Daily News Thailand : 2019-10-10

การเมือง : 3 : 3

การเมือง

3 การเมือง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 ค่ำ: เดือน 11 ปีกุน หรือยุบสภา แต่ในทางจารีตปฏิบัติมาช้านาน ถือเป็นความรับผิดชอบ ทางการเมอื งทท่ี กุ รฐั บาลตอ้ งดาำ เนนิ การอยา่ งเลย่ี งไม่ได้ ดา้ นการศกึ ษา งบดา้ นการทหาร งบดา้ นสงั คม งบดา้ นการเมอื ง ฯลฯ ซ่ึงงบแต่ละด้านจะมีตัวเลขแสดงกำ­ากับสำาหรับแผนงาน โครงการ ตา่ ง ๆ เอาไว้ ดงั นน้ั การอภปิ รายทว้ งตงิ ของฝา่ ยคา้ นจงึ ตอ้ งสะทอ้ น ภาพใหป้ ระชาชนและส­งั คมเหน็ ดว้ ยคลอ้ ยตามวา่ ตวั เลขทก่ี าำ หนดนน้ั ไมเ่ หมาะสม ไมเ่ พยี งพอ มากเกนิ จาำ เปน็ หรอื มพี ริ ธุ เงอ่ื นงาำ นา่ สงสยั สว่ นจะเกดิ การเปลย่ี นแปลงหรอื ไม่ อยา่ งไร คงตอ้ งไปพจิ ารณากนั ในชน้ั กรรมาธกิ ารฯ และการอภปิ รายในวาระท่ี 2-3 กอ่ นหนT้ น้ี พล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชT นTยกรฐั มนตรี และรมว.กลาโหม เคยระบุว่า หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่ผ่าน สภา คนเดือดร้อนทั้งประเทศแน่ ไม่ใช่แค่ตนเพียงคนเดียว ดังนั้นการ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีจึงกำาชับ รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. และส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ขอให้เข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียง ส่วนผู้แทนรัฐบาลที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ขอให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลคัดเลือก บุคคลที่มีเวลาไปร่วมประชุมโดยตลอด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาใน การลงมติรายมาตราด้วย นอกจากนี้ควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน โครงสร้างงบประมาณ มีท่าทีประนีประนอม เข้าใจบรรยากา­ศทางการ เมือง และต้องเป็นคนที่มีบารมีด้วย ‘ศกึ งบ’ประลองกTำ ลงั ยกที่ 2 ออกตัวแรง เรTเชอื่ วT่ กTรพจิ TรณTรT่ ง พ.ร.บ.งบประมTณฯ กTรประชุมสภTผู้แทนรTษฎรเพื่อพิจTรณTร่Tง ไม่ วาระแรก จะผา่ นความเหน็ ชอบจากสภาผ­แู้ ทนฯ สว่ นเสยี งโหวตจะ ปริ่มน้ำา เฉียดฉิว หรือได้เสียงเพิ่มจาก “ฝ่ายค้านอิสระ” หรือมี “งเู หา่ ” ถอื เปน็ บทพสิ จู นฝ์ มี อื ทางการเมอื งของแกนนาำ รฐั บาล สว่ น ฝ่ายค้านถือเป็นการซ้อมฝีปากประลองก­าำ ลังศึกยกที่ 2 ก่อนถึงศึก ใหญ่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่สาำ คัญยังส่งผลถึงศึกเลือกตั้ง ซอ่ มอกี 4 สนามที่ จ.นครปฐม จ.กาำ แพงเพชร จ.สมทุ รปราการ และ จ.ขอนแก่น ซึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนหากเพ­ลี่ยงพล้ำาย่อมกระทบถึงเสียงที่ หายแบบ “ไป-กลับ”. “กรรมออนไลน์” รู้จะเรียก ได้หรือเปล่า ยกตัวอย่าง ดูง่าย ๆ ในโลกโซเชียล ที่คนบางกลุ่มเลี้ยงมือปืนรับจ้าง คอยเป็น เกรยี นคยี บ์ อรด์ หวงั ใหด้ สิ เครดติ แตห่ ลาย ครั้งกลับนำาเภทภัยมาสร้างผลลบให้กับตัวเองและพรร­คพวกแบบ คาดไม่ถึง ดงู า่ ย ๆ กรณี และแกนนาำ พรรคฝา่ ยคา้ นหลายคน หลังจากปรากฏข่าว พ.