Daily News Thailand : 2019-10-10

กีฬา : 18 : 18

กีฬา

18 กีฬา วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ␛ ␛ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รรท. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาเมกา บางนา ในวันที่ 27 ต.ค. เลอภพ โสรัตน์ หัวหน้าข่าวกีฬาเดลินิวส์ ต้อนรับ พรพจน์ เลาหสุข เกษม ผอ.เครอื ขา่ ย เอม็ เทริ ์นเนอร์ ที่ประชาสมั พนั ธ์งาน “บมู เมอแรง รนั แอนด์ เทรล คัลเลอร์ฟูล จังเกิล” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 ธ.ค.ที่สวนนงนุช ␛ บุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงชมรมฟุตบอลอาวุโสลีกสุพรรณปิดฤดูกาล พชร จ.สุพรรณบุรี/วัฒนพล มัจฉา ขตว.สุพรรณบุรี ปีที่ 12 ที่ โรงแรม “การกระทาำ คอื ผล การ พูดคือ ใบ ฉะน้ันการกระทำา ยอ่ มไดผ้ ลมากกวา่ การพดู ” เวอร์กิล ฟานไดค์ แฝดเบลล์ วง่ิ ชลิ ชลิ 10 กม. แฝดบก๊ิ 5 กม. 18.05 นาที ตวั ทอ็ ปประเทศมาล­ง เลยไปขอคยุ กบั ซะหนอ่ ย อะไรดลใจให­ม้ าสมคั รงานน้ี ทาำ เวลา 35.14 นาที สว่ น สนใจสอบถาม­รายละเอียดท่ี book.com/boomerangr­un ไดเ้ ลย. www.face ฤดูกาลท่ีแล้ว แชมปพ์ รเี มยี รล์ กี สดุ ๆ แมนฯ ซติ 8 แตม้ ลิเวอร์พูล มาดีมาก เฉียด ฤดกู าลปจั จบุ นั ผา่ น 8 นดั นาำ แฝด วนั องั คารท่ี 15 ต.ค. ขนุ พล “ชา้ ง ศกึ ” นกั เตะทมี ชาตไิ ทย มคี วิ ลง หักด่านหิน สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (ยูเออี) ท่ีสนามธรรม ศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ กนุ ซอื ใหญต่ อ้ งวางหมากให­มห่ ลงั จาก “เจ” ได้รับบาดเจ็บต้องขอถอนตัว ทุกคนอาจมองเ­ป็นเร่อื งใหญ่ แต่ จรงิ ๆ แลว้ ศกั ยภาพนกั เตะไทยใกลเ้ คยี งกนั สามารถลงทด­แทนกนั ได้ ขน้ึ อยทู่ ค่ี วามมน่ั ใจและตอ้ งสลายความค­ดิ เกา่ ๆ ดงั เชน่ บอสใหญบ่ รุ รี มั ยฯ์ เคยวา่ เอาไว้ ทกุ คนคอื เครอ่ื งจกั รทม่ี คี วาม สาำ คญั เทา่ ๆ กนั และวนั ท่ี 10 ต.ค. กจ็ ะไดพ้ สิ จู นศ์ กั ยภาพของผเู้ ลน่ ทมี ชาตไิ ทย โดยจะลงสนา­มพบกบั ทล่ี โี อสเตเดย้ี ม ขอ เปน็ แรงใจและเอ­าใจชว่ ย ครบั ปดิ ฉากไดอ้ ยา่ ง สวยหรสู าำ หรบั ทมี ลกู ยางสาวไทย ควา้ แชมปไ์ ดท้ ง้ั 2 สนามทไ่ี ทยและ ฟลิ ปิ ปนิ สใ์ นรายการ ถอื เปน็ การสง่ สญั ญาณ วิ่งจุดไฟตูมกาที่ยโสธร เบลล์ ’ผมแฟนตัวยงลิเวอร์พูลเลยครับ“ “ปที แ่ี ลว้ กม็ าดคี รบั นา่ เสยี ดาย แตม้ แลว้ ผมวา่ โอกาสมสี งู มาก” “รอลนุ้ รอเชยี รก์ นั ตอ่ ครบั ทเ่ี ราจะไดแ้ ชมปพ์ รเี มยี รซ์ ะท”ี สว่ นปนี ้ี นาำ เบลล์ วนั นี้ไปเกบ็ ตกงานวงิ่ ของชาวหงสแ์ ดง “ค็อปรัน” มี “ตัวท็อป” แฝดบิ๊ก-เบลล์ โผล่ลง สนามดว้ ยเฉยเลย สว่ นใครประชาส­มั พนั ธง์ าน วิ่ง ไตรกีฬา จักรยาน ส่งมาที่ [email protected] hotmail.com หรือแอดเฟซบุ๊ก Wootinon Boonwanit จ้า 8 กลา่ ว ราชกิจ กรรณิกา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ รายงานกิจกรรม ประจาำ ผมวา่ ปนี แ้ี หละ “บก๊ิ กเ็ ชยี รเ์ หมอื นกนั พอรวู้ า่ มคี อ็ ปรนั เคลยี รท์ กุ รายการวง่ิ เพอ่ื งานน”้ี แฝดเบลล-์ ณฐั วฒั น์ กลา่ วตอ่ ไปวา่ ทง้ั เขา และบ๊กิ เชียร์หงส์แดง ต้งั แต่ปีปาฏิหาริย์อิสตันบูล 2005 ลเิ วอรพ์ ลู ไลต่ เี สมอ เอซี มลิ าน 3-3 ทง้ั ทต่ี าม 0-3 กอ่ นยงิ จดุ โทษชนะ เรา “วิ่งจุดไฟตูมกา...พา ครั้งที่ 1 จ.ยโสธร อากริ ะ นชิ สรงกระสนิ ธ์ ม่วน ๆ” มินิมาราธอน จัดเมื่อวันเสาร์ที่ ผ่านมา ที่สวนสาธารณะ บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ต.ใน เมือง อ.เมืองยโสธร มี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิด, นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอาำ เภอเมืองยโสธร กล่าวรายงาน โนะ ชนาธปิ แฝดเบลล์ เดอะคอ็ ปยอดนกั วง่ิ กลา่ วอยา่ งมี ความหวงั เตม็ เปย่ี ม เชน่ เดยี วกบั เดก็ หงสค์ นอน่ื ๆ. เนวนิ ชดิ งานน่ารัก“บูมเมอแรงรัน” ชอบ “พอ่ ดบู อลมากอ่ น คนื นน้ั นง่ั ดู กบั พอ่ ผมอายปุ ระมาณ 11 ขวบ พอดู แลว้ สนกุ ตน่ื เตน้ เลยเทหวั ใจเชยี รม์ า ตลอด ไมว่ า่ จะชว่ งดี หรอื ฟอรม์ ตก” งานว่งิ แบบน่ารัก ๆ สนกุ กบั เหลา่ ขบวนตวั การต์ นู พาไปได้ท้งั ครอบครัว ทมี ชาตคิ องโก “ขนุ พลชา้ งศกึ ” “บมู เมอแรง รนั แอนด์ เทรล คลั เลอรฟ์ ลู จงั