Daily News Thailand : 2019-10-10

สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า : 2 : 2

สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า

2 สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คาำ่ เดิือน 11 ปีกุน ห ความเสยี หายหลายรอ้ ยลา้ นบาท เฉพาะเพยี งแค่ เกดิ ขน้ึ มมี ากถงึ 898,406,742 บาทเลยทเี ดยี ว สาเหตขุ องการทต่ี วั เลขจาำ นวนคดอี าชญากรรมทา­งเทค โนโลยมี เี พม่ิ มากขน้ึ ในแตล่ ะปสี ว่ นหนง่ึ กเ็ พราะพฤตกิ รรมการใช้ ชวี ติ ของผคู้ นสว่ นใหญท่ ม่ี เี ทคโนโลยเี ขา้ มาเกย่ี วขอ้ งมากขน้ึ กวา่ แตก่ อ่ น โดยเฉพาะเท­คโนโลยดี า้ นการสอ่ื สาร เพราะถงึ แมว้ า่ จะ ชว่ ยทาำ ใหส้ งั คมของผคู้ นในปจั จบุ นั เปดิ กวา้ งและสามารถ­เชอ่ื มตอ่ ถงึ กนั ไดม้ ากขน้ึ แต่ในทางกลบั กนั มนั กเ็ ปรยี บเหมอื นดาบสองคม ทเ่ี ปดิ โอกาสใหก้ บั มจิ ฉาชพี สามารถเขา้ มาถงึ ตวั เราไดง้ า่ ยมากขน้ึ กวา่ แตก่ อ่ นดว้ ยเชน่ กนั 2 ปี ความเสยี หายท่ี ากสขี องตวั เลขบนกระดา­นตลาดหนุ้ คอื ดชั นชี ว้ี ดั สถานภาพ ทางเศรษฐกิจ ก็คงไม่ผิดท่จี ะมองว่าเทคโนโลยีคือ ตวั แปรสาำ คญั ทบ่ี ง่ บอกถงึ ความเจรญิ ของมนษุ ย์ ทเ่ี ปน็ แบบนน้ั กเ็ พราะมนั คอื ปจั จยั สาำ คญั อยา่ งหนง่ึ ทท่ี าำ ใหก้ ารใชช้ วี ติ ของ ผู้คนสะดวกสบา­ยมากข้ึน และตราบใดท่ีจำานวนสัดส่วนของ ประชากรบนโ­ลกท่รี ักความสะดวก­สบายในชีวิตยังคงมีมากกว่า จาำ นวนนกั แสวงบญุ ผลู้ ะซง่ึ กเิ ลสตณั หาไรค้ วามตอ้ งการทน่ี อกเหนอื จากปจั จยั 4 ตามคาำ สอนของพระถ­งั ซมั จง๋ั แลว้ ละก็ การหยดุ ยง้ั หรอื ฉดุ รง้ั พฒั นาสง่ิ อาำ นวยความสะด­วกตา่ ง ๆ ภายใตค้ าำ จาำ กดั ความท่ี เรยี กวา่ เทคโนโลยเี หลา่ น้ี จงึ เปน็ เรอ่ื งท่ี พอสมควร แนน่ อนวา่ ไม่ใชเ่ พยี งแคค่ นทว่ั ไปทพ่ี ยายามเรยี นรปู้ รบั ตวั ให้ กา้ วทนั กบั เทคโนโลยี เพอ่ื ใชป้ ระโยชนจ์ ากมนั ใหไ้ ดม้ ากทส่ี ดุ เพยี ง เทา่ นน้ั หากในอกี มมุ หนง่ึ ของสงั คมทม่ี ดื มดิ ยงั คงมกี ลมุ่ คนบางจาำ พวก หรอื ผทู้ ถ่ี กู บญั ญตั คิ าำ อยู่ในพจนานกุ รมวา่ กพ็ ยายามปรบั “unbelievab­le” “เราตอ้ งยอมรบั วา่ พฤตกิ รรมของผคู้ นสว่ นใหญม่ กั มงุ่ เนน้ การใช้เทคโนโลยีเพ่อื ความบันเทิงและความสะ­ดวกสบายเพียง เทา่ นน้ั นอ้ ยคนนกั ทจ่ี ะใชเ้ ทคโนโลยใี นการศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกบั วธิ กี ารปอ้ งกนั มจิ ฉาชพี ทแ่ี ฝงตวั มาเหลา่ นซ้ี ง่ึ มหี ลากหลายรปู แบบ แต่ในทางกลบั กนั กลมุ่ มจิ ฉาชพี กลบั พยายามเรยี นรแู้ ละพฒั นา รปู แบบการกอ่ เหตใุ หม้ คี วามหลากหลา­ยและยากตอ่ การตรวจ สอบมากยง่ิ ขน้ึ ” “มจิ ฉาชพี ” คดีอาชญากรรมท­างเทคโนโลยีพุ่ง ขณะท่แี นวทางการแก้ไขปัญหาในมุมมองส่วนตัวของ ระบวุ า่ ในอนาคตอยา­กใหส้ อ่ื สงั คมออนไลนต์ า่ ง ๆ มกี ารลงทะเบยี นยนื ยนั