Daily News Thailand : 2019-10-10

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ : 17 : 17

ภมู ภิ าค-ปกครองทอ้ งถน่ิ

เจา้ ฟา้ สริ วิ ณั ณวรี เลาะคอร์ตตะกร้อ ผู้เล่นไทยไปมาเล­ย์ มากที่สุด ในประวัติศาสตร์ นาำ ทมี สทู้ หารโลก ชงิ ชยั ประเทศจนี หน้า 18 ฉบับที่ 25,564 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นชิ โิ นะปรบั แผน เม่อื วันท่ี 9 ต.ค. ท่หี ้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจง้ วฒั นะ กรงุ เทพฯ พล.อ.พรพพิ ฒั น์ เบญญศรี ผบู้ ญั ชาการทหารส­งู สดุ (ผบ.ทสส.) เปดิ โอกาสใหค้ ณะนกั กฬี ากองทพั ไทยเขา้ พบ อ่านต่อหน้า 19 ดัตช์มาแรง เบลเยียมแจ่ม สปอรตตต สง่ ธรี ศลิ ปซ์ ดคองโก ไฮไลต การแขง่ ขนั ฟตุ บอลนดั อนุ่ เครอ่ื ง “ชา้ งศกึ ” ทมี ชาตไิ ทย พบ คองโก วนั ท่ี 10 ต.ค. เวลา 19.00 น. ท่ี ลโี อ สเตเดย้ี ม โดยทมี ชาตไิ ทย อนั ดบั 114 ของ โลก เตรยี มตวั กอ่ นแขง่ ฟตุ บอลโลก 2022 รอบคดั เลอื ก โซนเอเชยี กลมุ่ G นดั 3 ทเ่ี ปดิ บา้ นพบ สหรฐั อาหรบั เอมเิ รตส์ (ยเู ออ)ี วนั ท่ี 15 ต.ค. ทส่ี นาม กฬี ามหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ สว่ น ไทยหอกจดั บอลโลก อ่านต่อหน้า 19 คัดยูโร2020 หน้า 20 วนั ตะบนั เฮงสดุ คองโก้ ฟติ ประชุม... พพิ ฒั น์ รชั กจิ ประการ รมว.การท่องเท่ียว และกฬี า รว่ มประชมุ รฐั มนตรกี ฬี าอาเซยี น ครง้ั ท่ี 5 ท่ี รร.โซฟเิ ทล ประเทศฟิลิปปินส์ ในการประชุมคร้ังน้ี มีเร่ืองสำาคัญท่ี 10 ประเทศอาเซียน พจิ ารณารว่ มกนั ไดแ้ ก่ การเสนอตัวเป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขัน ฟตุ บอลโลก ปี 2034 เม่ือวันท่ี 9 ต.ค. ท่ีเพชรยินดีคิงด้อม ซอย จรญั สนทิ วงศ์ 34 กรงุ เทพฯ “เสย่ี ตงั ค”์ ปยิ ะรตั น์ วชริ รตั นวงศ์ โปรโมเตอรม์ วยสากลศกึ เพชรยนิ ด,ี ดร.พงษ์ วเิ ศษไพฑรู ย์ ประธานผบู้ รหิ ารฝา่ ยปฏบิ ตั กิ ารซพี เี อฟ และ พ.อ.ธนพล ภกั ดภี มู ตวั แทนจาก อ่านต่อหน้า 19 เตะวนั น...้ี ธรี าทร จงั หวดั ปทมุ ธานี บญุ มาทนั พรอ้ มเพอ่ื นนกั เตะทมี ชาตไิ ทย เรม่ิ เวลา 19.00 น. ลงฝกึ ซอ้ มอยา่ งเขม้ ขน้ เพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มกอ่ นลงแขง่ ขนั ฟตุ บอลนดั กระชบั มติ รกบั ทมี ชาตคิ องโก ในวนั น้ี (10 ต.ค.) ทล่ี โี อ สเตเดย้ี ม 2เมยี สงิ โตแตกหกั แฉจบั ไดข้ ายเพอื น ตราไกส่ ดุ มนึ เอม็ บปั เปวดื น.19 หวดโต...้ แทมมี อบั ราฮมั หวั หอกดาว รุ่งทีมชาติอังกฤษ ยืนยันว่านักเตะ ทกุ คนในทมี โนวคั ยอโควชิ นกั หวดมอื 1 ของโลกจากเ­ซอรเ์ บยี ตแี บก๊ แฮนดโ์ ตใ้ ส่ เดนสิ ชา โปวาลอฟ คแู่ ขง่ จากแคนาดา ในรอบ 32 คนสดุ ทา้ ย ศกึ เทนนสิ เอทพี ทวั ร์ มาสเตอรส์ 1000 รายการ โรเลก็ ซ์ เซย่ี งไฮ้ มาสเตอรส์ ทน่ี ครเซย่ี งไฮ้ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ผล ยอโควชิ ชนะ 2-0 เซต ในวันที่ทีมไม่มี “ชนา” อา่ นตอ่ หนา้ 19 ภานพุ เจต็ สกีโชวผ์ นั ธผ์ งาดแชมป์ ลงานแจว๋ ศกึ เจต็ สกชี งิ แชมปโ์ ลก รายการ “การบนิ ไทย เจต็ สกี เวลิ ด์ ไฟนอล 2019” ซง่ึ เปน็ สนามท่ี 2 ของ “เจต็ สกี เวลิ ด์ ซรี สี 2019” จาำ นวน 3 สนามภาย ใตล้ ขิ สทิ ธจ์ิ ดั การแขง่ ขนั ของคนไทย ท่ี เมอื งเลค ฮาวาซู ยอดเยย่ี ม...ภานพุ นั ธ์ ดษิ ฐี นกั เจต็ สกี สายเลอื ดใหมท่ มี ชาตไิ ทย ควา้ แชมปร์ นุ่ เรอื นง่ั สมคั รเลน่ จาำ กดั การแตง่ เครอ่ื งยนต์ มาครอง ใน ศกึ เจต็ สกชี งิ แชมปโ์ ลก รายการ “การบนิ ไทย เจต็ สกี เวลิ ด์ ไฟนอล 2019” ทเ่ี มอื งเลค ฮาวา ซู รฐั แอรโิ ซนา สหรฐั อเมรกิ า อ่านต่อหน้า 19

© PressReader. All rights reserved.