เกล้ิ ” (BOOMERANG RUN & TRAIL COLORFUL JUNGLE) จะจดั วนั อาทติ ยท์ ่ี 15 ธนั วาคม 2562 ทส่ี วนนงนชุ พทั ยา แยก 2 ประเภท คลั เลอรฟ์ ลู ฟนั รนั จดั ระยะ 3 กม. กบั 5 กม. และบมู เมอแรง คลั เลอรฟ์ ลู รนั แอนด์ เทรล ระยะ 12 กม. กบั 16 กม. นกั วง่ิ สดุ ฮอต ยนื ยนั วา่ เขาตาม เชียร์ลิเวอร์พูลทุกนัด แม้ร่งุ ข้นึ จะมีคิว ลงสนามว่ิงก็อดใจไม่ได้ หากเตะดึก จรงิ ๆ แตถ่ า้ เจอทมี ใหญ่ ๆ ยงั ไงตอ้ งดู “อาเซยี น กรงั ดป์ รซี ”์ จุดไฟตูมกา คืออะไร? “ถา้ ดกึ แลว้ เจอทมี ใหญพ่ วกเชลซ,ี ‘แฝดมหากาฬ’ เคลียร์ทุกงานเพื่อทีมรัก แฝดเบลล์ เข้าเส้นชัย “บิ๊ก-เบลล์” กวาดค็อปรัน เปิดใจ“ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้” แมนฯ ซติ ไรง้ี กด็ คู รบั ออ้ ...เจอ แมนฯยฯู กด็ นู ะ” ฝ่ายจัดบอก เนรมิตบรรยากาศข­องสวน นงนุช ให้ได้วิ่งฝ่าสายหมอกแห่งสีสัน, ผจญภัยไป ในสวนหินฟองสบู่พร้อมบอลลูนลอยฟ้าขนาด ยักษ์, ตะลุยบนเส้นทาง เทรลขึ้นลงเนินสัมผัส บรรยากาศที่แปลกใหม่ พลาดไม่ได้ กับหุบเขา ไดโนเสาร์ ยิ่งใหญ่อลังการ เสมือนย้อนเวลาไปเมื่อ หลายพันล้านปีก่อน ตื่นตา ตื่นใจกับพาเหรดฉลอ­งครบ 20 ปี จากคาแรกเต­อร์ “เพา เวอร์พัฟเกิร์ล” ตอนนี้เปิดรับสมัคร แลว้ มชี ว่ งราคาพเิ ศษ “เออร์ ลเี บริ ์ด” จนถึง 19 ตลุ าคม มีของให้เพียบ และมีแพ็ก ชุดพิเศษสาำ หรับก๊วนเพื่อนซี้ 3 คนด้วย งานนี้ อ.เมืองยโสธร เป็นโต้โผจัดเพื่อ ประชาสมั พนั ธแ์ ละจดั หางบประมาณ­ในการจดั งาน สืบสานประเพณี “ออกพรรษา จุดไฟตูมกา พุทธ บูชา เสริมบารมี ที่ยโสธร” ประจาำ ปี 2562 ที่จะมี ขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 62 แบ่งเป็น 2 ประเภท ฟันรัน 3.9 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 11.2 กิโลเมตร และที่สำาคัญถ้วยรางวัลเป็นแบบ หนงึ่ เดยี วในโลก ทาำ จากผลตมู กาซงึ่ เปน็ หวั ใจหลกั ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมวิ่ง 1,500 คน ไลก่ นั ยอ่ ๆ ผลตมู กา เปน็ ผลไมป้ า่ คลา้ ยผลสม้ ชาวบา้ นกเ็ อามาควา้ นเนอ้ื ออกแลว้ ใสเ่ ทยี นขา้ งใน เปน็ ลกั ษณะโคมไฟ แกะ สลักให้สวยงาม ถวายเป็นพุทธบูชาในวันออก พรรษา แตถ่ า้ จะเอาขอ้ มลู แบบละเอยี ด ทง้ั นกั บรหิ าร และชาวบา้ นสามารถเสริ ช์ หาในกเู กลิ ดไู ด้ สว่ นใคร สนใจรว่ มงาน ก็ไปเทย่ี วกนั ไดท้ ย่ี โสธรจา้ . สนุ ทร จารมุ นต์ ประเสรฐิ สลลิ อาำ ไพ ดร.