Daily News Thailand : 2019-10-10

กีฬา : 19 : 19

กีฬา

19 กีฬา วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ชิมอาหารท้องถิ่น ฟรีขนมทองโย๊ะ สลากของราง­วัลอีกมากมาย จัดระยะ 5 กม. (ค่าสมัคร 350 บาท), มนิ มิ าราธอน 10 กม. (คา่ สมคั ร 450 บาท) และ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. (ค่าสมัคร 500 บาท) ระยะมินิมาราธอน อันดับ 1-3 มีเงินรางวัล 5,000/3,000 และ 2,000 บาท ส่วน ฮาล์ฟ มาราธอน 7,000/ 5,000 และ 3,000 บาท สนใจสอบถาม 06-4996-9494, 06-7157- 1435 รายไดห้ ลงั หกั คา่ ใชจ้ า่ ย นาำ ไปซอื้ อปุ กรณ์ ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลท­องผาภูมิ. และจับ วันที่ 10 พ.ย. ที่ทอสคาน่า วัลเล่ย์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 5 กม. และ 10 กม. ค่าสมัคร 700 บาท ในเสน้ ทางพเิ ศษพรอ้ มรบั ลมหนาวทา่ มกลาง ขุนเขา ทิวทัศน์งดงาม และชมหอเอน­เมือง ปิซาแห่งแรกแห่งเดียวของไทย นอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพร้ส์จากพระเอกห­นุ่มหน้าใส “เจมส์ มาร์” เจมส์ อัศรัสกร นักแสดงชาว ไทย มารว่ มสรา้ งสสี นั ในงานดว้ ย เปดิ รบั สมคั ร ตง้ั แตว่ นั น-้ี 20 ต.ค. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก GUYY RUN หรือ นรินทร์ โทร. 08-3053-1030/08-6363-3947 หรอื สมคั ร ได้ที่ https://race.thai.run/guyyrun หวั หนา้ ผฝู้ กึ สอน และทมี งานผฝู้ กึ สอน คอยดู ฟอรม์ ของนกั เตะ กอ่ นจะทำาการต­ดั ตวั ผเู้ ลน่ ให้ เหลือ 20 คนสุดท้ายในช่วงปลายเดอื น ต.ค. ต่อไป โดยศึกคร้ังน้ีเราหวังว่านักเตะไทยจะ สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้ง. ň แกน่ พทิ กั ษช์ นะแตม้ มวยรดน. ň ยอโควชิ ลว่ิ เซย่ี งไฮม้ าสเตอรส์ แกน่ พทิ กั ษ์ นายา่ ปารค์ ววิ ขนึ้ ชกมมุ นา้ำ เงนิ ชนะคะแนน ครี หี ลวง ช.หา้ พยคั ฆ์ ใน การชกคู่เอกมวยไทย ศึกชูเจริญมวยไทย ที่ เวทีมวยราชดำาเ­นิน เมื่อ 9 ต.ค. คู่อื่น บุญหลาย ศิษย์เชฟบุญธรรม ชนะคะแนน แสน ศรีสุริยันโยธิน,หยกขาว ศิษย์เชฟบุญธรรม ชนะคะแนน เอกเทอร์โบ ม.กรงุ เทพธนบรุ ,ี ทวชี ยั ส.ประสพโชค ชนะ คะแนน เอ็ดดี้ ชูวัฒนะ นักชกแอลเบเนีย, เพชรเมืองช้าง ศิษย์เชฟบุญธรรม แพ้น็อก เพอ่ื ไทย พ.พนมพร ยก 4, ใจเพชร พ.ี เค.แสน ชยั มวยไทยยมิ ชนะคะแนน พรสวรรค์ เกยี รติ เขาน้อย, จอมพิฆาตเล็ก ศิษย์เชฟบุญธรรม ชนะคะแนน เพชรสุริยันต์ เสี่ยเอกวีเซ็ท. ศึกเทนนิส เอทีพี ทัวร์ มาสเตอร์ส 1000 รายการโรเล็กซ์ เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส ชิง เงินรางวัลรวม 7,473,620 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 227.8 ล้านบาท) ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื่อวันพุธที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา ประเภทชายเ­ดี่ยว รอบ 2 หรือรอบ 32 คน สดุ ทา้ ย โนวคั ยอโควชิ มอื 1 ของโลกจากเ­ซอร์ เบีย เอาชนะ เดนิส ชาโปวาลอฟ จากแคนาดา 6-3,6-3 ผา่ นเขา้ รอบ16 คนสดุ ทา้ ยไปพบกบั จอห์น อิสเนอร์ จากสหรัฐ ที่เอาชนะ ลูกาส์ ปุยล์ จากฝรั่งเศส 7-5, 6-3. กอลฟ์ การกศุ ล...นรนิ ทพ์ งศ์ จนิ าภกั ด์ิ นายกสมาคมท­นายความแหง่ ประเทศไทย แถลงขา่ วจดั ศกึ กอลฟ์ การกศุ ลในวนั ท่ี 15 พ.ย. น้ี ทส่ี นามกอลฟ์ ศนู ยพ์ ฒั นากฬี ากองทพั บก ถนนรามอนิ ทรา เพอ่ื หา รายไดส้ มทบทนุ โครงการ “กองทนุ ชว่ ยเหลอื ประชาชนผยู้ ากไรท้ ไ่ี มไ่ ดร้ บั ความเปน็ ธรรมทางกฎห­มาย” y ň “เอน็ เฮลท”์ ชวนตรวจ DNA บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ ผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรง พยาบาล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน Thai land Internatio­nal Sport Expo 2019 มหกรรมงานแ­สดงสนิ คา้ และอปุ กรณก์ ฬี า ทชี่ า เลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้จัด ขึ้นภายใต้แนวคิด Empower Your Sport DNA หรือ การปลุกพลังกีฬาในตัวคุณ จงึ ขอ เชิญชวนนักกีฬาและประชา­ชนท่ัวไป ร่วมรับ บรกิ ารตรวจวเิ คราะหค์ วามสมั พนั ธ์ ระหวา่ งพนั ธุ กรรมกับความต้องการสารอา­หารและการอ­อก กำาลังกายเฉพาะบุคคล “Circle Diet Fitness Pro 360” ได้ที่ บูธ N Health ในงาน THAI LAND SPORT EXPO 2019: Empower Your Sport DNA” ระหวา่ งวนั ที่ 10-13 ต.