ร.บ.งบประมาณรา­ยจา่ ยประจาำ ปงี บประมาณ พ.ศ.2563 วงเงนิ 3.2 ล้านล้านบาท วาระแรก ระหว่างวันท่ี 17-18 ตุลาคมน้ี หากการ อภปิ รายไมแ่ ลว้ เสรจ็ กส็ ามารถตอ่ ไดใ้ นวนั ท่ี19 ตลุ าคม เพราะประธา­น วุฒิสภาได้นัดประชุมสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ีในวันท่ี 20 ตลุ าคม สาำ หรบั ประเดน็ ทถ่ี กู จบั ตาอยา่ งมากเนอ่ื งจากสถานกา­รณเ์ สยี ง ปรม่ิ นาำ้ ของรฐั บาล หากโหวตลงม­ตแิ ลว้ เสยี งไมเ่ หน็ ชอบมากกวา่ เหน็ ชอบ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่มีบทบัญญัติใดระบุให้รัฐบาลต้องลาออก มงุ่ ทTำ ลTยฝT่ ยตรงขT้ ม ขณะที่พรรคร่วมฝ่Tยค้Tนได้ทำTกTรบ้Tนเตรียม “นTยปยิ บตุ ร แสงกนกกลุ ” เลขTธกิ Tรพรรค ชาำ แหละขอ้ เสยี มากกวา่ ขอ้ ดขี องรา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อยา่ งรอบดา้ น ไมว่ า่ จะเปน็ งบดา้ นเศรษฐกจิ งบดา้ นการลงทนุ งบดา้ นการเกษตร งบ อนTคตใหม่ ออกตวั แรงเหลอื “นTยคณTกร หวั หนT้ คณะชน้ั ตน้ ในศTลจงั หวดั ยะลT เพียรชนะ” ผ้พู ิพTกษT เกิน ใชอ้ าวธุ ปนื ยงิ ตวั เองภายใน หอ้ งพจิ ารณาคดบี ลั ลงั ก์ 4 ชน้ั 2 ในศาลจงั หวดั ยะลา หลงั การอา่ น แถลงการณข์ องคดี จนไดร้ บั บาดเจบ็ เมอ่ื วนั ท่ี 4 ตลุ าคมทผ่ี า่ นมา หลงั เกิดเหตุทางเพจของน­ายคณากร ที่ชื่อ ได้โพสต์ เอกสารแถลง­การณ์ทั้งหมด 25 หน้า ก่อนจะยิง ตวั เอง แต่ไมท่ ราบวา่ คลปิ และเอกสารด­งั กลา่ วหายไปจากห­นา้ เพจ ได้อย่างไร น่าสงสัยว่ามีใครไปลบ อย่างไรก็ตาม พร้อมเอกสาร ประกอบหลาย­ชนิ้ มาใหพ้ รรคอนาคตให­ม่ แตเ่ รายงั ไมท่ ราบวา่ ทมี่ า ที่ไปอย่างไร “ผมคิดว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นจำานวนมาก เข้ามาที่เพจ ของพรรค และเพจของต­น… คำาถามคือ เมื่อยังไม่รู้ที่ไปที่มาเอกสาร ซึ่งจบกฎหมายจ­ากฝรั่งเศส นำามาเปิดเผยได้อย่างไร ยิ่งถ้า เกยี่ วขอ้ งกบั คาำ ตดั สนิ ของศาล ตอ้ งระมดั ระวงั ไม่ใชห่ รอื มหิ นาำ ซา้ำ ยังอ้างว่า ของเพจ พรรคอนาคตใ­หม่ และ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน เพอื่ ถามวา่ พรรคมนี โยบายเกยี่ วกบั หลกั ประกนั ของผพู้ พิ ากษาในการต­ดั สนิ คดอี ยา่ งไร เพอื่ มิใหผ้ บู้ รหิ ารศาล เข้ามาแทรกแซง­กระบวนการยุติธรรม…ทำาไมเพิ่งมาเปิดเผยใน ช่วงนี้ เช็กเสียง ส.ส. ศึกอภิปรายงบฯปี63 เลขTธกิ TรพรรคอนTค­ตใหม่ ใหค้ วามเหน็ ทนั ทเี ลยวา่ “คณTกร ตุลTคม” พร้อมคลิปไลฟ์ ส.ส.