ทศั นยั วนั คง แมตชส์ ดุ ประทบั ใจ นอกจากทอ่ี สิ ตนั บลู สู่ แชมปส์ มยั 5 แฝดเบลล์ บอกวา่ เปน็ เกมรอบรอง ชนะเลิศ ยูฟ่าแชมเป้ียนส์ลีก 2018-19 นดั 2 ทเ่ี ปดิ แอนฟลิ ด์ ถลม่ บารเ์ ซโลนา 4-0 “แชมปซ์ เี กมส”์ ทด่ี กี บั การตตี ราจอง ทฟ่ี ลิ ปิ ปนิ ส์ ระหวา่ ง 30 พ.ย.-11 ธ.ค. แตเ่ ปา้ หมายทส่ี าำ คญั คอื “ควา้ ตว๋ั ไปลยุ โอลมิ ปกิ เกมส”์ ในตน้ ปี หนา้ นายกสมาคมฯ พรอ้ มทมี งานตอ้ งทาำ การบา้ น ขอ้ ทย่ี ากทส่ี ดุ เพอ่ื สรา้ งประวตั ศิ าสตรห์ นา้ ใหม่ ไทยแลนด์ สู้ ๆ ปนู๊ ๆ สร้างช่ือได้ต่อเน่ืองก็ต้องสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ ท่ีมี เปน็ แกนนาำ ลา่ สดุ ครองเบอร์ 1 โลกแลว้ จากการเปน็ เจา้ ภาพจดั แขง่ ขนั “ปนั จกั สลี ตั ชายหาดชงิ แชมปโ์ ลก” เมอ่ื วนั กอ่ น ทล่ี าน โลมา หาดปา่ ตอง จ.ภเู กต็ กวาดมา 13 ทอง 7 เงนิ 6 ทองแดง แบบ นต้ี มี อื รวั ๆ ใหเ้ ลยครบั วนั วาน ประธานสโมส­ร พที ที ระยอง พรอ้ มอดตี ผบู้ รหิ าร ปตท. ไปรว่ มยนิ ดกี บั เนอ่ื งในโอกาสเป­ดิ รา้ นกาแฟแบรนด์ ใกล้ ๆ กบั วัดนาวง ร้านหาไม่ยาก ใครผ่านไปแถวน้ันแวะไปอุดหนุนกันครับ กาแฟดี ขนมอรอ่ ย การนั ตไี ดเ้ ลยครบั 12 ต.ค. เวลา 11.00 น. “บก๊ิ ฮง” นายกสมาคมก­ฬี าบลิ เลยี ดฯ เชญิ เพอ่ื นพอ้ ง น้องพ่ที ุกวงการร่วมงานวันเกิดครบรอบ 100 ปีให้กับ ทโ่ี ฮคทิ เชน่ พระราม 3 “ดร.ไก”่ ประธาน ชมรมกอลฟ์ คนจรงิ ใจ บวชลกู ชาย “นอ้ งโอ”๋ วนั ท่ี 14 ต.ค. เวลา 15.00 น. ทาำ ขวญั นาค ทบ่ี า้ นเลขท่ี 53/24-25 บา้ น ฟา้ กรนี พารค์ คลอง 2 รงุ่ ขน้ึ 15 ต.ค. เวลา 08.00 น. นาำ นาคเขา้ พธิ อปุ สมบท ณ พทั ธสมี าวดั คลองหนง่ึ แกว้ นมิ ติ ขอรว่ มอนโุ มทนาดว้ ย ครบั 20 ต.ค. แฟน ๆ กฬี าไกช่ นหา้ มพลาด ทส่ี นามกฬี าไกช่ น เทดิ ไท ไกเ่ กง่ จากซมุ้ มสี วรรณทมี อยธุ ยา ชนกบั ไกจ่ ากซมุ้ เค.