ค. ที่ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมอื งทองธานี สอบ ถามโทร. 0-2762-4000. ň ส.ทนายความจดั กอลฟ์ การกศุ ล เตรยี มทมี ชดุ ใหญจ่ รงิ ๆ กอ่ นแขง่ แค่ 3 วนั หลงั จากนน้ั กต็ อ้ งปรบั ทมี อกี ครง้ั เมอ่ื ขาด ฐติ พิ นั ธ์ พว่ งจนั ทร์ กองหนา้ ตามแทคตกิ “ฟอลสไ์ นน”์ (กองหนา้ ตวั หลอก) จนตอ้ งปรบั ตวั ผเู้ ลน่ กนั ใหมใ่ นยคุ ทท่ี มี ชาตไิ ทยขาดแคลนก­องหนา้ ตวั เปา้ ซง่ึ โดยรวมแลว้ กเ็ ปน็ ภาวะวกิ ฤตทิ ผ่ี า่ นไม่ งา่ ยทง้ั สน้ิ แตก่ ผ็ า่ นมาได้ เสนห่ ก์ ารทาำ ทมี ของนชิ โิ นะอยา่ งหนง่ึ ท่ี คนไทยเรม่ิ จะ “อนิ ” มากขน้ึ กค็ อื เขามกั จะคดิ สวนทางกบั ขนบความคดิ ของบา้ นเรา หรอื พดู งา่ ย ๆ วา่ แหกกรอบควา­มคดิ วงการฟตุ บอลไทย อย่าว่าแต่กูรู หรือเกจิฟุตบอลไทยจะ พยายามทายใ­จ 11 ผเู้ ลน่ คนแรกของนชิ โิ นะ เลย แคท่ ายวา่ ใครทจ่ี ะไดล้ งเลน่ เปน็ กองหนา้ ให้ทีม หรือทายว่าจะเรียกผู้เล่นคนใดเข้ามา แทนทช่ี นาธปิ ทต่ี อ้ งถอนตวั ออกไป กย็ งั แทง ผดิ กนั ทง้ั ประเทศ การได้ทีมชาติคองโก ทีมอันดับท็อป 100 จากแอฟรกิ ามาเปน็ คอู่ นุ่ เครอ่ื ง กม็ เี สยี ง วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยว่าเลือกคู่ซ้อมไม่ตรง สเปก เพราะรปู แบบการเลน่ ไมค่ ลา้ ยยเู ออี และ ย่งิ กว่าน้นั ความแข็งแกร่ง แข็งแรง และเล่น หนกั ของผเู้ ลน่ คองโกกอ็ าจจะสรา้ งอาการบาด เจบ็ ใหผ้ เู้ ลน่ ไทยเพม่ิ ดกี รวี กิ ฤตมิ ากขน้ึ ไปอกี เท่าท่ตี ามข่าว ได้ยินว่านิชิโนะพูดถึง เร่ืองน้ีเหมือนกันว่าคองโกไม่ใช่เป้าหมายท่ี อยากไดม้ าอนุ่ เครอ่ื ง เพราะเลน่ ตา่ งจากยเู ออี ขณะทก่ี อ่ นหนา้ มขี า่ วลอื วา่ ทมี ชาตบิ ราซลิ จะมา อุ่นเคร่ืองกับไทย นิชิโนะก็บอกว่าดีและน่า สนใจ แตเ่ มอ่ื เลอื กไมไ่ ดแ้ กกก็ ม้ หนา้ กม้ ตาทาำ ทีมคุมซ้อมต่อไป เหมือนจะบอกว่าก็ตอนน้ี กาำ ลังเตรียมทีมเพอ่ื คัดบอลโลก และไปบอล โลก ทมี ไทยกต็ อ้ งพรอ้ มทจ่ี ะเจอกบั ทมี ใดใน โลกกไ็ ด้ การไมม่ ชนาธปิ และ ฐติ พิ นั ธ์ จงึ เปน็ อกี รปู แบบหนง่ึ ในการอนุ่ เครอ่ื งของทมี ชาตไิ ทย เพอ่ื ทดสอบวา่ ระบบทส่ี รา้ งขน้ึ มานจ้ี ะตอ้ งปรบั ลด หรอื ปรบั เพม่ิ อะไร การขาดใครไ­ปในวนั น้ี และวนั ขา้ งหนา้ แม้จะเป็นเร่ืองใหญ่แต่ก็ไม่ควรเป็นเหตุผล ทง้ั หมดของการท­าำ ทมี . นับเป็นความ ท้าทายอีกคร้ังในการ คุ ม ที ม ช า ติ ไ ท ย ข อ ง กนุ ซอื ชาวญป่ี นุ่ อากริ ะ นชิ โิ นะ ทจ่ี ะนาำ ทมี ลง อนุ่ เครอ่ื งกบั ทมี คองโกคาำ่ วนั น้ี และอกี 5 วนั ถดั ไปทจ่ี ะเจอศกึ หนกั คดั เลอื กฟตุ บอลโลกกบั ยเู ออี โดยไมม่ ชนาธปิ สรงกระสนิ ธ์ กองกลาง เกมรกุ ตวั หลกั ของทมี ต้ังแต่ได้รับบาดเจ็บระหว่างอบอุ่น ร่างกายก่อนเกมปลายสัปดาห์ท่ผี ่านมา และ แพทยย์ นื ยนั วา่ ตอ้ งหยดุ พกั อยา่ งนอ้ ย 2 สปั ดาห์ ทาำ ใหช้ นาธปิ จะไมไ่ ดล้ งชว่ ยทมี ชาตไิ ทยลงเลน่ ในเดอื นนท้ี ง้ั 2 นดั ซง่ึ เปน็ ขา่ วทส่ี รา้ งความวติ ก กงั วลใหก้ บั แฟนบอล และสอ่ื มวลชนไทยอย­า่ ง ยง่ิ เพราะรดู้ วี า่ ชนาธปิ สาำ คญั ตอ่ ทมี แคไ่ หน ไมม่ ากกน็ อ้ ยการไมม่ ชี นาธปิ ลงเลน่ ให้ คอนซาโดเล ซปั โปโร ในวนั ทเ่ี ขาเจบ็ กะทนั หนั สง่ ผลใหต้ น้ สงั กดั แพย้ บั ถงึ 5-0 ขณะทท่ี มี ชาติ ไทยโดยปกตกิ จ็ ะมชี นาธปิ ลงเลน่ เปน็ กองกลาง เช่อื มเกมให้กับทีมสมำา่ เสมอนับต้งั แต่เขาติด ทีมชุดใหญ่ ดังน้ันทีมไทยจะเผชิญหน้ากับ ผลลพั ธน์ อ้ี ยา่ งไรในรอบ 7 วนั จากน้ี ความหวงั ทเ่ี หลอื อยคู่ งตอ้ งฝากไวก้ บั การปรบั ทพั เตรยี ม ความพรอ้ มของกนุ ซอื นชิ โิ นะ หากมองผา่ นระนาบความ­สาำ คญั ของผู้ เล่นคนหน่งึ ท่มี ีอิทธิพลต่อทีมอย่างย่งิ กับส่งิ ท่ี เกดิ ขน้ึ เปน็ ไปไมไ่ ดเ้ ลยทจ่ี ะไมว่ ติ กกงั วล แต่ ถ้ามองจากมุมของหัวหน้าโค้ชท่ีทำาหน้าท่ี ควบคมุ ทมี การไมม่ ชี นาธปิ ลงเลน่ กต็ อ้ งมองวา่ น่คี ือโอกาสในกา­รพิสูจน์ระบบ และกลยุทธ์ ของทีมว่า ท่ผี ่านมาและนับจากน้ไี ปทีมชาติ ไทยจะยกระด­บั การเลน่ ขน้ึ เปน็ ระบบไดห้ รอื ไม่ น่นั คือผ้เู ล่นท่มี ีอย่สู ามารถเข้ามาเล่นทดแทน กนั ไดโ้ ดยไมส่ รา้ งผลตา่ งกนั มากนกั ดงั นน้ั ในภาวะวกิ ฤตทิ เ่ี กดิ ขน้ึ แบบนน้ี ่ี คอื โจทยห์ ลกั และเปน็ โจทยส์ าำ คญั หรอื เปลา่ ท่ี ทมี ชาตไิ ทยตอ้ งการจรงิ ๆ เพอ่ื จะกา้ วผา่ นไปสู่ ฟุตบอลท่สี ูงกว่าอีกระดับเราจึงกล้าลงทุนสูง จา้ งกนุ ซอื ระดบั อาจารยข์ องเอเชยี มาคมุ ตอ้ งไมล่ มื วา่ เมอ่ื แรกทน่ี ชิ โิ นะกา้ วเขา้ มารับงานน้ี เขามีเวลาเตรียมทีมก่อนเจอศึก หนกั คดั ฟตุ บอลโลกกบั เวยี ดนามไมถ่ งึ 10 วนั นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายก สมาคมทนายค­วามแห่งประเทศไทย เป็น ประธานแถลง­ข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟการ กุศล ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2562 พร้อมด้วย ผู้ สนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. ที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพ บก ถนนรามอินทรา ช็อตกันสตาร์ต เวลา 12.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อหารายไดส้ มทบ ทนุ โครงการ “กองทนุ ชว่ ยเหลอื ประชาชนผู้ ยากไรท้ ่ไี ม่ไดร้ บั ความเปน็ ธรรมทางกฎห­มาย” นอกจากนี้ยังมีรางวัล โฮลอินวัน เป็นรถจักร ยานยนต์ฮอนด้า จำานวน 2 รางวัล จากบริษัท เอพี.ฮอนด้า จำากัด และของรางวัลอื่น ๆ อีก มากมาย รับสมัครจาำ นวนจำากัดแค่ 40 ทีม. ň จวิ -ววิ ลว่ิ ขนไกเ่ ยาวชนโลก ศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2019 (อายุไม่เกิน 19 ปี) ที่คาซาน ประเทศ รสั เซยี เมอ่ื วนั ท่ี 9 ต.ค. ประเภทคู่ผสม รอบ 2 (64 คู่) รัชพล มรรคศศิธร/เบญญาภา เอี่ยม สอาด คู่มือวาง 3 ชนะ เวลสเซล ฟาน เดอร์ อาร/์ เคลลี ฟาน บยุ เตน็ จากเนเธอรแ์ ลนด์ 2-0 เกม 21-12, 21-14 จากนั้นรอบ 3 ชนะ วกิ รา เฟยี น เรสต/ู เมตยา อนิ า ยาห์ ซินเดียนี จาก อินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-15, 21-14 หญิงเดี่ยว รอบ 32 คน “จิว” พิทยา ภรณ์ ไชยวรรณ มือวาง 1 ชนะ อันนะถี บริชท์ จากอินเดีย 2-0 เกม 21-12,21-17, เบญญา ภา เอี่ยมสอาด มือวาง 3 ชนะ จาง เหวิน หยู จากแคนาดา 2-0 เกม 21-12, 21-14 ชายเดย่ี ว รอบ32 คน “ววิ ” กลุ วฒุ วทิ ติ ศานต์ มืออันดับ 47 ของโลก มือวาง 1 และ เจ้าของแชมป์เก่า 2 สมัยซ้อน ชนะ เอ็ดเวิร์ด เหลา จากออสเตรเ­ลีย 2-0 เกม 21-12, 21-7. ň คอนซะแพต้ ดั เชอื กนดั แรก ศึกฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่น “ลูวาน คัพ” รอบรองชนะเ­ลศิ นดั แรก เมอื่ 9 ต.ค. ทสี่ นาม ซูอิตะ ซิตี้ สเตเดี้ยม “เจ้าถิ่น” กัมบะ โอ ซากา รับมือ คอนซาโดเล ซัปโปโร ที่ส่งผู้ เลน่ ชดุ ผสมลงสนาม ขณะที่ ชนาธปิ สรงกระ สินธ์ เดี้ยงอยู่ เกมนี้มีประตูครึ่งหลัง กัมบะ นำาก่อนจาก ทัตกาชิ ฮูซามิ นาทีที่ 74 จาก นั้นนาทีที่ 87 คอนซะ ตีเสมอ จาก คิม มิน แต ทว่าช่วงทำาเวลา 90+5 กัมบะ ได้ประตู ชัย จาก ชู คูราตะ จบเกม กัมบะ ชนะ 2-1 นดั ตอ่ ไป กลบั ไปเลน่ ทบี่ า้ น คอนซาโดเล วนั ที่ 13 ต.ค. ň “เมย”์ ลว่ิ แบดมนิ ตนั ดตั ช์ ň ศรปี ทมุ หวงั ปอ้ งสวงิ ปญั ญาชน ศึกแบดมินตันเอชเอสบีซี บีดับเบิลยู เอฟ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 100 รายการ “โยเน็กซ์ ดัตช์ โอเพ่น 2019” ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,250,000 บาท ทเี่ มอื งอลั เมรี ประเทศเนเธ­อรแ์ ลนด์ เมอื่ วนั ที่ 9 ต.