Daily News Thailand : 2019-10-10

กีฬา : 20 : 20

กีฬา

20 กีฬา วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน #ไฟต์คลาสสิก สัปดาห์แห่งเกม ทีมชาติเวียนกลับมาอีก ครง้ั แลว้ นะครบั และเจาะ ลกึ วนั นเ้ี ราจะเนน้ ไปทศ่ี กึ ยโู ร 2020 รอบคดั เลอื กเชน่ เคย โดยคู่ แรกเราจะไป­ปรวี วิ เกมในกลมุ่ C นดั ท่ี ฮอลแลนด์ จะเปดิ บา้ น รับการมาเยือนของ ไอร์แลนด์เหนือ สำาหรับผลงานของค่นู ้ี “อศั วนิ สสี ม้ ” ลงสนามไปแล­ว้ 4 นดั ชนะ 3 แพ้ 1 มี 9 คะแนน รง้ั อนั ดบั 3 ของกลมุ่ สว่ น ไอรแ์ ลนดเ์ หนอื แขง่ 5 ชนะ 4 แพ้ 1 อยอู่ นั ดบั 2 โดยมี 12 คะแนนเทา่ เยอรมนี ทมี จา่ ฝงู แตผ่ ล ตา่ งประตไู ดเ้ สยี เปน็ รอง ขณะทส่ี ถติ ิในการพบกนั เอง 6 ครง้ั ท่ี ผา่ นมาเปน็ ฮอลแลนด์ ทท่ี าำ ไดด้ กี วา่ หลงั เกบ็ ชยั ไปได้ 3 นดั เสมอ 2 และแพ้ 1 นดั เทา่ นน้ั สว่ นอกี คเู่ ราจะไปเจาะ­ลกึ เกมใน กลมุ่ I ท่ี เบลเยยี ม จะลงดวลเกอื ก ซาน มาริโน โดยสถติ เฮด ทเู ฮดคนู่ ้ี “ปศิ าจแดงแหง่ ยโุ รป” เหนอื กวา่ เยอะหลงั ควา้ ชยั ได้ แบบ 100 เปอรเ์ ซน็ ต์ ตลอดการพบก­นั 7 ครง้ั ทผ่ี า่ นมา สว่ นผล งานใน ยโู ร 2020 รอบคดั เลอื กปรากฏวา่ เบลเยยี ม ลงเลน่ ไป 6 นดั ชนะรวดทง้ั 6 นดั นาำ เปน็ จา่ ฝงู ของกลมุ่ ดา้ น ซาน มาริโน กม็ สี ถติ เิ ตม็ รอ้ ยเชน่ กนั แตเ่ ปน็ แพร้ วด 100 เปอรเ์ ซน็ ตต์ ลอด การลงเลน่ 6 นดั ทผ่ี า่ นมารง้ั อนั ดบั บว๊ ยของกลมุ่ นค้ี รบั ตวนเซเบ VS ลินเดเลิฟ ฮวน มานูเอล มาร์เกซ vs แมนนี ปาเกียว 1 ปฐมบทแห่งคู่อริตลอดกาล...!!! แม้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะยังทlำผลงำนไ­ม่เป็นสับปะรด ในเกมบุกพำ่ ย นิวคำสเซิล ยูไนเต็ด 0-1 ที่สังเวียน เซนต์ เจมส์ ปำร์ก ทว่ำในควำมปรำ­ชัยครั้งนี้ มันก็ยังพอมีมุมดี ๆ ให้สำวกผีแดงได้พูดถึงบ้ำง สแกนเลย มุมดี ๆ ที่ว่า ก็คือฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของ อักเซล ตวนเซเบ เซ็นเตอร์ ฮาล์ฟดาวรุ่ง ที่ถูกส่งลงมายืนคู่ แฮร์รี แม็คไกวร์ แทน วิคตอร์ ลินเดเลิฟ ที่มีปัญหา เรื่องสภาพร่างกาย ตวนเซเบ คือเด็กสร้างของ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่เข้ามาฝึกฟุตบอลกับ ปิศาจแดง ตงั้ แตอ่ ายแุ ค่ 8 ขวบ กอ่ นจะไดล้ งประเดมิ สนามใหท้ มี ชดุ ใหญเ่ ปน็ ครง้ั แรกในเกม เอฟ เอ คัพ นัดชนะ วีแกน 4-0 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ปี 2017 ฤดกู าลทแี่ ลว้ ตวนเซเบ ถกู สง่ ไปหาประสบก­ารณก์ บั แอสตนั วลิ ลา ในสญั ญา ยืมตัว และมีส่วนสlาคัญในการช่วยให้ “สิงห์ผงาด” เลื่อนชั้นกลับมาเล่นบนเวที พรีเมียร์ลีก ในซีซั่นนี้ ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมกับ วิลลา ทlาให้ โอเล กุนนาร์ โซลชา ยูไนเต็ด ตัดสินใจเก็บ ตวนเซเบ เอาไว้ใช้งานในฤดูกาลนี้ จากผลงานที่ ตวนเซเบ แสดงให้เห็นในทุกนัดที่ได้โอกาสลงสนา­ม รวมทั้งใน เกมกับ “สาลิกาดง” ดูเหมือนว่า โซลชา จะตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเก็บเขาเอาไว้กับ ทีมต่อไป ‘ดตั ช’์ อดั ‘ไอรแ์ ลนดเ์ หนอื ’ ‘เบลเยียม’ถลุง‘ซานมาริโน’ ผู้จัดการทีม แมนฯ แดนกลางวาง มาร์เทน เดอ รอน, เดอ ยอง และจอร์จินโย ไวนลั ดมุ ขณะที่ 3 แนวรกุ เปน็ ไรอนั บาเบลิ , เดอปาย และควินซี โพรเมส เฟรงกี คุมเกม เมมฟสิ กับ ดรีส เมอร์เทนส์ ปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลัง โรเมลู ลูกากู ทยี่ นื เปน็ กองหนา้ ตัวเป้า ศกึ ยโู ร 2020 รอบคัดเลือก กลุ่ม ศกึ ยโู ร 2020 รอบคัดเลือก กลุ่ม I C - ซำน มำริโน - ฟรงั โก วารเ์ รลลา กนุ ซอื ทมี ชาตซิ าน มาริโน ที่แพ้รวดมา 6 นัด ยังขนขุนพลตัว เกง่ มาเตม็ อตั ราศกึ เหมอื นเดมิ โดยแกนหลกั ทั้ง ลูกา โตซี, ดานิโล รินาลดี, เอ็นริโก โกลินุชชี, ฟาบิโอ โตมาสซินี และ มัตเตโอ วติ าโยลี ดาวยงิ ตวั ความหวงั ยงั คงฟติ เตม็ ถงั โดย ซาน มาริโน จะลงเล่นในระบบ 5-4-1 มี เอเลีย เบเนเด็ตตินี เป็นนายทวาร แนว รบั จดั ดาวเิ ด เชซารนิ ,ี ฟาบิโอ วติ าโยลี และ เมียร์โก ปาลาซซี ยืนเป็น 3 เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ ขณะที่ฟูลแบ๊กฝั่งซ้าย และขวาเป็น คริสเตียน โบรลลี กับ มานูเอล บัตติสตินี แดนกลางใช้ ดานิโล รินาลดี และเอ็นริโก โกลินุชชี คุม เกม ส่วน ลูกา โตซี กับ ฟา บิโอ โตมาสซนิ ขนึ้ เกมรกุ รมิ เส้น โดยมี มัตเตโอ วิตาโยลี เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า เบลเยียม - ซาน มาริโน ฮอลแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือ ในเกมที่ เซนต์ เจมส์ ปารก์ ตวนเซเบ แสดงใหเ้ หน็ ถงึ ความนง่ิ เกนิ วยั การเขา้ บอลที่ หนักหน่วงแม่นยlา และการเอาตัวรอดใน สถานการณท์ ถี่ กู คตู่ อ่ สเู้ ขา้ มากดดนั ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี ฤดูกาลนี้ประตูที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เสีย ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเล่นเกมรับที่หละ หลวม แตเ่ กดิ จากความผดิ พลาดสว่ นบคุ คล ไม่ ว่าจะเป็นการเช็กลl้าหน้าพลาด การเสียบอล ระหวา่ งขนึ้ เกมรกุ หรอื การจา่ ยบอลใหค้ แู่ ขง่ เอา ไปยิงดื้อ ๆ ทั้ง ลินเดเลิฟ และตวนเซเบ อาจจะเคยเล่นพลาดจนทlา­ให้ แมนฯ ยูไนเต็ด เสียประตูมาแล้วทั้งคู่ แต่จากสิ่งที่เห็นในเกมกับ นิวคาสเซิล บอกได้เลยว่า แนวรับ ของ เรด เดวิลส์ ดูนิ่ง และปลอดภัยขึ้นเยอะกับการมี ตวนเซเบ ลงไปยืนเป็นปราการ หลังตัวกลางคู่กับ แม็คไกวร์ หากว่ากันถึงประสบการณ์บนเวทีลูกหนัง ตวนเซเบ ยังคงเป็นรอง ที่ผ่านสังเวียนระดับฟุตบอลโลก และแชมเปี้ยนส์ ลีก มาแล้วแน่นอน แต่ถ้าพูดถึงเรื่องฝีเท้า เด็กสร้างของผีแดงรายนี้ น่าจะมีดีไม่แพ้กองหลังทีม ชาติสวีเดน โดยเฉพาะกา­รเล่นลูกกลางอากาศ­ที่ ตวนเซเบ ทlาได้ดีในมาตรฐานที่นัก เตะในตlาแห­น่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟควรจะทlาไ­ด้ แต่กลับเป็นจุดอ่อนของ ลินเดเลิฟ มา ตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในอังกฤษ นอกจากนี้ ตวนเซเบ ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ความ แข็งแกร่งที่เหนือกว่า ลินเดเลิฟ และเหมาะกับเกมลูกหนังเมืองผู้ดีที่มีการปะทะกัน หนัก ๆ ตลอดเวลามา­กกว่าอีกด้วย เรื่องของ ตวนเซเบ กับ ลินเดเลิฟ เป็นหัวข้อที่แฟนบอล แมนฯ ยูไนเต็ด ใน อังกฤษหยิบยกมาพูดถึงกันตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกมเสมอกับ เซาแธมป์ตัน 1-1 ที่กองหลังชาวสวีดิช ปล่อยให้ ยานนิก เวสเตอร์การ์ด ปาดหน้าโหม่งบอลเข้าไป เป็นประตูตีเสมอให้ “นักบุญ” แบบดื้อ ๆ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ อีฟนิง นิวส์ สื่อท้องถิ่นประจาl เมืองแมนเชสเต­อร์ ก็ได้ ทlาแบบสlาร­วจว่า ใครควรจะได้ลงมายืนเป็นคู่ขาของ แม็คไกวร์ ในแนวรับของ แมนฯ ยูไนเต็ด ผลปรากฏว่า ตวนเซเบ เข้าวินมาเป็นอันดับ 1 โดยได้รับเสียงโหวต 63 เปอร์เซ็นต์ ส่วน ลินเดเลิฟ ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนนโหว­ต 32 เปอร์เซ็นต์ งานนี้คงต้องดูใจของ โซลชา แล้วว่า กล้าพอที่จะดร็อป ลินเดเลิฟ ที่ยิ่งเล่น ยิ่งเละ และให้โอกาส ตวนเซเบ หรือไม่ โดยเฉพาะใน­เกมใหญ่กับ ลิเวอร์พูล ที่โรง ละครแห่งความฝัน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค.นี้. - ไอร์แลนด์เหนือ - สนาม : เวลา คิง โบดวง สเตเดี้ยม 01.45 น. สนาม : เวลา สตาดิโอน เฟเยนูร์ด 01.45 น. ไมเคิล โอนีล ผู้จัดการทีมชาติ ไอร์แลนด์เหนือ ที่เพิ่งหยุดสถิติชนะรวดไว้ ที่ 4 นัด หลังโดน เยอรมนี บุกสอยคาบ้าน 2-0 ในเกมลา่ สดุ จะไมม่ คอเนอร์ วอชงิ ตนั ดาวยงิ ตวั เกง่ และจามาล ลอู สิ แบก๊ ซา้ ยดาว รุ่งที่มีปัญหาบาดเจ็บ แต่จะได้ ไมเคิล สมิธ ฟลู แบก๊ จาก ฮารท์ ส์ ฟติ กลบั มาเปน็ ตวั เลอื ก อีกครั้งหลังเดี้ยงจนหลุดจากทีมไปในครั้ง ก่อน ส่วนแกนหลักคนอื่นอย่าง จอนนี อี แวนส์, แพดดี แม็กแนร์, คอร์รี อีแวนส์ และไคล์ ลาฟเฟอร์ตี ยังพร้อมลงสนามทั้ง หมด เกมนี้ ไอร์แลนด์เหนือ จะลงเล่นใน ระบบ 4-3-3 มี ไบลยี พคี อ็ ก-ฟารเ์ รลล์ เฝา้ เสา แนวรบั ประกอบดว้ ย คอเนอร์ แมค็ ลาฟ ลิน, เคร็ก แคธคาร์ท, จอนนี อีแวนส์ และ สจ๊วร์ต ดัลลัส แดนกลางวาง แพดดี แม็คแนร์, สตีเวน เดวิส และคอร์รี อีแวนส์ คุมเกม ขณะที่ 3 แนวรุกเป็น จอช แม็คเจน นิส, เชย์น ลาเวรี และไคล์ ลาฟเฟอร์ตี : : - ฮอลแลนด์ - - เบลเยียม - โรนัลด์ คูมัน กุนซือทีมชาติ ฮอลแลนด์ ทเ่ี ดนิ หนา้ ควา้ ชยั มา 2 เกมตดิ ตอ่ กนั จะไมม่ ดี าวี พรอ็ พเพอร์ ทบี่ าดเจบ็ สว่ น จสั ตนิ ไคลเวริ ต์ ปกี ดาวรงุ่ จากโรมา ไมม่ ชี อื่ ติดโผ 23 คนสุดท้าย แต่ข่าวดีคือจะได้ ดอน นี ฟาน เดอร์ เบค ห้องเครื่องตัวเก่งจาก อา แจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ที่หลุดจากทีมไปหน ก่อนเนื่องจากบาดเจ็บนั้นกลับคืนสู่ทีมอีก ครั้ง เช่นเดียวกับ มาร์เทน เดอ รอน ที่พ้น โทษแบนเรียบร้อย ด้านแกนหลักคนอื่นทั้ง เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, จอร์จินโย ไวนัลดุม, เฟรงกี เดอ ยอง, มัทไธส์ เดอ ลิกต์ และ เมมฟิส เดอปาย ยังอยู่กันครบ เกมนี้ “อัศวินสีส้ม” จะลงเล่นในระบบ 4-3-3 มี ยาสเปอร์ ซิลเลสเซน เฝ้าเสา แนวรับ ประกอบดว้ ย เดนเซล ดมุ ฟรสี ,์ มทั ไธส์ เดอ ลกิ ต,์ เฟอรจ์ ลิ ฟาน ไดค์ และดาเลย์ บลนิ ด์ โรเบร์โต มาร์ติเนซ กุนซือทีมชาติ เบลเยียม ที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทันที หากคว้าชัยได้ในเกมนี้ หรือ ถ้า คาซัคสถาน และไซปรัส ทlาได้แค่เสมอ จะไม่มี เควิน เดอ บรอยน์ หอ้ งเครอ่ื งตวั เกง่ และแวง็ ซองต์ กอ็ งปานี กองหลงั ตวั เกา๋ ทมี่ ปี ญั หาบาดเจบ็ ลินเดเลิฟ - ควำมน่ำจะเป็นของ เกม - โรเมลู ลูกากู ดาวยิงปิศาจแดงแห่งยุโรป เอแดน อาซาร์ ปีกจรวดเบลเยียม เบลเยียมเหนือกว่า เยอะทั้งเรื่องขุมกlาลังนักเตะ และฟอร์มหลัง แถมเกมนี้ยังได้เล่นในบ้าน อีกด้วยดูแล้วชัยชนะจึงน่าจะอยู่ในมือเจ้า ถิ่นแน่นอน ที่ต้องลุ้นก็คือ ซาน มาริโน จะ โดนถลุงกี่เม็ดเท่านั้น - ควำมน่ำจะเป็นของเกม - แมไ้ อรแ์ ลนดเ์ หนอื จะทาl ผลงานไดด้ ในรายการน้ี แต่เม่อื ต้องออกมาเยือน ฮอลแลนด์ท่ีฟอร์ม กlาลังเข้าฝักถือเป็น งานหนักมาก ดูแล้ว ทมี ของ ไมเคลิ โอนลี มีโอกาสสูงท่ีจะโดน “อศั วนิ สสี ม้ ” ไลอ่ ดั จนต้องพังพาบเป็น เกมท่ี 2 ตดิ ตอ่ กนั แต่จะได้ 2 พี่น้อง เอแดน อาซาร์ และธอร์ กาน อาซาร์ ที่หลุดจากทีมไปคราวก่อน เนื่องจากบาดเจ็บนั้น กลับมาสู่ทีมอีกครั้ง ส่วนแกนหลักคนอื่นทั้ง โทบี อัลเดอร์ไว เรลด์, ยูริ ตีเลมองส์, ยานนิก การ์ราสโก, ดรสี เมอรเ์ ทนส์ และโรเมลู ลกู ากู ยงั อยกู่ นั ครบ เกมนี้ “ปิศาจแดง” แห่งยุโรปจะลง เล่นในระบบ 3-4-2-1 มี ติโบต์ กูร์กตัวส์ เฝ้าเสา แนวรับวาง โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์, เจสัน เดนาเยอร์ และยาน แฟร์ตองเกน ยืน เปน็ 3 เซน็ เตอรฮ์ าลฟ์ ขณะท่ี ยรู ตเี ลมองส์ กับ ลีอันเดอร์ เดนดองเกอร์ คุมเกมตรง กลาง ส่วน นาเซอร์ ชาดลี กับ โธมัส เมอ นเี ยร์ สวมบทวงิ แบก๊ โดยมี เอแดน อารซ์ าร์ - ฟันธง - เบลเยียม ชนะ 3-0 โปรแกรมคอู่ น่ื กลมุ่ I กลุ่ม C กลุ่ม E กลุ่ม G คาซคั สถานไซปรัส (21.00 น.), เบลารุส-เอส โตเนีย (23.00 น.), สโลวาเกียเวลส์, โครเอเชีย-ฮังการี, ลัตเวียโปแลนด์, มาซิโดเนีย-สโลวีเนีย, ออสเตรีย-อิสราเอล, รัสเซียสกอตแลนด์ (01.45 น.). - ฟันธง - กลุ่ม I เมมฟิส เดอปาย ตัวอันตรายฮอลแล­นด์ จอนนี อีแวนส์ กองหลังไอร์แลนด์เหนือ ฮอลแลนด์ ชนะ 2-0 แท ยอน พริตตี ฮันเตอร์ หมากรุกอย่างเฉียดฉิว และได้ฉลองแชมป์โลกกันที่สนามนี้ ทlาให้บรรยากาศมันแฮปปี้ขึ้นอีกหลายเท่า ส่วน มาร์เกซ จังหวะนั้น ในฐานะที่ “เดอะ เกรท” เป็น “สิงห์มอเตอร์ไซค์” เหมือนกันนั้น ขอบอกเลยว่านักบิดเลือด กระทงิ ดรุ ายนหี้ า้ วหาญและบา้ เลอื ดสมคาl ราl่ ลอื เพราะพแี่ กเสยี บใน ชนิดไม่แตะเบรกเลย­แม้แต่น้อย ใจผมงี้แทบหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม! และถงึ ตรงนตี้ อ้ งยาl้ กนั อกี ทวี า่ ปหี นา้ จะยา้ ยไปแขง่ เปน็ สนาม ที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม แถมแว่ว ๆ มาว่าจะเป็น “ไนท์เรซ” ยิ่ง น่าไปดูเข้าไปใหญ่ บอกเลยว่าถ้าไม่ติดอะไรจาl เป็นจริง ๆ แล้ว ผม ไม่พลาดแน่นอน ส่วนเกมที่ยกมาฟันธงกันแบบ “ตัวต่อตัว” ในวันนี้ เห็น แวบแรกผมคิดเหมือน กัปตันเจมี ว่าจะเอาคู่นี้มาทาl ไม เพราะผล การแข่งขันมันมีหน้าเดียว แต่มานึกอีกที จะให้วิจารณ์ว่าจะยิงขาด ไม่ขาดนั้น