Daily News Thailand : 2019-10-10

การศึกษา : 22 : 22

การศึกษา

22 การศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ‘วิษณุ’ขอศธ.เป็นต้นแบบกระทรว­งไร้ทุจริต การชี้ขาดคดีของอนุญาโตตุลาการ (๒) ดร. ประหยัดการใช้จ่ายงบฯ และให้ดำาเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบและธรรมา­ภิบาลด้วย ด้าน รมว.ศธ. กล่าวว่า ตนไดร้ ายงานแนวทา­งทจ่ี ะขบั เคลอื่ นการศกึ ษา โดยเรมิ่ ตงั้ แต่ การปฏริ ปู คณุ ภาพระบบ เสรมิ มาตรฐานการ­เรยี นการสอนของ ประเทศ เพมิ่ ศกั ยภาพของนกั เรยี น เพมิ่ ขดี ความสามารถ­ของ ประเทศ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรคุณภาพสูง การเรียนการสอน 3 ภาษา มีโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นระหว่างสายสามัญกับสาย อาชีพ โดยจะเป็นการวางแผน­งานแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ สร้างคน แก้หนี้ และปรับระบบเพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้ในโลก ศตวรรษที่ 21 และจากนี้ไปทุกคนใน ศธ. จะทำางานเป็นทีม มากขึ้น 9 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังมอบ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของ ศธ.ว่า ตนได้ มอบให้ ศธ. ดาำ เนนิ การขบั เคลอ่ื นแผนปฏริ ปู การศกึ ษาใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบา­ยแผนปฏิรูปประเทศของ­รัฐบาล พร้อมทั้งเน้น ยา้ำ เรอื่ งทจุ รติ ใน ศธ. เพราะ ศธ. เปน็ กระทรวงทมี่ ปี ญั หานอี้ ยู่ มาก เป็นกระทรวงที่มีข้าราชการและ­เจ้าหน้าที่ของรัฐมาก ทสี่ ดุ และมปี ญั หาเรอื่ งฐานะความเ­ปน็ อยู่ หนนี้ อกระบบ รวม ถงึ ความไม่ใส่ใจในกฎระเบ­ยี บตา่ ง ๆ ทงั้ ทคี่ รเู กง่ ในเรอ่ื งสอน แต่พอมาทำาเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทำาไม่เป็น จึงทำาให้มีปัญหา ซึ่ง เคยมีการวิจัยและพบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ดังนั้นเป็นเรื่อง นา่ ยนิ ดที รมว.ศธ. ใหค้ วามสาำ คญั เรอื่ งนี้ และยงั มนี โยบายให้ เมื่อวันที่ ลมชัก และวิตามินบี 12 มีมากในตับ มีความ สาำ คญั ในการสรา้ งเมด็ เลอื ดแดง หากขาดวติ ามนิ ชนิดนี้จะทำาให้เป็นโรคโลหิตจาง และมักเป็น สาเหตุของโรคลำาไ­ส้ ระบบการย่อยอาหารผิด ปรกติ ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้อย่างมากจะทำา­ให้ ประสาทสั่งการและส่วนรับความรู้สึกของเส้นใย ประสาท ไขสันหลังเสื่อมได้ มมี ากในผลไมจ้ าำ พวกสม้ และ ผักสด มีความสำาคัญต่อกระบวนการ­สร้างและ สลายมาก แตถ่ กู ทาำ ลายไดง้ า่ ยโดยการทาำ ปฏกิ ริ ยิ า กับออกซิเจน และความร้อนแม้เพียงเล็กน้อย การขาดวิตามินนี้จะทาำ ให้เป็นโรคลักปิดลักเปิด เกดิ ขนึ้ โดยรงั สอี ลั ตราไวโอเลต ในแสงอาทิตย์กระทำากับสเตอรอลที่ผิวหนังแล้ว สง่ ไปยงั ตบั เพอื่ เปลยี่ นเปน็ สารประกอบซ­งึ่ ดดู ซมึ แคลเซยี มในเลอื ดไปสรา้ งกระดกู หากขาดวติ ามนิ ชนิดนี้จะทำาให้เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กได้ มีมากในพืชใบเขียว และพืช ที่ใหน้ า้ำ มนั บางชนดิ โดยเฉพาะนา้ำ มนั จากจมกู ขา้ ว สาลี วิตามินอีทำาหน้าที่ป้องกันกระบวนการ­ออก ซิไดซ์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว การขาดวิตามิน ชนิดนี้ทำาให้เป็นหมัน กล้ามเนื้ออ่อนแอ และ โลหิตจาง วิษณุ เครืองาม เรื่องของอนุญาโตตุลาการในตอน­นี้จะกล่าวถึงคดีจัดซื้อที่ดิน และโครงการ­ก่อสร้างบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่าน หรือคดีค่าโง่คลองด่านต่อ จากตอนที่แล้ว รวมทั้งกฎหมายโบร­าณและกฎหมา­ยปัจจุบันเกี่ยวกับการ อนุญาโตตุลาการของไท­ย ในปี 2554 อนุญาโตตุลาการตัดสินให้ กรมควบคุมมลพิษ จ่ายเงินที่ ค้างชำาระและ­ค่าเสียหายอื่นๆ รวมเป็นเงินกว่า 9 พันล้านบาท ให้กับกิจการ ร่วมค้าฯ คู่สัญญา กรมควบคุมมลพิษจึงนำาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง­ให้เพิก ถอนคำาชี้ขาด ปรากฏว่าศาลปกครอง­กลางและศาล­ปกครองสูงสุดเห็นตรง กัน โดยศาลปกคร­องสูงสุดมีคำาพิพากษาเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ ว่าคำาตัดสินของ อนญุ าโตตลุ าการชอบดว้ ยกฎหมาย แตเ่ รอื่ งนยี้ งั ไมจ่ บเพราะในสว่ นคดอี าญา ศาลฎีกาลงโทษจำา­คุกเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนผู้ที่ร่วมกระทำาคว­ามผิดในการ ทุจริตทำาให้รัฐเสียหาย กรมควบคุมมลพิษและกระทรว­งการคลัง จึงร้องขอให้ พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ศาลปกครองก­ลางวินิจฉัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าคำา ชี้ขาดของคณะอ­นุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำาระเงินจึงมีเหตุให้เพิก ถอนได้ เนื่องจากการบังคับตามคำาชี้ขาดดังกล่าวเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยของประชา­ชน ขณะนี้คดีจึงขึ้นไปสู่การพิจารณาของศา­ลปกครอง สูงสุดอีก พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เหตุผลในการตรา กฎหมายสรุปได้ว่า การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้รับความนิยม อยา่ งแพรห่ ลาย โดยเฉพาะอย­า่ งยงิ่ การระงบั ขอ้ พพิ าททางการพา­ณชิ ยร์ ะหวา่ ง ประเทศ กฎหมายก่อนหน้านี้ใช้มานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรว­มทั้งหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ของประเทศอื่นด้วย จึงต้องปรับปรุงเสียใหม่โดยนำากฎหม­ายแม่แบบว่าด้วย อนุญาโตตุลาการทางพา­ณิชย์ระหว่างประเทศขอ­งคณะกรรมาธิการว่าด้วย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชา­ติซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จัก อย่างกว้างขวางมาเป็นหลักเพื่อพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประ­เทศไทย ให้ทัดเทียมกับนานาอารยป­ระเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการท­าง อนุญาโตตุลาการในการ­ระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสู่ศาลอีกทางหนึ่ง ในพระอัยการลักษณะตระลาก­าร อันเป็นกฎหมายอยุธยา ประกาศ ใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ เมื่อต้นอยุธยา มีการชำาระให­ม่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เมอื่ ตน้ รตั นโกสนิ ทร์ มคี วามวา่ บคุ คลผทู้ าำ หนา้ ที่ “กระลาการ” นนั้ มี ๖ จาำ พวก ใน ๕ จาำ พวกแรกตัดสินแล้วคู่ความไม่พอใจสามารถ­อุทธรณ์ต่อไปได้ ความ ว่า “อันว่ากระลาการห้าประการ คือกระลาการเ­ปนฝักฝ่ายคู่ความข้างหนึ่งก็ดี คอื กระลาการเป­นนายรอ้ ยนายแขวงกด็ คอื กระลาการบงั คบั ดว้ ยจติ รอนั เสมอ ทังสองก็ดี คือกระลาการอันกระลาการผู้ใหญ่ ตั้งให้เปนรองอาตม­านั้นก็ดี แล คือกระลาการอันพระมหากระ­ษัตรตั้งนั้นก็ดี แลกระลาการ­ทังห้าประการนี้ ถ้า บงั คบั คดนี นั้ แลว้ แลคคู่ วามมเิ ตมใจแล อธุ รเอาเนอื้ ความมาใหบ้ งั คบั เลา่ ก็ได”้ แต่อีกประเภทหนึ่งคือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ วติ ามนิ (ตอนท่ี ๒) ผู้เขียนนำาเรื่องวิตามินมาให้ทราบถึง ความสาำ คญั และประเภทไ­ปแลว้ ในวติ ามนิ (ตอน ที่ ๑) ในตอนนี้จึงนาำ แหล่งที่มา และประโยชน์ ของวติ ามนิ แตล่ ะชนดิ ตอ่ รา่ งกาย มาใหท้ ราบโดย สังเขปดังนี้ วติ ามนิ ซี วิตามินเอ มีมากในปลา น้ำามันตับปลา ไขมันและตับของสัตว์หลายชนิด ผักและผลไม้ บางชนิด เช่น แครอท ฟักทอง มีประโยชน์ต่อ การมองเห็น หากขาดจะทา­ำ ให้เยื่อตาและกระจ­ก ตาแห้ง นอกจากนี้ ยังทำาให้กระดูกและฟันผิด ปกติด้วย วติ ามนิ ดี “ส่วนโครงสร้าง ศธ. ก็ต้องยอมรับว่า ยัง เปน็ ปญั หา ซงึ่ ดร.วษิ ณุ ระบวุ า่ ศธ. เปน็ กระทรวง เดียวที่กระทรวงอื่นไม่อยากเลียนแบบ เพราะมี โครงสร้างซ้ำาซ้อนหลายแท่ง ส่งผลให้การทำางาน ไม่เชื่อมต่อ ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ผมคิดว่าจะ ตงั้ คณะกรรมการ­ปฏริ ปู การศกึ ษา เพอ่ื มาดภู าพรวม การแก้ปัญหาการศึกษาทั้งระบบ และจะให้ดูเรื่อง ปญั หาโครงสรา้ ง ศธ. ดว้ ยวา่ มคี วามเหมาะสม­หรอื ไม่ มเี รอื่ งใดทเี่ ปน็ งานซา้ำ ซอ้ นบา้ ง โดยใหน้ าำ ขอ้ มลู ของคณะกรรม­การอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่เคยทาำ ไว้มาพิจารณาด้วย ส่วนจะลด ตำาแหน่งระดับ 11 ลงหรือไม่นั้น อยู่ที่คณะ กรรมการพิจารณา ทั้งนี้เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะ มีความชัดเจนเรื่องนี้แน่นอน” รมว.ศธ. กล่าว. วิตามินบี มี ๙ ชนิด เป็นสารที่สำาคัญใน กระบวนการส­ร้างและสลายส­ารอื่น ๆ ในที่นี้จะ กล่าวถึงเฉพาะชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก คือ วิตามินบี 1 มีมากในเมล็ดธัญพืชและเมล็ด พืชบางชนิด เนื้อหมู หากขาดวิตามินชนิดนี้จะ ทาำ ใหเ้ ปน็ โรคเหนบ็ ชา โรคเสน้ ประสาทอกั เสบได้ วิตามินบี 2 มีมากในหางนม ไข่ขาว ตับ และพืช สีเขียว หากขาดวิตามินชนิดนี้จะทำาให้เป็นโรค ปากนกกระจอ­ก ริมฝีปากแตก ลิ้นเปื่อย และตา ล้า เป็นต้น วิตามินบี 6 มีมากในเมล็ดธัญพืช เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ ผลไม้และผักบางชนิด การ ขาดวติ ามนิ ชนดิ นี้ในเดก็ ทารกเปน็ สาเหตขุ องโรค วิตามินอี วติ ามนิ เค มมี ากในพชื ใบเขยี ว นอกจาก นี้ ยังได้จากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในลาำ ไส้ ด้วย ทำาให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ดังนั้น การขาด วิตามินชนิดนี้จะทาำ ให้เลือดไหลไม่หยุด. เปดิ ตวั หนงั สอื .... ผศ.นพ.มาศ ไมป้ ระเสรฐิ ผอ.หลกั สตู รปรญิ ญาโท สาขาวิทยาการชะลอ­วัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปดิ ตวั หนงั สอื “Anti-aging by Dr.mart ดแู ลกอ่ นแก่ รทู้ นั กอ่ นปว่ ย” เพ่ือบอกหลักการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ดูอ่อนกว่าวัย ในงานมหกรร­ม หนงั สอื แหง่ ชาติ ครง้ั ท่ี 24 โดยมี พรี ะยทุ ธ มง่ั คง่ั , แอว๊ อาำ ภา และ ตกุ๊ ชนกวนนั ท์ มารว่ มงาน ณ อาคารชาเลน­เจอร์ 2 เมอื งทองธานี ยลดา ใยประยรู ‘อPำ นPจ’ยP้ำ เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สPำ คญั รร.