ค. ในประเภทหญ­งิ เดย่ี ว รอบแรก (32 คน) “น้องเมย์” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 54 ของโลก เอาชนะ ฟาเบียน เดเปรซ มือ68 ของโลกจาก เยอรมนี 2-0 เกม 21-11, 21-18 เข้ารอบ 2 ไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง แมรี บาโตมัน จาก ฝรั่งเศส หรือ คริสตี กิลมอร์ มือวาง 2 ของ รายการจากส­กอตแลนด์. อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำานวยการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำานวยการ สำานักงานการกีฬา ม.ศรีปทุม เปิดเผยว่า ม.ศรีปทุม เตรียมส่งนักกอล์ฟลงป้องกัน แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษา “จี เอสบี ยนู เิ วอรซ์ ติ ้ี กอลฟ์ แชมเปย้ี นชพิ 2019” ซงึ่ จะมกี ารดวลกนั 44 แมตช์ เรมิ่ ตงั้ แตเ่ ดอื น ต.ค.2562 ถงึ เดอื น ม.ค.2563 โดย ม.ศรปี ทมุ ไดส้ ง่ นกั กฬี าเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั ทงั้ หมด 6 คน ประกอบด้วย ธนกร ตอสี, นพรัฐ พานิชผล, นฐนนท ธนูรัตน์, ภัทรเมธว์ วิชิตอำานวย, ภษู ณะ พทุ ธชนาธปิ , ปรมนิ ทร์ อนิ รกั ษา โดย มี อ.ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อาำ นวย การกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้จัดการ ทีมนำาทัพเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้หลังจาก ที่ ม.ศรีปทุม เคยคว้าแชมป์ได้ในปี 2016 และ 2018. ň กรมพละตวิ เขม้ บบู๊ อล นร. นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพล ศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา เตรียมทีม นักฟุตบอลตัวแทนนักเรียนไทย รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 15-25 พ.ย. ที่เมืองบาลิกปา ปัน ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดได้ตัวผู้เล่น จำานวน 30 คนเรียบร้อยแล้ว และจะเข้า รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึก ซ้อม ในวันที่ 25 ต.ค. ที่ศูนย์ฝึกกีฬากรม พลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา (คลอง 6) โดยตลอดการ­เกบ็ ตวั ฝกึ ซอ้ ม เกอื บ 1 เดอื น จะมี อ.ทองสขุ สัมปหังสิต มวยชวั่ คราว ลานหนา้ ศาลากลาง จ.ชลบรุ ชอ่ ง 7 HD ยิงสด เวลา 13.45-15.45 น. ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ เผยว่า การชก ครงั้ นถี้ อื เปน็ ครงั้ สำาคญั ของ วนั เฮง การชกปอ้ ง กันภาคบังคับครั้งนี้หากชนะน็อก ตนพร้อม อัดฉีดเงิน 2 แสนบาท แต่ถ้าชนะในรูปแบบ คะแนนก็ยังคงอัดฉีดเหมือนเดิม 1 แสนบาท สว่ นแชมป์โลกขวญั ใจชาวไทย วนั เฮง ซีพีเอฟ เผยว่า ตนไม่ประมาทอยู่แล้ว เพราะ บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้เตรียมตัว ทำาการบ้านมาเป็นอย่างดีและการดูเทปของคู่ ต่อสู้พร้อมปรับเชิงและเตรียมแผนการชก­ไว้ แล้ว ยืนยันว่าจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุดและฝาก แฟนมวยชาวไ­ทยชว่ ยสง่ กาำ ลงั ใจเชยี รด์ ว้ ย ตอน นี้ผ่านการฟิตซ้อมมาเต็มที่ 2 เดือนเศษ สภาพ ร่างกายฟิตเปรี๊ยะ ไร้ปัญหาเรื่องคุมน้ำาหนัก พร้อมชกตลอดเว­ลา. ň ทองผาภมู จิ ดั วง่ิ ทะลสุ ายหมอก เทศบาลตำาบ­ลทองผาภูมิ ร่วมกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.), สโมสรโรตาร­ที่ องผาภมู และโรง พยาบาลทองผ­าภูมิ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวิ่งทะลุสาย หมอก@ทองผาภูมิ “ทองผาภูมิ มินิฮาล์ฟ มาราธอน” ที่ ต.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ใน ช่วงเช้าวันที่ 22 ธ.