Daily News Thailand : 2019-10-10

สตรี : 21 : 21

สตรี

21 สตรี วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน 2 พยาบาลดีเด่นจากบอตสวา­นา-ญี่ปุ่น มุ่งวางรากฐาน­การศึกษาด้านพยาบาลแล­ะผดุงครรภ์ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และ ผู้อำานวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) จับมือกับ ช้อป ปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ และบริษัท ลาร์กาแดร์ แอคทีฟ เอ็น เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำากัด จัดพิธีเปิดงาน พร้อมการแสดงแ­ฟชั่นโชว์แบรนด์แอล และ แอล ฮอม ฤดูฟอล-วินเทอร์ 2019 เสาร์ 12 ต.ค. เวลา 12.0013.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ ผบู้ รหิ ารคนเกง่ แหง่ อาณาจกั รอตู่ อ่ เรอื มารซ์ นั เปน็ ปลม้ื สดุ ๆ เมอ่ื ไดร้ บั รางวลั อตุ สาหกรรม ดเี ดน่ ประจาำ ปี 2562 ประเภทรางว­ลั อตุ สาหกรรมศกั ยภาพ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จนั ทร์โอชา นายก รัฐมนตรี จัดโดย กระทรวงอุตสาห กรรม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม (กรอ.) ณ ตกึ สนั ติ ไมตรี ทำาเนียบ รัฐบาล หลังจาก ลุยงานหนักแบบไม่หยุดพัก จนคว้ารางวัลใหญ่มาได้ โบ๊ทคงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง!! เป็นกำาลังใจให้ ได้รับพระราช ทานรางวัลน้ี ร้สู ึกเป็นเกียรติ อยา่ งยง่ิ ทส่ี าวจากประเท­ศบอต สวานาซง่ึ เปน็ ประเทศทย่ี ากจน ได้มารับพระราชทาน­รางวัล ประเทศบอตส­วานาอย่ภู ายใต้ การปกครองข­องประเทศ องั กฤษมาหลายร­อ้ ยปี ซง่ึ เปน็ ช่วงเวลาท่ีทำาให้สถานะของ ประเทศไม่ได้รับการยกระดับ มากนกั “สว่ นตวั ตง้ั เจตนารมณ์ ทจ่ี ะพฒั นาประเทศให­ก้ า้ วหนา้ โดยมุ่งม่ันพัฒนางานด้าน สาธารณสขุ และการศกึ ษา ดว้ ยการนาำ ครผู มู้ คี วามรจู้ ากสหรฐั อเมรกิ าเขา้ มาสอนนกั เรยี นนกั ศกึ ษาในประเทศ และพฒั นาหลกั สตู รการเรยี นการ สอนใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐ­านการเรยี นการสอนดา้ นสาธารณสขุ รวมทง้ั ส่งนักศึกษาไปเรียนต่อในต่าง ประเทศดว้ ย” ดา้ น ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ “แอล ปารีส อะเทริเย่ร์” โบท๊ ภทั รวนิ จงวศิ าล ระบบบรกิ ารของประเท­ศ ไดพ้ ฒั นาการ ศกึ ษาพยาบาลให­ม้ คี ณุ ภาพและไดร้ เิ รม่ิ หลกั สตู รปรญิ ญาตรสี าขาพยาบาลศ­าสตร์ในมหาวทิ ยาลยั บอตสวานา และ เป็นหลักสูตรแรกสำาหรับสตรีผิวดำาใน มหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวสำาคัญในการ พฒั นาสตรรี วมทง้ั ระบบบรกิ ารพยาบาลได้ รบั การพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งมาจนถงึ ปจั จบุ นั ศ.เกยี รตคิ ณุ จนุ โกะ คอนโด กเ็ ชน่ เดยี วกนั ไดท้ มุ่ เทในการพฒั นาการศกึ ษา พยาบาลใหเ้ จรญิ กา้ วหนา้ และเขม้ แขง็ ทาง วชิ าการ เปน็ ผรู้ เิ รม่ิ ใหม้ รี ะบบการผดงุ ครรภ์ สมัยใหม่ในประเทศญ่ปี ่นุ ได้ริเร่มิ ให้การ ผดุงครรภ์ของประเทศมีคุณภาพและ มาตรฐาน ผลักดันให้ผดุงครรภ์ได้รับใบ อนญุ าตประกอบวชิ าชพี ทาำ ใหง้ านบรกิ ารผดงุ ครรภข์ องญป่ี นุ่ มคี วามเขม้ แข็งมาจนถึงทุกวันน้ี นับได้ว่าท่านท้งั สองเป็นแบบอย่างในการพัฒนา วชิ าชพี การพยาบาลแ­ละการผดงุ ครรภ์ และเปน็ แรงบนั ดาลใจใหผ้ ปู้ ระกอบ วิชาชีพการพยาบาล­และการผดุงครรภ์ ในการมุ่งม่ันพัฒนางานเพ่ือ ประโยชนส์ ขุ ของประชาชน ภายหลงั การรบั พระราชทานร­างวลั กลา่ ววา่ รยู้ นิ ดแี ละประทบั ใจมากในพธิ พี ระราชทานรา­งวลั ขอบคณุ ทกุ คนทเ่ี กย่ี วขอ้ ง โดยเฉพาะพย­าบาลของไทย­ซง่ึ รจู้ กั ตวั เองไมเ่ ฉพาะจาก ชอ่ื ในกระดาษเท­า่ นน้ั แตเ่ ขา้ ใจถงึ บทบาทหนา้ ท่ี ทป่ี ฏบิ ตั มิ าตลอด รวมถงึ เ พ่อื เป็นการถวายพร­ะเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชา นุสรณ์แห่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช­ชนนี มูลนิธิ ในพระบรม รางวลั สมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชช­นนี ราชูปถัมภ์ ศ.เกยี รตคิ ณุ จนุ จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลแล­ะผดุงครรภ์จาก ประเทศต่าง ๆ ท่วั โลก ท่มี ีผลงานดีเด่นเป็นท่ปี ระจักษ์ ก่อให้เกิด ประโยชนแ์ กม่ วลมนษุ ย์ในดา้ นสขุ ภาพอนามยั และคณุ ภาพชวี ติ ในการ น้ี โกะ คอนโด เลา่ วา่ ในชว่ งปี ค.ศ. 1960 ยงั มีโรงเรยี นทส่ี อน ด้านการพยาบา­ลท่ีประเทศ ญป่ี นุ่ เพยี ง 6 หลกั สตู รเทา่ นน้ั ส่วนตัวเห็นความสำาคัญ ของการเพ่ิมหลักสูตรใน มหาวิทยาลัยให้มากข้ึนเพ่ือ พฒั นาคณุ ภาพการพยาบ­าล จงึ ตง้ั คณะกรรมการ­ขน้ึ มาเพอ่ื หารอื ในเรอ่ื งนแ้ี ละขยายจาำ นวนหลกั สตู รให้ มากขน้ึ โดยเรม่ิ จากปรญิ ญาโท และในชว่ งเวลา 8 ปี จงึ พฒั นาหลกั สตู ร ปรญิ ญาเอกขน้ึ ปจั จบุ นั มหี ลกั สตู รปรญิ ญาตรี 272 หลกั สตู ร ปรญิ ญาโท 180 หลกั สตู ร และปรญิ ญาเอก 99 หลกั สตู ร แตส่ ว่ นตวั มองวา่ ยงั นอ้ ย เกนิ ไป สว่ นดา้ นการผดงุ ครรภแ์ ตเ่ ดมิ ในปี ค.ศ. 1944 คนทส่ี นใจเรยี น ดา้ นน้ไี มจ่ าำ เปน็ ตอ้ งผา่ นการฝกึ อบรมดา้ นการพยาบาล­เลย ดงั นน้ั จงึ เรม่ิ ผลกั ดนั ใหผ้ ทู้ ศ่ี กึ ษาดา้ นผดงุ ครรภจ์ าำ เปน็ ตอ้ งผา่ นการฝกึ อบรมพยาบาล มากอ่ น รวมถงึ มสี ว่ นในการพฒั นาการเรยี นการสอนดา้ นผดงุ ครรภ์ใหไ้ ด้ รบั มาตรฐานและ­กา้ วหนา้ ตลอดมา. งานนี้คุณ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ สยามบรมราช­กมุ ารี กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ องคป์ ระธานคณะกร­รมการมลู นธิ ริ างวลั สมเดจ็ พระ ศรนี ครนิ ทราบรมราชช­นนี ในพระบรมรา­ชปู ถมั ภ์ เสดจ็ ฯ พระราชทาน และ พระทน่ี ง่ั มลู ก่อนหน้าอาจพบหน้า ถ่ียิบในงานอีเวนต์ ต่าง ๆ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าดัง โรงแรมใหญ่หลายที่ แต่ ณ จุดนี้ คุณมาร์คใส่ชุดหลักล้าน!!! มาคุม ร้าน “มาร์ค ธาวิน อัลติเมท แฮร์ โซลูชั่น” เป็นหลัก ซึ่งวันดีคืนดี อาจเจอคณุ มารค์ กาำ ลงั สอนไดรผ์ ม ให้กับเด็กในร้านอีกด้วย จนน่า เปน็ หว่ งวา่ ระยะนงี้ านอเี วนตค์ งจะ เหงาหงอย และไร้สีสันเป็นแน่แท้ เพราะขาดแฟ­ชั่นนิสต้าตัวแม่ มาโชว์ความอลังการอย่างเดิม พักหลังหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำ­าลังกาย นอกจากผอมเ­พรียวลงแล้ว ยังพบข้อดีอีก ประการหนึ่งคือไม่ล้มป่วยเป็นไข้ หวัดมา 5 ปีเต็ม ทว่าเมื่อต้องเผชิญ กับค่าฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ซึ่งปกคลุม กรุงเทพฯ และต้องรบรากันมาหลาย วัน ยกนี้คุณเป็ดต้องกลายเป็นฝ่าย เพลี่ยงพล้ำา “ป่วยหนัก” ถึงขนาด นอนซม แตเ่ มอื่ มคี วิ ประชมุ บอรด์ ยงั อุตส่าห์งัดตัวเองลุกจากเตียงสำาเร็จ แถมยังแต่งหน้าทำาผมจนสว­ยเช้ง!!! เอาเป็นว่าอวยพรให้คุณเป็ดหายป่วย ไวไวแล้วกันค่ะ. เจา้ หญงิ แมรท่ี รงมพี ระปฏสิ นั ถารและรว่ มสมั มนากบั เยาวชนเพอ่ื หาแนวทางแก­ไ้ ขปญั หาสงั คมใน 3 ดา้ น ไดแ้ ก่ การเปลย่ี นแปลงสภาพภ­มู อากาศและพล­งั งานทดแทน, การพฒั นาสงั คมอยา่ งยง่ั ยนื และการผลติ ทางการเกษต­รและอาหาร รวมทง้ั ทรงรว่ มกจิ กรรมการแขง่ ขนั วง่ิ มาราธอน กบั นกั เรยี น นกั ศกึ ษาในโมรอ็ กโกรวมกวา่ 3,000 คน ซง่ึ จดั ขน้ึ ภายใต้ โครงการควา­มรว่ มมอื ระหวา่ งเดนมารก์ –อาหรบั เพอ่ื สนบั สนนุ ดา้ นการ กฬี าใหก้ บั คนรนุ่ ใหมด่ ว้ ย. มาร์ค ธาวิน “รางวลั สมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชช­นนี ประจาำ ปี 2562” 2 พยาบาลดเี ดน่ ศ.เกยี รตคิ ณุ จนุ โกะ คอนโด และ ศ.ดร.ซรี ารา ซกี าโรนา คเู ป้ มอกเว พระราชทานเ­ลย้ี งนาำ้ ชาเพอ่ื เปน็ เกยี รตแิ กผ่ ทู้ ่ไี ดร้ บั รางวลั ณ สถานบรมอาส­น์ ในพระบรมมห­าราชวงั สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ สยามบรมราช­กุมารี กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุ ดาฯ มีพระราชดำารัสว่า ผลงานของ ศ.ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว แห่งสาธารณรัฐบอตสวานา และ ศ.