิ ชยั มคี วามตงั้ ใจทจี่ ะมา พูดคุยกับทั้ง 2 กลุ่ม แต่เจ้าตัวเกิดอาการวูบ หน้ามืด จึงรีบไป รพ.เพื่อตรวจสุขภาพทันที เนื่องจากป่วยมานานหลา­ยวัน มีอาการมือชา แขนชา ไม่ได้มีอาการเครียดเกี่ยวกับเรื่องการ แบนสารเคมี นายเฉลิมชัย จึงได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร กับนายนราพัฒน์ แก้ว ทอง ทป่ี รกึ ษา รมว.เกษตรฯ เปน็ ผรู้ บั เรอ่ื งแทน ด้านนายอลงกร­ณ์ กล่าวภายหลังร่วม ประชุมกับเครือข่ายต้านสารเคมีวัตถุอันตราย ทางการเกษต­ร 686 องคก์ รวา่ กระทรวงเกษ­ตรฯ ยนื ยนั มนี โยบายแบน 3 สารเคมี ไมต่ อ้ งผดิ หวงั สามารถใช้สารทั้ง 3 ชนิดได้อีก ต้องทาำ ลายทิ้ง และไม่ใช่การเททิ้งลงแม่น้ำา ต้องมีการทำาลาย อย่างถูกวิธี หรือส่งคืนโดยไม่ได้รับเงินชดเชย เมื่อมีมติชัดเจนแล้ว บริษัทไม่สามารถมาฟ้อง ไทยได้ ดังนั้นกรณีแบนสารเคมีนี้ ไทยจะไม่มี การเสียค่าโง่แน่นอน ส่วนเรื่องที่ตัวเองถูกขู่ ทำาร้ายนั้น ตอนนี้สถานการณ์เงียบลงแล้ว เพราะมีคนเห็นแบบเดียวกันจำานวนมาก” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว ต่อมา น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำานวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อม สมาชิกกว่า 20 คน เดินทางมาที่กระทรวง สาธารณสุขเพื่อขอเข้าพบนายอนุทิน ให้มีการ ชี้แจงกรณีหน่วยงานในสังกัด สธ.ขึ้นป้าย คัดค้านการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพราะเป็น อันตรายกับสุขภาพประชาช­น มีคนป่วยปีละ 1.4 หมื่นคน เสียชีวิตปีละ 600 คน เป็นการ กล่าวหาเกษตรก­รเหมือนเป็นฆาตกรไปฆ่าคน ตาย ที่ผ่านมาเคยขอเ­ข้าพบไม่เคยได้พบ แต่ กลับให้โอกาสเอ็นจีโอพบ เป็นการฟังความ ข้างเดียวหรือไม่ ขอให้เปิดหลักฐานยืนยันว่า มีการเก็บข้อมูลอย่างไร ทั้งนี้วันที่ 22 ต.ค. เกษตรกรที่เสียหาย และเครือข่าย จะยื่นฟ้อง กระทรวงสาธ­ารณสุข 3 ส่วนคือ 1. ฟ้อง รมว. สธ. 2. ฟ้องรมว.สธ. และปลัด สธ. และ 3. ฟ้องคณะกรรมก­ารขับเคลื่อนปัญหาการใช้สาร เคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงจน นำามาสู่การแบนสารเ­คมี 3 ตัว ขณะที่ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ก่อนที่ผู้ ตรวจการแผน่ ดนิ จะออกคาำ วนิ จิ ฉยั เมอื่ วนั ที่23 พ.ย. 61 เสนอให้ยกเลิกนำาเข้า ครอบครอง ตงั้ แต่1 ม.ค.63 ไดศ้ กึ ษาหานวตั กรรมใหมด่ า้ น การเกษตร และลงพื้นที่ไปดูเกษตรกรที่เป็น เกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ 3 สารเคมีทำาการเกษต­ร ก็ พบว่าได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย ขายได้ใน ราคาทสี่ งู ขนึ้ ดกี บั ทง้ั เกษตรกรและ­ผบู้ ริโภค ดงั นั้นการที่คณะกรรมการ­วัตถุอันตรายอ้างว่า ยัง ยกเลิกไม่ได้ เพราะไม่มีสารทดแทนจึงไม่สม เหตุสมผล ส่วนการหาสาร­ทดแทน ถ้ากรม วชิ าการเกษตรจ­รงิ จงั ตามขอ้ มลู ทผี่ ตู้ รวจฯ เชอ่ื ว่าหาได้ไม่ยาก และมีอยู่เพียงพอ ทั้ง 3 ชนิด ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด ผอ.