Daily News Thailand : 2019-10-10

ไอที-วิทยาการ : 23 : 23

ไอที-วิทยาการ

23 ไอที-วิทยาการ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คาำ่ เดิือน 11 ปีกุน Nirvamed สตาร์ทอัพนวัตกรรมทางกา­รแพทย์ระดับโลก ศิริราชพยาบาล และคณะสัตวแพทยศาสต­ร์ มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล โดยเนเวอรเ์ มดจะเปน็ การ ศึกษาวิจัยนำาร่องในห้องปฏิบัติการในสัตว์ ทดลองที่จะจัดตั้งขึ้นที่มหิดล ซึ่งนอกจากจะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการทดลอง­ในสัตว์ ให้กับโครงการแล้ว อนาคตสามาร­ถเปิดให้ บริการกับสตาร์ทอัพทั่วโลกได้อีกด้วย แนวคิดจากสตารท์ อพั รายน้ี มองว่า สิ่ง ทสี่ ตารท์ อพั ไทยยงั ขาดกค็ อื การมองตลาด­ใหเ้ จอ ก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ และต้องคิดให้ใหญ่ เพราะ เรื่องของนวัตกรรมทางกา­ร แพทย์ไม่ใช่ส่ิงที่ส่งผล กระทบแค่ในประเทศแต­เ่ ปน็ ระดบั โลก การออกสตู่ ลาดไม่ สามารถทาำ คนเดยี วได้ และผู้เกี่ยวข้อง ตอ้ งคดิ ใหไ้ ดว้ า่ ไม่ไดเ้ ปน็ การทาำ เพอื่ ประเทศชาติ แตเ่ ปน็ การทาำ เพอ่ื คนไข้ ทาำ ใหช้ วี ติ ของคนดีข้ึน แล้วช่ือเสียงจะกลับมาสู่ประเทศ เอง นั่นคือทางอ้อม ฉบับ และอยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตรในยุโรป อีก 1 ฉบับในปลายปีนี้ และอยู่ระหว่างการ ศึกษาถึงกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการกาำ หนด ราคาในการใ­ห้บริการที่เหมาะสมอีกด้วย สาำ หรบั เงนิ ลงทนุ รอบที่ 2 ที่ไดร้ บั จากนกั ลงทุนไทย รวม 4.5 ล้านดอลลาร์ ในครั้งนี้ บอกว่าจะมีการนำาไปทำ­าการ ทดลองในสตั วต์ อ่ เนอ่ื งจากเปน็ อปุ กรณท์ างการ แพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องใช้เวลา และ จากเสียงของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พลังในการขับเคลื่อนประเทศใน­อนาคต ที่ บอกว่าหากต้องการเดินหน้าไปสู่การเป็น ประเทศนวตั กรรมแลว้ ประเทศไทยจ­าำ เปน็ ที่ จะต้องมีงานวิจัยขั้นแนวหน้าและที่สำาคัญ ผู้บริหารต้องกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนกับดีฟ เทคโนโลยี หรือการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ เทคโนโลยีเชิงลึก นพ.ปราโมทย์ ผรู้ ว่ มทนุ ชาวไทย ต้นแบบที่ได้รับการปรับปรุงก่อนที่จะไป ยังห้องทดลองสัตว์ โดยสายสวนหัวใจ ตน้ แบบ ดัดแปลงจากสา­ยสวนไตเทียม “ความ และนกี่ ค็ อื อกี หนงึ่ ตวั อยา่ งของ ของผู้บริหารจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขอ­งไทย ทั้งศิริราชมูลนิธิ พีทีที โกลบอล เคมิคอล รพ.กรุงเทพ สามารถ คอร์ปอเรชั่น ดับเบิ้ลเอ (1991) และ Ahead Advisory รวมถึง ดร.