เกยี รตคิ ณุ จนุ โกะ คอนโด แหง่ ประเทศญป่ี นุ่ นบั วา่ มคี วามสาำ คญั ทก่ี อ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ การพฒั นาสขุ ภาพของประช­าชนทง้ั ในประเทศขอ­ง ทา่ นและประเทศ­อน่ื ๆ อยา่ งชดั เจน ศ.ดร.ซรี ารา ซกี าโรนา คเู ป้ มอกเว เปน็ ผนู้ าำ สาำ คญั ท่ไี ดพ้ ฒั นาและจดั ระบบบรกิ ารสขุ ภาพของประเ­ทศบอต สวานา รเิ รม่ิ กอ่ ตง้ั สถาบนั การศกึ ษาอบรมกาำ ลงั คนดา้ นสขุ ภาพแหง่ ชาติ เพอ่ื ผลติ บคุ ลากรสหสาขา รวมทง้ั พยาบาลและผ­ดงุ ครรภ์ เพอ่ื รองรบั ศ.ดร.ซรี ารา ซกี าโรนา คเู ป้ มอกเว เป็ด-สุภี พงษ์พานิช ควีนเดนมาร์กทรงแต่งตั้ง ‘เจ้าหญิงแมรี่’ ทรงเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐ สรา้ งความปลม้ื ปตี ิใหช้ าว เดนมาร์กอย่างย่ิงในโอกาสท่ี สมเดจ็ พระราชนิ นี าถมารเ์ กรเธอ ท่ี 2 แหง่ เดนมารก์ แมร่ี มกฎุ ราชกมุ ารี แหง่ เดนมารก์ เจา้ หญงิ เจา้ ฟา้ ชายเฟรเดอร­กิ มกฎุ ราชกมุ าร มพี ระบรมราชโอ­งการโปรดเก­ลา้ ฯ พระวรชายาใ­น เปน็ สมาชกิ สภาแห่งรัฐ ซ่ึงจากการ แต่งต้ังดังกล่าว เจ้าหญิง แมร่สี ามารถปฏิบัติพระราช กรณียกิจในฐานะผู้แทน พระองค์ จากเดิมท่ีมีเพียง แตง่ ตง้ั จะทรงเป็นสมเด็จ พระราชินีนาถชาว ออสเตรเลียพระองค์ โครงการควา­มรว่ มมอื ระหวา่ งกระทรวงกา­รตา่ งประเทศเดน­มารก์ –อาหรบั , องคก์ ารสหประชาช­าติ และรฐั บาลโมรอ็ กโก เพอ่ื ใหเ้ ยาวชนมสี ว่ นรว่ มและ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างย่งั ยืน โดยมีท้งั ประชาชน นกั เรยี นนกั ศกึ ษา นกั วชิ าการ และเจา้ ของธรุ กจิ รว่ มงาน ในการ น้ที รงมีพระดำารัสถึงบทบาทของเ­ยาวชนต่อสังคมว่า ความท้าทายของ โครงการคอื การเรยี กรอ้ งใหเ้ ยาวชนเปน็ สว่ นหนง่ึ ของแนวทางแ­กไ้ ขปญั หา ตา่ ง ๆ เยาวชนมบี ทบาทสาำ คญั ในสงั คม มหี นา้ ทท่ี า้ ทายกลยทุ ธข์ องผนู้ าำ ในปจั จบุ นั และการเสนอ­แนะจากเยาว­ชนเปน็ สง่ิ จาำ เปน็ อยา่ งยง่ิ เจ้าฟ้าชายเฟรเดอ­ริก มกุฎ ราชกุมาร, เจ้าฟ้าชายโยคิม เจ้าหญิงเบเนดิกเทอ แรกในประวตั ศิ าสตรเ์ ดนมารก์ หลงั สาำ นกั พระราชวงั เผยแพรป่ ระกาศอยา่ งเปน็ ทางการ เจา้ หญงิ แมร่ยี ังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ในการเสด็จฯ เยือน ประเทศโมร็อกโก เพ่ือทรงเป็นประธานพร้อมทอดพระเน­ตรการ ประชมุ สดุ ยอดนวตั กรรมเยาวชน (Youth Innovation Summit) ซง่ึ เปน็ และ พระกนิษฐภคินีเท่าน้นั ท่สี ามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ได้ ถือเป็นอีกหน่งึ บทบาทสำาคัญในฐานะว่าท่สี มเด็จพระราชินีนาถใน อนาคต โดยหากเจา้ ฟา้ ชายเฟรเดอร­กิ เสดจ็ ขน้ึ ครองราชย์ เจา้ หญงิ แมร่ี กลมุ่ บรษิ ทั คงิ นบั ตง้ั แตก่ อ่ ตง้ั บรษิ ทั ครง้ั แรกในปี พ.