Daily News Thailand : 2019-10-10

บันเทิง : 25 : 25

บันเทิง

25 บันเทิง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 ค่ำ: เดือน 11 ปีกุน พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้มาแสดงคอนเ­สิร์ตที่กรุงเทพฯ ครับ” ในวงใครเป็นคนสนุกสนาน พลังบวกให้เพื่อน ๆ ในวงบ้าง? ที่คอยสร้างเสียงหัวเราะ สร้าง “สเตย์ชาวไทย” มีความหมายยังไงกับพวกคุณบ้าง? “สเตย์ไทยทาำ ใหพ้ วกเรามคี วามสขุ ตงั้ แตว่ นิ าทแี รกทเี่ รามา เหยียบสนามบินก็ว่าได้ เป็นเหมือนยาชูกำาลังที่ทำาให้เรามีแรงกาย แรงใจในการ­แสดงบนเวที พวกเรารักสเตย์ชาวไทยทุกคนและตื่น เต้นมาก ๆ ที่จะได้มาเจอทุกคนที่นี่ เร็ว ๆ นี้ครับ” มีภาษาไทย บ้างมั้ย? ที่ฝึกพูดมาเป็นพิเศษ สาำ หรับการมาไทยค­รั้งนี้ “คงเป็น “ชางบิน” เล่นมุกอะไรก็ฮาครับ” เพราะเป็นคนที่ตลกและพูดเยอะที่สุด “ขอบคุณครับ และ ผมรักคุณ” คิดว่า “สปอติฟาย” กับแฟน ๆ ได้ยังไงบ้าง? ได้ช่วยเชื่อมโยง “สเตรย์ คิดส์” เข้า แลว้ ในวงใครเปน็ พอ่ ครวั ของวง เก่งคืออะไร? ทาำ อาหารเกง่ ทสี่ ดุ และเมนู เห็นว่าพวกคุณทำาเพลงกันเองด้วย ถ้าให้ทำาเพลงมอบ­ให้ “สเตยช์ าวไทย” อยากทาำ เพลงชอื่ วา่ อะไร และมเี นอื้ หายงั ไงบา้ ง? “ที่ผ่านมาสปอติฟายก็ได้ช่วยให้ “สเตย์” สามารถฟังเพลง ของเราได้อย่างง่ายดาย อย่างเพื่อน ๆ ของพวกเราใ­นออสเตรเลียก็ ใช้สปอติฟาย และเพลิดเพลินที่เพลงของเรา­สามารถฟังได้บนสปอ ตฟิ าย ดงั นนั้ พวกเราคดิ วา่ สปอตฟิ ายจงึ เปน็ เหมอื นตวั กลางที่ไดช้ ว่ ย แชรเ์ พลงและขา่ วสารของเรา­ใหค้ นและแฟน ๆ ทว่ั โลกไดร้ บั รคู้ รบั ” “คิดว่าคนที่ทำาอาหารเก่งที่สุดน่าจะเป็น “บังชาน” เพราะ ไม่ว่าจะทาำ อาหารอะไร ก็คือเสกมาได้หมด ไม่จำาเป็นต้องออกไปซื้อ วตั ถดุ บิ เพมิ่ เลย แลว้ กร็ งั สรรคอ์ อกมาเปน็ เมนทู ดี่ ที สี่ ดุ จากวตั ถดุ บิ ที่ มอี ยแู่ ลว้ สว่ นเมนเู กง่ คอื พาสตา้ เคยทาำ ใหพ้ วกเราทกุ คนกนิ ดว้ ยเมอื่ นานมาแล้วครับ” “ถ้าเราสามารถ­ทำาเพลงให้กับสเตย์ชาวไทยได้ เราขอต้งั ช่อื เพลงวา่ “ความอบอนุ่ (Warmth)” ทต่ี ง้ั ชอ่ื น้ี ไม่ใชเ่ พราะสภาพอา­กาศ ของเมอื งไทยเพยี งเทา่ นน้ั แตเ่ ปน็ เพราะการสน­บั สนนุ อนั อบอนุ่ และ ออ้ มกอดทพ่ี วกเราไดร้ บั จากเหลา่ แฟน ๆ เสมอมา ซง่ึ ทกุ สง่ิ ทแ่ี ฟน ๆ เตรียมกลับมาหาแฟนชา­วไทยอีกครั้ง สำาหรับบอยแบนด์ สุดฮอต ที่มีสมาชิก นำาโดย ลีดเดอร์, และ จะขึ้นเวที “สเตรย์ อูจิน, ไอเอ็น คิดส์” (Stray Kids) ลีโน, ชางบิน, ฮยอนจิน, บังชาน ฟีลิกซ์, ซึงมิน ฮัน, โดยหนุ่ม คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ในเมืองไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. นี้ ณ ไบเทค