Daily News Thailand : 2019-10-10

บันเทิง : 26 : 26

บันเทิง

26 บันเทิง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คํ่า เดือน 11 ปีกุน ‘เจษ’ ปลื้มเรียนจบปริญญาโทสมควา­มตั้งใจ ‘วิว’ ‘ครอบครัว’ ขอบคุณ และ ที่คอยสนับสนุน แมง้ านละครจะรดั ตวั แตน่ กั แสดงหนมุ่ กเ็ จยี ดเวลา ไปเรียน จนในที่สุดสำาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา­บัณฑิต สาขา วิชาการเงินประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต­ร์ ด้วยเกรด เฉลยี่ 3.91 มกี าำ หนดเขา้ รบั พระราชทาน ปริญญาบัตรในวันที่ 14 ต.ค. 62 นี้ โดย ก่อนจะถึงพิธีจริงได้มีพิธีซ้อมใหญ่ หนุ่มเจษ เลยถือโอกาสนี้เผยถึงความ รู้สึกในวันแห่งความสำาเร็จให้ฟังด้วย สีหน้าเต็มไปด้วยความสุข เจษ เผยวา่ “วนั นเ้ี รยี นจบ ป.โท กร็ สู้ กึ ดีใจกบั อกี หนง่ึ วนั แหง่ ความสาำ เรจ็ เรยี นจบตามเกณฑ์1 ปคี รง่ึ ถามวา่ ยาก เยน็ ขนาดไหน ยากชว่ งสอบครบั เพราะผมเรยี นเปน็ โครงการ พิเศษ ใช้เวลาเรียนหน่งึ วันต่อสัปดาห์ เรียนต้งั แต่ 09.0020.00 น. บางทชี ว่ งสอบเรามถี า่ ยละคร ตอ้ งอา่ นหนงั สอื ทก่ี อง ด้วย แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเหน่ือย หรอื ทอ้ ไมเ่ คยคดิ อยากจะเลกิ เรยี น จบดว้ ยเกรดเฉลย่ี 3.91 หลายคนฮอื ฮา ผมเองกต็ กใจ เหมอื นกนั แตส่ าขาวชิ านเ้ี ปน็ สง่ิ ทผ่ี มถนดั ผมเปน็ คนชอบ เลข ชอบการเงินอยู่แล้ว เพราะเปน็ เรอ่ื งทส่ี ามารถใชไ้ ด้ กบั ชวี ติ จรงิ ผมเคยคดิ ไวว้ า่ จะ เรียนต่อจนถึงปริญญาเอก แต่น่าจะยังไม่ใช่ตอนน้ี ขอ ทาำ งานใหเ้ ตม็ ทก่ี อ่ น ถา้ ถงึ จดุ ทพ่ี อมเี วลาคอ่ ยกลบั มาเรยี น ผมอยาก เอาความรตู้ รงน้ีไปตอ่ ยอดดา้ นการลงทนุ เราทาำ งานไดเ้ งนิ มา เอาเงนิ ไปใชป้ ระโยชนย์ งั ไงใหไ้ ดผ้ ลดที ส่ี ดุ เรยี นจบแลว้ มเี วลาใหว้ วิ เยอะขน้ึ มย้ั จรงิ ๆ เวลามีใหเ้ ขาเยอะอยแู่ ลว้ เดย๋ี วววิ -วรรณรท จะมารว่ มแสดง ความยนิ ดีในวนั รบั จรงิ ครบั เขาดีใจและภมู ิใจกบั เรา เขาเหน็ ตอนทเ่ี รา เรยี น หนกั สดุ กช็ ว่ งทาำ วทิ ยานพิ นธ์ เขารวู้ า่ เราเหนอ่ื ยและหนกั จรงิ ๆ เขาก็ใหก้ าำ ลงั ใจ บางทมี แี บบสอบถามผม­กส็ ง่ ใหท้ าำ เขากบ็ น่ วา่ แบบ สอบถามการเ­งนิ ไมเ่ หน็ รเู้ รอ่ื งเลย(ยม้ิ ) ถงึ จะไม่ใชด่ า้ นทเ่ี ขาเรยี นมา ไม่ใชส่ ง่ิ ทเ่ี ขาถนดั แตเ่ ขากเ็ อาไปทาำ ใหค้ ณุ พอ่ คณุ แมเ่ ขาทาำ ดว้ ยครบั ส่วนของขวัญพิเศษในวันรับปริญญา เขายังไม่มีอะไรให้ ครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษ คิดไม่ออก คือคู่ เราชอบซื้อของให้กันตลอด ซึ่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ ไม่ใช่ ของราคาแพง­อะไร ถามวา่ เราทาำ ใหเ้ ขามแี รงบนั ดาลใจอยากเ­รยี นบา้ ง มั้ย เขาไม่เคยพูดนะ วิวเขางานเยอ­ะขนาดนี้คงไม่มีเวลา ส่วนตัวผม อยากขอบคุณทุกคน ขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนทุกเรื่องไม่ว่าผม จะเลือกอะไร ทำางานอะไร ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยเหลือ และทุกคน ทม่ี สี ว่ นเกยี่ วขอ้ งกบั ความสาำ เรจ็ ในครงั้ นี้ และอยากจะฝ­ากกาำ ลงั ใจถงึ คนที่ทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย ผมเชื่อว่าคนเราทาำ อะไรก็ได้ ถ้าคิด ว่าอยากทำาแล­ะจะทำาให้ได้ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เกรดเท่า นี้ และไมค่ ดิ วา่ จะเรยี นผา่ นไปได้ แตส่ ดุ ทา้ ยแลว้ เมอื่ อยู่ในจดุ ทยี่ งั ไง เรากต็ อ้ งเรยี นใหผ้ า่ น สดุ ทา้ ยเรากผ็ า่ นมาไดด้ ว้ ยดแี ละงานก็ไม่ไดเ้ สยี ดว้ ย ผมไม่ไดเ้ ปน็ คนเรยี นเกง่ ไม่ไดเ้ ปน็ เดก็ เรยี นแตผ่ มเชอื่ วา่ ทกุ คน ทำาได้ครับ”. เจษ-เจษฎพ์ พิ ฒั ตลิ ะพรพฒั น์ ‘เทย่า’ งงเสี่ยกQามะลออ้างเป็นแฟน ตื่นเต้นนับถอยหลงั ใกลว้ วิ าห์ อุ้ ม ลักขณา คุ ณ แ ม่ ค น ส ว ย พาน้อง ออกงาน ครั้งแรก ทำาลุงป้าน้าอา ชื่นชมความ น่ารัก รุมจับมือ รุมหอมแก้ม จน สาวอุ้มไม่สบายใจโพสต์ข้อความ ลงไอจีว่า  ’ดิสนีย์“ ‘มกิ า้ ’ สอบผ่านบทฝาแฝดใ­น “สองนรี” จนโกยเรตติ้งสูง โพสต์อาำ ลาตอนจบ บอกเหนื่อย แต่คุ้มที่ทำาให้คนดูมีความสุข...ขึ้นแท่น นางเอกตัวแม่อีกคนไปเลยจ้ะ! ทาำ เอาลนุ้ กนั ตวั โก่งว่าจะมีรีเทิร์นหรือเปล่า เมอื่ โผล่ไปคอม เมนต์ในไอจขี องอดตี แฟนหนมุ่ กล้ามโต อยู่ บ่อย ๆ ล่าสุดเจ้าตัวตอบแฟน คลบั แบบชดั  มินพีชญา ละคร “เอ็นดูได้ แต่อย่าลืมว่า เดก็ เลก็ ภมู คิ มุ้ กนั ตาำ่ ”...อยา่ หาวา่ แม่ เทยา่ โรเจอร์ เสยี่ ทอ็ ปธนณฏั จู่ ๆ สาว หนงึ่ ในรายชอื่ นกั แสดง ที่ เสยี่ กาำ มะลอแอบ อ้างว่าเคยคบหาเป็นแฟน หลังโดน พรติ ตสี้ าวแจง้ ความเอาผดิ เพราะถกู หลอกใหแ้ ตง่ งาน ทงั้ ยงั ทงิ้ หนสี้ นิ คา่ จดั งานมลู คา่ หลายลา้ นบาทใหร้ บั ผดิ ชอบอีกด้วย งานนี้หลายคนอยาก­รู้ วา่ สาวเทยา่ คดิ จะฟอ้ งรอ้ งเอาผดิ กบั เสี่ยท็อปที่ทำาให้เสียหายหรือเปล่า มีโอกาส เจอเจ้าตัวเลยต้องเข้าไปถามทันที พร้อมให้ อัพเดท แพลนแต่งงานกับแฟนหนุ่ม ให้ฟังอีกด้วย เผยว่า “จริง ๆ เรื่องข่าวเสี่ย กำามะลอ มีคนเล่าให้ฟัง ตอนเห็นข่าวก็รู้สึกงง มาก เพราะเราไม่รู้จักเขาเลย และไม่เคยเห็น หน้าเขาด้วยซ้ำา ก็ตกใจ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มี คนแอบอ้างว่าคบกับเทย่า ทั้ง ๆ ที่เทย่าไม่เคย คบเขา เรารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้น