ตวั บคุ คลของสมาชกิ แตล่ ะรายใหช้ ดั เจน เชน่ เดยี วกบั กรณกี ารลงทะเบยี นซมิ เบอรโ์ ทรศพั ทม์ อื ถอื ทไ่ี ดใ้ ชว้ ธิ กี ารดงั กลา่ ว เพอ่ื ใหง้ า่ ยตอ่ การตรวจ สอบและติดตามตัวผ้กู ระทำาผิด ซ่งึ ม่นั ใจว่า แนวทางดงั กลา่ วจะชว่ ยลดจาำ นวนแกง๊ มจิ ฉาชพี ทช่ี อบแฝงตวั ปลอมเปน็ คนอน่ื หลอกเหยอ่ื อยา่ ง แนน่ อน เพราะทกุ วนั นก้ี ารจะปลอมเป­น็ บคุ คล อน่ื ในสงั คมออนไลนน์ น้ั สามารถทาำ ไดง้ า่ ยดาย มาก และขอ้ บกพรอ่ งดงั กลา่ วยงั ถอื เปน็ บอ่ เกดิ ของปญั หาอาชญากรร­มทางเทคโนโ­ลยอี กี ดว้ ย “อนั ทจ่ี รงิ วธิ ปี อ้ งกนั ไม่ใหต้ กเปน็ เหยอ่ื ถกู มจิ ฉาชพี เหลา่ นห้ี ลอก ไดไ้ มย่ ากเลย ผมเรยี กมนั วา่ คาถา 3 อยา่ 1.อยา่ ไวใ้ จใคร เมอ่ื คณุ จะซอ้ื ของจากรา้ นคา้ ออนไลนต์ า่ ง ๆ ควรหาขอ้ มลู ตรวจสอบประ­วตั เิ กย่ี วกบั พอ่ คา้ แมค่ า้ เหลา่ น้ใี หแ้ นช่ ดั วา่ มคี วามนา่ เชอ่ื ถอื หรอื ไม่ 2.อยา่ โลภ อยา่ หลงเช่อื การโน้มน้าวดึงดูดความสนใจด้วยการเสนอผ­ลตอบแทนท่ดี หรอื เสนอขายสนิ คา้ ทม่ี รี าคาถกู กวา่ ความเปน็ จรงิ เพราะมนั ไมม่ อี ยจู่ รงิ และ 3.อยา่ ละเลยทจ่ี ะตดิ ตามขอ้ มลู ขา่ วสารตา่ ง ๆ เกย่ี วกบั มจิ ฉาชพี ตา่ ง ๆ เพอ่ื ทจ่ี ะไดร้ ทู้ นั เลห่ เ์ หลย่ี มกลโกงของม­จิ ฉาชพี เหลา่ น้ี รบั รองวา่ ถา้ คณุ ทาำ ตามคาถา 3 อยา่ เหลา่ น้ไี ดห้ มด คณุ จะไมม่ ที างตกเปน็ เหยอ่ื โจร ไซเบอรพ์ วกนแ้ี นน่ อน” อยา่ งไรกต็ ามแมก้ ารแกป้ ญั หาดงั กลา่ วใหห้ มดไปในเรว็ วนั จะ เปน็ เรอ่ื งทท่ี าำ ไดย้ าก แตก่ ารจะทง้ิ ภาระใหห้ นว่ ยงานภาครฐั ตามแกไ้ ข ปญั หาเพยี งลาำ พงั โดยทป่ี ระชาชนอยา่ งเราไม่ใหค้ วามรว่ มมอื หรอื คอย ชว่ ยเหลอื กค็ งดจู ะเปน็ อะไรท่ีไมง่ าม แตถ่ า้ คดิ ไมอ่ อกวา่ จะชว่ ยเหลอื อยา่ งไรนน้ั งา่ ย ๆ เลย! ขอเพยี งแคท่ าำ ตาม ทร่ี องผกู้ าร ปอท. ใหไ้ วก้ พ็ อ. พ.ต.อ.ศริ วิ ฒั น์ โจรไซเบอร์กร่าง ตวั เรยี นรทู้ จ่ี ะใชเ้ ทคโนโลยอี าำ นวยความสะด­วกในการกระ­ทาำ ความผดิ หรอื ตกั ตวงผลประโย­ชน์ไมน่ อ้ ยไปกวา่ กนั โดยเฉพาะเม­อ่ื ผคู้ นสว่ นใหญ่ ในปจั จบุ นั เลอื กทจ่ี ะหนั มาทาำ ธรุ กรรมทางการ­เงนิ ชาำ ระคา่ สนิ คา้ หรอื ซอ้ื ขายสนิ คา้ ผา่ นระบบออนไล­นต์ า่ ง ๆ มากขน้ึ ชอ่ งทางในการเ­ปดิ โอกาส ใหม้ จิ ฉาชพี เหลา่ นแ้ี ฝงตวั เขา้ มากอ่ เหตุ “หลอกลวง ฉอ้ โกงเงนิ ” จงึ เปดิ กวา้ ง สถติ ิไมเ่ คยโกหกใคร ขอ้ มลู ตวั เลขจาำ นวนคดที ม่ี าจาก การกระทำาค­วามผิดด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่อื กลาง ของ บก.ปอท. ระบชุ ดั เจนวา่ 2 ปี ทผ่ี า่ นมามกี ารกระทาำ ความผดิ มากถงึ 5,588 คดี ในจาำ นวนนแ้ี บง่ เปน็ การกระทาำ ความผดิ 2,718 คดี ในปี 2561 และ 2,870 คดี ในปี 2562 ซง่ึ เมอ่ื พจิ ารณาจากจาำ นวนคดที เ่ี พม่ิ มากขน้ึ ในแตล่ ะปี กพ็ อจะเขา้ ใจไดว้ า่ แนวโนม้ ของปญั หาดงั กลา่ วในอนาคตเป­น็ ไปในทศิ ทางใด โดยไม่ จาำ เปน็ ตอ้ งยกตวั อยา่ งเปน็ ภาพการต์ นู ขน้ึ มาอธบิ ายใหม้ ากขน้ั ตอน อยา่ งไรกต็ ามเกย่ี วกบั สถติ ติ วั เลขการเกดิ คดอี าชญากรรมทา­ง เทคโนโลยกี วา่ 5 พนั คดี ทาง พ.