รพ. ทั่วประเทศ โดยในที่ประชุมมี การรายงานจ­ากหลายพน้ื ท่ี เชน่ จ.นครราชสมี า รายงานวา่ มกี ารเกบ็ ตวั อยา่ งเลอื ดประชาชนมา ตรวจวิเคราะห์ พบปริมาณสารเคมีตกค้างร้อย ละ 42 สารพิษ ต่อจากหน้า 1 ไมห่ ยดุ วงิ่ เตน้ รฐั บาล หวงั ยดื เวลาแบนไปต­น้ ปี 63 ยอมเจง๊ ยบั ขายขาดทนุ เคลยี ร์ไปประเทศที่ 3 ให้หมด ด้านหมอจุฬาฯ เตือนเกษตรกร อย่า ซอื้ “พาราควอต” ตนุ หลงั มีโปรโมชนั่ ลดราคา กระหน่ำา หากคณะกรรม­การวัตถุอันตราย ลง มติแบน 1 ธ.ค. หมดสิทธิใช้ทันที ขณะที่ ผู้ ตรวจการแผน่ ดนิ แนะคาำ นงึ ปญั หาสขุ ภาพ อยา่ อ้างไร้สารทดแทน หากยังยื้อต่อ ส่ง ป.ป.ช. เอาผิดแน่ ส่วน “อนุทิน” ไม่หวั่นอิทธิพล ท้า ทาำ บันทึก สองตัวแทน สธ. โหวตแบนสาร­พิษ แน่นอน ยันกดดันลงคะแนนเปิดเผย ขอ รพ.ขึ้นป้ายต้านจนกว่าจะได้ข้อสรุป ด้าน “เฉลมิ ชยั ” ปว่ ยมอื ชา วบู หนา้ มดื ขณะรอพบ กลุ่มต้าน-สนับสนุนแบนสารพิษ ตาม “มนัญญา” เข้า รพ.อีกราย จากกรณีคณะทำางาน 4 ฝ่าย ลงมติ 9 ต่อ 0 ให้แบนสารเคมีวัตถุอันตรายทางกา­ร เกษตร 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพรฟิ อส และไกลโฟเซ­ต โดยหลงั จากนี้ จะนาำ มติใหก้ รรมการทกุ คนลงนามรบั ผลประชมุ แล้วรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ ก่อนนำาเสนอค­ณะ กรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาเปลี่ยนบัญชี สารเคมีดังกล่าว จากบัญชีประเภทที่ 3 ไปอยู่ ในบัญชีประเภทที่ 4 หากคณะกรรม­การฯ เห็น ด้วย จะมีผลทำาให้ห้ามครอบครอง จำาหน่าย นำาเข้าและผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า จากมติดังกล่าว ทำา ให้อดีตข้าราชการกระ­ทรวงเกษตรฯ รายหนึ่ง ส่อสูญเงินนับพันล้าน เพราะสั่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิด สต๊อกเก็บไว้ เพราะคาดว่า เกษตรกรแห่ ซื้อตุนเอาไว้ใช้ ยอมจ่ายค่าหัวคิว ลิตรละบาท เพื่อชะลอมติแบน ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ กระทรวงสาธ­ารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญ วรี กลู รองนายกรฐั มนตรี และรมว.สาธารณสขุ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เรียก ประชุมผู้บริหาร สธ.ทุกหน่วยในสังกัด ผ่าน ระบบวดิ ีโอคอนเฟอเร­นซ์ เรอ่ื งการแบนสาร­เคมี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166 ชั้น 1 สาำ นักงาน คณะกรรมการ­คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก รัฐมนตรี พร้อม พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรม­การคุ้มครองผู้ บริโภค พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ในฐานะหวั หนา้ ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารคมุ้ ครองผบู้ ริโภค รว่ มแถลงจบั กมุ บหุ รี่ไฟฟา้ 15 รา้ นคา้ ในศนู ยก์ ารคา้ คลองถมเซน็ เตอร์ กรงุ เทพฯ พรอ้ มของ กลาง บุหรี่ไฟฟ้า 566 ตัว น้ำายาสำาหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า 5,158 ขวด อุปกรณ์ 1,362 อัน หัว บุหรี่ไฟฟ้า 402 หัว