Daily News Thailand : 2019-10-10

ภาพ-ข่าวสังคม : 5 : 5

ภาพ-ข่าวสังคม

5 ภาพ-ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุล:คม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 ค่ำ: เดือน 11 ปีกุน เดลินิวส์ ฉบับประจำ:วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุล:คม 2562 .......... ... ไทยติดอันดับ 8 จ:ก 66 ประเทศ Trade20 จัดโดยธน:ค:รสแตนด:ร์ดช:ร์เตอร์ด... อ:เซียนด้วยกันเป็นรองแค่เวียดน:ม,อินโดนีเซีย .......... เศรษฐกจิ ไทยยงั ปว่ ยไข้ บรษิ ทั ใหญน่ อ้ ย ในภ:คเอกชนซึ่งอยู่ระหว่:งแต่งตัวสู้ศึกปีหน้: ค:ดไว้เพียงหลวมๆและ­ค่อนข้:งต่ำ:ต:มบรรย:ก:ศซบเซ:ของภ:คธุรกิจ .......... ดัชนีบ่งชี้เศรษฐกิจตัวหนึ่ง เล็กลงต่อเนื่องถูกบีบด้วยยอดข:ยที่ถดถอย... พูดคุยกับคนในยุทธจักรโทรทัศน์ต:่ งจุกอก ที่ผู้ประกอบก:รแก่งแย่งก้อนมันเล็กลง .......... บริษัทรถยนต์ซึ่ง เป็นผู้ค้:ร:ยใหญ่ใช้เงินโฆษณ:ปีละมห:ศ:ลชะงักหมด ดูจ:กยักษ์ใหญ่โตโยต้:ออก โฉมใหม่เป็น ชูโรงแบรนด์โตโยต้:แห่งปีเปิดตัวเรียบๆตั้งยอดข:ยแบบถ่อมตัวม:ก .......... ที่ว่:ม:เพียงหนังตัวอย่:ง สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ ระดับฐ:นร:กม:ถึงชั้นกล:งชั้นบน-ยกเว้นชั้น ผกู ข:ดประเทศ .......... ... เอะ๊ ! ตอนดเี อสไอทมุ่ เทก:ำ ลงั คนและอปุ กรณไ์ ฮเทคคน้ จนพบศพกะเห­รยี่ ง นักเคลื่อนไหว ถูกฆ่:เผ:โหดยัดถังถ่วงน้ำ: รองฯ ดูขึงขังม:ก .......... ผ่:นม:เดือนเศษๆยังตั้งข้อห: หรือเพร:ะไปแตะข้:ร:ชก:รระดับพี่บิ๊กต่:งหน่วยง:นเลยออกอ:ก:ร แปลกๆ .......... ... สังคมเตลิดไปไกล ผู้ พิพ:กษ:ศ:ลยะล: ยิงตัวเองเรียกร้องคืนคำ: พิพ:กษ:ให้กับผู้พิพ:กษ: คืนคว:มเป็นธรรมให้กับประช:ชน... พอ ไม่ต:ยเลยตกเป็น ถูกฝ่:ยอวยรัฐบ:ล,เชิดชูคสช.รุมถล่ม อย่:งน่:อเนจอน:ถ .......... ขอร่วมแบ่งปันคว:มคิดเห็น รู้ เช่นที่ทุกคนรู้ตั้งใจฆ่:ตัวให้ต:ยก็ยิงกรอกป:ก,จ่อขมับรับรองไม่ เหลือ... กรณียะล: พูดหรือ โพสต์ไปลอยๆคงไม่มีใครใส่ใจ ก:รยิงตัวบนบัลลังก์ศ:ลเป็นวิธีดึง คว:มสนใจ .......... พฤตกิ รรมแบบ คนในน:ำ คว:ม ไม่ชอบม:พ:กลภ:ยในองค์กรเปิดเผยต่อส:ธ:รณะ... ที่สภ:ผู้แทนฯ สหรัฐไต่สวนถอดถอน กรณีบีบ ประธ:น:ธบิ ดยี เู ครนสอบสวนเ­อ:เรอื่ งบรษิ ทั ของลกู ช:ย คู่แข่งก:รเมืองจ:กเดโมแครต... ก็ เอ:ก:รสนทน:ท:งโทร ศัพท์ทรัมป์กับผู้นำ:ยูเครนม:เปิดเผย ล่:สุดนักเป:่ นกหวีดอีกคน โดยให้ข้อมูลลับที่ทำ:อเมริก:เสื่อมเสีย .......... มีผู้เอ:คว:มเจ็บ ปวดเข้:แลกเพื่อบอกบ:งอย่:งต่อสังคมก็ควรรับฟัง สงั เกตไดก้ ลมุ่ รมุ บดขยผี้ พู้ พิ :กษ:คณ:กรลว้ นตอ่ ต:้ นฝ:่ ยค:้ นเพอื่ ไทย,อน:คตใหม่ ทงั้ ๆวนั นม้ี รี ฐั มนตรปี ระวตั ติ ดิ คกุ เกยี่ วพนั ย:เสพตดิ ออื้ ฉ:ว ไปทั้งโลกกลับแบ๊ะๆไม่รู้ไม่เห็น .......... ... วันที่รอคอย ดี เดย์ 1 ม.