ต.อ.ศริ วิ ฒั น์ ดพี อ รอง ผบก.ปอท. มี การจาำ แนกประเภทต­า่ ง ๆ ของคดเี หลา่ นอ้ี อกเปน็ 3 รปู แบบดว้ ยกนั ประกอบดว้ ย ซง่ึ การกระทาำ ความผดิ ในรปู แบบนจ้ี ะเปน็ การกระทาำ ของมจิ ฉาชพี จำาพวกแฮกเ­กอร์ ท่ีมีความสามารถ­ในการเจาะร­ะบบซอฟต์แวร์ คอมพวิ เตอร์ เพอ่ื เขา้ สรู่ ะบบฐานขอ้ มลู สาำ คญั ตา่ ง ๆ อาทิ การแฮกขอ้ มลู บรษิ ทั และองคก์ รตา่ ง ๆ เพอ่ื ขโมยขอ้ มลู ลบั หรอื ปรบั เปลย่ี นแกไ้ ขและ ทาำ ลายขอ้ มลู สาำ คญั จนทาำ ใหเ้ กดิ ความเสยี หาย รวมไปถงึ การแฮกไอดี แอคเคานท์ส่ือสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล เพ่ือนำาไปใช้ในการ กระทาำ ความผดิ ตา่ ง ๆ ภัยคุกคามใกล้ตัว...ไม่ควรมองข้าม วนั เดอื น ปเี กดิ หรอื หมายเลข โทรศพั ท์ เมอ่ื เขา้ เฟซบกุ๊ ของผู้ เสยี หายไดแ้ ลว้ กจ็ ะสง่ ขอ้ ความ ไปขอยืมเงินคนใกล้ตัวกับเจ้าของ เฟซบกุ๊ ตวั จรงิ ซง่ึ ในชว่ ง 2 ปที ผ่ี า่ นมา มกี ารกระทาำ ความผดิ ในลกั ษณะดงั กลา่ วมากถงึ 1,255 คด”ี ประเภทท่ี 2 การกระทำาค­วามผิดโดยมีระบบเป็นเคร่ือง มาก เนอ่ื งจากการกระ­ทาำ ผดิ สว่ นใหญ่ ไม่ใชเ่ ปน็ การกระทาำ ของมจิ ฉาชพี หาก แต่เป็นการกระทำา­ความผิดจาก ประชาชนทว่ั ไปดว้ ยกนั เอง อนั เปน็ ผล มาจากความร­เู้ ทา่ ไมถ่ งึ การณ์ โดยสว่ น ใหญ่จะเก่ียวกับเร่ืองของการหม่ิน ประมาท ซ่ึงเป็นผลพวงมาจา­กการ โพสต์ข้อความด่าทอหรือว่าร้ายค่กู รณี ตามสอ่ื สงั คมตา่ ง ๆ รวมไปถงึ การโพสต์ รปู ภาพลามกอนา­จาร การแชรภ์ าพหรอื ขอ้ ความอนั เปน็ เทจ็ ทส่ี ง่ ผลกระทบตอ่ ความมน่ั คงหรอื สรา้ งความวนุ่ วาย ใหก้ บั สงั คมตามสอ่ื สงั คมออนไลนต์ า่ ง ๆ ซง่ึ ในชว่ ง 2 ปที ผ่ี า่ นมามคี ดี ลกั ษณะดงั กลา่ วเกดิ ขน้ึ มากสงู ถงึ 2,265 คดี ทง้ั นเ้ี มอ่ื พจิ ารณาจากตวั เลข ดงั กลา่ วจะเหน็ ไดว้ า่ การกระทาำ ความผดิ ประเภทนม้ี สี ถติ ติ วั เลขการเกดิ คดี มากกวา่ ความผดิ ประเภทอน่ื ๆ” สาำ หรบั มลู คา่ ความเสยี หายทเ่ี กดิ ขน้ึ จากคดเี หลา่ น้ี พ.ต.อ.ศริ วิ ฒั น์ ระบไุ วด้ ว้ ยวา่ แนน่ อนวา่ เมอ่ื สถติ ติ วั เลขการเกดิ คดมี คี อ่ นขา้ งมาก ความ เสยี หายทต่ี ามมายอ่ มมมี ากกวา่ หลายเทา่ ตวั ในแตล่ ะปคี ดเี หลา่ นม้ี มี ลู คา่ มอื ทางการกระท­าำ ความผดิ ประเภทนจ้ี ะเปน็ ในรปู แบบของสบิ แปดมงกฎุ ตม้ ตนุ๋ หลอกลวง มกี ารใชเ้ ทคโนโลยดี า้ นการสอ่ื สารตา่ ง ๆ เปน็ ชอ่ งทางใน การหลอกลวง­เหยอ่ื อาทิ การหลอกขาย­สนิ คา้ ออนไลนผ์ า่ นทางสอ่ื สงั คม ตา่ ง ๆ การปลอมเปน็ คนอน่ื ทางสอ่ื สงั คมออนไลนเ์ พอ่ื หลอกโอนเงนิ ซง่ึ จะมกี ารแตกยอ่ ยเปน็ แกง๊ หลอกใหร้ กั หรอื Romance scam แกง๊ เครอื ขา่ ยปลอมอเี มลหลอกโอนเ­งนิ (Business E-mail Compromise) นอกจากน้ยี ังมีมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการเล่น พนนั ออนไลน์ และอน่ื ๆ อกี มากมาย ซง่ึ สถติ ยิ อดรวมของคด­ลี กั ษณะดงั กลา่ วในรอบ 2 ปที ผ่ี า่ นมา พบวา่ มมี ากถงึ 2,067 คดี พ.ต.อ.ศริ วิ ฒั น์ ประเภทท่ี 1 การกระทาำ ความผดิ โดยมรี ะบบเปน็ เปา้ หมาย คาถา 3 อยา่ “ประเภทท่ี เหมาะสม 3 การกระทาำ ความผดิ โดยการเผยแ­พรเ่ นอ้ื หาท่ีไม่ เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ-รายงาน “แฮกเขา้ บญั ชเี ฟซบกุ๊ บคุ คล ท่ใี ชร้ หสั ผา่ นแบบงา่ ย ๆ เกย่ี วกบั การทาำ ความผดิ ในลกั ษณะนจ้ี ะแตกตา่ งจากประเภท­อน่ื คอ่ นขา้ ง ค่ารักษา “เรอ่ื งการประกาศ­ราคาเปรยี บเทยี บการ รักษาพยาบาลแ­ละค่าบริการต่าง ๆ ของ รพ.เอกชน คอ่ นขา้ งทาำ ไดย้ ากกวา่ การประกาศ ราคายา เนอ่ื งจาก รพ.แตล่ ะแหง่ กจ็ ะมคี า่ รกั ษา และคา่ บรกิ าร ประมาณ 5,000 รายการ เชน่ คา่ บรกิ ารในการตรว­จโรค คา่ ผปู้ ระกอบวชิ าชพี คา่ อาหารผปู้ ว่ ย คา่ หอ้ ง ฯลฯ เพราะบางกร­ณจี ะมี ความแตกตา่ งกนั มาก ทง้ั ความยาก-งา่ ย เปน็ ตน้ ดงั นน้ั กรมการคา้ ภายในจาำ เปน็ ตอ้ งขอความรว่ ม มอื ผเู้ ชย่ี วชาญทางการ­แพทยเ์ ขา้ มาชว่ ยคำานวณ ราคา” รองอธบิ ดกี รมการคา้ ภายใน กลา่ ว นายประโยชน์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เจ้า หน้าที่ได้ส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขา­ฯ คณะกรรมการ­กลางวา่ ดว้ ยราคา สินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาในการ เปรียบเทียบปรับ รพ.เอกชน 43 แห่งที่ส่ง ข้อมูลต้นทุนราคายาค่ารักษาล่าช้ากว่าที่กรม การค้าภายในกำาห­นดไว้ภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่ ผ่านมา หากอธิบดีกรมการค้าภายในเห็นชอบ ก็จะส่งหนังสือเพื่อเปรียบเทียบปรับไปยัง รพ.เอกชน ทั้ง 43 แห่งทันที โดยโทษปรับราย วนั วนั ละ 2,000 บาท อยา่ งไรกต็ ามแตล่ ะแหง่ จะมีโทษปรับไม่เท่ากัน อยู่ที่เจตนาในการ­ส่ง จับหนุ่มชักคัตเตอร์จี้รุมโทรมสาว หน่วยแพทย์มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ-กฟภ. ต่อจากหน้า 1 ภายใน ให้ผู้ป่วยได้เปรียบเทียบราคา หลัง ประกาศราคา­ยาไปก่อนหน้านี้ คาดเรียบร้อย ภายใน ธ.ค. แจงทำาข้อมูลได้ยากกว่าราคายา เหตรุ ายละเอยี ดมากกวา่ 5,000 รายการ พรอ้ ม ส่งหนังสือเรียก รพ.เอกชน 43 แห่ง จ่าย คา่ ปรบั รายวนั วนั ละ 2,000 บาท หลงั สง่ ขอ้ มลู คา่ ยา-คา่ รกั ษาลา่ ชา้ สว่ นแบง่ กลมุ่ รพ.เอกชน 3 ระดบั มนั่ ใจเรยี บรอ้ ยภายในเดอื น ต.ค.นแี้ น่ เม่อื วันท่ี 9 ต.