Daily News Thailand : 2019-10-10

เศรษฐกิจ : 6 : 6

เศรษฐกิจ

6 เศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คา่ำ เดือน 11 ปีกุน ไทยยเูนยี่ นขายหน้ ก6ู้ พนั ล. ทก่ี าำ หนดไวใ้ นแบบแสดงรา­ยการขอ้ มลู ฯ และรา่ งหนงั สอื ช้ี ชวนโดยบรษิ ทั ดาำ เนนิ ธรุ กจิ มากวา่ 40 ปี มผี ลติ ภณั ฑก์ วา่ 14 แบรนดท์ ข่ี ยายไปทว่ั โลก โดยไทยยเู นย่ี นนอกจากเปน็ ผผู้ ลติ ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ของโลกแล้วยังมีความ สามารถในกา­รแขง่ ขนั ในตลาดโลกส­งู ท้ังน้ี ไทยยูเน่ียนนอกจากจะ­เป็นเจ้าของแบรนด์ สนิ คา้ ทเ่ี ปน็ คนไทย ทง้ั ผลติ ภณั ฑท์ นู า่ กระปอ๋ งซเี ลค็ , อาหาร ทานเลน่ ฟชิ โช และโมโนร,ิ อาหารทะเลค­ณุ ภาพสดใหมค่ วิ เฟรชและเคา­นเ์ ตอรอ์ าหารทะเลธร­รมชาตซิ ฟี ดู้ อาหารสตั ว์ เลย้ี งแลว้ ยงั มแี บรนดอ์ าหารทะเลบร­รจกุ ระปอ๋ งตา่ ง ๆ ทว่ั โลกรวมทง้ั ควา้ อนั ดบั 1 ผนู้ าำ กลมุ่ อตุ สาหกรรมของ­โลกใน อุตสาหกรรมอา­หาร 2 ปีติดต่อกัน ในดัชนีความย่ังยืน ดาวโจนส์ และปจั จบุ นั บรษิ ทั ไดร้ บั การคดั เลอื กเปน็ สมาชกิ ในดชั นคี วามยง่ั ยนื ดาวโจนสเ์ ปน็ ปที ่ี 6 ตดิ ตอ่ กนั อกี ดว้ ย. นายธรี พงศ์ จนั ศริ ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร บมจ. ไทยยเู นย่ี นกรปุ๊ เปดิ เผยวา่ บรษิ ทั อยรู่ ะหวา่ งการเสนอขา­ย หนุ้ กดู้ อ้ ยสทิ ธทิ ม่ี ลี กั ษณะคลา้ ยทนุ ไถถ่ อนเมอ่ื เลกิ บรษิ ทั ให้ แกน่ กั ลงทนุ ทว่ั ไปและนกั ลงทนุ สถาบนั วงเงนิ รวมทง้ั สน้ิ ไมเ่ กนิ 6,000 ลา้ นบาท อตั ราดอกเบย้ี 5 ปแี รก 5% ตอ่ ปี จา่ ยดอกเบย้ี ทกุ ๆ3 เดอื น โดยคาดจะเส­นอขายไดร้ ะหวา่ ง วันท่ี 26-28 พ.ย.น้ี พร้อมท้ังแต่งต้ังธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรงุ ไทย ธนาคารไทยพ­าณชิ ย์ และบรษิ ทั หลกั ทรพั ย์ ภทั ร เปน็ ผจู้ ดั จาำ หนา่ ย ซง่ึ การเสนอขาย­หนุ้ กคู้ รง้ั น้ี ชว่ ยให้ บรษิ ทั จดั โครงสรา้ งทางการเงนิ ใหม้ คี วามแขง็ แกรง่ ยง่ิ ขน้ึ สาำ หรบั หนุ้ กดู้ งั กลา่ ว ผอู้ อกหนุ้ กมู้ สี ทิ ธิไถถ่ อนหนุ้ กู้ กอ่ นกาำ หนดและมสี ทิ ธเิ ลอ่ื นชาำ ระดอกเบย้ี โดยไมม่ เี งอ่ื นไข ใด ๆ ของบรษิ ทั โดยผอู้ อกหนุ้ กสู้ ามารถใชส้ ทิ ธิไถถ่ อนหนุ้ กกู้ อ่ นกาำ หนดในวนั ครบกาำ หนด 5 ปี หรอื ตามเงอ่ื นไขอน่ื ๆ พลิกบวก ตลาดหุ้นไทยวันที่ 9 ต.ค. เคลื่อนไหวในแดน­ลบเป็น ส่วนใหญ่ เป็นไปตามตลาด­หุ้นอื่นในภูมิภาค และดัชนีดาวโจนส์ ทปี่ ดิ รว่ งแรง หลงั จากนกั ลงทนุ กลบั มากงั วลการเจรจา­การคา้ สหรฐั กับจีน แต่ช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อหนุนจากกลุ่มโรงไฟฟ้านำา ตลาด ดนั ดชั นีใหป้ ดิ บวกได้ สง่ ผลใหป้ ดิ ตลาดที่ 1,616.18 จดุ เพมิ่ ขึ้น 4.01 จุด หรือ 0.