กล่องพัสดุพร้อมส่ง รวมมูลค่าของกลางกว่า 12 ล้านบาท ได้ผู้ต้องหา คนไทย 7 คน และต่างด้าว 3 คน นอกจากนี้ยังได้ตรวจจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและลวดดัดฟัน อีก 3 ร้านค้า บริเวณตลาดเปิดท้ายหน้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม ยึด ของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท นายเทวญั กลา่ ววา่ ฝากเตอื นไปยงั ผมู้ แี ละใชบ้ หุ รี่ไฟฟา้ ไวใ้ นครอบครอง นอกจากเปน็ สินค้าผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นพิษมากกว่าบุหรี่จริงถึง 50 เท่า จึงได้กาำ ชับให้ทาง สคบ. เร่ง ดาำ เนินการจับกุมผู้ลักลอบจาำ หน่ายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากกา­ร ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือสินค้าอันตรายเหล่านี้ เบื้องต้นนำาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง มอบให้ พนักงานสอบสวน­ดำาเนินคดีฐานเป็นผู้ขายหรือเสนอหรือชักชวนให้มีการขายซึ่งสินค้าบุหรี่ ไฟฟา้ หรอื นา้ำ ยาสาำ หรบั เตมิ บหุ รี่ไฟฟา้ อนั เปน็ การฝา่ ฝนื คาำ สงั่ คณะกรรมการ­คมุ้ ครองผบู้ ริโภค ที่9/2558 ต้องระวางโทษ­จาำ คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ พร้อมดาำ เนินคดีความผิดตามกฎหมาย­อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป. นายอนุทิน กล่าวว่า ขอชื่นชมการขึ้น ป้ายต่อต้านสารเคมีทั้ง 3 ชนิดของหน่วยงาน ในสงั กดั กระทรวง เปน็ พลงั อนั ยงิ่ ใหญท่ ี่ไมเ่ คย เห็นมาก่อน ขอให้หน่วยงานที่ขึ้นป้ายต่อต้าน อยู่นี้ คงมาตรการนี้ไว้จนกว่าจะทราบผลก­าร ประชุม หากผลออกมา­ไม่ดีก็ขอให้ขึ้นป้ายคัด ค้านเอาไว้ ส่วนตัวไม่กังวลเรื่องผลโหวต ไม่มี กลวั อทิ ธพิ ล ผแู้ ทนกระทรวงส­าธารณสขุ 2 คน คือ ปลัด สธ. และเลขาธิการคณะกรรม­การ อาหารและยา (อย.) นั้น บันทึกเอาไว้ได้เลย วา่ โหวตแบนสาร­เคมแี นน่ อน และจะกดดนั ให้ มีการลงมติแบบเปิดเผยด้วย พร้อมยืนยันไมม่ เรื่องนายทุนนำาเข้าสารเคมีทดแทนแน่นอน ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาส­ตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วทิ ยาลยั และทปี่ รกึ ษา รมว.สาธารณสขุ กลา่ ว ว่า มีหลักฐานชัดเจนว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิด มี ผลต่อการเกิดโรคเนื้อเน่า มะเร็ง พาร์กินสัน ทั้งทางตรงทาง­อ้อม เฉียบพลัน ผลการตรวจ เลือดประชาชนใ­น จ.นครราชสีมา ก็พบสาร เคมีตกค้างร้อยละ 42 ทั้งที่ไม่ใช่เกษตรกร น้ำา ประปาที่ในหมู่บ้านก็มีสารเคมีอันตรายปน เปื้อน ดังนั้นในการประชุมคณะทำางาน 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ผ่านมา จึงมีมติยกระดับสาร เคมีทั้ง 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายประเภ­ท 4 อันตรายเทียบเท่าลูกระเบิด ดังนั้นหากคณะ กรรมการวัตถุอันตราย เห็นด้วย วันที่ 1 ธ.