ค. ทก่ี ระทรวงพาณิชย์ นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณ­ชิ ย์ เปดิ เผยวา่ ขณะนก้ี รม การคา้ ภายในและผเู้ ชย่ี วชาญทางการ­แพทยอ์ ยู่ ระหว่างการจัดทำาค่าบริการในการรักษา รพ. เอกชน เพ่ือประกาศข้ึนเว็บไซต์กรมการค้า ภายใน ให้ประชาชนท่ตี ้องการใช้บริการรักษา ไดพ้ จิ ารณา หรอื เปรยี บเทยี บการรกั ษา กบั รพ. อน่ื ๆ หลงั จากกอ่ นหนา้ ไดน้ าำ ขอ้ มลู ราคายาของ รพ.เอกชน แตล่ ะแหง่ ขน้ึ เวบ็ ไซตแ์ ลว้ จนมี ประชาชนเข้ามาค้นหาจำานวนห­ลายแสนคน คาดว่าจะสามารถป­ระกาศข้นึ เว็บไซต์เก่ยี วกับ คา่ รกั ษาและบรกิ ารไดภ้ ายในเดอื น ธ.ค.น้ี เมอื่ วนั ที่ 9 ต.ค. พ.ต.อ.เนติ วงษก์ หุ ลาบ ผกก 5 บก.ป. นำากาำ ลงั จบั กมุ นายมารตุ เฉยี บ แหลม อายุ 34 ปี ชาว จ.เพชรบุรี ผู้ต้องหาตามหมา­ยจบั ศาลจงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ ที่ จ. 702/2550 ลงวันที่ 7 ก.ค. 50 ในข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น, ร่วมกันข่มขืนกระทาำ ชำาเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตน­โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำาลังประทุษร้าย โดย หญงิ อยใู่ นภาวะทไี่ มส่ ามารถขดั ขนื ได้ โดยจบั กมุ ไดภ้ ายในซอยเทยี มคณุ ประชารว่ มใจ ต.คลอง ข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.เนติ กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อคืนวันที่ 30 ก.ค. 50 น.ส.กิ๊ฟ (นามสมมุติ) ขี่รถ จยย.มาตามถนนเพ­ชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะ กลบั หอพกั กถ็ กู ผตู้ อ้ งหากบั พวกอกี 2 คน ขี่ จยย.ตามประกบ พรอ้ มใชม้ ดี คตั เตอรจ์ เี้ อวบงั คบั ใหห้ ยดุ รถ ผเู้ สยี หายเรง่ เครอื่ งหนแี ตไ่ มพ่ น้ ถกู ลากเขา้ ไปปา่ ขา้ งทาง แลว้ ใชม้ ดี คตั เตอรจ์ คี้ อรมุ ข่มขืน ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.หัวหิน ก่อนศาลออกหม­ายจับไว้ ผ่านไป 12 ปี ตาำ รวจ สบื ทราบวา่ นายมารตุ หลบหนมี ากบดานอยใู่ น จ.นนทบรุ จงึ นาำ กาำ ลงั เขา้ จบั กมุ เบอื้ งตน้ ใหก้ าร ปฏิเสธ จึงนำาตัวส่ง สภ.หัวหิน ดำาเนินคดีต่อไป. และมั่นใจว่าจะประกาศขึ้นเว็บไซต์กรมการ ค้าภายในได้ภายในกลางเ­ดือน ต.ค.นี้แน่นอน ล่าสุด ทางสมาคม รพ.เอกชน ได้นำาคณะ ไปสอบถามรา­ยละเอียดกับ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาช่วยเหลือกรมการค้า ภายในเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่กลุ่ม รพ.เอกชน ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ. ขอ้ มลู ทลี่ า่ ชา้ กบั จาำ นวนวนั ทมี่ กี ารสง่ ขอ้ มลู มา ให้กรมการค้าภายในครบถ้วน นายประโยชน์ กลา่ วดว้ ยวา่ สว่ นความ คืบหน้าในการจัดกลุ่ม รพ.เอกชน ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มที่คิดค่ายาและค่า บรกิ ารแบบแพงสดุ โตง่ 2.กลมุ่ ระดบั กลาง และ 3.กลมุ่ คดิ คา่ ยาคา่ บรกิ ารแบบอนเุ คราะหผ์ ปู้ ว่ ย นั้น ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วไม่ต่ำากว่า 80% เมื่อวันที่ 9 ต.