ที่โดนหลอก เขาเสียหาย ถ้าข่าวออกมาเยอ­ะขนาดนี้ และทุก คนเห็นว่าเขาร้ายขนาดนี้ ใครจะไปเชื่อว่าเราคบ เขา คงไม่มีใครคิดว่าเทย่าคบคนแบบนี้แน่ ๆ ส่วนมิก้า เขาก็มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะที่ ผา่ นมาเทยา่ ไมเ่ คยคบคนไทยเ­ลยทงั้ ชวี ติ เคยคบ ลูกครึ่งมา 2 คน ซึ่งคนหนึ่งก็คือสามีในอนาคต ของเทย่า คือเราก็ชัดเจน และไม่คิดจะฟ้องด้วย เพราะเขาคง­มปี ญั หาเยอะแลว้ แลว้ เทยา่ กม็ เี รอื่ ง สาำ คญั มากมายในชวี ติ ตอนนก้ี าำ ลงั จะแตง่ งานคะ่ สาำ หรบั งานแตง่ กเ็ หลอื อกี แค่ 30 กวา่ วนั ก็ตื่นเต้น พยายามคิดว่าเต็ม 100 แล้วจะได้ไม่ เครียด ในส่วนของพิธีการมีจัดขึ้นที่ชายหาดที่ กเ็ ปน็ กระแดะเลย! อุ้ม-น้องดิสนีย์ มิน-พีชญา แทค-ภรัณยู ประกาศ ผ่านโซเชียลฯ ว่าความสัมพันธ์กับ เหลอื แคก่ ารทาำ หนา้ ที่ พ่อและแม่ ก่อนจะลบ ข้อความดังกล่าวออกไป ล่าสุดแทค ออกมายอมรบั วา่ แยกกนั อยกู่ บั ภรรยา นานแลว้ แตพ่ อถามเลกิ หรอื ไม่ กลบั ตอบไม่ชัด บอกแค่ว่า ปกติ!. ฐ์ สริ ปิ ยิ พร   เบลล-์ ณฐั พร ชปิ ป-ี้ ศริ นิ ทร์ ’น้องภารัน“ อองตวน ปินโต “แคเ่ พอื่ นสนทิ ที่ ๆ” ชิปปี้-อองตวน เบลล์-แทค คิดแบบซื่อ เท่านั้น! มิก้า ชู นวลศรี เทย่า ภูเก็ต กับครอบครัวและเพื่อน สนิทเป็นพิธีเล็ก ๆ ในวันที่ 10 พ.ย. แล้วค่อยมาจัดพิธีใหญ่ที่กรุงเทพฯ ในวนั ที่ 14 พ.ย. 62 ที่ ปารค์ นายเลศิ ซึ่งทุกคนในครอบค­รัวบินมาร่วม ฉลองกับเรา ก็ดีใจ หลังจาก แต่งงาน เทย่ายังไม่ได้แพลน ยา้ ยกลบั ไปเมอื งนอก แตเ่ ราก็ มีคุยเหมือนกันว่า ในอนาคต ถ้ามีครอบครัวอาจจะย้ายไป ตา่ งประเทศ เพราะมกิ า้ อยาก มีเบบี้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วมั้ง (หวั เราะ) แตเ่ ทยา่ ไมร่ บั ขอ เป็นภรรยาแป๊บนึงก่อนจะ เป็นแม่คนค่ะ”. ‘คิมเบอร์ลี่’ สุดฟิน ขึ้นดอย ‘ชาวดอยตุง’ สอยความรู้จาก คมิ เบอร์ โดยเฉพาะฝมี อื คนในชมุ ชนทสี่ วย ประณตี และมเี สนห่ ม์ าก ทสี่ าำ คญั เป็นงานศิลปะที่สามารถนำาไ­ปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน เลยดีใจ มาก ๆ ที่ไดค้ วามรใู้ หม่ ไดล้ องทอผา้ ทาำ ผา้ มดั ยอ้ ม ตกแตง่ กระดาษ สา และลองทำาง­านปั้นด้วยตัวเอง เห็นแล้วรู้เลยว่ากว่าจะได้แต่ละ ชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้น คิมก็จะเอาแรงบันดาลใจที่ได้ในวันนี้ไป ใส่ในงานดีไซน์ผลิตภัณฑ์พิเศษที่คิมเป็นคนออกแบบเ­องครั้งแรก ก็ขอฝากติดตามผลงานดีไซน์ชิ้นแรก ครั้งแรกของคิมที่ได้ร่วม กจิ กรรมดี ๆ ทมี่ เี พยี งปลี ะครงั้ ไดใ้ นวนั ที่ 12 พ.ย. นี้ ทแี่ ฟชน่ั ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพาราก­อน และจะมีนำาไปวางจำ­าหน่ายต่อใน วันที่ 13-1 ธ.