อาวุธ พลอยส่องแสง และนายนรา พงษ์วิรัชไชย นักลงทุนอิสระ ที่ กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนใน (Nir- vamed Inc.) สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยนัก วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย ที่ตั้งอยู่ในรัฐ มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์ระดับโลก โดยเนเวอร์เมดได้ทำาการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโล­ยีการทำาความ­เย็นหัวใจและ หลอดเลือด ด้วยวิธีที่ทำาให้หัวใจเย็นอย่าง เฉยี บพลนั และเฉพาะจดุ กอ่ นการผา่ ตดั ทเี่ รยี ก ว่า ซึ่ง สามารถลดอัตราการตายข­องกล้ามเนื้อหัวใจ ประมาณ 80–90% เมื่อเทียบกับการรักษา มาตรฐานในปัจจุบัน กล้า” งานวิจัยนี้หาก ประสบความส­ำาเร็จจะถือ เป็นนวัตกรรมระดับโลก และถ้าสามารถผลิตออก ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้จริง จะช่วยลดจำานวน­ผู้เสีย ชวี ติ จากภาวะหวั ใจวายทวั่ โลกได้อีกหลายล้านคน ต้นแบบแรกในห้องทQางานใต้ดิน กาQ ลงั ตง้ั คา่ ตน้ แบบเครอื่ งแรกของเนเ­วอรเ์ มด “เมดเทค” ทาำ การทดลองใน­สตั วอ์ ยา่ งตอ่ เนอื่ งแมว้ า่ จะออก มาเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแล้วก็ตาม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสำาหรับทำาการทดล­องใน สัตว์และค่าจดสิทธิบัตร ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ในการวิจัย โดยการทดสอ­บในสัตว์ที่ห้องแล็บ ต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1 หมื่นดอลลาร์ หรือประมาณ 300,000 บาทต่อสัตว์ 1 ตัว ซึ่ง ในโครงการน­ตี้ อ้ งใชก้ ารทดลองในส­ตั วป์ ระมาณ 50 ตวั ทเี ดยี ว นอกจากนย้ี งั จะตอ้ งมกี ารทดสอบ เรื่องความปลอด­ภัยในการใช้งานของอุปกรณ์ ในคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการรักษาอีกด้วย อย่างไรก็ดี จากความร่วมมือกับนัก ลงทุนไทยในครั้งนี้ เนเวอร์เมดจะมีการจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้นที่คณะแพทยศาส­ตร์ แลว้ เบอ้ื งตน้ วา่ มกี าร ทดลองในสตั ว์ไปแลว้ ประมาณ 8-9 ตวั ซง่ึ ในขณะนน้ั อปุ กรณย์ งั ไมเ่ สรจ็ สมบรู ณ์ มกี ารใชส้ ายฟอกไตมาด­ดั แปลง ใชง้ าน สามารถทาำ ความเยน็ ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ใน 10 นาที และทเ่ี รว็ สดุ ทท่ี าำ ไดค้ อื 2 นาที นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนา อปุ กรณเ์ พมิ่ เตมิ โดยออกแบบส­ายใหมท่ งั้ หมด เพอื่ ใหส้ ามารถเสยี บเขา้ ทางลำาคอได้ เพอ่ื ใหใ้ ช้ งานได้อย่างสะดวกและ­รวดเร็วขึ้น มีการ ดาำ เนนิ การขอสทิ ธบิ ตั ร ซงึ่ เปน็ สงิ่ ทจี่ ำาเปน็ อยา่ ง ยงิ่ สาำ หรบั เทคโนโลยดี า้ นการแพทย์ ปจั จบุ นั เน เวอรเ์ มดไดส้ ทิ ธบิ ตั รในสหรฐั อเมรกิ ามาแลว้ 4 “เนเวอร์เมด” การทดสอบคร­ง้ั แรก ในหอ้ งทดลองที่ศึกษากบั สัตว์แตล่ ะตวั การร่วมลงทุนของคนไทยใ­นครั้งนี้ .... จงึ ไม่ใชแ่ คก่ ารมสี ว่ นรว่ มในการใหโ้ อกาส กับนักวิทย์ชาวไทยในกา­รสร้างผลงานวิจัย ระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสของป­ระเทศไทย ในการยกระดับการเรียนรู้ถึงแนวทางการ­นำา ผลงานนวตั กรรมออกสเู่ ชงิ พาณชิ ยร์ ะดบั โลก อย่างเป็นระบบอีกด้วย. “นพ.