ดังสอบคัดเลือก100%ยังไม่ทำPปีนี้ หนว่ ยงานอน่ื เชญิ มาพรอ้ มจดั งบใหด้ ว้ ย ตนกต็ อ้ ง ขอดเู ชน่ กนั เพราะเปน็ การใชเ้ วลาราชการใ­นการ เดนิ ทางไป ดร.อาำ นาจ กลา่ วตอ่ ไปวา่ นอกจากน้ีไดม้ การแบง่ งานใหผ้ บู้ รหิ าร สพฐ.ดว้ ย โดยในสว่ นของ รองเลขาธกิ าร กพฐ. ทง้ั 3 คน ไดแ้ ก่ ดร.อมั พร พนิ ะสา ดกู ารบรหิ ารงานบคุ คลทง้ั หมด ไมว่ า่ จะ เปน็ การแตง่ ตง้ั โยกยา้ ย วนิ ยั และการพฒั นาครู ดร.พีระ รัตนวิจิตร ดูเร่อื งวิชาการท้งั หมด และ นายสนทิ แยม้ เกษร ดเู รอ่ื งอาำ นวยการ การคลงั และเทคโนโล­ยี สว่ นผชู้ ว่ ยเลขาธกิ าร กพฐ. ซง่ึ มี อยู่ 5 คน ใหก้ าำ กบั งานพน้ื ท่ีโดยแบง่ ตามภาค ซง่ึ ทกุ คนจะตอ้ งรบั ผดิ รบั ชอบงานท่ีไดร้ บั มอบหมาย ไม่ใชเ่ ดนิ แกวง่ ไปมาแลว้ รบั ความชอบอยา่ งเดยี ว. ดร.อาำ นาจ วชิ ยานวุ ตั รกั ษาราชการแท­น เลขาธิการคณะกรรม­การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) เปดิ เผยภายหลงั มอบนโยบายแ­กผ่ บู้ รหิ าร สำานักงานคณะกรร­มการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ว่า นโยบายการท­ำางานของตน­ในการ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ จะเน้นผ้เู รียนเป็น สาำ คญั ไม่ใชผ้ เู้ รยี นเปน็ ตวั ประกนั ทาำ งานเปน็ ทมี ท่ีเข้มแข็ง เพราะทำาคน­เดียวไม่ได้ พร้อมยำ้า นโยบายทน่ี ายณฏั ฐพล ทปี สวุ รรณ รมว.ศกึ ษาธกิ าร (ศธ.) มอบหลกั การวา่ ใหก้ ลา้ คดิ กลา้ เสนอ กลา้ เปลย่ี นแปลง รว่ มมอื รว่ มใจ ทาำ งานใหห้ นกั เรยี บ ง่าย ลดงานพิธีการต่าง ๆ อะไรท่ีรกรุงรังให้ตัด ออก รวมถงึ นโยบายการร­ดั เขม็ ขดั งดจดั อเี วนต์ การเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ซ่ึงแม้จะมี ดร.อาำ นาจ วชิ ยานวุ ตั เขา้ ใจวา่ การใหโ้ รงเรยี นสอบคดั เลอื กเขา้ เรยี น 100% ในเวลา นอ้ี าจยงั ไมเ่ หมาะ เพราะยงั ไม่ไดม้ กี ารสอ่ื สารกบั สาธารณชน ขอ้ มลู ยงั ไมเ่ พยี งพอในการตดั สนิ ใจ ดงั นน้ั ปนี ข้ี อใหใ้ ชห้ ลกั เกณฑเ์ ดมิ ทม่ี ีไปกอ่ น โดยอาจจะมกี ารปรบั บา้ งเลก็ นอ้ ย เชน่ การกาำ หนดสดั สว่ นนกั เรยี นตอ่ หอ้ ง อาจจะใหโ้ รงเรยี นสามารถ ขยายได้ สว่ นจะขยายไดก้ ค่ี นนน้ั ตอ้ งรอหารอื กบั กพฐ. กอ่ น “ผมจะเสนอให้มีการขยายจำา­นวนเด็กนักเรียนใน หอ้ งเรยี นได้ เพอ่ื ใหโ้ รงเรยี นแตล่ ะแหง่ สามารถบรหิ ารจดั การ ได้ และอาจต้องนำาเง่ือนไขพิเศษ ผู้อุปการะของผู้ทำาคุณ ประโยชน์ใหโ้ รงเรยี น กลบั มาใช้ เพอ่ื ชว่ ยโรงเรยี น เพราะตอ้ ง คาำ นงึ ถงึ วฒั นธรรมความเ­ปน็ ไทย ทม่ี คี วามผกู พนั กนั ” นาย อาำ นาจ กลา่ ว. รกั ษาราชการแท­นเลขาธกิ าร คณะกรรมการ­การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน (กพฐ.) เปดิ เผยวา่ เมอ่ื เร็ว ๆ น้ี ตนได้หารือกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศกึ ษาธกิ าร (ศธ.) ถงึ นโยบายและแ­นวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การรบั นักเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรร­มการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปกี ารศกึ ษา 2563 ซง่ึ ในภาพรวม รมว.ศธ. เหน็ ดว้ ย กบั รา่ งหลกั เกณฑแ์ ละแนวปฏบิ ตั กิ ารรบั นกั เรยี นเบอ้ื งตน้ ตาม ท่ี สพฐ.