ศ. 2532 มงุ่ มน่ั ตอบแทนสงั คมไทยมาตลอ­ดระยะเวลา 30 ปี ของการ ดาำ เนนิ กจิ การในประเท­ศไทย โดยเปน็ การปฏบิ ตั ติ ามปรชั ญาในการดาำ เนนิ ธรุ กจิ ของ อดตี ประธานกรรม­การ กลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ ทเ่ี ชอ่ื มน่ั ในพลงั ของคนไทย พรอ้ มมอบโอกาส และสง่ เสรมิ การพฒั นาการอยา่ งยง่ั ยนื ของสงั คมไทย ทาำ ใหบ้ รษิ ทั เจรญิ เตบิ โตอยา่ ง ยง่ั ยนื ดงั เชน่ ในปจั จบุ นั ลา่ สดุ ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร กลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ กลา่ วถงึ ความสาำ เรจ็ ของโครงการ “คงิ เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลงั คนไทย” ซง่ึ ถอื เปน็ โครงการควา­มรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม ทส่ี ง่ ผลตอ่ การพฒั นาศกั ยภาพของคนไ­ทยตลอดระยะ เวลา 3 ปที ผ่ี า่ นมา พรอ้ มเผยถงึ การเดนิ หนา้ สานตอ่ ในดา้ นตา่ ง ๆ กลา่ ววา่ กลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ ดาำ เนนิ โครงการ Corporate Social Responsibi­lity (CSR) ความรบั ผดิ ชอบของบรษิ ทั ตอ่ สงั คมมายาวนาน โดยเมอ่ื ปี พ.ศ. 2560 มกี าร รวบรวมกจิ กรรมเพอ่ื สงั คมภายใตโ้ ครงการตา่ ง ๆ ทด่ี าำ เนนิ การไปแลว้ ให้ เหน็ ภาพชดั เจนยง่ิ ขน้ึ ผา่ น 4 ดา้ นหลกั ไดแ้ ก่ ดา้ นกฬี า, ดา้ นดนตร,ี ดา้ น ชมุ ชน และดา้ นการศกึ ษาและสาธาร­ณสขุ ภายใตโ้ ครงการ คงิ เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลงั คนไทย ซง่ึ ดาำ เนนิ การมาแลว้ กวา่ 3 ปี รวมกวา่ 12 โครงการ ทด่ี าำ เนนิ การตอ่ เนอ่ื งสามารถกระ­จายโอกาส และสรา้ งความสขุ สชู่ มุ ชนทว่ั ทกุ ภมู ภิ าค ทง้ั 77 จงั หวดั กวา่ 3,000 ชมุ ชน เพอ่ื พฒั นา และยกระดบั ขดี ความสามารถ­ของคนไทยให­ท้ ดั เทยี มสากล เพอ่ื ใหโ้ ครงการ คงิ เพาเวอรฯ์ สานตอ่ กจิ กรรมทส่ี อดคลอ้ งกบั การดาำ เนนิ ธรุ กจิ ของกลมุ่ บรษิ ทั และใหเ้ กดิ เปน็ ความรบั ผดิ ชอบในรปู แบบ Creating Shared Value (CSV) ดว้ ยการสรา้ ง คณุ คา่ รว่ มกนั ของพนั ธมติ รธรุ กจิ ลกู คา้ ชุมชน หรือส่งิ แวดล้อม พัฒนาส่เู ป้า หมายธรุ กจิ เพอ่ื สงั คมอยา่ งยง่ั ยนื ดว้ ยการ ปรับโครงสร้างโครงการ คิง เพาเวอร์ฯ จากเดมิ 4 ดา้ นหลกั เปน็ 3 ดา้ นหลกั ไดแ้ ก่ ดา้ นกฬี า, ดา้ นดนตรี และ ดา้ นชมุ ชน โดยดา้ นการศกึ ษาและสาธาร­ณสขุ ปรบั เปลย่ี นการดาำ เนนิ การ จากรปู แบบโครงการ­ตา่ ง ๆ สกู่ ารรว่ มสนบั สนนุ ผา่ น “มลู นธิ วชิ ยั ศรี วฒั นประภา” มวี ตั ถปุ ระสงคด์ าำ เนนิ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมสนบั สนนุ ดา้ นการ ศกึ ษา ดา้ นสาธารณสขุ และศาสนาโด­ยตรงตง้ั แตเ่ ดอื น ต.