ปราโมทย์ หอเจรญิ ” ผกู้ อ่ ตง้ั หนง่ึ เดยี วของบรษิ ทั เนเวอรเ์ มด (Nirvamed Inc.) เล่าให้ฟังว่า เดิมตนเองเป็นแพทย์ศิริราช ไป เรียนต่อด้านไบโอเมดดิคอลเอ็นจิเนียร่ิง ท่ี สหรฐั อเมรกิ า และมีโอกาสทาำ งานกบั ภาคเอกชน ในสหรัฐท่พี ัฒนาเทคโนโล­ยีทาำ ความเย็นท่ีใช้ใน การรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในการทำาคว­ามเย็นแบบท้ังตัว เหมอื นท่ีใชก้ นั อยทู่ ว่ั ไปในทอ้ งตลาด แตจ่ ดุ นเี้ อง...ทที่ าำ ใหเ้ กดิ แนวคดิ ในการ ที่จะพัฒนาเทคโนโล­ยีเครื่องทำาความเ­ย็นหัวใจ แบบใหม่ ทเี่ ปน็ การทาำ ความเยน็ เฉพาะจดุ อยา่ ง รวดเร็ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการรักษาแบบ เดิม ๆ เพื่อลดภาวะแทร­กซ้อนจากการผ่าตัด โดยเริ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโล­ยีดังกล่าวขึ้น เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเทคโนโลยีการทาำ ความเย็นหัว ใจของเนเวอ­รเ์ มด ยงั อยู่ในขนั้ ตอนการวจิ ยั ซงึ่ คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 ปี บอกถงึ งานวจิ ยั ทที่ าำ ไป “Heart Cooling Technology” นาตยา คชินทร [email protected] นพ.ปราโมทย์ ชุดตรวจอัจฉริยะจำกวัสดุนำโน อะไรบ้างที่สามารถตอบไ­ด้ว่าเหตุการณ์ภัย พิบัติรุนแรงชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากโลกร้อน อย่างเช่น กรณีน้ำาแข็งละลายที่อาร์กติกและ ที่กรีนแลนด์ คลื่นความร้อนในประเทศ ฝรั่งเศส เซน็ เซอรร์ ปู แบบตา่ ง ๆ เชน่ ชดุ ตรวจโรค ทง้ั โรคคน และสตั ว์ แบบท่ใี ชว้ ธิ กี ารอา่ นสขี อง อนภุ าคนาโนชนดิ อมิ มโู นโครมาโตกร­าฟี ชดุ ตรวจติดตามภาวะเบ­าหวานโดยกา­รวัด คณุ สมบตั กิ ารเรอื งแสงของอนภุ าค ชดุ ตรวจ หาปรมิ าณโลหะ หรอื สารปนเปอ้ื นความไวสงู ด้วยการวัดสัญญาณท่ีเกิดจากการส่ันของ โมเลกลุ หรอื ชดุ ตรวจแบบเซน็ เซอรเ์ คมไี ฟฟา้ เปน็ ตน้ ซง่ึ นกั วจิ ยั บอกวา่ เทคโนโลยฐี านเหลา่ น้มี ีความพร้อมท่จี ะนำาไปประยุกต์ใช้ใน ดา้ นอน่ื ๆ อยา่ งหลากหลาย ทง้ั ทางดา้ น การแพทย์ เกษตรและอา­หาร ระดบั นาโน ไดพ้ ฒั นา วสั ดนุ าโนหลากหลา­ย ชนิด เช่น อนุภาค โลหะและอนุภาค โลหะผสมชนดิ ตา่ ง ๆ อาทิ อนุภาคทอง นาโน อนุภาคเรือง แสงฟลูออเรสเซนต์ อนภุ าคแมเ่ หลก็ วสั ดุ นาโนพอลิเมอร์ท่ีมีความไวต่อแสง ค่า ความเปน็ กรด-ดา่ ง ซง่ึ นอกเหนอื จาก การผลติ และออกแบบอ­นภุ าคตา่ ง ๆ เหล่าน้ีแล้ว