ค. เส้นทางวิ่งขึ้นสันเขื่อน วชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ทัศนียภาพ สวยงาม อากาศเยน็ สบาย พรอ้ มหมอกยามเช­า้ ถือว่า ดีในระดับหนึ่ง แม้จะมีบางรายที่สโมสร ไม่ปล่อยตัวมาก็ตาม ถึงจะเดินทางมาไกล แต่ หวังว่าจะเล่นออกมาดี และเอาชนะไ­ทยให้ได้ ทั้งนี้ คองโก นาำ ผู้เล่นมา 17 คน รวมผู้รักษา ประตู นำาทัพโดย มาวิส ทาชิโบตา กองหน้าลู โดโกเร็ตส์ ทีมในบัลแกเรีย ň โกรวอ์ พั ฯชวนวง่ิ ทา้ ลมหนาว จนั ทมิ า วงษซ์ มิ้ ประธานบรหิ าร บรษิ ทั โกรว์ อัพ แบงค็อค จำากัด เปิดเผยว่า บริษัท โกรว์ อัพ แบงค็อค จำากัด จะจัดการแข่งขันวิ่ง รายการ “กายรัน หน้าพร้อม กายพร้อม” ใน ตอ้ งนาำ ผลการประชมุ ครงั้ นี้ไปนาำ เสนอใหค้ ณะ รัฐมนตรีของไทยทราบ­และให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มี การตั้งคณะทำางาน­ร่วมกันเพื่อเตรียมการเสนอ ตวั การเปน็ เจา้ ภาพของ 5 ประเทศ โดยกาำ หนด ให้มีการประชุมครั้งแรกที่ประเทศมาเล­เซีย สาำ หรบั ประเทศที่ไดเ้ สนอตวั ขอเปน็ เจา้ ภาพจัดฟุตบอลโลกในปี 2034 มีประเทศจีน, อียิปต์, ซิมบับเว, ไนจีเรีย รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วม สว่ นชาติในทวปี เอเชยี ทเ่ี คยเปน็ เจา้ ภาพจดั การ แข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาคือ ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ ที่จัดร่วมกันในปี 2002. ตราไก่ยวบเอ็มบัปเปเจ็บต้องถอนตัว สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศส (แอฟแอฟ แอฟ) เปิดเผยว่า คีเลียน เอ็มบัปเป กองหน้า ตวั เกง่ จากสโมสร ปารสี แซงต์ แชรก์ แมง ยกั ษ์ ใหญ่แห่งศึกลีก เอิง มีอันต้องถอนตัวจากทีม ชาตฝิ รงั่ เศส ชดุ ทจ่ี ะลงทาำ ศกึ ยโู ร 2020 รอบคดั เลอื กนดั เยอื น ไอซแ์ ลนด์ ในวนั ศกุ รท์ 11 ต.ค. รวมถงึ เกมอนุ่ เครอ่ื งทจ่ี ะเปดิ บา้ นรบั การมาเยอื น ของ ตรุ กี ในวนั จนั ทรท์ ่ี 14 ต.ค. นเ้ี รยี บรอ้ ยแลว้ เนอ่ื งจากมอี าการบาดเจบ็ รบกวน โดย อลาสซาน เปลอา หวั หอกจากทมี “สงิ หห์ นมุ่ ” โบรสุ เซยี มึนเชนกลัดบัค ถูกเรียกตัวเข้ามาเสียบแทน องค์กรลูกหนังแดนน้ำาหอม ระบุผ่าน แถลงการณ์ว่า “หลังจากได้คุยกับตัวนักเตะ รวมถึงได้คุยกับ ฟรองค์ เลอ กอลล์ แพทย์ ประจำาทีมแล้ว ดิดิเยร์ เดส์ชองส์ (กุนซือทีม ชาติฝรั่งเศส) ตัดสินใจแล้วที่จะส่งตัวเขากลับ ไปยังสโมสรต้นสังกัด โดยทีมงานของทีมชาติ ฝรั่งเศสทุกคนขออวยพร­ให้ คีเลียน หายเจ็บ กลับมาลงสนามไ­ด้อีกครั้งโดยเร็ว” มาร์ไวค์ชู “นิชิโนะ” ช่วยไทยแกร่ง ดร.ทฆิ มั พร เอย่ี มเรไร ภาควชิ านเิ ทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร ขณะทคี่ วามเคลอื่ นไหว ยเู ออี ทจี่ ะเตะ บอลโลก นัด 2 เปิดบ้านพบ อินโดนีเซีย วันที่ 10 ต.ค. กอ่ นบนิ มาเจอไทย 15 ต.ค. เบริ ต์ ฟาน มาร์ไวค์ กุนซือคนเก่ง กล่าวว่า 2 เกมนี้ เป็น งานยาก เพราะต้องการ 6 แต้ม ทีมในเอเชีย เติบโตขึ้นมาก ไม่ว่าจะ เวียดนาม ไทย หรือ มาเลเซีย “เป้าหมาย 2 เกม ในเดือน ต.ค.คือ 6 แต้ม แต่ไม่ง่าย อินโดนีเซีย ก็ต้องการแต้ม ส่วนไทยที่มี อากิระ นิชิโนะ เข้ามาสร้างความ แข็งแกร่ง แต่เชื่อมั่นและเชื่อใจผู้เล่นที่มีอยู่ จะทำาได้ตามเป้า” มาร์ไวค์ กล่าว ทหารโลก สงู สดุ ความสาำ เรจ็ คอื การไดท้ าำ หนา้ ท่ี และแสดง ออกถึงความมีนา้ำ จิตน้ำาใจนักกีฬา มีวินัย และ ความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามคำาสั่ง ผม เชอ่ื มน่ั วา่ ทกุ คนจะทมุ่ เทตง้ั ใจใหม้ ผี ลการแขง่ ขนั ดีที่สุด และขออวยพร ภาวนา และให้กำาลังใจ กับทุกคนให้ได้ผลสำาเร็จตามที่ตั้งใจ” พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าว. ต่อจากหน้า 17 เพอ่ื รบั โอวาทกอ่ นเดนิ ทางไปเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั กีฬาทหารโลก “ซีไอเอสเอ็ม มิลิทารี่ เวิลด์ เกมส์” ครั้งที่ 7 ที่เมืองหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ช่วงระหว่างวันที่ 18-27 ต.