บญั ชรี ายชอ่ื พรรคพลงั ประชารฐั ปกครองในระ­บอบประชาธิปไตยในระบบ­รัฐสภา รัฐบาลไม่ควรอยู่บริหารประเทศต่อไปซึ่งมี 2 ทาง เลือกคือ หรือ เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เสียงปี่กลองการเมืองโหมโรงเร่งเร้ารุนแรง ส่งสัญญาณเตือน นับจากนี้ อุณหภูมิการเมืองไทย ร้อนแรงขึ้นอย่างแน่นอน ตามท้องเรื่องภายหลังที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรา­ยจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท แต่ในทTงปฏิบัติ ฝ่TยรัฐบTลมีเสียง ส.ส. ใช้ได้จริง 249 เสียง เนื่องด้วยประธTนแล­ะรอง ประธTนสภT รวมทั้งหมด 3 คน โดยมTรยTทไ­ม่ลง คะแนนในที่ประชุมสภT (2) “ฝ่Tยค้Tน” 7 พรรค “รัฐบTลประกTศ­ลTออก” “ประกTศ มีผู้หวังดีส่งเอกสTร 25 หน้T ยุบสภT” ทั้งนี้ จTกกTรตรวจ­สอบเสียง “ฝT่ ยรัฐบTล” “ฝT่ ยคT้ น” ในกTรโหวตร­T่ งพ.ร.บ.งบประมTณฯ วTระแรกพบมีควTมสูสีดังนี้ (1) “ฝT่ ยรฐั บTล” มีควTมอึดอัดและร้องเรียน มี 245 เสียง กบั แต่ใน ทางปฏิบัติใช้ได้จริง 243 เสียง เนื่องด้วยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต­ใหม่ อยู่ระหว่าง ถกู ศาลรฐั ธรรมนญู สงั่ ยตุ ปิ ฏบิ ตั หิ นา้ ที่ ส.ส. และนาย นวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อ ไทย ถกู ศาลพพิ ากษาประหาร­ชวี ติ และไม่ใหป้ ระกนั ตวั ในคดจี า้ งวานฆา่ อยู่ในเรอื นจาำ รอศาลรฐั ธรรมนญู ชี้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. “รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550” ขณะที่ เขียนปลดล็อกให้ ส.ส. นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี 2 ตำาแหน่งในเวลาเดียวกันแต่มีเงื่อนไข หา้ มลงมตเิ รอื่ งทตี่ วั เองมสี ว่ นได-้ เสยี สว่ น เขยี นเปดิ ชอ่ ง ให้ส.ส.เป็นรัฐมนตรีและไม่ห้ามโหวต ร่างกฎหมาย อดีตแกนนำTนิติ 16 พรรครวม ขั้นตอนหลังจากนี้ที่ประชุมสภาผู้แทน ราษฎรต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ แรก วันที่ 17 ต.ค. ท่ามกลางความ­วิตกกังวลจาก หลายฝ่าย สภาวะ “รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำา” ที่อาจส่ง ผลให้รัฐนาวาภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รTษฎร์ 252 เสยี ง ในจาำ นวนนม้ี ส.ส.ทเ่ี ปน็ รฐั มนตรี อาทิ นายจรุ นิ ทร์ ลกั ษณวศิ ษิ ฏ์ รอง นายกรฐั มนตรี และ รมว.พาณชิ ย์ ส.ส.บญั ชี รายช่ือพรรคประชา­ธิปัตย์,นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ส.ส. บัญชีรายช่อื พรรคภูมิใจไทย, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐ มนตรีประจำาสำานักนายก รัฐมนตรี ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาตพิ ฒั นา, นายพทุ ธิ พงษ์ ปณุ ณกนั ต์ รมว.ดจิ ทิ ลั เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 15 คน นTยคณTกรเค­ยเขียนเข้TมTที่กล่องข้อควTม เพจของนTยธ­นTธร จงึ รงุ่ เรอื งกจิ “รฐั ธรรมนญู ฉบบั ปี2560” หวั หน้T พรรคอนTคตใ­หม่ ควTมเปน็ โดยสรุปคือนTยวิษณุ ยืนยันรัฐมนตรีที่เป็นส.ส. มีสิทธิโหวตร่Tง พ.ร.บ.งบ ประมTณได้ตTมกฎหมTย !! (3) “ฝ่TยคT้ นอิสระ” 2 เสียง แพ้โหวตร่Tงพ.ร.บ.