ค. 62 ที่ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส ป๊อป อัพ สโตร์, สตาร์โดม บี ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพาราก­อน ส่วนจะเป็น ผลิตภัณฑ์อะไร ต้องติดตามนะคะ”. นอกจากงานด­า้ นการแสดง สง่ิ ทที่ าำ ใหน้ างเอกสาว ต้องร้องว้าว! คือการได้รับเชิญจาก มูลนิธิแม่ฟ้า หลวง ในพระบรมรา­ชปู ถมั ภ์ ชวนไปแอว่ เหนอื ดวู ถิ ชี วี ติ และเรยี น รู้อาชีพของคนบนดอ­ย ภายใต้โครงการ ร่วมกับศิลปินและช่างฝีมือชนเผ่าจากดอยตุง มาสร้างสรรค์ งานดีไซน์สุดพิเศษ โชว์วิถีความยั่งยืนสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อนำารายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายไป “ปลูกคน” ช่วยให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช­ชนนี ณ โครงการพฒั นาดอยตงุ (พนื้ ทที่ รงงาน) อนั เนอื่ งมาจากพระร­าชดาำ ริ จังหวัดเชียงราย ลี่ แอน โวลเทมัส ’ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส ปี 4“ ‘กรณ์’ ‘ริต้า’ แต่ง 29 ก.พ. 63 เล็งจดทะเบียน พร้อมมีลูกทันที คิมเบอร์ลี่ เล่าว่า “การมาดอยตุงในครั้งนี้เป็นมากกว่าการ เดนิ ทางทผี่ า่ น ๆ มา คมิ ไดเ้ หน็ คนและผลติ ภณั ฑ์ในชมุ ชนบนดอย อะไรตอ้ งทาำ เยอะ สว่ นของผมมีไวใ้ นใจแลว้ ไวซ้ อื้ ใกล้ ๆ ครบั เรื่องของสถานที่วันหมั้น 4 ม.ค. 63 เป็นโรงแรมสยา­มเคมปิน สกี้ แต่วันแต่ง 29 ก.พ. ยังไม่ได้ครับ ซึ่งฤกษ์นี้ท่านเจ้าคุณให้ มาครบั หลงั จากแตง่ งานแลว้ กจ็ ดทะเบยี นสมรส เขาพรอ้ มจะ เป็นนางแล้วครับ” “ส่วนเรื่องความหวาน ก็เริ่มกล้าที่จะออกสื่อ มากขึ้น ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว เราเลยอายน้อยลงครับ แต่ บางทีพิมพ์เองก็เขินเอง (หัวเราะ) แล้วที่ริต้าบอกว่า จะมีลูกเลย คือ เราไม่ใช่เด็กแล้ว ก็ถ้าพร้อมก็มีลูก เลย ไปตรวจสขุ ภาพทกุ อยา่ งยงั แขง็ แรงดคี รบั สาำ หรบั เรอื นหอ ชว่ งแรกอาจจะอ­ยคู่ อนโดฯ กอ่ น เพราะเรอื น หอที่สร้างข้างบ้านผม ยังไม่ได้สร้างครับ เราก็ทำา ไว้เผื่อลูกด้วย ตั้งใจว่าจะมี 2 คน เรื่อง งานในวงการ­ของเขา เรากต็ ามใจอยาก ทำาก็ทำา ไม่ได้ห้ามครับ สาำ หรับมุมแม่ บ้าน นาน ๆ ทีก็มีมุมที่เขาทำากับข้าว ให้ครับ (ยิ้ม)”. ‘เวียร์’ ขนลุก!