ค. 62 เปน็ ตน้ ไปกจ็ ะหา้ มผลติ นาำ เขา้ สง่ ออก และ ครอบครองสา­รเคมีทั้ง 3 ตัวเด็ดขาด ทั้งนี้ ทราบข้อมูลมาว่า มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม การขายสารพ­าราควอต ให้เกษตรกรซื้อไปตุน ในปรมิ าณมาก จงึ เหน็ ไดช้ ดั วา่ มคี วามพยายาม ที่จะขายระบาย­สต๊อกออก “ขอเตือนเกษตรกรว่า ไม่ต้องซื้อสาร เคมีทั้ง 3 ชนิดเก็บไว้ เพราะหากมีมติแบนสาร เคมีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป จะไม่ ที่นายเฉลิมชัย มาร่วมประชุมไม่ได้ เพราะมี อาการป่วยมือแขนชา วูบ หน้ามืด จึงให้ตนมา รบั หนงั สอื แทน ทงั้ นี้ ขอใหม้ น่ั ใจวา่ กระทรวง เกษตรฯ มนี โยบายขบั เคลอื่ นไปสเู่ กษตรยงั่ ยนื ทำาให้ประเทศไทยเ­ป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ และยินดีร่วมกับทุกกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาที่ หมักหมมในด้านเกษตรมาน­านครึ่งศตวรรษ ที่ จะต้องไร้ทุจริต และไร้ผลประโยชน์แอบแฝง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาำ หรับ น.ส.มนัญ ญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ยังคงพักฟื้นอยู่ ที่ รพ.สมิติเวช เนื่องจากอาการ­ปวดหัวอย่าง หนกั โดย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองหวั หนา้ พรรคภูมิใจไทย และลูกชายคนโต ระบุว่า แม่ ยังคงพักฟื้นอยู่ที่ รพ. เพื่อรอดูอาการอีก 1 คืน โดยแพทย์ไดฉ้ ดี ยาคลายเครยี ด และใหน้ า้ำ เกลอื คาดว่าจะออกจาก รพ.ได้ในวันที่ 10 ต.ค. เพราะหว่ งเรอื่ งการจดั ทาำ เอกสารเพอื่ ยกเลกิ ใช้ 3 สารเคมี ส่วนนายเฉลิมชัย ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ออกจาก รพ. ไปพักที่บ้านแล้ว รายงานข่าวกระทรวงเ­กษตรฯ แจ้งว่า อดตี ขา้ ราชการระดบั สงู กระทรวงเกษ­ตรฯ ทผี่ นั ตัวเองเป็นผู้นำาเข้าสารเคมี 3 ชนิด ยังวิ่งเต้น เข้าหาผู้ใหญ่ในรัฐบาล เพื่อให้ยืดเวลาแบน 3 สารเคมี ไปถึงเดือน ม.ค. 63 เพราะจะเคลียร์ สต๊อกมีมูลค่าเป็นพันล้านบาท เร่งส่งออกไป ประเทศที่ 3 ให้หมด โดยจะทำาให้ขาดทุนน้อย ลง หากประเทศไ­ทยแบน 3 สารเคมี จะทำาให้ ถูกกดราคาอย่างมากจากปร­ะเทศปลายทา­ง โดยสารเคมีเหล่านี้มีต้นทุนนำาเข้าเพียงตันละ 700-800 บาท ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียภาษีนำา เขา้ -สง่ ออกแตอ่ ยา่ งใด สรา้ งกาำ ไรใหก้ บั บรษิ ทั ค้าสารได้ปีละเป็นหมื่น ๆ ล้านบาท นอกจาก นี้ อดตี ราชการรายนี้ พรอ้ มหนุ้ สว่ นยงั ถอื ครอง ที่ ส.ป.ก.ไว้จำานวนมากห­ลายร้อยไร่ ที่วังน้ำา เขียว จ.นครราชสีมา แต่กาำ ลังจะถูกสาำ นักงาน ส.ป.ก.ฟอ้ งรอ้ งขบั ไล่ ยดึ พนื้ ทคี่ นื โดยระหวา่ ง นี้ยังเจรจาต่อรองขอถือครอง 50 ไร่ และวิ่งหา นักการเมืองช่วยเคลียร์เรื่องที่ ส.ป.ก.ให้ด้วย. บรษิ ทั สพ่ี ระยาการพมิ พ์ จาำ กดั เจา้ ของ นายอภชิ ยั รงุ่ เรอื งกลุ บรรณาธกิ าร ผพู้ มิ พ์ ผโู้ ฆษณา พมิ พท์ ่ี 1/4 ถนนวภิ าวดรี งั สติ ตลาดบางเขน หลกั ส่ี กรงุ เทพฯ 10210 กองบรรณาธกิ าร 0-2790-1111 แฟกซ์ 0-2561-1329 [email protected] โฆษณา 0-2790-1111 กด 5 [email protected]

© PressReader. All rights reserved.