งบประมTณฯใ­นสภT!! นTยวษิ ณุ เครอื งTม รองนTยกรฐั มนตรี ประกอบด้วย พรรคไทยศรีวิไลย์และพรรคประ­ชาธรรมไทย อสิ ระ มอื กฎหมายชั้นพญาครุฑชี้แจงว่า “รัฐมนตรี” ใน รัฐบาลประยุทธ์ ที่ดำารงตำาแห­น่ง ส.ส. มีสิทธิลงมติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่เขียนห้าม ซึ่งแตกต่างจาก ที่มีข้อกำาหนดชัดเจนเมื่อ ส.ส. เป็น ต้องลาออกจาก­ตำาแหน่งภายใน 30 วัน ประเดน็ ทต่ี อ้ งจบั ตTหลงั จTกนค้ี อื ชว่ งโหวต รT่ ง พ.ร.บ.งบประมTณฯ อTจมกี องทพั งเู หT่ เลอ้ื ยออก จTกรโู หวตสวนมตพิ รรคเพอ่ื ชว่ ยรฐั นTวTประยทุ ธ์ 2 ผT่ นรT่ ง พ.ร.บ.งบประมTณฯ วงเงนิ 3.2 ลT้ นลT้ นบTท บทสรปุ จะเปน็ เชน่ ไร อกี ไมน่ Tนเกนิ รอไดร้ “น.ส.ทิพTนัน ศิริชนะ” รองโฆษกพรร­คพลัง ขณะที่ ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า การได้มาซึ่งข้อมูลเอกสาร คำาแถลงการ­ณ์ของผู้พิพากษาทา่ นนนั้ สงั คมเกิดความสบั สน ถึงแหล่งที่มาว่าได้มาโดยวิธีใด จากผู้ พิพากษา จำาเลย หรือผู้หวังดี แต่ไมว่ า่ จะทางใดขอใ­หน้ ายปยิ บตุ รทบทวนวา่ ไดม้ าโดยชอบดว้ ยกฎหมายหรอื ไม่ เปน็ ผลไมพ้ ษิ ของ ต้นไม้พิษหรือไม่ หากเข้าข่ายว่าเป็นผลไม้พิษ เป็นพยานหลักฐาน ที่ไดม้ าโดยมชิ อบ กข็ อใหน้ ายปยิ บตุ รหยดุ หา ประโยชน์จากผลไม้พิษนั้นเสีย มฉิ ะนน้ั จะกลายเปน็ วา่ กลายเปน็ บดิ าแหง่ ขอ้ ยกเวน้ ไปเสยี เอง หากผพู้ ดู เปน็ เสยี เองแลว้ ไปในการกลา่ วหาผอู้ น่ื เชน่ ใชอ้ าำ นาจเออ้ื ประโยชนพ์ วกพอ้ ง ไมเ่ ปน็ กลาง ใชป้ ระโยชนจ์ ากผลไมพ้ ษิ หาขอ้ กค็ งเปน็ เพยี งการพดู ลอย ๆ ไมม่ ีใครเชอ่ื ถอื อกี ตอ่ ไป นอกจากนี้ นายวษิ ณุ ช้ีแจงว่าหากท้ายสุดร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯไ­ม่ ผ่านสภาตามหลักการ ประชTรัฐ “รัฐธรรมนูญ ตอ่ ฉบับปี 2540” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คำTชี้แจงของนTยปิยบุตร กัน !!. รัฐมนตรี อนทุ ินจ่อเคลียร์คนต้านผอ.กองแผน พยTนหลกั ฐTนดงั กลT่ ว ไมส่ TมTรถรบั ฟงั ได้ เมอ่ื วนั ท่ี9 ต.ค.นายอนทุ นิ ชาญวรี กลู รอง นายกรฐั มนตรแี ละรมว.สาธารณสขุ กลา่ วตอนหนง่ึ ระหว่างการตรวจเ­ย่ียมการทำางา­นของสำานัก งานคณะกรรม­การอาหารแล­ะยา เมอ่ื วนั ท่ี 8 ต.ค. วา่ กระทรวงสาธ­ารณสขุ เปน็ กระทรวงท่ใี หญม่ าก ดงั นน้ั ตนจะใชห้ ลกั การบรหิ ารแบบองคก์ รใหญ่ ทม่ี ปลดั กระทรวงรบั นโยบายและบ­รหิ ารจดั การตา่ ง ๆ สาำ หรบั เรอ่ื งการแตง่ ตง้ั โยกยา้ ยตา่ ง ๆ ขอยาำ้ วา่ ตน สามารถอธบิ ายเหตผุ ลไดห้ มด ทผ่ี า่ นมาถอื วา่ มกี าร โยกยา้ ยนอ้ ยดว้ ย ปญั หามากนกั กไ็ มย่ า้ ยเลย ยา้ ยคน นน้ั ไปอกี คนกด็ า่ ซง่ึ ตนไมส่ ามารถเอาใจ­ใครไดห้ มด ดงั นน้ั กอ็ ยกู่ นั ทเ่ี ดมิ ทบ่ี รหิ ารแบบนเ้ี พอ่ื ทท่ี กุ คนจะ ไดม้ อี สิ ระในการบรหิ ารภายในหนว่ ยงานดว้ ย อยาก ใหท้ กุ คนสบายใจวา่ ตนมาดี ไมม่ วี าระซอ่ นเรน้ อะไร และพรอ้ มทจ่ี ะรบั ฟงั ผปู้ ฏบิ ตั งิ านหากอะไรท่ไี มเ่ ขา้ ทา่ ตนพรอ้ มขอโทษและใ­สเ่ กยี รถ์ อยหลงั อยแู่ ลว้ นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กรณีการย้าย นพ.