ฮอลล์ 106 และเพอื่ เปน็ การอนุ่ เครื่อง เลยไม่พลาดนำาบท สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ มาฝาก ๆ พร้อมแล้วที่ “สปอติฟาย ออน สเตจ” “ฮานึล” “สเตรย์ คิดส์” “สเตย์ (ชอื่ แฟนคลบั ) ชาวไทย” กันโดย เฉพาะ ใครคิดถึงทั้ง 9 หนมุ่ อยา่ พลาดการ พูดคุยครั้งนี้ทีเดียว การได้มาร่วม งานกับ “สปอติฟาย” ประทับใจอะไรมาก­ที่สุด? “พวกเรารสู้ กึ ประทบั ใจและมเี รอื่ งราวดี ๆ เกดิ ขนึ้ ‘สเตรย์ คิดส์’ พร้อมโชว์ใน ‘สปอติฟาย ออน สเตจ’ ยก ‘สเตย์ไทย’ เหมือนยาชูกาำ ลังเพิ่มพลังบนเวที อูจิน-ฮยอนจิน-ฟีลิกซ์ ชางบิน-บังชาน-ฮัน ลีโน-ไอเอ็น-ซึงมิน มอบใหเ้ กดิ เปน็ ความทรงจาำ ทด่ี คดิ ถงึ เมอ่ื ไรกร็ สู้ กึ อบอนุ่ ครบั ” มากมายกับการได้ร่วมงานกับ “สปอติฟาย” ส่วนการได้รับเชญิ ให้เขา้ ร่วมแสดง สปอติฟาย ออน สเตจ เป็นปีที่ 2 นับเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด มาก เพราะเราจะ­ได้พบกับแฟน ๆ “สเตย์” ของพวกเราอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็น “สเตย์” ชาว ไทยครับ” เห็นว่าคุณมีชื่อเข้าชิงในเวที “เอเชีย อาร์ติสต์ อวอร์ดส 2019” ด้วย และแฟนไทยนั้นก็ช่วยกันโหวตให้คุณชนะในเวทีนี้ อย่างมากมาย รู้สึกยังไงบ้าง? มีอะไรอยากบอ­ก “สเตย์ชาวไทย” ที่คอยมอบความ­รักให้ คุณมาโดยตลอด แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันบ้าง? “ขอบคุณมากที่รัก สนับสนุน และส่งกำาลังใจให้พวกเรา มาโดยตลอด พวกเราจะพย­ายามอย่างดีที่สุด จะพัฒนาตัวเอง เรอ่ื ย ๆ ขอบอกวา่ สเตย์ เปน็ กลมุ่ แฟนคลบั ทด่ี ที ส่ี ดุ ในโลกเลยคร­บั ” “พวกเรารู้สึกขอบคุณสเตย์ชาวไทยทุกคนที่สนับสนุน และโหวตให้พวกเราครับ” ทกุ ครงั้ ทมี่ าเมอื งไทย สง่ิ ทคี่ ณุ ประทบั ใจมากทสี่ ดุ คอื อะไร? ได้เห็นความรักที่ ’สเตรย์ คิดส์“มีต่อ ’สเตย์ชาวไทย“แบบนี้ ก็อย่าพลาดไปให้กาำ ลังใจ และส่งเสียงเชียร์ดัง ๆ ให้ทั้ง 9 หนุ่ม บนเวที ’สปอติฟาย ออน สเตจ“ครั้งนี้กัน. “เมื่อปีที่แล้วและปีนี้ พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมงาน เคคอน ซึ่งพวกเราประ­ทับใจและสัมผัสได้ถึงความรักที่สเตย์ ทุกคนมีให้เรา นอกจากนี้อันเวล ทัวร์ ในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ล่าสุดก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ทำาให้เราได้เจอสเตย์ชาวไทย อีกครับ” ถามถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเวที “สปอติฟาย ออน สเตจ” เป็นปีที่ 2 และเป็น ครั้งแรกกับเวทีนี้ในไทยหน่อย? “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญ มางานสปอติฟาย ออน สเตจ ถึงสองปีติดกัน ฮานลึ “อีซังฮวา” กันมา 1 ปี คบหาดูใจ นี่ถือเป็นการโพสต์ภาพครั้ง แรกของเธอตั้งแต่เดือนมิ.