ทีมวิจัยยังได้ทำาการ พัฒนาระบบการ­วัดสัญญาณ ซ่ึง สอดคล้องกับคุณสมบัติของ อนุภาคน้ัน ๆ เช่น ระบบ เซน็ เซอรท์ แ่ี ปลผลดว้ ยการ อา่ นสี ระบบเซน็ เซอรท์ อ่ี า่ น สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ เซน็ เซอรท์ ว่ี ดั สญั ญาณเคมี ไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ท่ีวัด สญั ญาณทเ่ี กดิ จากการสน่ั ของ โมเลกลุ ” ปัจจุบัน มีผลงาน วิจัยท่ีใช้วัสดุนาโนเป็นพ้ืน ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โลกร้อน…น่ากลัวหรือไม่ (3) เรอื่ งโลกรอ้ นนนั้ เราคงจะตอ้ งอยกู่ บั มันอีกนานอีกหลายทศวรร­ษ และคนจะ ต้องหาคำาตอบ­ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิด จากโลกร้อน เราจะต้องหาวิธีการที่สามารถ คาดการณ์ไดแ้ มน่ ยาำ มากขนึ้ ไดอ้ ยา่ งไร จะได้ ป้องกันความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติ ดร.เฟรเดอรคิ ออตโต แหง่ มหาวทิ ยา ลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง เหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงอันเนื่องมาจากโลก ร้อนได้กล่าวว่า ช่วงก่อนที่จะมีโลกร้อนนั้น โลกจะเกิดคลื่นความร้อนสักครั้งหนึ่งใน 1,000 ปี แต่หลังจากเกิดกรณีโลกร้อนคลื่น ความร้อนกระทบเรา­ในระยะเพียง 100 ปี เท่านั้น ธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงขนาด­หนัก นั้น หลังเกิดสภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะ­คลื่น ความร้อนในยุโรปซึ่งเพิ่มขนาดความรุนแรง หลายเทา่ โดยเฉพาะใน­ชว่ งฤดรู อ้ นทกี่ าำ ลงั จะ ถึงนี้เราจะทาำ อย่างไร สภาวะอากาศ­ทท่ี าำ ใหเ้ กดิ ความแหง้ แลง้ และนำา้ ท่วมอย่างฉับพลันน้นั ก็ยังไม่ม่นั ใจว่ามี สว่ นเกย่ี วขอ้ งกบั สภาวะโลกรอ้ นอยา่ งไร ซง่ึ นกั วทิ ยาศาสตรจ์ ะตอ้ งคน้ ควา้ วจิ ยั ทางวทิ ยาศาสตร์ จนกระทง่ั ทราบวา่ ความไมแ่ นน่ อนของการเก­ดิ สง่ิ เหลา่ นม้ี าจากอะไรกนั แน่ ขวดแกว้ พรอ้ มของเหลวสสี นั สดใส ภายในคอื วสั ดนุ าโนอจั ฉรยิ ะทม่ี หี ลากหลาย คุณสมบัติ และหน่ึงในน้ันคือ เซ็นเซอร์ ประสทิ ธภิ าพสงู สาำ หรบั ตรวจวเิ คราะหเ์ ชอ้ื หรอื สารปนเปอ้ื น เป้ือนในกระบวน­การผลิตนำ้านมโดยอาศัย คณุ สมบตั ขิ องอนภุ าคนาโนเพอ่ื ใชเ้ ปน็ เครอ่ื งมอื ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพการผลิตใน โรงงาน” เป็นหน่งึ ในงานวิจัยท่พี ัฒนาข้นึ จาก โจทยค์ วามตอ้ งการของ อ.ส.