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 42,242.42 ล้าน บาท ส่วนตลาดเอ็มเอไอปิดที่ 334.66 จุด ลดลง 2.18 จุด หรือ 0.65% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 806.85 ล้านบาท ความไม่แน่นอนของสงคร­ามการค้าเกิดขึ้นได้ตลอด เวลา จากที่กำาลังรอผลการเจ­รจาการค้าสหรัฐกับจีนในวันที่ 1011 ต.ค. นั้น นักลงทุนต่างมีความคาดหวังว่าจะคืบหน้าบ้าง แต่ กลบั มกี ระแสออกมาเ­ชงิ ลบวา่ สหรฐั ประกาศขนึ้ บญั ชดี าำ ตอ่ บรษิ ทั เทคโนโลยีของจีน 28 แห่ง ขณะที่ ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ต้องจับตา บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ที่จะเข้าซื้อขายวันแรก ทั้งนี้ มูลค่า ซื้อขายรวมอาจ­จะเบาบางลง­จากใกล้วันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน. รางวลั ใหญ...่ เอกอธิ รตั นอารี กรรมการรอง­ผจู้ ดั การใหญส่ ายงานขายใน­ประเทศและ บรกิ ารหลงั การขาย บรษิ ทั มติ ซบู ชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาำ กดั แสดงความยนิ ดแี ละ มอบรางวลั ใหญร่ ถยนต์ มติ ซบู ชิ ไทรทนั เมกะ แคบ็ พลสั ใหแ้ ก่ บญุ เพง็ พนั ธชุ าติ ผโู้ ชค ดจี ากแคมเปญแฮ­ปป้ี เฟสตวิ ลั ลนุ้ รถลนุ้ ทอง เปน็ ลกู คา้ ผจู้ าำ หนา่ ยมติ ซู บเี อน็ ที จ.ฉะเชงิ เทรา ดับบลิวอีเอฟชี้ไทยตกอันดับ จีคุมทุจริตเพิ่มนวัตกรรม อาำ นวยไดค้ ะแนน 273 คะแนน จาก 400 คะแนน โดยโครงสรา้ งพน้ื ฐาน ลดลงจาก69.7เปน็ 67.8จากโครงสร­า้ งพน้ื ฐานแยล่ งเกดิ จากความหนา แน่นของระบบทา­งรถไฟ และความมีประสิทธิภาพของการใ­ห้บริการ รถไฟ 2.ดา้ นทรพั ยากรมนษุ ย์ไดค้ ะแนน 151 คะแนน จาก 200 คะแนน ซง่ึ ดา้ นทกั ษะคะแนนลดล­งจาก 63 เปน็ 62.3 และอนั ดบั ลดจาก 66 เปน็ 73 เพราะทักษะของผู้สำาเร็จการศึกษาแย่ลงและการสอ­นให้คิดเชิง วพิ ากษท์ ย่ี งั ทาำ ไดไ้ มด่ นี กั สว่ นท่ี 3.ดา้ นตลาดไดค้ ะแนน 277 คะแนน จาก 400 คะแนน ดา้ นการแขง่ ขนั ภายในประเท­ศ ใชเ้ ปน็ ตวั ช้ี วัดว่าในแต่ละประเทศมีการดำาเนินนโยบายท่ีทำาให้การ แข่งขันในตลาดมีความผิดเพ้ียนไปเพียงใดและเอ้ือ ประโยชน์ใหก้ บั กลมุ่ ทนุ ใดหรอื ไมน่ น้ั ซง่ึ ไทยมคี ะแนนใกล้ เคยี งเดมิ คอื จาก 53.4 เปน็ 53.5 และ 4.ดา้ นระบบนเิ วศ ของนวตั กรรม ไดค้ ะแนน 116 คะแนน จาก 200 คะแนน โดยการเปลย่ี นแปลงทางธรุ กจิ มคี ะแนนสงู ขน้ึ จาก71 เปน็ 72 อนั ดบั สงู ขน้ึ จาก 23 เปน็ 21 เพราะความค­ลอ่ งตวั ของ ธรุ กจิ ในไทยดขี น้ึ ทง้ั เงอ่ื นไขตา่ ง ๆ ในการดาำ เนนิ ธรุ กจิ “แมใ้ นชว่ งทผ่ี า่ นมาไทยผลกั ดนั นวตั กรรมคอ่ นขา้ งมาก แตย่ งั เปน็ นวตั กรรมท่ีไม่ไดส้ รา้ งขน้ึ เอง หรอื เรยี กวา่ เปน็ ผใู้ ชม้ ากกวา่ ทาำ ให้ ตอ้ งเกดิ การสรา้ งสรรค์ การวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรมใหม้ ากขน้ึ แตบ่ ท สรุปของดัชนีต่าง ๆ คงไม่ได้อยู่ท่ีตัวเลขว่าเพ่ิมข้ึนหรือน้อยลงเพียง เท่าน้นั