ค. จัด ชิงชัยกีฬา 27 ชนิด โดยกองทัพไทยได้ส่งนัก กีฬาเข้าร่วมจาำ นวน 55 นาย ในกีฬา 6 ชนิด ประกอบดว้ ย ขมี่ า้ , กรฑี า, กระโดดรม่ , ยงิ ปนื , แบดมินตัน และมวยสากล­สมัครเล่น พรอ้ มกนั นี้ กองทพั ไทยไดร้ บั พระมหา กรุณาธิคุณจาก พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับเป็นหัวหน้านักกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬาขี่ ม้า และผู้ฝึกสอนทีมกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยเข้า ร่วมการแข่งขัน พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอให้นัก กีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนกองทัพไทยออกไป แสดงความสา­มารถให้ชาวโลก และทหารโลก ได้เห็นความสามาร­ถของทหารไท­ยด้านการ กีฬา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายสำาคัญไม่ใช่เพียงความสำาเ­ร็จ และ ชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่การได้ไปทาำ หน้าที่ แสดงขีดความสามาร­ถให้สมเกียรติในนาม ตวั แทนกองทพั ไทยกถ็ อื วา่ ไดท้ าำ หนา้ ทปี่ ระสบ ความสำาเร็จชัยชนะแล้ว “ทุกคนไปในฐาน­ะผู้แทนกองทัพไทย เหรยี ญรางวัลเปน็ เป้าหมาย แต่ไม่ใช่เปา้ หมาย 2เมีย ต่อจากหน้า 17 “สิงโตคาำ ราม” พร้อมที่จะเดินออกจากสนา­ม ในทันที หากมีพฤติกรรมเหยียดผิวจากแฟน บอลบนอัฒจันทร์ ในเกมยูโร 2020 รอบคัด เลือก นัดเยือนเช็ก ในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. และ เกมเยือน บัลแกเรีย ในวันจันทร์ที่ 14 ต.ค. นี้ หลังจากแฟนบอล­บัลแกเรียเคยมีพฤติกรรม เหยียดผิวในเกมกับโคโซโว และ เช็ก เมื่อ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จนโดนลงโทษ­ให้ลง เล่นเกมในวันจันทร์นี้โดยปิดบางส่วนของ อัฒจันทร์ ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า แกเรธ เซาธ์ เกต กุนซือ “สิงโตคาำ ราม” ได้เรียกประชุมนัก เตะทุกคนเพื่อหารือว่าจะทำาอย่างไรหากเกิด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ก่อนมีบท สรุปว่าจะดำาเนินการ 3 ขั้นตอนตามที่ ยูฟ่า แนะนำา โดยเริ่มจากให้นักเตะที่โดนเหยียดไป คยุ กบั กปั ตนั ทมี เพอื่ ใหแ้ จง้ กบั ผตู้ ดั สนิ ใหห้ ยดุ เกมเพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศเตือน หากยังมีการเหยียดอีกก็ให้ผู้ตัดสินพานักเตะ ทั้ง 2 ทีมออกจากสนา­ม พร้อมเตือนแฟนบอล วา่ เกมอาจถกู ยกเลกิ กอ่ นทขี่ นั้ ตอนสดุ ทา้ ยจะ เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ตัดสิน เจ้า หน้าที่ทีมและนักเตะ ว่าจะแข่งขันต่อหรือ ยกเลิกเกม อย่างไรก็ตาม ดาวยิงจากสโมสร เชลซี ซึ่งเคยเป็นเหยื่อของการเหยียดผิวบนโลก ออนไลน์มาแล้วเมื่อช่วงต้นซีซั่นนั้น ยืนยันว่า นักเตะทุกคนในทีมพร้อมเดินออกจากสนา­ม ทนั ทที มี่ กี ารเหยยี ดผวิ เกดิ ขน้ึ โดยไมต่ อ้ งรอทำา ตาม 3 ขั้นตอนของ ยูฟ่า โดยกล่าวว่า “แฮร์รี เคน (กัปตันทีม) พูดกระทั่งว่าหากเกิดการ เหยยี ดผวิ ขนึ้ และเราไมพ่ อใจ และหากนกั เตะ ท่โี ดนเหยยี ดไมพ่ อใจ เรากจ็ ะเดนิ ออกจากสนาม ด้วยกัน เราคุยกันเรื่องนั้น เคน ยังถามด้วยว่า ถ้าเราต้องการให้เกมหยุด เราก็จะหยุดโดยไม่ รอทำาตาม 3 ขั้นตอนของ ยูฟ่า และไม่สนว่า สกอรจ์ ะเปน็ เทา่ ไหร่ในตอนนนั้ ดว้ ย ถา้ เรารสู้ กึ แย่ เราก็จะตัดสินใจทันทีว่าจะอยู่ในสนามต่อ ไปหรือไม่” ภานุพันธ์ ต่อจากหน้า 17 นิชิโนะ ต่อจากหน้า 17 รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เริ่มชิงชัยวันแรก ในรนุ่ ทมี่ แี ชมป์โลก เมอื่ วนั ที่ 9 ต.