ค. 63 ของขวญั ปใี หมท่ คี่ นไทย,ประเทศไทยป­ร:รถน:นนั่ คอื โดยคว:มร่วมมือของห้:งขน:ดใหญ่ทุกค่:ยเลิก แจก... ยนิ ดกี บั รมว.ทรพั ย:กรธรรมช:ตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม ลึกๆทุกห้:งอย:กเลิกเพียงแต่รอภ:ครัฐนำ:เพื่อไปพร้อมเพรียง กันไมล่ กั ลั่น .......... ท:ำ ไมอย:ก? เท:่ ท่ี ทร:บเฉพ:ะร:้ น สะดวกซอื้ เซเวน่ ฯส:ม:รถลดค:่ ใชจ้ :่ ยค:่ ถงุ ปลี ะเปน็ รอ้ ยล:้ นบ:ท... ยังไม่มีถุงผ้:ก็พกถุง พล:สตกิ ของเดมิ ใชซ้ :้ำ สบิ ครงั้ ยสี่ บิ ครงั้ .......... ... โครง ก:รใหญๆ่ แพงๆมกั มขี องแปลกปร:กฏ เซอรไ์ พรส้ ?์ บอรด์ ก:รรถไฟฯ ยกทมี ล:ออกขณะ รมว.คมน:คม หักคอกิจก:รร่วมค้:ซีพีหรือ CPH ลงน:มสัญญ:รถไฟ คว:มเรว็ สงู ในวนั ที่ 15 ต.ค . ... จ:ำ ตอ้ งเลอื่ นเปน็ 25 ต.ค.รอครม.อนมุ ตั แิ ตง่ ตงั้ บอรด์ ใหม่ .......... ดทู :่ ที ของภ:คเอกชนรวมทั้งคำ:พูดของเจ้:สัวใหญ่ ก็ ไม่แน่ใจเลื่อนไปแล้วก:รลงน:มจะเกิด... ไม่ทร:บมีต่อรอง ผลประโยชนอ์ ะไรซอ่ นอยบู่ :้ งแตจ่ ดุ ทเี่ อกชนย:้ำ เสมอ รัฐบ:ลบอก 72% พร้อม ส่วนอีก 28% รอปีครึ่ง-อันหลัง โจทย์ย:กส่วนหนึ่งต้องไล่ประช:ชนผู้บุกรุก .......... โอก:สลงน:ม ณ เวล:นี้มีไม่ถึงครึ่งเพร:ะ 28% ที่เหลือภ:ครัฐ ...เจ้:สัวนับนิ้วดูดอกเบี้ยงอกร:ยวันร:ยเดือนร:ยปีก็เห็น น่:ที่น:ยกฯลุงตู่กำ:ชับรฟท.ว่:ด้วยส่งมอบพื้นที่ .......... ... เชียร์ ต้นไม้บริเวณรัฐสภ: ใหม่อย่:สักแต่ปลูก... ต้นป:ล์มที่ผู้รับเหม:มักยัดเยียดมันไม่ให้ออกซิเจน ดีกว่:ไหมเลือกไม้ดูดซับ ค:ร์บอนไดออกไซ­ด์ช่วยฟอกอ:ก:ศ .......... ... เชิญชมนิทรรศก:ร ปี 3 รวบรวมง:นจิตรกรรมและป­ระติม:กรรมกว่: 100 ชิ้นจ:กศิลปินทั่วไทย ณ ล:ดพร้:ว 122-124 ง:นมีถึง 14 ต.ค . .......... บริษัทไปรษณีย์ไทย ชวนเที่ยวง:นที่ โชว์บริก:รครบวงจรแล­ะโปรโมชั่นพิเศษ เชิญช้อปมหกรรมสินค้:ชุมชน ที่ พทั ย: ถงึ 13 ต.ค . .......... 08.00 น. อธบิ ดกี รมสง่ เสรมิ อตุ ส:หกรรม เปิดง:นจัดตั้ง “โครงก:รเสริมแกร่งก:รตล:ด SMES ไทย ด้วยก:รค้:ออนไลน์” เพิ่ม ทักษะกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบก:ร และกลุ่มวิส:หกิจชุมชน ที่โรงแรมเดอะ พ:ล:สโซ กรุงเทพฯ .......... 