ค. มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค หรือ PEA คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 พร้อมภริยาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ศูนย์ การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ให้บริการตรวจรักษาโรค ทั่วไป จ่ายยาฟรีและตรวจวัดสายตาแจกแ­ว่นตาฟรี คณะแพทย์ วปอ. 27 นำาโดย พญ.รุจา เสวิกุล นพ.ทรงศักดิ์ เลาหวินิจ จากศูนย์แพทย์พัฒนา พญ.พรพรรณ ปิยะวนิชพงษ์ จาก รพ.ทัพทัน และยังมี นพ.หลิว หมิง จาง จาก รพ.ทหารผ่านศึกมาตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม ด้วย โดยมี นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ. นาำ พนักงาน PEA มาช่วย คัดกรองคนไข้และอาำ นวยความสะด­วกกับชาวบ้านและคณะแพ­ทย์อย่างเต็มที่ นางประพรี ปยุ้ พนั ธวงศ์ ประธานมลู นธิ แิ สง-ไซก้ ฯี กลา่ ววา่ สาำ หรบั ในวนั ที่ 10 ต.ค. คณะแพทยช์ ดุ นจี้ ะไปเปดิ ใหบ้ รกิ ารตรวจโรคท­วั่ ไปรกั ษาฟรอี กี วนั ที่โรงเรยี นวดั เกยไชยเหนอื อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้จับมืออย่างเหนียวแน่น กับ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค นักศึกษา วปอ.27 ออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจชาว­บ้านในพื้นที่ห่างไกลติดต่อ กันทุกเดือนเป็นเวลากว่า 33 ปีแล้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเมื่อเดือนตุลาคมได้ไป ออกหน่วยแพทย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีชาวบ้านมารับบริการทั้งสองวันเกือบพันคน. จ.สมุทรปราการ เข้าตรวจห้างสรรพสินค้าแห่ง การเข้าร่วมโครงการข­องรัฐในอนาคต หนึ่ง ว่า พบเรื่องร้องเรียนการจัดโปรโมชั่นลด ส่วนมาตรการเ­สริมท่องเที่ยว ทั้งร้อย แลกแจกแถม เพอื่ ดงึ ดดู ประชาชนผไู้ ดร้ บั สทิ ธิ เดียวเที่ยวทั่วไทย และวันธรรมดาราค­าช็อก ให้มาแลกรับคูปอง 1,050 บาท เพื่อจับจ่าย โลกนั้น น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ ใช้สอยซื้อสินค้าในห้าง ซึ่งขัดต่อนโยบายของ ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่อง รัฐบาลที่ต้องการให้เม็ดเงินกระจายออก­ไปสู่ เทยี่ วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) ไดเ้ รยี กประชมุ รา้ นคา้ รายยอ่ ยในชมุ ชนตา่ งจงั หวดั ใหม้ ากทสี่ ดุ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียม จงึ ขอความรว่ มมอื ใหห้ า้ งปลดปา้ ยทาำ โปรโมชนั่ ความพร้อม โดยมาตรการ­ร้อยเดียวเที่ยวทั่ว ในทุกสาขา แต่ยืนยันว่า ห้างนี้ยังเข้าร่วม ไทย จะเปิดให้ลงทะเบียน 4 วัน คือ วันที่ 11 โครงการได้ตามปกติ ขอยา้ำ ว่าร้านค้าทั่วไปหรือ เดือน 11 (11 พ.ย.),วันที่ 12 เดือน 11 (12 ภาคเอกชน หากกระทาำ การฝา่ ฝนื กฎเกณฑ์ เอา พ.ย.), วันที่ 11 เดือน 12 (11 ธ.