บางทียากกว่าจะฟันธงผลแพ้ชนะด้วยซl้า และเมื่อวิเคราะห์จาก ปัจจัยเรื่องขุมกlาลังแล้ว เบล เยียมชุดนี้ต้องถือว่าจัดเต็ม แม้ คู่แข่งจะเป็นแค่ ซาน มาริโน รวมถึงเกมต่อไปซึ่งถือว่าไม่ถึง กับยากในการบุกเยือน คาซัค สถาน แต่ โรแบร์โต มาร์ติเนซ ก็ไมป่ ระมาทจดั มาแบบเตม็ สบู ทั้ง เอแดน อาซาร์, ยูริ ตีเล มองส์, ดิวอค โอริกี, ดรีส์ แม้ที่ขาดไปจะเป็นตัวสlาคัญอย่าง เค ยิ่ง ฟุตบอล ยูโร 2020 รอบคัดเลือก เบลเยียม - ซาน มาริโน ตัวต่อตัว วันนี้ บอกตรง ช่วงนี้สภาพจิตใจไม่เต็มร้อย ก็ทีมรักอย่าง “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ กlาลัง อยู่ในช่วงเป๋ประหนึ่งไก่ป่วย ทlาเอา “ยิด อาร์มี่” พันธุ์แท้อย่าง “กปั ตนั เจม”ี หายใจเขา้ ออกแตล่ ะทชี า่ งเปน็ ไปดว้ ยความยากลา­l บาก ประหนึ่งเป็นหวัดคัดจมูกมาแรมสัปดาห์ นยี่ งั ถอื วา่ โชคดที พี่ อรสู้ กึ เหมอื นทมี กาl ลงั จะ “เมาหมดั ” ถงึ ขีดสุด ก็พอดีถึงช่วงเว้นวรรคพักเบรก เพื่อหลีกทางให้เกมทีมชาติ พอดี ก็ถือเป็นการให้นักเตะ แต่ละคนไปเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อเจออะไรที่ไม่จlาเจ ขณะที่ คนเปน็ กนุ ซอื อยา่ ง เมารซิ ิโอ โป เชตติโน ก็อาจจะมีเวลาที่จะได้ พักสมองบ้าง เผื่อเมื่อถึงเวลากลับมา ๆ มันอาจจะดีขึ้น... อ่ะ มาพูดถึงเกมที่จะ หยบิ มาฟนั ธงกนั ใน “ตวั ตอ่ ตวั ” วันนี้กันดีกว่า ซึ่งพอเห็นคู่แข่งขัน 2 ทีมแล้ว แทบอยากจะหันไป แรพ็ ดา่ ไอค้ นเลอื กคสู่ กั ทอ่ นสองทอ่ น เพราะเกมครู่ ะหวา่ ง เบลเยยี ม กับ ซาน มาริโน นั้นมันห่างชั้นกันเกินกว่าที่ผลแพ้ชนะจะออกมา ในแบบทผี่ ดิ จากความคาด­หมาย ยงิ่ เลน่ ในบา้ นเบลเยยี มดว้ ย โอกาส พลิกล็อกแทบจะเป็นศูนย์ พูดง่าย ๆ คือ ถ้า ซาน มาริโน ทะลึ่งพลิกชนะขึ้นมา มันก็ นา่ จะกลายเปน็ เกมทพี่ ลกิ ลอ็ กชนดิ สาl เพง็ ไหมท้ สี่ ดุ ในประวตั ศิ าสตร์ ลูกหนังโลกกันเลยทีเดียว แต่ถ้ามองกันในอีกแง่หนึ่ง ๆ ว่าทีแรกอยากจะป­ฏิเสธ เพราะ เดอะ เกรท กัปตันเจมี ความสามารถ­คนทlานายผล­ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน ไอ้เรื่องผลแพ้ชนะอาจไม่ใช่ประเด็น แต่สิ่งสlาคัญคือการจะ ทlานายว่า เบลเยียม จะชนะขาดลอ­ยเกินกlาแพงได้หรือไม่ได้นี่แหละ ที่เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง 555 นับถึงตอนที่เขียนต้นฉบับนี้ กัปตันเจมี ยังไม่ได้เช็กความสูง ของกาl แพงสาl หรบั เกมคนู่ แตด่ แู ลว้ เบลเยยี ม จะมายงิ แค่ 3-4 ลกู เพอ่ื