เอส. ฟารม์ นครปฐม คนู่ เ้ี รม่ิ สตารต์ เงนิ เดมิ พนั 22 ลา้ นบาท ลา่ สดุ ทะลุ เกนิ 35 ลา้ นบาทไปแลว้ ลบทกุ สถติ ขิ องเมอื งไทย คนกฬี าในสายเลอื ดจะไปลนุ้ ถงึ ขอบสงั เวยี นนะจะบอกให้ งาน แหพ่ ระแขง่ เรอื ขน้ึ โขนชงิ ธง มรดกทางภมู ปิ ญั ญาวฒั นธรรมไทยปที ่ี 176 ทแ่ี มน่ าำ้ หนา้ อาำ เภอหลงั สวน ชมุ พร ปนี ้ี “ส.จ.โคม” จดั ใหถ้ า่ ยทอดสดรอบช­งิ ชนะเลศิ ทางทวี ดี จิ ทิ ลั “New18” ชอ่ ง 18 วนั ท่ี 18 ต.ค เวลา 15.00-17.00 น. หนง่ึ เดยี วของไทยหนง่ึ เดยี ว ในโลก ตดิ ตามชมกนั ได้ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เด็กหงส์นัดชุมนุม ในงาน วิ่ง “ค็อป รัน แบงค็อก 2019 พรีเซนเต็ด บาย แอกซ่า” ซึ่งจัดโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วย บจก.มูฟ เอเชีย ปล่อย ตัวที่สนามศุภชลาศัย สมพร ใชบ้ างยาง ภาณุ “โดนยิงมา 3 ลูก รู้ ว่ายากมาก แต่ก็ดู ใจคิดว่าขอ แค่เล่นให้สนุก แล้วแอบหวัง เล็ก ๆ...แต่แหม บาร์ซา อะ ครับ” อทุ ยั รตั น์ นักวิ่ง เต็มปั๊บ มี มาร่วมงานด้วย เหมือนเป็นกลุ่มเฉพาะทาง แต่ก่อนลง สนาม สายที่แอบหวังรางวัลต้องสะดุ้ง ความฝัน พังทลาย เมื่อมีการปรากฏตัวของ 8,500 คน ชนิดเปิดรับสมัครปุ๊บ อดีตกองหลังลิเวอร์พูล ฟิล บาบบ์ จดุ ไฟตมู กา คอื อะไร สรญั รงั คสริ ประเสรฐิ “อะเมซอน” สลลิ “พอทำาสำาเร็จ ล่นั เลย ครบั ทง้ั ผม ทง้ั บก๊ิ แหกปากลน่ั เลย สดุ ยอดจรงิ ๆ” อาำ ไพ “แฝดมหา เบลล์-ณัฐวัฒน์ กาฬ” อินนุ่ม บิ๊ก-ณัฐวุฒิ อินนุ่ม, นักเตะในดวงใ­จ ก็ เหมือนเดอะค็อปส่วนใหญ่ สตเี วน เจอรร์ ารด์ สว่ นชดุ นปี้ งิ๊ สนุ ทร จารมุ นต์ สองนักวิ่งสุดฮอตแห่งยุค อีกคน 10 กม. จะไปเหลือเหรอครับ โดยรายแรกล­ง คุณแม่ลอย ทศั นยั วนั คง ดาำ รงคศ์ กั ด์ิ วนั คง บมู เมอแรงรัน 5 กม. ออยกวง วุฒินล “ดาวยิงไฟพะเนียง” ซาดิโอ มาเน “ผู้การ” กับ กวาดตามระเ­บียบ สนุ ทร จารมุ นต์ วฒั นา ศรี อรณุ ␛ ␛ ␛ บQารุง บุญพรม รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ ลีออน เจมส์ ตัวแทนทีมชาติไทย พร้อมด้วยโค้ชและตัวแทน ของทีมชาติเวียดนาม ร่วมแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล GSB Bangkok Cup 2019 ดร.