ค.) และวัน เปรยี บประชาชน จะถกู ลงโทษดว้ ยการตดั สทิ ธิ ที่ 12 เดือน 12 (12 ธ.ค.) ซึ่งจะจำากัดผู้เข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งขึ้นบัญชีดำาไม่ให้มี ใช้สิทธิเพียง 4 หมื่นรายแรกเท่านั้น. ใหญ่เป็นร้านช้อป เช่น โอทอป ร้านวิสาหกิจ ชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ มูลค่า 2,416 ล้าน บาท สำาหรับร้านชิม คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 583 ล้านบาท ส่วนร้านใช้ เช่น โรงแรม โฮม สเตย์ 55 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไปมียอดใช้ จ่าย 1,200 ล้านบาท ในจำานวนนี้เป็นร้านค้า ห้างขนาดใหญ่ 817 ล้านบาท หรือ 19% ของ ยอดใช้จ่ายทั้งหมด ที่สำาคัญยังมีการใช้จ่าย กระจายครบ 77 จังหวัด โดยจังหวัดที่ใช้จ่าย มากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 536 ล้านบาท รองลงมาเป็นชลบุรี 297 ล้านบาท สมุทรปราการ 184 ล้านบาท ปทุมธานี 135 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 130 ล้านบาท ระยอง 114 ล้านบาท นครปฐม 108 ล้านบาท ลำาพูน 105 ล้านบาท เชียงใหม่ 101 ล้านบาท และนนทบุรี 101 ล้านบาท ส่วนผู้ได้รับสิทธิ จากการลงทะ­เบียนวันแรก เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 และยังไม่ได้เริ่มใช้จ่าย ขอให้เริ่มใช้จ่าย ภายในวนั ที่ 10 ต.ค. 62 ซงึ่ เปน็ วนั สดุ ทา้ ยทจี่ ะ ครบ 14 วัน เพื่อรักษาสิทธิ ไม่เช่นนั้นจะถูก ตัดสิทธิและริบเงินคืนทันที รอบใหม่ ยังไม่กาำ หนดว่ากี่คน แต่จะน้อยกว่า เดิม ไม่ถึง 5 ล้านคนด้วยซ้ำา แต่จะเปิดให้ ประชาชนทล่ี งทะเบยี นระยะแรกเข­า้ มารว่ มใน ระยะ 2 ดว้ ย กาำ ลงั พจิ ารณาวา่ จะไดร้ บั สทิ ธแิ บบ ใด เชน่ ใหไ้ ดร้ บั สทิ ธติ อ่ เนอื่ งไปเลย หรอื มกี าร เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย ขณะเดียวกัน จะปรับเวลาลงทะเ­บียนให้เหมาะสมกับทุก กลมุ่ ทกุ วยั มากขนึ้ โดยจะเปดิ ใหล้ งทะเบยี นใน ช่วงกลางวัน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมาลง ทะเบียนในช่วงดึกจนเกินไป ดา้ น นายลวรณ แสงสนทิ ผอู้ าำ นวยการ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการ­คลงั กลา่ ววา่ การลงทะเบยี นโครง การชิมช้อปใช้ระยะแรก มีผู้ลงทะเบียนใกล้ ครบ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีคนลงทะเบียนได้ รับเอสเอ็มเอสยืนยันสิทธิแล้ว 9.69 ล้านราย และมีผู้ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สำาเร็จแล้ว 7.93 ล้านราย และยังไม่ได้ติดตั้ง 839,773 ราย ส่วนการใช้จ่ายใน 12 วันแรก มี ผใู้ ชส้ ทิ ธิ 4.53 ลา้ นราย มกี ารใชจ้ า่ ยรวม 4,296 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายช่อง 1,000 บาท 4,254 ล้านบาท และใช้เงินตัวเองในช่องแคช แบ๊ก 15,027 ราย ยอด 42 ล้านบาท นายลวรณ กล่าวต่อว่า