ค. ตามเวลา ประเทศไทย รนุ่ เรอื นงั่ สมคั รเลน่ จาำ กดั การแตง่ เครื่องยนต์ ทีมชาติไทย ส่งนักกีฬาลงชิงชัย 2 คน คือ ภานุพันธ์ ดิษฐี กับ ทวีผล สุขเกษม แข่งขันรวม 3 โมโต ปรากฏว่า ภานุพันธ์ ที่ลุย ศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรก ทาำ ผลงานยอดเยี่ยม เข้าที่ 1 ทั้ง 3 โมโต เก็บ 3 คะแนน คว้าแชมป์ อย่างเป็นเอกฉันท์ตามกติกา เวิลด์ ไฟนอล ที่ คนคะแนนน้อยที่สุดจะคว้าแชมป์ ทำาให้ ภานุ พนั ธ์ ประเดมิ แชมป์โลกใหก้ บั ทมี ไทยไดส้ าำ เรจ็ ที่ 2 โซเฟีย ฟรานซิส จากสหรัฐ มี 7 คะแนน และที่ 3 ทวีผล มี 12 คะแนน หลงั การแขง่ ขนั นายปยิ ะศริ วฒั นวราง กรู อปุ นายกสมาคมเ­จต็ สกแี หง่ ประเทศไทยฯ ใน ฐานะผ้จู ัดการทีม กล่าวว่า เป็นเร่อื งน่ายินดีท่ี นกั กฬี าชดุ น้ีไดแ้ ชมป์โลกตง้ั แตว่ นั แรกของการ แข่งขัน และท่นี ่ายินดีย่งิ ข้นึ ไปอีกคือคล่นื ลูก ใหมอ่ ยา่ ง ภานพุ นั ธ์ ดษิ ฐี สามารถทดแท­นรนุ่ พ่ี ไดแ้ ชมป์โลกตง้ั แตค่ รง้ั แรกทเ่ี ขา้ แขง่ รายการน.้ี “ทรุสซิเยร์” ลั่นนำาญวนยา้ำ แค้นไทย คองโก ทีมจากแอฟริกา อันดับ 90 ของโลก นัดนี้ ทีมชาติไทย จะสวมชุดสีขาว ผู้ รกั ษาประตชู ดุ สเี ขยี ว สว่ นทมี ชาตคิ องโก สวม ชดุ สแี ดง ผรู้ กั ษาประตสู วมชดุ สเี หลอื ง แขง่ ขนั ตามเวลาปกติ 90 นาที ไมม่ ตี อ่ เวลาพเิ ศษ หรอื ดวลจดุ โทษ และสามารถเ­ปลย่ี นตวั ไดฝ้ ง่ั ละ 6 คน สว่ นการแถลงคว­ามพรอ้ ม ทหี่ อ้ งแถลง ข่าวลีโอ สเตเดียม เมื่อ 9 ต.ค. อากิระ นิชิโนะ กนุ ซอื ทมี ชาติไทย กลา่ ววา่ การเตะกบั คองโก เปน็ โอกาสดที ี่ไดอ้ นุ่ เครอื่ งกอ่ นเจอ ยเู ออตี อน นี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บางคนและคง­ไม่สามารถ ลงเล่นได้ แต่ถือเป็นเรื่องปกติของทีมชาติ จะ ไม่เรียกใครมาทดแ­ทน ผสู้ อื่ ขา่ วสอบถามถงึ แผนการ เมอื่ ไมม่ ชนาธปิ สรงกระสนิ ธ์ ซงึ่ นชิ ิโนะ กลา่ ววา่ ไมม่ ใครแทน ชนาธิป ได้ทั้งในหรือนอกสนาม แต่ กส็ ามารถปรบั รปู แบบการเลน่ ใหส้ อดคลอ้ งกบั ผู้เล่นที่มีอยู่ จากนั้น นิชิโนะ นาำ นักเตะลงซ้อมที่ ลี โอ สเตเดียม ได้ สุภโชค สารชาติ และ พรรษา เหมวิบูลย์ มาฝึกซ้อมเป็นวันแรก แต่แยกฝึก ซ้อมเบา ๆ เท่านั้น รวมถึง นฤบดินทร์ วีรวัฒ โนดม อกี ราย สว่ นการจดั ทพั พบคองโกนนั้ จะ ไม่มีทั้ง นฤบดินทร์, สุภโชค และ พรรษา ใน แนวรุกคาดว่าจะส่ง “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา ยืน หัวหอก โดยมี บดินทร์ ผาลา กับ เอกนิษฐ์ ปญั ญา เลน่ รมิ เสน้ ซา้ ย-ขวา และ ศวิ กรณ์ เตยี ตระกูล เล่นตัวรุก ธีรศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่า เกม กับ คองโก นิชิโนะ จะได้ทดลองหลายอ­ย่าง รวมถึงตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนได้ถึง 6 คน คิดว่าจะ เป็นการเตรียมตัวที่ดี ส่วน แคนดิโด ฟิลโญ วัลโด กุนซือ ชาวบราซลิ ของคองโกกล­า่ ววา่ เทา่ ทศี่ กึ ษาไทย มามผี เู้ ลน่ ฝเี ทา้ ดี ทงั้ ชนาธปิ สรงกระสนิ ธ,์ สภุ โชค, พธิ วิ ตั สขุ จติ รธรรมกลุ นกั เตะคองโกทมี่ า สุดทน! มิลานสั่งปลดจามเปา­โล ศกึ ฟตุ บอลทมี ชาติ 19 ปี รายการพเิ ศษ “จีเอสบี แบงค็อก คัพ 2019” จะเริ่มวันที่ 10 ต.ค. ที่สนามบุณยะจินดา แข่งแบบน็อกเอาต์ เวลา 15.00 น. อซุ เบกสิ ถาน พบ เกาหลีใต้ และ 19.00 น. ไทย พบ เวียดนาม การแถลงข่าวก่อนเกม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ โรงแรมเอสซีปาร์ค บาำ รุง บุญพรม รักษาการ หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย กล่าวว่า ไทยมีเวลา เก็บตัวเกือบหนึ่งสัปดาห์ เคยเจอเวียดนามมา แล้ว 3 ครั้ง เสมอ 2 แพ้ 1 รายการนี้ต้องการ ชนะ พยายามฝึกซ้อมเรื่องแทคติกที่เราวางไว้ และเชื่อว่านักเตะน่าจะเข้าใจ ด้าน “พ่อมดขาว” ฟิลิปป์ ทรุสซิเยร์ ที่เพิ่งมารับงานคุมเวียดนาม ชุด 19 ปี กล่าวว่า เกบ็ ตวั ท่โี ฮจมิ นิ ห์ มาเกอื บ 1 เดอื น ตอ้ งการชนะ ไทยเชน่ กนั แตส่ ง่ิ สาำ คญั คอื อยากใหล้ กู ทมี แตล่ ะ คนเลน่ ไดด้ เพอ่ื ตอ่ ยอดไปทวั รน์ าเมนตต์ อ่ ๆ ไป เอซี มิลาน ทีมดังในศึกกัลโช เซเรีย อา อิตาลี ตัดสินใจปลด มาร์โก จามเปาโล กุนซือของทีมพ้นจากตำาแหน่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งเข้ามา คมุ ทมี ยงั ไมถ่ งึ 4 เดอื น หลงั กนุ ซอื วยั 52 ปี พา ทมี ทาำ ผลงานยาำ่ แย่ รว่ งลงมาอยอู่ นั ดบั 13 