ค. ทล่ี า่ สดุ ไดล้ ง นามความรว่ มมอื กบั สวทช. โดยนาโนเทค เพอ่ื วจิ ยั และพฒั นากจิ การโคนมไทย แบบครบวงจร ทง้ั นช้ี ดุ ตรวจดงั กลา่ ว จะเปน็ การตอ่ ยอด จากเทคโนโล­ยีฐานในด้านการพัฒนาวัสดุท่ีมี โครงสรา้ งขนาดเลก็ ระดบั นาโน ซง่ึ ถอื วา่ เปน็ วสั ดุ อัจฉริยะ และการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ซ่ึง ปจั จบุ นั ทมี วจิ ยั ไดม้ กี ารพฒั นาวธิ กี ารในการผลติ ออกแบบ รวมถงึ การขน้ึ รปู วสั ดหุ รอื อนภุ าคทม่ี โครงสรา้ งระดบั นาโนชนดิ ตา่ ง ๆ เพอ่ื ใหไ้ ดว้ สั ดุ ทม่ี คี ณุ สมบตั พิ เิ ศษทห่ี ลากหลายตาม­ทต่ี อ้ งการ และสอดคลอ้ งกบั การประยกุ ต์ใชง้ าน “กลมุ่ วจิ ยั วสั ดตุ อบสนองและเ­ซน็ เซอร์ เจอรัลด์ มีล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำาศูนย์วิจัยภูมิอากาศแห่งชาติสหรัฐ อเมริกาที่โบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ได้กล่าวว่า เราจะตอ้ งเจอกบั สภาวะอากาศ­แบบนี้ไปอกี 4 ทศวรรษ แม้เราจะไม่แน่ใจเลยว่าจะมีอะไร บ้างเมื่อไร เจอรัลด์ มีล กล่าว “ผมมีความรู้สึก ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย เหมือนกับว่าเราเห็นมันมาและเราก็พยายาม โบกธงเพอื่ จะเตอื นใหร้ มู้ นั เกดิ ขนึ้ แตเ่ ราก็ไมม่ ความสามารถ­ทจี่ ะยบั ยงั้ มนั ไดเ้ ลย แนน่ อนยงั มนี กั วทิ ยาศาสตรบ์ างคนที่ไม่ใหค้ วามหวงั ตอ่ รัฐบาลเลยว่าจะสามารถแ­ก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เราก็ได้แต่เตือนว่าโลกจะร้อนขึ้นทุกปีขณะนี้ ก็อย่างน้อยหนึ่งองศาเซลเซียสแล้ว จน กระทั่งเกิดสถิติใหม่สาำ หรับอุณหภูมิโลก” ถ้าหากจะถามว่าจะมีวิทยาศาสตร์ “นอกจากวัสดุโครงสร้างนา โนจะสามารถ­ใช้เป็นวัตถุดิบในการ พัฒนาระบบตรว­จจับสัญญาณ ชนิดต่าง ๆ แล้ว ขนาดท่เี ล็ก ของวสั ดนุ าโนยงั สามารถเพม่ิ อตั ราการเกดิ ปฏกิ ริ ยิ า หรอื ขยายสัญญาณชนิดต่าง ๆ ได้ ซง่ึ สามารถนาำ ไปใช้ เพอ่ื เพ่ิมประสิทธิภาพของเซ็น เซอรต์ า่ ง ๆ ใหม้ คี วามไวในการ ตรวจวัดสูงข้ึน น่ันคือ สามารถ ตรวจเจอแม้จะมีปริมาณส่ิงท่ี ต้องการตรวจห­าในปริมาณน้อย มาก ๆ ไดอ้ กี ดว้ ย”. ซ่ึงนักวิจัยจากนาโนเท­ค หรือศูนย์ นาโนเทคโนโ­ลยีแห่งชาติ สาำ นักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมพัฒนาเพ่ือใช้วิเคราะห์ ทดสอบในกระ­บวนการผลิตนำ้านมให้กับ องคก์ ารสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษ­ตรและสหกรณ์ เพอ่ื ยกระดับมาตรฐานคว­ามปลอดภัยสำาหรับ อตุ สาหกรรมโคน­ม ซ่ึงผมจะเขียนถึงส่ิงเหล่าน้ีในวัน พฤหสั บดหี น้าครับ. ดร.วรี กญั ญา มณปี ระกรณ์ นกั วจิ ยั จากทมี วจิ ยั วสั ดตุ อบสนองระดบั นาโน นาโน เทค บอกวา่ “ชดุ ตรวจวเิ คราะหเ์ ชอ้ื /สารปน รองศาสตราจ­ารย์ ดร.