พงษ์ วเิ ศษไพฑรู ย์ ประธานผบู้ รหิ ารฯ เจรญิ โภคภณั ฑอ์ าหาร จาQ กดั (มหาชน) แถลงข่าวมวยป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นมินิมั่มเวต ของ วันเฮง ซีพีเอฟ กับซิมพีเว คองโก้ ผู้ท้าชิงชาวแอฟริกาใต้ ในวันที่ 25 ต.ค. นี้ ที่ลานหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี ขนุ พลนกั เตะทหารอาก­าศ FC เฮดใี จถา่ ยภาพฉลองชยั ชนะรว่ มกนั หลงั เป็นฝ่ายดวลเอาชน­ะจุดโทษ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด 5-4 หลังจากเสมอกันใน เวลา 0-0 ควา้ แชมปโ์ ซนกลมุ่ กรงุ เทพและปรมิ ณฑล ไปครอง พรอ้ มผงาด ขึ้น T4 อย่างยิ่งใหญ่ อ:รักษ์ “ศกึ ส.สม หมาย” วนั พฤหสั บดที ่ี10 ตลุ าคม 2562 ราชดาำ เนนิ ช้ขี าดมวยไว้ สมิงขาว เพชรอทู่ องออกตนี ดกี วา่ หรง่ั ขาว ยอดกฤษดาตอ๊ื ดแี ตจ่ ะแพเ้ ดชศกั ดา พรชยั นอ้ ยเหนยี วกวา่ เดน่ เกรยี งไกร ดงั น้ี เพชรรงุ่ เรอื ง นยุ้ สม่ี มุ เมอื ง สวัสดีครับ แฟนคลับเลาะคอร์ต ตะกร้อทุกท่าน พบกันทุกสัปดาห์บนพื้นที่ ตรงนี้ (ชนะทเี ค ช.หา้ พยคั ฆ์ (แพ้ โอ ยก 4 ร.ด.น.) ฟติ ซอ้ มดเี ตะแทงทรหดส­เู้ หนยี ว จะชนะ คะแนน คอ๊ ปเตอร์ นกยนี สล์ าดกระบงั ร.ด.น.) 118 ปอนด์ (แพท้ เี คโอ ฉตั รพลอย ส.พลู สวสั ด์ิ ยก1 ร.ด.น.) ซา้ ยจดั จา้ นเตะตอ่ ยแรง จะชนะ ไลต่ เี ขา่ ไมท่ นั (ชนะ ทเี คโอ ยอดมานพ สงิ หป์ อ้ มปราบ ยก 2 ออ้ มนอ้ ย) 122-125 ปอนด์ (ชนะทเี คโอ เพชรเมอื งปาน บาำ รงุ ศษิ ย์ ยก 3 ร.ด.น.) มวยซา้ ยเตะแทงฉลา­ดออกตนี แมน่ กวา่ จะชนะ ควา้ ปลาำ้ ไมท่ นั ฝมี อื เปน็ รอง (ชนะทเี คโอ เพชรขนุ หาญ ป.เปาอนิ ทร์ ร.ด.น.) 111 ปอนด์ อทิ ธพิ ล ภู-บอย เซลฟี่ ก่อนบินไปตรังกานู โคก๊ ส.ปลม้ื จติ ร เอกสิทธิ์ นาผม สหการ ซุ่ยยัง รณพีร์ ณ หนองคาย อภิรักษ์ พรมณี ณัฐวุฒิ แนวพรม การแขง่ ขนั หลงั จากรดู มา่ นปดิ ฉาก มากที่สุดในประวัติศาสตร์ พลงั บญุ ว.