ธเรศ กรษั นยั รววิ งค์ อดตี เลขาธกิ ารอย. ไปเปน็ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพน้นั เพราะ ตอ้ งการมอื เกา๋ เขา้ ไปชว่ ยพฒั นาและยกระด­บั อาสา สมคั รสาธารณสขุ ประจาำ หมบู่ า้ น (อสม.) ซง่ึ เปน็ นโยบายสาำ คญั ของตนเชน่ เดยี วกนั ซง่ึ นพ.ธเรศเปน็ ผทู้ ท่ี าำ งานอยทู่ ส่ี บส.มากอ่ น จงึ ไวใ้ จใหไ้ ปดาำ เนนิ การ เรอ่ื งดงั กลา่ ว เชน่ เดยี วกบั นพ.ไพศาล ดน่ั คมุ้ กเ็ ปน็ ผทู้ ท่ี าำ งานในอย.มากอ่ น การแตง่ ตง้ั ใหด้ าำ รงตาำ แหนง่ เลขาธกิ าร อย. เรยี กวา่ เปน็ การแตง่ ตง้ั ทเ่ี หมาะสม แลว้ อยา่ งไรกต็ ามสง่ิ ทอ่ี ยากฝากนพ.ธเรศ ดาำ เนนิ สบส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกแบบโครง­สร้าง สถานพยาบาล­ต่าง ๆ กำาลังมีปัญหาต่อต้าน ผอ.กองแบบแผนค­นใหม่ อาจจะกระทบ­ภารกจิ การออกแบบส­ถานพยาบาลจ­ะมกี ารดาำ เนนิ การ เรื่องนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็น เรื่องสำาคัญ และเร็ว ๆ นี้ตนจะลงไปเยี่ยมการ ทำางานที่สบส.แน่นอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสมัยอดีตรมว. สาธารณสุข เดินทางไปตรวจ­เยี่ยมการทาำ งานที่ สบส.ในช่วงที่อาคารเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานก็ พบว่ามีปัญหาลิฟต์ค้างระหว่างขนส่งทีมที่ ปรึกษารัฐมนตรีเช่นเดียวกัน. การอกี อยา่ งคอื สบส. เปน็ หนว่ ยงานทท่ี าำ เรอ่ื งการ ออกแบบกอ่ สรา้ งสถานพยาบา­ลตา่ ง ๆ ซง่ึ เปน็ เร่อื งสำาคัญ และตนไม่อยากจะฟ้องว่าเม่อื ช่วง สปั ดาหท์ ผ่ี า่ นมา ตนเดนิ ทางไปรบั หวั ใจบรจิ าคท่ี รพ.อดุ รธานี แตป่ รากฏวา่ ในลฟิ ตม์ ผี โู้ ดยสารเพยี ง 5 คนกลบั เกดิ ปญั หาปดิ ไม่ได้ บางครง้ั ปดิ แลว้ เปดิ ไม่ได้ เรอ่ื งนเ้ี ปน็ เรอ่ื งสาำ คญั มาก ตนไมอ่ ยาก พูดเองจึงมอบให้นพ.ธเรศไปดำาเ­นินการแก้ไข ขอยาำ้ วา่ ภารกจิ ของกระทรวง­สาธารณสขุ เปน็ เรอ่ื ง ใหญ่ ดงั นน้ั ทกุ อยา่ งตอ้ งเวลิ ดค์ ลาส จะใชย้ ห่ี อ้ อะไรก็ได้ แตต่ อ้ งมคี ณุ ภาพตามสเปก­ทก่ี าำ หนด ผสู้ อ่ื ขา่ วถามวา่ ขณะนที้ กี่ องแบบแผน เดินหนT้ !! นTยปยิ บตุ รฝT่ ฝนื หลกั กTรทเ่ี ชดิ ชู ตอ่ “ศูนย์เฟค นวิ สเ์ ซน็ เตอร์ (Fake News Center)” เดินหน้าเต็มท่ตี ้งั แทรกแซง กระบวนกTรย­ตุ ธิ รรม ขจัดข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูลท่ถี ูก ต้อง สู้กับสังคมโซเชียล งานนี้ต้อง เร็ว ต้องไว และทำางานต­ลอด 24 ชั่วโมง สำาหรับ ยกเวน้ ใหต้ นเอง นกั กTรเมอื ง นกั เคลอ่ื นไหวบTงกลมุ่ นกั วชิ TกTร สอ่ื หTงแดง “นTยคณTกร” ครบั ...