บญุ มาก ศริ เิ นาวกลุ boonmark.sirinaovak­[email protected] 8 ปี กสทช. ยQ้ำดQำเนินงำนตำมภำร­กิจ ครั้งแรกในไทย ‘ซัมซุง กาแลคซี่ โฟลด์’ ประมูลคลื่นความถี่เรื่อยมาจนล่าสุดในปี 2562 ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สร้างรายได้เข้ารัฐรวมทั้งสิ้น 390,193 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั จดั สรรคลนื่ ความถเี่ พอื่ การทดลองทด­สอบ 5G ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำาให้มีการทดลอง 5G และ จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเป็นผู้ใช้ งานเทคโนโล­ยี 5G ที่สาำ คัญ ขณะเดียวกันได้ เปลยี่ นผา่ นจากระบบอน­าลอ็ กไปสดู่ จิ ทิ ลั ให้ ประชาชนไดม้ ที างเลอื กในการรบั ชมโทรทศั น์ แจกคูปองทีวีดิจิทัล รวมถึงแก้ปัญหาให้กับ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลขณะนี้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำาเรตติ้งเพื่อ กสทช.ครบรอบ8 ปี เผยมงุ่ ดาำ เนนิ การ ตามภารกิจจัดสรรและบริหารคล่นื ความถ่ี กาำ กบั ดแู ลกจิ การดาวเทยี ม เรง่ สรา้ งโครงสรา้ ง พน้ื ฐานโทรคมนา­คมและผลกั ดนั ใหเ้ กดิ 5G พัฒนาคุณภาพรายการ รวมถึงการจัดลำาดับ ความนยิ มของผชู้ มรายการโทร­ทศั นอ์ ยา่ งเปน็ ธรรม 4.6 นิ้วที่ถือและใช้งานได้ถนัดมือ ขณะที่ กางออกจะเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาด 7.3 นิ้ว สามารถตอบโ­จทย์ทุกการใช้งานที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ด้วย Multiactiv­e Window และ App Continuity ทงั้ นี้ในสว่ นของการคมุ้ ครองผบู้ ริโภค ไดต้ งั้ ศนู ยต์ รวจสอบเนอื้ หาวทิ ยแุ ละโทรทศั น์ ที่ผิดกฎหมายขึ้นเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่จะ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงรายการที่มี ปัญหาเรื่องความเหมา­ะสม และร่วมมือกับ สำานักงานตำารวจ­แห่งชาติ และกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ตั้งศูนย์ปราบการละเ­มิดลิขสิทธิ์ ออนไลน์ กำาหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคกรณี ที่เกิดปัญหา อาทิ โทรศัพท์ระเบิด บิลช็อก เป็นต้น. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กรรมการกจิ การกระจายเ­สยี ง กจิ การโทรทศั น์ และกิจการโทรคมน­าคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเว­ลา 8 ปีที่ผ่านมา กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำาหนดทาง กฎหมาย บรหิ ารคลนื่ ความถอี่ นั เปน็ ทรพั ยากร ของประเทศเ­พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย จัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในปี 2555 เป็นจุดเปลี่ยนจากระบบสัญญา สัมปทานเป็นระบบใบอนุญาต และจัด “วนั สริ ฟทิ สเ์ ชน่ ” ผจู้ ดั การผลติ ภณั ฑ์ ธุรกิจโทรคมนาคม­และไอที บริษัท ไทยซัม ซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด กล่าวว่า “ซัมซุง กาแลคซี่ โฟลด์” (Samsung Galaxy Fold) ออกแบบขึ้นจากการศึกษาความ ต้องการของผู้บริโภค ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟน หน้าจอขนาดใหญ่ แต่ยังคงถือใช้งานได้ สะดวก เพื่อตอบโจทย์นี้ ซัมซุง ใช้เวลาวิจัย และพัฒนากว่า 8 ปี เพื่อคิดค้นนวัตกรรม “Phablet (Smartphone/tablet)” สมารท์ โฟนไฮบริดแท็บเล็ต ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED Infinity Flex Dis- play ขนาดใหญ่ 7.3 นิ้วที่สามารถพับหน้า จอได้รุ่นแรกของโลก ซึ่งคาดกันว่าจะเป็น เทรนด์ของสมาร์ทโฟนในอนาค­ต จุดเด่นของซัมซุง กาแลคซี่ โฟลด์ คอื เปน็ ทงั้ สมารท์ โฟนและแทบ็ เลต็ ในเครอื่ ง เดยี ว โดยเมอื่ พบั จอจะเปน็ สมารท์ โฟนขนาด เปิดใช้งาน 3 แอพพลิเคชั่นได้พร้อมกัน และใช้งานต่อเนื่องขณะพับหน้าจอและ กางหน้าจอได้อย่างไม่มีสะดุด มีกล้อง 6 เลนส์คุณภาพที่ใช้งานได้ทั้งในขณะพับ หรือเปิดหน้าจอ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ หน่วยประมวลผล­ใหม่ล่าสุด (7 nm 64-bit Octa-core Processor ) และ RAM ขนาด 12GB นวตั กรรมเพอ่ื สตรที ฟดู้ ไทย ทกั ษะความฉลาด­ทางดจิ ทิ ลั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั (สจล.) โชวน์ วตั กรรมตน้ แบบยกระดบั ธรุ กจิ สตรที ฟดู้ ไทยยคุ ใหมด่ ว้ ย “หนุ่ ยนตข์ ายหมปู ง้ิ พรอ้ มเตายา่ งลดควนั ” โดยหนุ่ ยนตท์ Qาหนา้ ที่ ปิ้งหมูแทนผู้ค้า เพื่อให้ผู้ค้าหมูปิ้งมีเวลาใน การเตรียมการส่วนอื่นเพิ่มมากขึ้น และ สามารถควบคุมเวลาหยิบหมูย่างขึ้นจากเตา ได้ ลดความเสยี่ งในการปง้ิ จนมบี างสว่ นทไี่ หม้ เกรียม ส่วนเตาลดควัน เป็นเตาปิ้งย่าง ลด ไหม้ ลดควนั ลดการเกดิ มะเรง็ โดยอาศยั หลกั การถ่ายเทความร้อนด้วยนาQ้ เอไอเอส เดินหน้าโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” พฒั นาทกั ษะความฉลาด­ทางดจิ ทิ ลั ใหค้ นไทย ปพู รมจดั กิจกรรมเวิร์กช็อปให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรยี นทว่ั ประเทศ พรอ้ มนาQ สดุ ยอดชดุ การเรยี น รู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความ­ฉลาดทาง ดา้ นดจิ ทิ ลั DQ ครบทงั้ 8 ทกั ษะ แถมเครอื่ งมอื ปอ้ งกนั เนื้อหาบนโลกออ­นไลน์ที่ไม่เหมาะสม ด้วย AIS Secure Net และ Google Family Link เพื่อ ใหค้ รไู ทย ใชเ้ ปน็ เครอื่ งมอื ในการสรา้ งความแขง็ แกรง่ เยาวชนใหร้ เู้ ทา่ ทนั และสามารถใ­ชง้ าน อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ประชาชนที่สนใจวัดทักษะความฉลา­ดทางดิจิทัลสามารถเข้า ทQาแบบทดสอ­บได้ที่เว็บไซต์ www.ais.co.th/dq ได้ฟรี ทงั้ นี้ในประเทศไท­ย “ซมั ซงุ กาแลค ซี่ โฟลด์” จะเปิดให้จอง 10-14 ตุลาคมนี้ ที่ ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ 6 สาขา รวมถึง ผู้ให้บริการเครือข่าย และรับเครื่องเป็นกลุ่ม แรกในประเท­ศไทยในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ดู รายละเอียดได้ที่ https://www.samsung. com/th/galaxy-fold/

© PressReader. All rights reserved.