สนั ตใ์ ต้ อย่างไรก็ตามในปีนี้เราจะเห็น วา่ นกั ตะกรอ้ ไทยเดนิ ทางไปรว่ มทมี ลกี มาเลเซียกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อ สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญในวงก­าร ตะกรอ้ ไทย ไดข้ อ้ มลู ชวี้ า่ มาเลเซยี เขา ยอมรับว่านักตะกร้อของไทยมีความ สามารถสูง ขณะที่ส่วนสำาคัญก็คือ ตะกร้อลีกบ้านเรา ได้รับความสนใจจ­ากทั่วโลก ในไทยแลนด์ลีกครั้ง ล่าสุดมีหลายประเทศ­ติดตามดูการไลฟ์สดผ่าน เฟซบุ๊กจำานวนมาก ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่า ถ้าฝั่ง เสือเหลืองไม่เห็นศักยภาพคงไม่ดึงตัวไปแน่ เซปักตะกร้ออาชีพ “ไทยแลนด์ลีก” ครั้ง ที่ 18 ประจำาปี 2562 เพชรสวุ รรณ บมู เดก็ เซยี น รงุ่ พทิ กั ษ์ นยุ้ สม่ี มุ เมอื ง นักตะกร้อไทยไปเล่นลีกมาเลย์ โชคดี แมก็ จนั ดี ไปแล้ว ตอนนี้ได้รับ แจ้งข่าวจากสโมสร ต่าง ๆ ในเมืองไทย ระบุว่า ขุนพลนักหวด ลูกพลาสติกของไทย เนื้อหอมอย่างมาก เพราะมีหลายทีมจาก ตดิ ตอ่ ให้ไปร่วมทีม เพื่อสู้ศึก เซปกั ตะกรอ้ ลกี อาชพี ของประเทศม­าเลเซยี การแขง่ ขนั ว่า ยก 3 ลมทะเล ส.สมหมาย (แพค้ ะแนน เพชรสนี ลิ ศษิ ยเ์ ชฟบญุ ธรรม ร.ด.น.) ตอ่ ยมานานไม่ไปไหนไดแ้ คน่ ล้ี ลี าทา่ ดี จะแพ้ เปน็ รองฮดึ สู้ แซงทา้ ย (แพค้ ะแนน ยอดขนุ ศกึ ม.ราชภฏั หมบู่ า้ นจอมบงึ ร.ด.น.) 123 ปอนด์ (ชนะคะแนน เพชรนาำ้ งาม อ.ขวญั เมอื ง ฝมี อื เปน็ รองเดนิ ปลาำ้ ตอ่ ยหมดั เหนยี วแนน่ กวา่ จะชนะ ตน้ จดั มยี บุ (ชนะคะแนน ศริ มิ งคล พ.ี เค.แสนชยั มวยไทยยมิ ร.ด.น.) ปอนด์ แรมบอ๊ งส์ ศษิ ย์ เสธ.ตู่ สโมสรกลนั ตนั วอรเิ ออส์ พรม 5.“เจา้ ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเสิร์ฟที่ประสบความส­ำาเร็จ มากมาย คว้าแชมป์เรียกได้ว่าทุกสถาบันในเมือง ไทย ไดท้ งั้ แชมป์ไทยแลนดล์ กี รวมถงึ กฬี าแหง่ ชาติ หลายสมัย เดินทางไปเล่นให้กับ ไปเลน่ รว่ มทมี กบั เจา้ จอ้ ย จอ้ ย” ณฐั วฒุ แนว ซึ่งขณะนี้บินข้ามน้ำาข้ามทะเลไป แดนเสือเหลืองแล้ว มีดังนี้ 1.เอก เปน็ ตวั ฟาดของราชบ­รุ ทีมแชมป์ไทยแลนด์ลีก หนล่าสุด ไปเล่นให้กับ พรชยั นอ้ ย ทเี ดด็ 99 เดน่ เกรยี งไกร ร.ด.