เหมือนได้เจอพี่ชายตัวเอง เวยี ร-์ ถา้ เรามีโอกาสไดเ้ ปน็ สว่ นหนงึ่ ของเรอื่ งนี้ คงจะมคี วาม สขุ มาก บทนต้ี อ้ งทาำ การบา้ นเยอะ เปน็ ตวั ละครทลี่ กึ มี หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่ยังไม่มีโอกาสได้ แสดงออก เรียกว่าดราม่าหนักมาก ผมรับบทภพตอน โต ด้วยความที่มีเวลาเจอกับ นนท์ (ศดานนท์) ที่เป็น ภพตอนวัยรุ่น ค่อนข้างน้อยก่อนที่จะถ่ายทำา แต่โชคดี ทเี่ ราใชเ้ วลารว่ มกนั ในชว่ งทถี่ า่ ยหนงั คอ่ นขา้ งยาว พอเราเล่นเป็นคนคน เดยี วกนั ความรสู้ กึ ขา้ งใน เราตอ้ งเหมอื นกนั เลยมา แลกเปลี่ยนกันว่าคิด อะไรอยู่ แต่สิ่งที่เหนือ ความคาดหมา­ย ครั้ง แรกที่ได้เจอนนท์ เขา เหมือนพี่ชายผมมาก ซงึ่ พผี่ มเสยี ไปแลว้ มนั ทาำ ใหผ้ มตอ่ ตดิ กบั นนท์เร็วมาก แม้แต่การพูด การรับความ รู้สึก มีความใกล้กันจนเราตกใจ ผมสัมผัสได้ว่า เราคล้ายกันมาก จนคนในกองยังพูดกันว่าเรา เหมือนพี่น้องกัน เราถูกชะตากันมาก อยากให้ ทุกคนร่วมย้อนนึกถึงคนที่อยู่ในความทรงจ­ำาไป ดว้ ยกนั ใน “ดวิ ไปดว้ ยกนั นะ” ฉายทกุ โรงฯ ทวั่ ประเทศ 31 ต.ค. นี้ ครับ”. เปน็ อกี หนงึ่ ผลงานใหมข่ องพระเอกหน­มุ่ กับภาพยนตร์โรแมนติก ดราม่า “ดิว ไปด้วยกันนะ” จากค่าย ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (CJ MAJOR ENTERTAINM­ENT) ซึ่งเวียร์ต้อง มารับบท ชายหนุ่มผู้พังทลายจากชีวิตส่วนตัว และหอบหิ้วบาดแผลจาก­อดีตกลับมาตั้งต้นใหม่ที่บ้าน เกิด ในฐานะครูประจำาโรงเ­รียนมัธยมเล็ก ๆ ที่ทาำ ให้เขา ศุกลวัฒน์ คณารศ ในท่ีสุดก็ได้ฤกษ์ แต่งงานกันเป็นท่ีเรียบร้อย แล้ว สำาหรับหนุ่ม “ภพ” กรณ์ ณรงค์เดช รติ า้ -ศรี และสาว หลายคนอยาก­รวู้ า่ ทง้ั คเู่ ตรยี มงาน กนั ไปถงึ ไหนแลว้ แวว่ วา่ พอแตง่ ปบุ๊ กพ็ รอ้ มปม๊ั เบบท๋ี นั ที เทจ็ จรงิ ยงั ไง มีโอกาสเจอหน­มุ่ กรณ์ มารว่ มงานฉลองคร­บรอบ14ปีโอเคแมกกาซ­นี ท่ีโรงแรม แบงคอ็ ก มารค์ สี ควนี สป์ ารค์ สขุ มุ วทิ 22 เลยตอ้ งควา้ ตวั มาถามทนั ที เผยว่า “งานแต่งงาน ตอน นี้ก็เช็กลิสต์แต่ละอย่าง แต่ว่าการ์ดและโลโก้ ยังไม่เสร็จ ด้วยความที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ก็ต้องใช้เวลานิดนึง แต่ผมค่อนข้างตามใจริต้า เรารู้ว่าเขาชอบประ­มาณไหน แต่อะไรที่เป็นราย ละเอยี ดกต็ อ้ งใชเ้ วลานดิ นงึ วางไวว้ า่ สนิ้ เดอื นนี้ ทกุ อยา่ งนา่ จะเรยี บรอ้ ย ในสว่ นของชดุ ฝงั่ เจา้ สาว ผมไม่ทราบเลย แต่เขาก็เริ่มเครียดแล้ว บ่นว่ามี รติ า้ เจนเซน่ กรณ์ นึ ก ถึ ง เพื่อนชายสมัยเรียนอยู่ที่นี่ ผู้มอบ ประสบการณ์ความรักและความเจ็บปวดเป็นบทเรียนให้ กับเขา งานนี้พระเอกเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ ต้องรับ บทหนักกว่าทุกเรื่อง และต้องแบกรับอารมณ์ความรู้สึก ไว้มากมาย “ดิว” เวียร์ เผยว่า “พี่มะเดี่ยวบอกว่าตัวละครตัวนี้ อยากให้เป็นเวียร์ ผมอ่านบทแล้วชอบมาก ไม่เคยได้รับ บทอะไรแบบนี้ มคี วามทา้ ทาย และเรากอ็ ยู่ในยคุ 90 พอดี

© PressReader. All rights reserved.