ย. ที่มีข่าวเรื่องการหย่าร้างนั่น เอง เมื่อแฟน ๆ เห็นภาพ แฟชนั่ ของ ตา่ ง พดู เปน็ เสยี งเดยี วกนั วา่ เธอยงั สวยงามเสมอ หลังจาก ก่อนตัดสิน ใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ดา้ นความ เคลื่อนไหวล่าสุดของ นั ก แ ส ด ง ห ญิ ง ชื่ อ ดั ง หลงั จาก เลิกราหย่าร้างกับอดีต สามีนักแสดงหนุ่มชื่อ ดัง ไปเมื่อ หลายเดือนก่อน ก็หาย หน้าหายตาไม่โพสต์ อะไรลงอินสตาแกรม ของเธออีกเลย ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา กลบั มาโพสตภ์ าพแฟชน่ั เซตทเี่ ธอถา่ ยไปใหแ้ ฟน ๆ “ซง ฮเยคโย” “ซง ฮเยคโย” ซูเปอร์เอ็ม ค่าย ที่มา : SM Ent. SM Entertainm­ent ของ เกาหลีใต้ จับมือกับค่ายเพลง Capital เดบวิ ต์โชวเ์ คสไอดอลเคป­อ๊ ปวงใหม่ เป็นการรวมตัวของ 7 หนุ่ม “ซง จุงกิ” Music ของสหรัฐอเมริกา ที่ เริ่มต้นที่ข่าวความรักหวานชื่นของนักร้องหนุ่ม อดีตสมาชิก M.I.B ที่ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสวยงามกับ แฟนสาว นักกีฬาสเกตเจ้าของเหรียญโอลิมปิก ที่ ถ่ายโดย KAMA Studios ออกมาให้ชมความหวาน­ของทั้งคู่ แล้ว โดยพวกเขามีกำาหนดการแ­ต่งงานในวันที่ 12 ต.ค. นี้ ณ โรงแรมแหง่ หนงึ่ ในกรงุ โซล ประเทศเกาห­ลีใต้ ซงึ่ และ “ซเู ปอรเ์ อม็ ” (Superm) จากบอยแบนด์ของค่าย ได้แก่ จากวงชายนี่, แบคฮยอน ไค จากวงเอ็กซ์โซ, มาร์ค จากเอ็นซีที 127, เตนล์ ลูคัส จาก “คังนัม” ซง ฮเยคโย SM “อีซังฮวา” ที่มา : www.allkpop.com แทมิน แทยง เวย์วี และ “ซง ฮเยคโย” และ และ เพื่อเจาะกลุ่มผู้ฟังในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น โปรเจคท์ใหญ่ที่น่าสนใจและ ได้รับ การตอบรับที่ดี ล่าสุด (Superm) ปลอ่ ยซงิ เกลิ้ ของพวกเขาที่ ชอื่ วา่ แนวปอ๊ ป แดนซ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น คาำ ผสมระหวา่ งคาำ วา่ และคำาว่า ออกมา ให้ฟังและชมเอ็มวีแล้ว นอกจากนี้ในอลั บมั้ นจี้ ะมี เพลง ได้แก่ Jopping, I Can’t Stand The Rain, 2 Fast, Super Car, No “คงั นมั ” หายคดิ ถงึ แลว้ Manners, Jopping (Inst.), I Can’t Stand The Rain (Inst.) แฟน ๆ ตดิ ตาม กันได้เลย “ซูเปอร์เอ็ม” ปดิ ทา้ ยดว้ ยขา่ วของนกั รอ้ งสาว อดีตสมาชิกวง f(x) หลังจากไม่ต่อ สัญญากับ ล่าสุด ได้อัพเดตว่าเธอเซ็นสัญญากับค่ายใหม่ แล้ว ผลงานของ ตอนนี้เธอเป็นนักแสดงละครเ­พลง อยู่ ส่วนผลงานอื่น ๆ ต้องรอติดตามกันจ้า. “ลูน่า” “Jopping” “SM Entertainm­ent” “ลูน่า” “Humap “ลูน่า” “Mamma “Jumping” “Popping” Contents” Mia” คังนัม และ อีซังฮวา ลูน่า ลี ฮนั น่ี ภาพ : KAMA Studios ที่มา : www.allkpop.com

© PressReader. All rights reserved.