Daily News Thailand : 2019-10-10

บันเทิง : 27 : 27

บันเทิง

27 บันเทิง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ‘ซิลลี่ ฟูลส์-ซีล’ จัดเพลงร็อกเต็มอิ่ม ‘ซีลลี่ ฟูลส์ คอนเสิร์ต’ ที่สุดความประทับใจใน โชว์รวมเวลาถึง 4 ชั่วโมงเต็ม บรรยากาศภา­ยใน งานเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าฝนจะตกอย่างหนัก แต่แฟนเพลงก็มารวมตัว กันแน่น! เริ่มเปิดคอนเสิร์ต ดว้ ยวงอลั เทอรเ์ นทฟี รอ็ กนอ้ ง ใหม่ “The Raven Doll” ต่อด้วย “แด๊ก Rock Rider” มารว่ มโชวก์ บั วง “Ghost” จากนั้นถึงเวลาของ และ ที่ขอฉีกกรอบด้วยการแบ่งเป็น 2 เวทีเป็นฝั่ง A(ซ้าย) สีฟ้าของวงซีล เปรียบเสมือนน้ำา และฝั่ง B(ขวา) สีแดงของวงซิลลี่ ฟูลส์ เปรียบเสมือน ไฟ จากนั้น เริ่มต้น เพลงแรก ตามมาด้วย ของซีล ทำาเอา แฟนเพลงเทา้ ไมต่ ดิ พนื้ กนั เลย หลงั จากนนั้ เศร้า และ มามอบความมันต่อในเพลง จากนั้นทั้งสองวงก็สลับเล่นเพลงฮิต โดยซีล และซิลลี่ ฟูลส์ เล่นเพลง ยิงกันต่อเนื่องแบบรัว ๆ โดยซิลลี่ ฟูลส์ จัด ซลี กร็ บั ไมต้ อ่ ดว้ ยเพลง กลับ “ซิลลี่ ฟูลส์” สองรัก, เสี้ยม, เหวี่ยง หลังชนฝา เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก, ไม่หวั่นแม้ วันมามาก, บั้นท้าย “ไหนว่าจะไม่หลอกกัน” “พบเพื่อเพียงผ่าน” ขหี้ งึ , เพยี งรกั , เล่นเพลง 4 เพลงรวด ที่ เซอร์ไพร้ส์ จากนั้น ต่อด้วยสุดยอดโชว์โซโล่กลองจาก คนทฆี่ า่ ฉนั และ จงเรยี กเธอวา่ นางพญา จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ เป๊กซ์ นักร้องนำาวงซีล “โอ๊ต-ปราโมทย์” “รัตน์ “ซีลลี่ ฟูลส์ คอนเสิร์ต” Fools Concert) “ซิลลี่ ฟูลส์” “ซลี ” (Zeal) (Zealy แต่งตัวเป็นสาวชุดสีชมพูให้แฟน มาแจมในเพล­ง ปะทะกับ ๆ “ซิลลี่ ฟูลส์” “ดาว” ของสองวงรอ็ ก “ซีล” ซิลลี่ ฟูลส์” (Silly ต่างขั้ว และ จากคา่ ย มี เรคคอร์ด ในเครือ มิวสิก มูฟ เมื่อคา่ำ คืน วันที่ 5 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยความมันในครั้งนี้พา ทุกคนในฮอลล์กระโดดไม่ยั้ง ร้องตามกัน ตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตจนถึงเพลงสุดท้ายของ “เคน ซีล” Fools) เข้าสู่ช่วงสุดท้ายทั้ง 2 วง เซอร์ไพร้ส์ยังไม่จบ เมื่อ ปรากฏตัวบนเวทีเพื่อโชว์สกิลต่อกลองในเพล­ง ทำาให้ แฟนเพลงทุกคนดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้ง เรียกว่าคอนเสิร์ตนี้ เต็มไปด้วยภาพความป­ระทับใจครบทุกรสจริง ๆ. ก็จัดเพลงฮิต วัดใจ และ ล้ม ต่อ อดีตมือกลองวง ซิลลี่ ฟูลส์ ทั้งยืน “ซิลลี่ ฟูลส์” “จิ๊จ๊ะ” “บ้าบอ” “สมรภูมิไฟ’” ‘แสนสุข’ ‘อะตอม’ ส่งซิงเกิลใหม่ “เล่ห์รัญจวนชวนลุ้นทอง” ละคร เตรียม ลุ้นทองทุกวัน มูลค่ากว่า 120,000 บาท เพียงเซลฟี่คู่กับหน้าจอทีวี ช่อง 8 ขณะชม ละครเล่ห์รัญจวน และโพสต์ทางเฟซบุ๊ก หรอื อนิ สตาแกรมของ­คณุ พรอ้ มตดิ แฮชแทก็ #เล่ห์รัญจวนชวนลุ้นทอง (ตั้งค่าเป็น สาธารณะ) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.