09.00 น. รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสัมมน:และ แนะนำ:กฎหม:ย และสำ:นักง:นคณะกรรมก:รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภ:คส่วน ที่โรงแรมเซ็นทร: ศูนย์ร:ชก:รฯ .......... ถึงวันที่ 14 ต.ค. จัดง:น “The Mall Pet&plant Pop Market 2019” ครบเครื่องเรื่องสัตว์เลี้ยง และของตกแต่งบ้:น ที่ชั้น 4 เดอะมอลล์ บ:งกะปิ .......... สวดศพ ผอ.ททท.ชุมพร ที่ศ:ล: 2 วัดพระศรีมห:ธ:ตุฯ .......... แนะนำ:หนังสือ... ชูชัย สมิทธิไกร .......... นสพ. ช่วยนายกฯลุงตู่ช่วยรัฐบาลกระจาย­ข่าวดี ศักยภาพการ ในร:ยง:น เติบโตด้านการค้า... อนั นกี้ ระซบิ ขา่ วเบาๆรกู้ นั เองเงยี บๆ... ไม่กล้าตั้งประมาณการ­รายได้ งบโฆษณาสินค้า,บริการ “เค้ก” “ตรีศูล” “อัลติส” “เรือธง” ไม่กล้าทุ่มโฆษณาสวนก­ระแสเศรษฐกิจ “ดี หืดขึ้นคอ ลกั ซ”์ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราช­กมุ ารี ไมก่ รี่ าย?! เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดิ การประชมุ วชิ าการวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลย­แี หง่ ประเทศไทย ครง้ั ท่ี 45 (ววท 45) ในหวั ขอ้ “ตน้ กลา้ นวตั กรรม สกู่ ารพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื ” (Seedling Innovation for Sustainabl­e Developmen­t) ณ มหาวทิ ยาลยั แมฟ่ า้ หลวง บิลลี่ พอละจี พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ไม่ได้ซักคน ผิดกับฉากแรกเจอ­ศพบิลลี่? คณากร เพียรชนะ “จำาเลย” “ตรีศูล” ที่ตั้งใจบอกคือระบบยุติธรรมมีปัญหา Whistleblo­wer ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โจ ไบเดน ฉลองมงคลสม­รส ประชมุ เอเชยี แปซฟิ กิ เฮา้ สซ์ ง่ิ ฟอรม่ั พล.อ.อนพุ งษ์ เผา่ จนิ ดา ฉตั รชยั กฤตมิ า บญุ ใส พรหมเลศิ ธนกร - พวง รมว.มหาดไทย และ รว่ มเปน็ ประธานในพธิ ฉี ลองมงคลสมร­ส ระหวา่ ง บตุ ร ปลดั ทา่ นผหู้ ญงิ สริ กิ ติ ยิ า เจนเซน รคิ แฮทธาเวย์ กระทรวงมหา­ดไทย กบั บตุ รี ทเ่ี ดอะฮอลล์ โจนาธาน ที เอม็ เรคฟอรด์ ทมิ โลค และ รว่ มงานประชมุ “เอเชยี แปซฟิ กิ เฮา้ สซ์ ง่ิ ฟอรม่ั “เพม่ิ พลงั ความรว่ มมอื เพอ่ื ทอ่ี ยอู่ าศยั ” ทโ่ี รงแรมแกรนด­ไ์ ฮแอท เอราวณั คนใน พศิ โฆสติ สมติ ธรี ยทุ ธ ด.ต.ชยั ยศ - อภญิ ญาภรณ์ แบงคค์ อ็ ก ครง้ั ท่ี 7” ภายใตแ้ นวคดิ แฉ ต่อ เชื่อหรือไม่ขึ้น กบั วจิ ารณญาณ... โดยปกปอ้ งรฐั บาลพลงั ประชารฐั สดุ ฤทธิ์ เป็นไปได้? “งดถุงพลาสติก” วราวธุ ศลิ ป สมทบทนุ วนรชั ต-์ รท.