การใช้จ่ายส่วน โดยจะพจิ ารณาใหส้ ทิ ธลิ งทะเบยี นเพม่ิ แบบวนั ตอ่ วนั ดว้ ยการยกยอดม­าจากผกู้ รอกขอ้ มลู ลง ทะเบยี นไมถ่ กู ตอ้ ง กบั ผทู้ ล่ี งทะเบยี นผา่ น แต่ ไม่ใช้เงินภายใน 14 วัน ให้นำากลับมาเปิดลง ทะเบยี นใหม่ สว่ นผทู้ ล่ี งทะเบยี นเสรจ็ เรยี บรอ้ ย ตอ้ งรอการตรวจ­สอบสทิ ธอิ กี 3 วนั ทาำ การ จาก นน้ั จะไดร้ บั แจง้ เอสเอม็ เอส พรอ้ มอเี มลยนื ยนั สทิ ธิ ในการจบั จา่ ยใชส้ อยไปจนถงึ 30 พ.ย. น้ี ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กลา่ วถงึ ความคบื หนา้ โครงการชมิ ชอ้ ปใชร้ ะยะ ที่ 2 วา่ ไดส้ งั่ การใหส้ ำานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั (สศค.) และธนาคารก­รุงไทย เร่งพิจารณาราย ละเอียดโครงการชิมช้อปใช้ระยะ 2 ให้เสร็จ แล้วเสนอ ครม.ให้ทันเดือน ต.ค.นี้ เพื่อให้ สามารถเรมิ่ ใชโ้ ครงการใหท้ นั เดอื น พ.ย.-ธ.ค. 62 ต่อเนื่องจากชิมช้อปใช้ระยะแรก เพราะ ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายของปี โดย เบื้องต้นจะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใหม่ไม่ เหมือนระยะแรก เช่น การเพิ่มสิทธิแคชแบ๊ก เพื่อกระตุ้นให้คนนำาเงินส่วนตัวมาใช้ การ กระตนุ้ ใชจ้ า่ ยในจงั หวดั เมอื งรอง รวมถงึ อาจมี มาตรการลดห­ย่อนภาษีด้วย ส่วนการยกเลิก แจก 1,000 บาท ก็กำาลังพิจารณาอยู่ นายอตุ ตม กลา่ วอกี วา่ การลงทะเบยี น เฟส 2 ต่อจากหน้า 1 เฟส 2 ให้คลัง-แบงก์กรุงไทย เสนอเข้า ครม. เดือนนี้ เริ่มใช้ได้ พ.ย.-ธ.ค. กระตุ้นเศรษฐกิจ ทา้ ยปี เปดิ ทางคนลงทะเ­บยี นรอบแรกใหไ้ ดร้ บั สิทธิเพิ่มในเฟส 2 ได้ด้วย แต่ได้ไม่ถึง 5 ล้าน คน ส่วนเฟสแรกลง­ทะเบียนรอบเก็บตกยัง คึกคัก 14 นาทีเต็ม ตรวจสิทธิผ่านใกล้ครบ 10 ล้านคนแล้ว ยอดใช้จ่ายเงินสะพัดเกือบ 4.3 พันล้าน ครบ 77 จังหวัด กรุงเทพฯ นำาเป็น อันดับ 1 ส่วนใหญ่ใช้ร้านโอทอป วิสาหกิจ ชุมชน ธงฟ้า เตือนผู้ได้รับสิทธิวันแรก รีบใช้ ก่อน 10 ต.ค. หากยังนิ่งโดนตัดสิทธิริบเงินคืน เม่ือวันท่ี 9 ต.ค. ผู้ส่ือข่าวรายงาน บรรยากาศกา­รลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิม ชอ้ ปใชร้ อบเกบ็ ตกเปน็ วนั ท่ี 17 ของโครงการ เพ่ือรับเงิน 1,000 บาท ไปใช้ท่องเท่ียวใน ประเทศ รวมถึงรับสิทธิได้เงินคืนแคชแบ๊ก 15% ซง่ึ เหลอื สทิ ธใิ หเ้ กบ็ ตก 1,400 สทิ ธิ พบ ว่ายังได้รับความสนใจเ­ช่นเดิม เม่อื เร่มิ เปิดลง ทะเบยี นตง้ั แต่ 00.01 น. ใชเ้ วลาเพยี ง 14 นาที หรอื ถงึ แค่ 00.14 น. กม็ คี นลงทะเบยี นเตม็ สทิ ธิ ท้ังน้ียังเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันท่ี 15 พ.ย.น้ี หรอื จนกวา่ มผี ใู้ ชส้ ทิ ธคิ รบ 10 ลา้ นคน ขณะที่ นายชาญกฤช เดชวทิ กั ษ์ ผชู้ ว่ ย รัฐมนตรีประจำานายก­รัฐมนตรี ปฏิบัติงาน กระทรวงการ­คลัง กล่าวภายหลังลงพื้นที่

© PressReader. All rights reserved.