น.) สทิ ธิ์ นาผม สงิ หม์ าวนิ 131 โลโก้ลีกตะกร้อมาเลเซีย สโมสรปีนัง แบล็ก สโมสรเประ ไบ “แดนเสอื เหลอื ง” ยอดกฤษดา ยทุ ธชลบรุ (ชนะทเี คโอ ฉลองชยั ทบี เี อม็ ยมิ ส์ มวยชกมานาน­กลา้ เดนิ ชนไลฟ่ ดั ฝมี อื เปน็ รอง จะแพ้ ทรงดกี วา่ (แพท้ เี คโอ ธนเู พชร ว.สงั ขป์ ระไพ ยก 2 แพนเธอร์ สหการ ซนั 6.สรุ สทิ ธิ์ ผกั บวั เงนิ สโมสรเประ ไบซัน เดชศกั ดา ผกู้ อง ร.ด.น.) หยดั สบื อดุ มสขุ ยก 3 ร.ด.น.) นคี่ อื ผลผลติ จากลกี ไทย ที่มาเลย์ครบั . ที่ไดไ้ ปโชวฝ์ เี ทา้ 2.“เจ้าโอ๊ต” ตัวเสิร์ฟดาวรุ่ง ปี เป็นเด็กปัน้ ของนครปฐม เดินทางไปเล่น 3.“เรม่อน” เป็นจอมเสิร์ฟลูกชายหัวแก้วหัว แหวนของ “โค้ชโร่” วีรัส ณ หนองคาย เดินทาง ไปเป็นหนึ่งในขุนพลของ 4.“เจ้าบัง” อดีตทีมชาติไทย รับราชการทหา­ร ซุ่ยยัง นั่นก็คือ ปดิ ทา้ ยคนที่ 7 และคนที่ 8 กค็ อื สองขนุ พล ของ “วานรพิฆาต” สโมสรอำานา­จเจริญ ทีมรอง แชมป์ไทยแลนด์ลีก หนล่าสุด ได้แก่ ตำาแหน่งตัวฟาด และ ตัวเสิร์ฟ เป็นอดีตนักตะกร้อเยาวชนทีม ชาติชุดนักเรียนไทยด้วยกันทั้งคู่ ถือว่าอนาคตไกล น่าติดตามมาก จะไปเล่นให้กับ ทมี่ ชี อ่ื 129 ปอนด์ วัย 18 ให้กับ Sepak Takraw League (STL) สโมสร อบู คำ: เพชรอทู่ อง อ.ขวญั เมอื ง (แพค้ ะแนน มงคลเพชร ร.ด.น.) เสอื เกา่ เกา๋ เกมเสยี เปรยี บชว่ งลลี าดกี วา่ จะชนะ มวยเขา่ หนา้ เดยี วฝมี อื เปน็ รอง (แพค้ ะแนน ซปุ เปอรเ์ ลก็ ร.ด.น.) 132 ปอนด์ เพชรยนิ ดอี ะคา สโมสรกลันตัน พีร์ ณ หนองคาย วอริเออส์ รณ ประจำาปี 2019 หรง่ั ขาว ว.สงั ข์ เดม่ี “ภู” ภูตะวัน “บอย” ณรงค์ศักดิ์ ซึ่งตอนนี้ลีกของมาเลเซียนั้นเปิดฉากแล้ว และจะทำากา­รชิงชัยไปจนถึงนัดสุดท้าย มีคิวปิด ฤดูกาลในวันที่ 28 พ.ย. 62 โดยมี 10 สโมสรร่วม ทำาการแข่งขัน สาำ หรบั รายชอื่ นกั ตะกรอ้ ของไทยแลนด­ล์ กี ประไพ เกยี รตหิ มู่ 9 โสภา จิตติศักดิ์ กา้ นเพชรเลก็ สงิ หป์ อ้ มปราบ เสอื ดาำ ศ.เวยี งสงิ ห์ จฬุ าเพชร ซา้ ยดเี ตะตอ่ ยหนกั จะชนะ สโมสรเนเกรี อภิรักษ์ พรมณี เซมบิลัน 105 ปอนด์ เป็นตัวเสิร์ฟ ไปเล่นให้กับ ส.ปลม้ื จติ ร โอเลย่ เ์ ลก็ ศษิ ย์ กระดกู แขง็ ตอ่ ยแรงกวา่ จะชนะ สโมสรตรังกานูฯ ฟา้ บนั ดาล 113 ปอนด.์

© PressReader. All rights reserved.