พญ.ปยิ ะชนก ตง้ั คารวคณุ กรรมการ บมจ.สตารค์ คอรเ์ ปอเรชน่ั มอบเงนิ 1 ลา้ นบาท สมทบทนุ ภาควชิ า คณบดคี ณะแพทยศาสต­รโ์ รง คณะแพทยศาส­ตรโ์ รงพยาบาลรา­มาธบิ ดี อาชา ชว่ ยเหลอื เดก็ กนกวรรณ วลิ าวลั ย์ รมช.ศกึ ษาธกิ าร เปน็ ประธานเปดิ โครงการ เพอ่ื ชว่ ยเหลอื เดก็ และเยาวชนบ­นทอ้ งถนนในพน้ื ทก่ี รงุ เทพมหานคร โดยมี รว่ มงาน ทโ่ี รงแรมมริ าเคลิ แกรนด์ Children in และกรรมการ บจก.เฟล้ ปส์ ดอดจ์ อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล ศลั ยศาสตร์ มลู นธิ ริ ามาธบิ ดฯี โดยมี พยาบาลรามา­ธบิ ดี เปน็ ผรู้ บั มอบ ทส่ี าำ นกั งานคณบดี “ตรศี ลู ” พมิ พม์ ะศร ศรี ศ.นพ.ปยิ ะมติ ร ศรธี รา Street สะอาด วนั ไช นอระแสง ดร.กมล รอดคลา้ ย คอนเวนชน่ั ในฐานะผู้บริโภคเตรียมตัวแต่เนิ่นๆครับ จนมนั ฉกี ขาด! รองฯอนทุ นิ ชาญวรี กลู ศกั ดสิ์ ยาม ชิดชอบ “ดอนเมอื ง-สวุ รรณภมู -ิ อตู่ ะเภา” ธนินทร์ “ตรีศูล” เจียรวนนท์ “สง่ มอบพนื้ ที่ ก่อสร้าง” แทนคาำ ขอบคณุ สองโอกาส เสนธปิ ศรไี พพรรณ อเลก็ ซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ ดเิ รกฤทธ์ิ คชวงษ์ สมทิ ธ์ พนม และ เพอ่ื ขอบคณุ กลมุ่ ลกู คา้ ธรุ กจิ โดยมี และ รว่ มงาน จดั งาน มาซาฮโิ ระ โอคทิ ซึ โรเบริ ต์ อู๋ มณนี ภา ดวงดารา หทยั ชล ตวิ ะสรุ ะเดช อคั รเดช พนั ธวิ านนท์ รววิ รรณ มฤคพทิ กั ษ์ คมิ เบอรล์ ่ี แอน โวลเทมสั ปรชี า Soiréé e ทเี อม็ บี The Blue ไชยศวิ ามงคล รว่ มเปดิ ตวั ผลติ ภณั ฑเ์ ครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้ ทเ่ี ดอะกลาสเฮา้ ส์ ปารค์ นายเลศิ ไม่กล้าให้คำามั่น ยงค์ อกนษิ ฐ์ วเิ ชยี รเจรญิ บรุ นิ ทร์ บญุ วสิ ทุ ธ์ิ ทเ่ี กษร เออรเ์ บนิ รสี อรท์ จาก ชารป์ และ เปดิ ตวั พรเี ซน็ เตอร์ บอกเพียงทำ:ไม่ทันก็ยืดเวล:ให้โดยไม่ปรับ ภ:พสัญญ:ร่วมทุนกับรัฐแต่ เจ๊งข้างเดียว เพื่อเอกชน ประธานชวน หลีกภัย ไม่มีข้ออ้างเลี่ยงเซ็นสัญญาอีกต่อไป?! รูปทรงสวยๆมีออกมากมาย “พ่อไม่ได้จากไปไหน” พระบาทสมเด็จพระบรมชนก­าธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา­ช บรมนาถบพิตร รำ:ลึกถึง สย:มแกลลอรี ระลึก เทอรม์ นิ อล 21 วันไปรษณีย์โลก สงั คมวนั พฤหสั บด.ี.. ณัฐพล รังสิตพล พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ “PDPA : Privacy for All” วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ดอกไม้ ต้นไม้ อดีต โดย วิริยา แก่นแก้ว “พฤติกรรมผู้บริโภค”

© PressReader. All rights reserved.