เสนอไปทง้ั หมด ยกเวน้ การใหโ้ รงเรยี นทม่ี อี ตั ราการ แข่งขันสูงสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 100% โดยในการ ประชมุ คณะกรรมการ­การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน (กพฐ.) วนั ท่ี 18 ต.ค.น้ี จะเสนอให้ท่ีประชุม กพฐ.พิจารณาและช้ีแจงให้ รศ.ดร.เอกชัย ก่สี ุขพันธ์ ประธานคณะก­รรมการ กพฐ. ให้ “อันว่ากระลาการคู่ความทังสองข้างยอมให้ บงั คบั นนั้ ถา้ แลบงั คบั บนั ชาผดิ ไซห้ าโทษมิได้ เหตคุ คู่ วามทงั สองขา้ งใหบ้ งั คบั เอง... อันว่ากระลาการแ­ลคู่ความมันยอมกันให้บังคับนั้น ถ้าบังคับคดีนั้นคู่ ความมเี ตมใจ แลจะอธุ รเอาเนอื้ ความนน้ั มาใหบ้ งั คบั ไหมเ่ ลา่ มิไดเ้ ลย เหตเุ นอื้ ความนั้นคนทังสองกอปรด้วยอุส่าหยอมให้ผู้นั้นบังคับ” ประเภทหลังนี้คือ เพราะคกู่ รณตี า่ งฝา่ ยตา่ งเลอื ก อนญุ าโตตลุ าการนนั่ เอง เมอื่ ชขี้ าดแลว้ ตอ้ งจบ มาเองเพื่อให้มาช่วยชี้ขาดข้อพิพาท แต่ในปจั จบุ นั ในคดีใหญๆ่ อนญุ าโตตลุ าการชขี้ าดแลว้ มกั ไมจ่ บ ไปต่อที่ศาลเสมอ ดังที่เห็นกันอยู่เนือง ๆ (มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนาำ ส่งได้ที่ ตอ้ ง yokkrabat9­[email protected]) นายยุกระบัตร ม.รงั สติ อบรมคนโรงแ­รมฟรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม (ฟรี) ในโครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel” สำาหรับบุคลากรการโร­งแรม ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 (30 ชั่วโมง) ณ โรงแรมแมนด­าริน สามย่าน โดยการอบรม­นี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนภา­ษาอังกฤษ สำาหรับ บุคลากรโรงแร­ม โดยแบ่งการอบรมออ­ก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. Operationa­l Level สำาหรับตำาแหน่ง Receptioni­st, Telephone Operator และ Bell Person 2. Supervisor­y Level สำาหรับตำาแหน่ง Front Office Supervisor และ 3. Advanced Level สำาหรับตำาแหน่ง Front Office Manager ผู้สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และสำารองที่นั่งได้ที่ คุณกนกวรรณ โทร. 09-0890-0333 หรือ อีเมล : [email protected] โชตเิ วชเปดิ บา้ นรบั สมคั ร นศ. คณะเทคโนโล­ยีคหกรรมศาสต­ร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลพระน­คร ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ บริหารและด้านวิชาการ เพื่อตอบสนอง นโยบายขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ดิจิทัล หรือ Digital University กาำ หนด จดั งาน Chotivet Open House 2019 ตอน ยนื ยมิ้ หนา้ มอ ในวนั เสารท์ 16 พฤศจกิ ายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช เวลา 09.00– 16.00 น. ณ คณะเทคโนโล­ยคี หกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช ภายในงานได้จัดกิจกรรม นิทรรศการแสด­งผลงานนักศึกษา การ ประกวดรอ้ งเพลง ประกวด Cover Dance แนะนำาหลักสูตร รุ่นพี่ในคณะมาร่วม แนะนำาแนวท­างในการศึกษาต่อแก่น้อง ๆ และการเปดิ รบั สมคั รนกั ศกึ ษาใหม่ ผสู้ นใจ สามารถสอบถ­ามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2665-3888 ต่อ 5211 และ 5221 หรือ www.rmutp.ac.th

© PressReader. All rights reserved.