ค.เปน็ ตน้ ไป คิง เพาเวอร์ เดินหน้าสานต่อภารกิจตอบแทนสังคม ปรับการสนับสนุนผ่าน พน้ื ทห่ี า่ งไกลทว่ั ประเทศ 20 แหง่ นอกจากนย้ี งั มอบทนุ การศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาโท มหาวทิ ยาลยั เดอ มง ฟอรต์ ประเทศองั กฤษ สรา้ งบคุ ลากร ทม่ี คี ณุ ภาพกลบั มาพฒั นาประเทศแล­ว้ 20 คน ขณะทด่ี า้ นชมุ ชน หรอื COMMUNITY POWER เพอ่ื บอก ใหโ้ ลกรวู้ า่ ของไทยนด้ี กบั ความสาำ เรจ็ ของการนาำ สนิ คา้ ชมุ ชนไปอวด สายตาชาวโล­ก 3 คอลเลกชน่ั คอื ของทร่ี ะลกึ สโมสรเลสเต­อร์ ซติ คอล เลกชน่ั ผา้ ครามมดั ยอ้ มจากสกลนคร ไดแ้ ก่ อนิ ดิโก้ 1, อนิ ดิโก้ 2 และ Thai Natural Dye ผา้ ทอตนี จกยอ้ มสธี รรมชาตจิ ากภาคเหนอื ทก่ี ลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ รว่ มเปน็ คคู่ ดิ และคคู่ า้ กบั ชมุ ชนตา่ ง ๆ เพอ่ื ชจู ดุ แขง็ และภมู ปิ ญั ญาของชาวไท­ยผสานเทคนคิ การออกแบบท­ท่ี นั สมยั ใส่ไดจ้ รงิ ในชวี ติ ประจาำ วนั และเปน็ มติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ มดว้ ยสจี ากธรรมชาติ ตง้ั เปา้ ผลติ คอลเลกชน่ั พเิ ศษฝมี อื คนไทยทกุ ปี หมนุ เวยี นเปลย่ี นชมุ ชนไปตาม ภาคตา่ ง ๆ เพอ่ื ใหไ้ ดผ้ ลติ ภณั ฑด์ ีไซน์ใหม่ ๆ นา่ สะสมอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง นอกจากน้ี อยั ยวฒั น์ เผยถงึ กา้ วตอ่ ไปกาำ ลงั เดนิ หนา้ ตอ่ ยอดสู่ การปลกู ฝงั “POWER DNA” ใหพ้ นกั งานผา่ นแนวคดิ Creative Confidence 4 P ไดแ้ ก่ Project Engagement สรา้ งความรสู้ กึ การมี สว่ นรว่ มในกจิ กรรมตา่ ง ๆ และรสู้ กึ เปน็ เจา้ ของกจิ กรรมรว่ มกนั , Passion สรา้ งแรงผลกั ดนั จากภายใน เกดิ เปน็ ความกระตอื รอื รน้ ทอ่ี ยากรว่ มสรา้ ง และสานตอ่ สง่ิ ดี ๆ ตอ่ ไป, People สรา้ งความสมั พนั ธอ์ นั ดตี ง้ั แตร่ ะดบั บคุ คลในองคก์ ร จนถงึ การรวมกลมุ่ เพอ่ื รจู้ กั ทาำ งานรว่ มกนั เปน็ ทมี เพอ่ื ตอ่ ยอดความสมั พนั ธ์ และความผกู พนั ไปยงั คนนอกองคก์ ร และ Play อยากให้ทุกคนท่มี ีส่วนร่วม ร้สู ึกสนุกและสุขกับส่งิ ท่ที ำา อะไรท่เี รา “ใส่ใจ” ลงไป มกั ดเี สมอ โดย “POWER DNA” ถกู ปลกู ฝงั ให้ พนกั งานกวา่ 12,000 คน พรอ้ มขยายความร­ว่ มมอื สชู่ มุ ชนและสงั คม เพอ่ื สง่ เสรมิ พฒั นาการอยา่ งยง่ั ยนื ของสงั คมไทย ดงั ปรชั ญาผกู้ อ่ ตง้ั บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ ท่ใี หไ้ วก้ วา่ 29 ปมี าแลว้ สาำ หรบั เปา้ หมายในอนาค­ต มงุ่ มน่ั ตง้ั ใจจรงิ ผลกั ดนั และขยาย เครอื ขา่ ยความรว่ มมอื ในการทาำ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมผา่ นเครอื ขา่ ยธรุ กจิ และ เครอื ขา่ ยพนกั งาน พรอ้ มขยายสชู่ มุ ชนและสงั คม รวมทง้ั การดาำ เนนิ โครงการ คงิ เพาเวอรฯ์ ทง้ั 3 ดา้ น เพอ่ื สง่ เสรมิ ศกั ยภาพคนไทยใ­หก้ า้ ว ไกลสเู่ วทีโลก พรอ้ มดว้ ยกจิ กรรมเปน็ ประโยชนต์ อ่ สงั คมทจ่ี ะดาำ เนนิ การ ใหส้ าำ เรจ็ ตามความมงุ่ หวงั ของกลมุ่ บรษิ ทั ฯ ทจ่ี ะไดเ้ หน็ คนไทยแสดงค­วาม สามารถในระ­ดบั สากลอยา่ งยง่ั ยนื “ภายใตค้ วามเชอ่ื มน่ั วา่ คนไทยทาำ ได้ ไมแ่ พช้ าติใดในโลก”. เพาเวอร์ ‘มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา’ “วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา” อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา Hunt 28 คน เป็นนัก ฟุตบอลอาชีพสังกัด สโมสรท่ีเล่นในไทยลีก อาทิ สโมสรฟตุ บอลการ ท่าเรือ, สโมสรฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด, สโมสรฟุตบอลจังหวัด ขอนแกน่ เปน็ ตน้ และอกี 4 คนไปสงั กดั สโมสรฟตุ บอล โอเอช ลูเวิน ประเทศ เบลเยยี ม ดา้ นดนตรี หรอื MUSIC POWER สง่ เสรมิ ใหค้ นหวั ใจ รกั เสยี งดนตรกี วา่ 4,000 คนทว่ั โลก แสดงความสา­มารถดา้ นดนตรีใหเ้ ปน็ ทป่ี ระจกั ษ์ในเวที ประกวดวงดรุ ยิ างคเ์ ครอ่ื งเปา่ ท่ไี ดร้ บั การกลา่ วขานวา่ เปน็ การประกวดท­ม่ี มาตรฐานสงู มกี รรมการตดั สนิ ทม่ี ชี อ่ื เสยี งระดบั โลก และเปน็ ทจ่ี บั ตามอง ทส่ี ดุ ในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต,้ ดา้ นการศกึ ษาและสาธาร­ณสขุ หรอื EDUCATION & HEALTH POWER สว่ นหนง่ึ ในการสง่ เสรมิ คณุ ภาพชวี ติ ทด่ี ีใหท้ ารกแรกคลอด­ดว้ ยการมอบตอู้ บเดก็ ใหโ้ รงพยาบาล อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร กลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ กลา่ ววา่ สาำ หรบั ความสาำ เรจ็ ของโครงการ คงิ เพาเวอร์ ตลอดระยะเว­ลากวา่ 3 ปี ไดแ้ ก่ ดา้ นกฬี า หรอื SPORT POWER ชมุ ชนหลายแหง่ ท่ไี ดร้ บั มอบสนาม ฟตุ บอลหญา้ เทยี มใน โครงการ 100 สนามฟตุ บอล สรา้ งพลงั เยาวชนไทย ไดใ้ ชป้ ระโยชนจ์ ากสนามเตม็ ท่ี มีโอกาสฝกึ ฝนและพฒั นาศกั ยภาพดา้ น กฬี าของตวั เองและทมี ในสนามฟตุ บอลทม่ี คี ณุ ภาพระดบั มาตรฐานโลก, มเี ดก็ และเยาวชนจ­าก โครงการลา้ นลกู ลา้ นพลงั สรา้ งฝนั เดก็ ไทยกวา่ 5 แสนคน ทม่ี ลี กู ฟตุ บอลเปน็ ของตวั เอง, สว่ นนอ้ ง ๆ ในโครงการ Fox

© PressReader. All rights reserved.