เขา้ ใจไดว้ า่ และ พยายามหยบิ เหตกุ ารณ์ มาขยายผล ต้องการมโนให้สังคมเห็นว่า ผู้มีอำานาจสามา­รถ แทรกแซงการ­ทาำ งานของตลุ าการได้ เพอ่ื ทาำ ลายความนา่ เชอ่ื ถอื ของ กระบวนการย­ตุ ธิ รรม ใหเ้ ปน็ ไปตามวาทกร­รมทว่ี า่ แกล้งลืมเรื่อง ความพยายาม ในคดียุบพรรค ซึ่งทั้งสองคดี ศาลมี ผกู้ ระทาำ มคี วามผดิ กลายเปน็ ตราบาปตดิ ตวั ไป ๆ เมื่อศาลซื้อไม่ได้ ก็ต้องทำาลายคว­ามน่าเชื่อ “รมต.บี” พุทธิพงษ์ ปณุ ณกนั ต์ รมว.ดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม (ดีอี) พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่วันนี้คนไทยอยาก ข่าวหมิ่นเป็นไปอย่างเด็ดขาด!! “สองมTตรฐTน” ติด เห็นการปราบปร­ามข่าวปลอม “ถุงขนม สินบนตุลTกTรรัฐธรรมนูญ 2 ล้TนบTท” “ถ้าผมทำาเองค­นเดียวได้หมด ก็คงทำาไปแล้ว แต่ในทาง ปฏิบัติจริง เมื่อรับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ผู้ที่ดำาเนินการสืบสวน สอบสวนคือ “ตำารวจ ปอท.” (กองบังคับการปราบปร­ามการกระ ทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม­ทางเทคโนโล­ยี-บก.ปอท.) ซึ่ง สงั กดั สตช.และจะจบั กมุ ไดก้ ต็ อ่ เมอื่ มหี มายศาล ทาง ดอี มบี ทบาท ในการหาข้อมูลหรือชี้เป้าให้ตาำ รวจ ปอท.” คาำ ตดั สนิ ไปแลว้ วา่ ตลอดชีวิต พูดง่าย ถือให้หมดสิ้นไป สว่ นกรณขี อง “นTยคณTกร” รรมการตลุ าการ ศาลยุติธรรมวิสามัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาำ นวน 3 คน ซึ่งคงจะคลี่คลาย ข้อสงสัย ทั้งเรื่องการนาำ อาวุธปืนเข้าไปในห้องพิจารณาคดี การอัด คลิปเพื่อนำามาเผยแ­พร่ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ที่น่าแปลกคือ เรื่องนี้มาเกิดในช่วง กำาลัง เผชิญวิบากกรรม อันเนื่องมาจากคดีความต่าง ถึงต้อง อุทานคำาว่า มันช่างบังเอิญจริง ๆ. คงตอ้ งรออนกุ ซึ่งประกอบด้วย ก.ต. “รมต.บ”ี ระบทุ ผี่ า่ นมาสง่ ขอ้ มลู ใหต้ ลอด เซน็ อนมุ ตั กิ นั ทกุ และสนับสนุนการทาำ งานของตำาร­วจ ปอท. อย่างเต็มที่ หากใครพบขา่ วปลอม ขา่ วหมน่ิ หรอื สง่ิ ใดทจ่ี ะผดิ พ.ร.บ. คอมพวิ เตอร์ สามารถสง่ เรอ่ื งถงึ ตาำ รวจ ปอท. ท่ี ดงั น้ี 1.ทาง inbox คลิก m.me/jahooktcsd 2.แจ้งเบาะแสทาง­เว็บ ไซต์https://tcsd.go.th/แจง้ เบาะแส/3. แจง้ ทางอเี มลtcsdstaf­[email protected] police.go.th 4. ทางโทร. 0-2142-2556, 0-2142-2557 และรTยงTนใ­ห้ ก.ต. ทรTบภTยใน 15 วัน วัน 4 ชอ่ งทTง “นTยธนTธร” ๆ พอดี เอT๊ ..ทรTบ “เขื่อนขันธ์” แลว้ เปลย่ี น!!!. แมงโม้ รมช.มนัญญT พชื แลว้ ตายทนั ที เหมอื น 3 สารดงั กลา่ วขา้ งตน้ แตส่ ารตวั อน่ื อาจจะใช้ เวลาเพม่ิ ขน้ึ สกั เลก็ นอ้ ยกวา่ ศตั รพู ชื จะตาย อาจชา้ ไป 3-5 ชว่ั โมง แต่ไม่ เปน็ อนั ตรายหรอื ไมม่ คี วามเปน็ พษิ สงู เทา่ สาร 3 ชนดิ น้ี ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร ระบุชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ และเงอื่ นไขเกยี่ วกบั กรณที จี่ ะยกเลกิ การใชว้ ตั ถอุ นั ตรายทางการ­เกษตร ไมว่ า่ จะเปน็ ชนดิ ใดกต็ าม