ของ ตารางลกี สงู สดุ แดนมะกะโรน­หี ลงั ผา่ นไป 7 นดั โดยแพ้ไปแล้วถึง 4 เกม และมีคะแนนเหนือ โซนตกชั้นแค่ 3 แต้มเท่านั้น โดยมีข่าวว่า สเต ฟาโน ปิโอลี อดีตกุนซือ อินเตอร์ มิลาน ทีม อริร่วมเมืองของ “ปิศาจแดงดาำ ” เป็นเต็งจ๋าที่ จะเข้ามานั่งเก้าอี้นายใหญ่คนใหม่ของ “รอส โซเนรี” แม้จะมีกระแสต่อต้านจากแฟนบอ­ล ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม คอลนี แฉเมยี วารด์ ฉี กขอ้ มลู ขาย นสพ. คอลนี รนู ยี ภรรยาของ เวยน์ รนู ยี อดตี ดาวยิงทีมชาติอังกฤษ ออกมากล่าวหา รีเบค กาห์ วาร์ดี ภรรยาของ เจมี วาร์ดี อดีตเพื่อน ร่วมทีมสิงโตคำารามข­องสามี และหัวหอกคน ดัง เลสเตอร์ ซิตีว่า เป็นคนร้ายที่แอบขโมย ขอ้ มลู จากอนิ สตาแกรมสว่ นตวั ของเธอไปขา­ย ให้หนังสือพิมพ์ คอลีน เผยว่า เธอใช้เวลา 5 เดือน ใน การตามหาตัวการที่ขโมยข้อมูลจากไอจีของ เธอไป โดยใช้วิธีบล็อกผู้ติดตามทุกรายยกเว้น เพียงบัญชีของ รีเบคกาห์ และดูว่า เรื่องราวที่ เธอโพสต์ลงไอจียังรั่วไปถึงนักข่าวหรือไม่ ซึ่ง ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ อย่างไรก็ตาม รีเบคกาห์ ปฏิเสธข้อ กล่าวหาทั้งหมด และขอให้คอลีนคุยกับเธอ โดยตรงเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมด พร้อม ยนื ยนั วา่ เธอจะเปลยี่ นพาสเวริ ด์ ไอจขี องตวั เอง หลงั พบวา่ มบี คุ คลอนื่ ลกั ลอบเขา้ มาใชไ้ อจขี อง ตนมาแล้วพักใหญ่. มวยไทย “ศึก ส.สมหมาย” ทเ่ี วทมี วย 18.30 น. “กระชบั มติ ร” ทส่ี นาม สเตเดย้ี ม ไทย พบ คองโก เวลา 19.00 น. “จเี อสบี แบงคอ็ ก คพั ” ทส่ี นามบณุ ยะจนิ ดา รอบรองชนะเ­ลศิ เกาหลใี ต้ พบ อซุ เบกสิ ถาน เวลา 15.00 น., ไทย พบ เวยี ดนาม เวลา 19.00 น. 5 ชาติไว้ใจไทยหัวหอกจัดบอลโลก วันเฮง 5 ชาติอาเซียน ประกอบด้วย ไทย, มาเลเซยี , สงิ คโปร,์ เวยี ดนาม และอนิ โดนเี ซยี จะร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2034 จากมติที่ ประชมุ รฐั มนตรกี ฬี าอาเซยี น ครง้ั ที่ 5 ที่โรงแรม โซฟิเทล ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. การประชุมดังกล่าว มี นายพิพัฒน์ รัช กิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรว­งการท่อง เทย่ี วและกฬี า เขา้ รว่ มประชมุ ดว้ ย เรอื่ งสาำ คญั ที่ 10 ประเทศอาเซียนพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ การเสนอตัวจัดเวิลด์คัพ 2034 และมีมติเสนอ 5 ประเทศรว่ มกนั จดั ทาำ ขอ้ มลู ทางเทคนคิ ประกอบ การเสนอตัว ประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมอบ หมายใหป้ ระเทศไทยเป­น็ หลกั ซงึ่ นายพพิ ฒั น์ ตอบรับมติที่ประชุมว่าไทยมีความยินดีและ เห็นชอบตามมติที่ประชุมอย่างดี อย่างไรก็ดี ต่อจากหน้า 17 ราชดาำ เนนิ เวลา ฟตุ บอล สภามวยโลก (WBC) ร่วมกันแถลงข่าว การ ชกปอ้ งกนั แชมป์โลกไฟตบ์ งั คบั ของ วนั เฮง ซี พีเอฟ เจ้าของแชมป์โลกรุ่น มินิมั่มเวต (105 ปอนด์) สภามวยโลก (WBC) กับ ซิมพิเว่ คองโก้ ผทู้ า้ ชงิ จากแอฟรกิ าใต้ อดตี แชมป์โลก IBO ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62 ที่เวที ลโี อ ฟตุ บอล ไทยรฐั ทวี 32) (หมาย พี เซย่ี งไฮ้ 11.30 น. โรเลก็ ซ์ มาสเตอร”์ วนั ท่ี 4 เวลา เลข ถ่ายทอดสด ฟตุ บอล “กระชบั มติ ร” ไทย พบ คองโก เวลา 19.00 น. ทรู 674 ถา่ ยทอดสดบาสเ­กตบอล “เอน็ บเี อ ปรซี ซี น่ั ” ยทู าห์ แจซซ์ พบ มลิ วอคกี บคั ส์ เวลา 07.00 น. พพี ที วี เอชดี (หมายเลข 36) ถา่ ย ทอดสดฟตุ บอล “จเี อสบี แบงคอ็ ก คพั ” รอบ รองชนะเลศิ เกาหลใี ต้ พบ อซุ เบกสิ ถาน เวลา 15.00 น., ไทย พบ เวยี ดนาม เวลา 19.00 น. ถา่ ยทอดสดเทนน­สิ “เอที ทรู 675 ถา่ ยทอดสดกอลฟ์ “ยโู ร เปย้ี น ทวั ร์ อติ าเลยี น โอเพน่ ” วนั ท่ี 1 เวลา 15.00 น., “พจี เี อ ทวั ร์ ฮสุ ตนั โอเพน่ ” วนั ท่ี 1 เวลา 02.00 น. ทรู 670

© PressReader. All rights reserved.