เข้าเส้นชัยคงไม่ใช่แน่ ๆ งานนแี้ มท้ มี ชาตเิ บลเยยี ม ภายใตก้ ารคมุ ทมี ของ โรแบร์โต มาร์ ตเิ นซ ชดุ นี้ จะมนี กั เตะ “ไกเ่ ดอื ยทอง” อยา่ ง แยน แฟรท์ องเกน และ โทบี อัลเดอร์ไวเรลด์ อยู่ในทีม แต่ กัปตันเจมี ไม่ค่อยเชื่อนl้ายาเท่า ไหรว่ า่ จะยงิ ขาด แมใ้ จจรงิ จะอยากใหท้ งั้ 2 คนนนั้ เรยี กความมนั่ ใจกลบั มาจากทีมชาติบ้างก็ตาม เพราะฉะนั้น ดูแล้วท่าทาง ตาl่ กวา่ ครงึ่ โหลจงึ จะขา้ มกาl แพง ซงึ่ ถึง! “ตัวต่อตัว” ประจlาวันพฤหัสบดีนี้ เป็นคิวของ “เดอะ เกรท” เขา้ เวรฟนั ธงเกมลกู หนงั โดยตอ้ งปะทะกบั รนุ่ ใหญอ่ ยา่ ง กปั ตนั เจมี ซงึ่ ดแู ลว้ ชว่ งนมี้ ีโอกาสทกี่ ระผมจะเขา้ ปา้ ยมากกวา่ เพราะดแู ลว้ แฟนบอล “ไก่เดือยทอง” อย่างพี่แกไม่ค่อยมีสมาธิ แถมจิตใจห่อเหี่ยวพิลึก เพราะอะไรค­งไม่ต้องบอกให้เมื่อย 555 ผิดกับ เชลซี ทีมรักของกระผม ซึ่งช่วงนี้ดีวันดีคืน แล้วมันให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมามากโข 555 แตก่ อ่ นจะเขา้ สชู่ ว่ งของการฟนั ธง ขอใชโ้ อกาสนเี้ ลา่ บรรยากาศ งานใหญ่ในบ้านเราที่ผมเพิ่งไปสัมผัสมา อย่างศึกโมโต จีพี รายการ พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากัน สักหน่อย เท่าที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศม­าตลอด 3 วัน ตั้งแต่รอบซ้อม มา ถงึ วนั ควอลฟิ าย จนกระทงั่ ถงึ วนั แขง่ ขนั นนั้ ขอบอกวา่ เปน็ งานทคี่ กึ คกั เป็นอย่างยิ่ง ตัวผมเองก็เพิ่งได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ว่า บรรยากาศขอ­งทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมันเป็นอย่างไร ยงิ่ การแขง่ ขนั ในสนามมนั เรา้ ใจสดุ ขดี เมอื่ มารก์ มารเ์ กซ เสยี บ ในแซง ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ในโค้งสุดท้ายก่อนเข้าทางตรงผ่านธงตรา อะไร แหม พูด เมอร์เทนส์ และ โรเมลู ลูกากู วิน เดอ บรอยน์ ที่เจ็บก็ตาม แถมด้วยฟอร์มที่ชนะมา 6 เกมรวดในรอ­บคัดเลือก เมื่อ เทยี บกบั ซาน มาริโน ทแี่ พเ้ ปน็ อาชพี ชนะและเสมอ­ครงั้ ลา่ สดุ ของ พวกเขาต้องย้อนไปถึงเมื่อปี 2014 โน่นแล้ว ดูยังไง เบลเยียม ก็ยิง ทะลุแน่นอน ไม่ว่ากาl แพงจะสูงแค่ไหนก็ตาม เผลอ ๆ ทะลุถึง 2 หลักด้วยซl้าไป เบลเยียม กปั ตนั เจมี น่าจะต้องยิงให้สนั่นไม่ มนั่ ใจวา่ ยงั ไงก็ไมน่ า่ จะ - ฟันธง - เบลเยียม ชนะ 4-0 - ฟันธง - เบลเยียม ถล่ม 8-0. เกมแบบนี้ก็ต้องถือว่าท้าทาย

© PressReader. All rights reserved.