ตอ้ งใชข้ อ้ มลู ทางวชิ าการพจิ ารณาในประเ­ดน็ ต่าง ๆ ได้แก่... ข้อมูลความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ต้องมีผลกระทบ ต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ข้อมูลการตกค้าง พบว่ามีผลกระทบกับสิ่ง แวดลอ้ ม เปน็ สารทมี่ พี ษิ เฉยี บพลนั สงู และเปน็ อนั ตรายตอ่ มนษุ ยแ์ ละ ลังจากทางคณะ­ทำางานเพื่อ จากหญิงที่ตัง้ ครรภก์ ็ไปส่ลู กู จะถูกส่งต่อไปสู่ลูกอยู่ดี... ดังนั้น ต้องถามว่า... ก่อนหน้านี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมกา­รจากภาครัฐ ภาคเกษตรกร ภาคธุรกิจนำาเข้า และภาคผู้บริโภค ทั้ง 4 คณะ โดยเป็นไปตามบัญชา นายกรฐั มนตรี แตท่ กุ ครงั้ เมอื่ ขอ้ เสนอไป ถงึ การพจิ ารณาของคณะ­กรรมการวตั ถอุ นั ตราย กถ็ กู ตกี ลบั มกี ารเลอื่ น ไป 6 เดือนบ้าง เลื่อนไปอีก 3 เดือนบ้าง หรืออาจเลื่อนไปอีก 60 วัน... เมื่อเป็นอย่างนี้ต้องถามว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่? หรือเมื่อลูกดูดนมในอกของ­แม่ สารพิษก็ ด้วยผลกระทบรุนแรงขนาดนี้ ทาง ถึงต้อง ประกาศตวั เดนิ หนา้ เรอื่ งนอี้ ยา่ งจรงิ จงั ไม่ใชแ่ คอ่ อกมาเรยี กรอ้ งไวท้ มาตรการ สารเคมีเหล่านี้เท่านั้น แต่ต้องเดินหน้า ประกาศ อย่างเด็ดขาด เพราะที่ผ่านมาความเข้าใจ ในการใชส้ ารเคมเี หลา่ นขี้ องเกษตรกรแ­ตล่ ะคนไมเ่ หมอื นกนั บางคน ก็เข้าใจมากขึ้น... บางคนเข้าใจว่าใช้ได้ พิจTรณTควTมเ­ห็นของส่วน ผู้นำTเข้T เกษตรกร และผู้บริโภค น.ส.มนัญญT ไทย ’เด็กทาำ อะไรผิด?“ รัฐ “จำTกัดกTรใช้” “ยกเลิกกTรใช้” รวม ฝ่าย ที่มี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว­ง เกษตรและสห­กรณ์ นั่งหัวโต๊ะในการ ประชมุ พจิ ารณา ไดท้ าำ การพจิ ารณาตอ่ จำานวน 4 เศรษฐ์ พล.อ.ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชT แต่ไม่ทราบถึงพิษภัย ยกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางกา­รเกษตร ’สัปดาห์ที่ผ่านมา ไปร่วมงานศพ ก็ถามญาติว่าผู้ตายเป็น อะไรเสยี ชวี ติ ไดค้ าำ ตอบวา่ เปน็ มะเรง็ ในลาำ คอ เพราะไปแบก­ถงั ฉดี พ่นสารเคมี ดังนั้นวันนี้สิ่งสาำ คัญคือเราต้องเลิกวนในอ่าง ต้องเริ่ม ต้นนับ 1 2 3 อย่างจริงจัง... วันนี้ดิฉันมีความพอใจระ­ดับหนึ่ง แต่ หนา้ ทยี่ งั ไมจ่ บ ตอ้ งอกี 3-4 วนั ถงึ จะสาำ เรจ็ ถอื เปน็ ชยั ชนะของคน ไทยร่วมกัน“ กรณีการเสนอ 3 ชนิด... คือ... คลอร์ไพริฟอส, พาราควอต, ไกลโฟเซต มติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้แบนสาร 3 ชนิดนี้ นอกจากนั้น ยังเสนอให้คณะกรรมการ­วัตถุอันตรายพิจารณา ให้สารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเคยอยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 ไป อันจะเป็นผลให้ สาร 3 ชนิดดังกล่าว จะมีการนำามติให้กรรมการพิจารณาทุกคนลงนามรับผลประชุม เสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป มติครั้งนี้ ว่ากันว่าถือเป็น ที่รัฐบาลให้กับ ประชาชนทงั้ ประเทศทนั ทีโดยไมต่ อ้ งรอปีใหม่ เพราะตอ่ ไปนี้ ตงั้ แต่ วันที่ 1 ธ.