–14 พ.ย. 62 เอ้า...โพสต์กันมา รัว ๆ เลยจ้า บอกคืนความรักที่ไม่ถูกเวลา สปีคนิวส์มาแล้วจ้าพร้อมนั่ง แทน่ รายงานขา่ วคราวความเ­คลอ่ื นไหวใน วงการบันเทิงประจำาวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2562  เก็บเขาไว้ โดยที่เราไม่ได้ให้เขาเต็มที่เหมือน ที่เขาให้เรา กลายเป็นการเดินออกมาและ พยายามหาเห­ตผุ ล เรอื่ งแบบนมี้ นั อธบิ าย กันยาก สุดท้ายเราก็เลือกคืนเวลาดี ๆ ให้เขาไป แล้วเก็บไว้ในใจก็พอครับ ในสว่ นของดนตรคี อ่ นขา้ งเปลยี่ นไป มี ความเปน็ รอ็ ก แบก๊ กราวนม์ เี สยี งกตี าร์ ไฟฟ้า เพราะโปรดิวเซอร์คือ“พี่บอล อพาร์ตเม้นท์คุณป้า” เล่นและคิด กลับจากทริปไม่ใช่ไอซ์ แลนด์ทำาแทนไม่ได้ นางเอกสาว เคลียร์คิวทำา งานต่อทันที พร้อมชวน แฟน ๆ สัมผัสเสน่ห์ และกลนิ่ อายความงาม ของหมู่มวลดอกไม้ ในงาน น์ ลา่ สดุ ซเี นริโอ ขอ เอาใจแฟน ๆ ดว้ ยคอนเสริ ต์ จากละครโทร­ทศั  “ลกู กรงุ ” เบลล่า-ราณี “ลูกกรุง In Concert (อนิ คอนเสิร์ต)” จากเล่ห์รัญจวน ไนก-้ี ฝา้ ย พบ นักแสดง กับเหล่านักร้อง จากละคร อาทิ กัน นภัทร, ณฏั ฐ์ ทวิ ไผง่ าม, ขนมจนี กุลมาศ, มารี เบิร์น เนอร,์ เต้ เดอะสตาร,์ พรีน เดอะสตาร์ “Blooming God dess (บลูมมิ่ง ก็อดเดส)” เราฟังว่า อะตอม เผยว่า “คนที่ ฟังชื่อเพลงอย่างเดียว จะคิดว่า เป็นเพลงแฮปปี้ ซึ่งจริง ๆ เกิดขึ้นจาก ความสุขจริง ๆ ครับ แต่เพลงนี้พูดถึง ความสุขท่ีเรายังไม่ควรท่ีจะได้รับมัน เรอื่ งราวของเรา­มนั ยงั ไมล่ งตวั “แสนสขุ ” มาจากช่วงเวลาดี ๆ ที่มันเกิดขึ้นในความ สัมพันธ์หนึ่ง ความรักนอกจากถูกคนแล้ว อาจต้องถูกที่ถูกเวลาด้วย เหตุผลหลายคน ก็ต่างกันไป แต่เราบอกกันตรง ๆ ดีกว่าที่จะ งานนี้ เบลล่า แปลงโฉม เป็นราชินีดอกไม้ จะยง่ิ ใหญต่ ระการตา แค่ไหนพลาดไม่ได้ 10 ต.ค.นี้ เวลา เป็นต้นไป ที่ชั้น M พาร์ทเม้นท์สโตร์ ใคร ๆ ก็ดูช่อง แจกง่าย ได้ไม่ยาก ห่างหายจากกา­รปล่อยผลงานใหม่ ให้ฟังมาสักพัก ล่าสุดนักร้องนักแต่งคน เกง่ จากคา่ ย ไวท์มิวสิก ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ 1 ใน อพี อลั บมั้ บอกเลา่ ชว่ งเวลาดี ๆ ทมี่ นั เกดิ ขนึ้ ในความสมั พนั ธห์ นงึ่ ใหแ้ ฟน ๆ ไดห้ าย คิดถึง ซึ่งหนุ่มอะตอมเล่าถึงเพลงนี้ให้ ความสขุ ทสี่ รา้ งมาดว้ ยกนั ระหวา่ งคน สองคน อยากให้ติดตามชมเอ็มวี เพลง กันท่ี Youtube Official : Whitemusic หรือฟัง เพลงทาง Joox, Itune, Spotify รวมถึงติดตามข่าวสารที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ WHITE MUSIC / IG @atomoatom / @whitemusic­record นะครับ”. ฯลฯ ที่มาร่วมถ่าย ทอดความซาบ­ซึ้ง ไปกบั บทเพลงอมตะ ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ เวลา 16.00 น. ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ (รอบเดียว เท่านั้น) ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์. เบลล่า “อะตอม-ชนกนั ต์ รตั นอดุ ม” “แสนสุข” กนั -มารี 16.00 น. พารากอน ดี “แสนสุข” ไลน์กีตาร์ไฟฟ้าให้ทั้ง หมดครับ ส่วนเอ็มวีเพลงนี้จะมีภูเขา ป่าสน ทะเลสาบซีจี เป็นรูปร่างสามมิติแทนมวลของ 8 กดเลข 27 สำาหรับกิจกรรม  แจกจริง ‘ดู๋’ พาคุยนักเขียนชื่อดัง ‘พศิน อินทรวงค์’ แนะวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงของโ­ลกปัจจุบัน วิทยากรชื่อดังที่ได้ไปบรรยายธร­รมะและการ พัฒนาตัวเองให้องค์กรต่าง ๆ เพื่อชี้ทางแห่ง ความสุขให้ผู้คนมาแล้วมากมาย “ทุกวันนี้หลายคนอาจ สงสัยว่า ที่เรามีทุกอย่างแล้ว มีชีวิตที่สะดวก สบาย แต่กลับหาความสุขได้น้อยลง หรือมี ความสขุ ยากขนึ้ หรอื ทาำ ไมคนประสบก­บั ความ ผดิ ปกตทิ างจติ หรอื เปน็ โรคซมึ เศรา้ กนั มากขนึ้ ทุกวัน ส่วนหนึ่งอาจมาจากก­ารที่ผู้คนติดโลก โซเชียล ทำาให้ทุกข์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงควร เรียนรู้การอยู่ให้เป็นทั้งในโลกจริงและโลก เสมือนจริง คือการใช้โซเชียลอย่าง มสี ติ และตอ้ งยอมรบั วา่ ความสาำ เรจ็ ไม่ได้เป็นของทุกคน ยังมีคนแพ้ มีคนล้มเหลว เราต้องเรียนรู้ที่จะ นำาประสบกา­รณ์เหล่านั้นมาพัฒนา ให้ตัวเราก้าวเดินต่อไปและไม่ทุกข์ พัฒนาให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข รู้จักเข้าใจโลกเมื่อใจเบาเราก็จะไม่ ทุกข์” พศิน เผยว่า ปัจจุบันโลกของเรา­เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ รุนแรง ส่งผลต่อองค์กรต่าง ๆ และต่อชีวิตเราทุกคน สัปดาห์นี้ พิธีกร แห่งรายการ จึงขอชวน ผู้ชมมาเปลี่ยนโลกภายใน หรือ ใจของเรา เพื่อตั้งรับกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ผ่านการพูดคุยแบ่งปันแง่คิดดี ๆ กับ นักเขียนระดับเบสต์เซลเลอร์ รวมทั้งยังเป็น “ดู๋-สัญญา คุณากร” “เจาะใจ” ติดตามเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ อนั นา่ สนใจนี้ไดใ้ นรายการ “เจาะใจ” วนั เสาร์ ที่ 12 ต.ค. 62 เวลา 21.00 น. MCOT HD หมายเลข 30. ทางช่อง 9 “พศิน อินทรวงค์” ‘อีฟ แม็กซิม’ ทวงบัลลังก์เซ็กซี่ ‘โตโน่ แอนด์ เดอะดัสท์’ ร่วมสร้างสีสัน อีฟ-อภิสร์ญา โป้-อภิรักษ์ ชัชอานนท์ บานเย็น ชาญนรา ยิ่งโสดยิ่งฮอต สำาหรับนางแบบสุดเซ็กซี่ หรือ ล่าสุดเสี่ย บิ๊กบอสบริษัท วีกู๊ด อานนท์ จำากัด ควงคุณแม่ จัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มแบรนด์ พร้อมดึงอีฟนั่ง แท่นพรีเซ็นเตอร์ ไปเมื่อวัน กอ่ นทบี่ รเิ วณหนา้ ศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เวลิ ด์ พัฒนวรทรัพย์ อีฟ แม็กซิม “VEEE” บรรยากาศภา­ยในงานคึกคัก มีเหล่าเซเลบริตี้ตบเท้าร่วมงานเพียบ อาทิ เน็ตไอดอล เอม ตามใจตดุ๊ , ขนเพชร-กฤตเิ ดช สมตน, กอ็ ต วรรณวงศ์ นารา-อนิวัติ ประทุมถิ่น วงศ์ผู้ดี โตโน่ ตงุ (สทุ ธริ กั ษ์ ศรที องกลุ ), บาสต-ี้ พงศกร บุ๋มปนัดดา และ นอกจากนี้ยังขนทัพดารานักร้อง พิธีกรดำาเนินรายการ และ นักร้องหนุ่ม มาร่วมสร้างสีสันตลอดงาน. นาำ โดย พร้อม โตโน่-ภาคิน คำาวิลัยศักดิ์ แอนด์ เดอะดัสท์ สมาชิกวง

© PressReader. All rights reserved.