ค. เทศกาลปีใหม่ คนไทยไปกินเที่ยวที่ไหนก็จะมีอาหาร ปลอดภัย มีอากาศบริสุทธิ์สาำ หรับสุขภาพ รมช.เกษตรฯ ระบุว่า... วันนี้ทุก ๆ ภาคส่วน ในสังคมไทยต้องออกมาช่วยกัน เพราะมีคนเจ็บคนตายอยู่ทุกวัน อย่างที่ผ่านมาเกษตรก­รหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วไปฉีดสารเคมี หรือสามี ไปฉีด ภรรยาเดินตาม สารเคมีเหล่านี้สามารถจะกร­ะจายไปในเลือด เป็นบัญชี ประเภทที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 ห้ามครอบ ทงั้ นี้ รมช.เกษตรฯ ระบทุ งิ้ ทา้ ยดว้ ยวา่ ... อยากฝากถงึ พนี่ อ้ ง ประชาชนคนไ­ทยทุกคนว่า เรื่องสารเคมีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะจริง ๆ อยู่รอบตัวเรา แม้กระทั่งน้ำาดื่ม จึงขอให้ทุก ๆ คนหัน มารว่ มมอื กนั สง่ เสยี ง ขอใหส้ นบั สนนุ ไมเ่ อา ไม่ใช้ สารเคมที อี่ นั ตราย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมารวมพลังกัน คนไทยทุกคนต่อต้านสารพิษ ร้ายแรงที่จะทำาร้าย-ทำาลายสุขภาพ ครอง ห้ามจาำ หน่าย ห้ามนำาเข้า ห้ามผลิต โดย เพื่อ สัตว์ได้ง่าย ประเทศ... และมีสารใช้ทดแทนที่เหมาะสม รวมถึงเป็นวัตถุหรือสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาระหว่าง ’จริง ๆ ประชาชนทุกคนเสี่ยงหมด แค่ไปเดินชมสวน ปั่น จักรยาน หรือเที่ยวโฮมสเตย์ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะได้รับสาร เคมีจากการพ่นยาตอนไหน ซึ่งผู้คนเหล่านี้เคยมีส่วนได้เสียอะไรถึง ต้องรับผลตรงนี้“ ของขวัญปีใหม่ ’หลายคนถามว่า เพราะอะไรต้องแบนสารเค­มีทั้ง 3 ตัวนี้ กต็ อ้ งถามกลบั วา่ จะเอาไวท้ าำ ไม สงิ่ ไมด่ ีใครอยากได้ ทกุ คนตอ้ งการ สิ่งดี ๆ ในชีวิต อยากทานอาห­ารดี ๆ อยากให้คนในครอบครัวมี สุขภาพดี ดิฉันก็เช่นกัน... อยากให้พี่น้องประชาชนกินดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง“. ปจั จบุ นั กรมวชิ าการเกษตรไ­ดเ้ สนอหา้ มใชว้ ตั ถอุ นั ตราย-สาร เคมีไปแล้ว 98 ชนิด ซึ่งในจาำ นวนดังกล่าวนี้มีสารพาราควอ­ต ไกล โฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รวมอยู่ด้วย เนื่องจากเป็นสารเคมีที่อาจ ก่อให้เกิดมะเร็ง มีพิษตกค้างนาน ทาำ ให้เกิดพิษสะสมในดินได้เป็น เวลานาน และเป็นสารที่ทำาให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติขึ้นได้ รมช.เกษตรฯ ยนื ยนั ดว้ ยวา่ ... ในทอ้ งตลาดมสี ารเคมเี กษตรหลาย น.ส.มนัญญT หTกในอนTคต­พบวT่ สTรเคมตี วั อน่ื มคี วTมเปน็ พษิ สงู กจ็ ะเสนอ ยกเลกิ ตอ่ ไป ยห่ี อ้ สว่ นสารทดแทนห­รอื วธิ กี ารทดแทนในก­ารกาำ จดั ศตั รพู ชื นน้ั ตอ้ งมอี ยา่ งแนน่ อน เพยี งแต่ไมร่ วดเรว็ ทนั ใจเหมอื นทผ่ี า่ นมา ทก่ี าำ จดั ศตั รู อยู่ดี...

© PressReader. All rights reserved.