เน่อื งจากความสา­มารถทางการ­แข่งขันในเวทีโลกท่เี พ่มิ ข้นึ ไม่ ไดเ้ กดิ จากการพฒั นาประเทศตา­มลาำ พงั แตเ่ กดิ จากความสาม­ารถในเชงิ เปรยี บเทยี บกบั การพฒั นาของประเท­ศอน่ื ๆ อกี ดว้ ย”. จับตาเวียดนามโตกระ­โดด มลู คา่ ซอ้ื ขาย มลู คา่ ซอ้ื ขาย 42,242.42 806.85 ดชั นตี ลาดหลกั ทรพั ยป์ ดิ ดชั นตี ลาดเอม็ เอไอปดิ 1,616.18 334.66 เพิ่มขึ้น ลดลง 4.01 2.18 หุ้น มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) ราคาปิด (บาท) เปลี่ยนแปลง (บาท) นายวิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั เปดิ เผยวา่ คณะพาณชิ ยศาสตรแ์ ละการบญั ชฯี ได้ประกาศดัชนีขีดความสามาร­ถทางการแข่งขันระดับโลกของสภา เศรษฐกจิ โลก (เวลิ ดอ์ ีโคโนมคิ ฟอรม่ั ) หรอื ดบั บลวิ อเี อฟ ซง่ึ วดั ความ สามารถทางก­ารแขง่ ขนั จาก 141 ประเทศทว่ั โลก พบวา่ ในปนี ้ีไทยมคี า่ ดชั นคี วามสามารถท­างการแขง่ ขนั ดขี น้ึ จาก67.5คะแนนในปี61มาเปน็ 68.1 คะแนนในปนี ้ี แมค้ ะแนนจะดขี น้ึ แตอ่ นั ดบั ของไทยลดลง 2 อนั ดบั มาอยทู่ ่ี 40 จากปี 61 ทอ่ี ยอู่ นั ดบั 38 เนอ่ื งจากมปี ระเทศอน่ื ทท่ี าำ คะแนน ไดด้ กี วา่ และขยบั แซงหนา้ ไทย ทาำ ใหอ้ นั ดบั ของไทยลดลง ทง้ั นจ้ี ากการวเิ คราะหต์ วั ชว้ี ดั ทง้ั หมดของสภาเ­ศรษฐกจิ โลกพบ ว่าควรเร่งพัฒนาในเร่ืองของการลด­การทุจริต ปรับปรุงคุณภาพของ โครงสรา้ งพน้ื ฐาน พฒั นาทกั ษะของคนในป­ระเทศและมนี โยบายทช่ี ว่ ย ลดชอ่ งวา่ งในการแขง่ ขนั ของตลาดภาย­ในประเทศ เพราะครง้ั นเ้ี ปน็ ดชั นี ท่มี ีค่าเฉล่ยี ถ่วงนำา้ หนักมาก รวมท้งั ไทยขาดนวัตกรรม ซง่ึ ถ้าหากไทย สามารถดาำ เนนิ การไดจ้ ะทาำ ใหไ้ ทยมอี นั ดบั การแขง่ ขนั ทด่ี ขี น้ึ ไดโ้ ดยตอ้ ง เรง่ พฒั นาหลายดา้ นเพอ่ื ใหท้ นั กบั ประเทศอน่ื ๆ ซง่ึ สดุ ทา้ ยจะนาำ ขอ้ มลู ของดชั นคี วามสามารถท­างการแขง่ ขนั มาพฒั นาประเทศตอ่ ไป 1.บ้านปู 2.จีพีเอสซี 3.ปูนซิเมนต์ไทย 4.บี.กริม 5.ปตท. 2,283.498 1,954.461 1,659.149 1,451.065 1,286.897 13.30 77.75 385.00 44.25 45.75 +0.90 +4.00 -1.00 +1.25 - มูลค่าการซื้อขายแยกตาม­กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13,633.76 3,238.63 17,131.38 8,238.65 13,942.88 3,230.59 18,223.06 6,845.88 -309.12 +8.04 -1,091.68 +1,392.77 สาำ หรบั อนั ดบั 1 เปน็ ประเทศสงิ คโปร์ ขยบั แซงหนา้ สหรฐั อเมรกิ า ทเ่ี ปน็ อนั ดบั 1 ในปที ผ่ี า่ นมา ใหม้ าอยอู่ นั ดบั 2 และมขี อ้ สงั เกตในปนี ้ี คือเวียดนามเป็นประเทศท่มี ีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดสูง ทส่ี ดุ ในโลก มคี า่ ดชั นเี พม่ิ ขน้ึ ถงึ 35 คะแนน ทาำ ใหอ้ นั ดบั เพม่ิ ขน้ึ ไดถ้ งึ 10 อนั ดบั จากอนั ดบั ท่ี 77 ปที ผ่ี า่ นมาขน้ึ เปน็ อนั ดบั ท่ี 67 ของโลกในปี น้ี หากเทยี บในอาเซยี นบวกสามพบว­า่ ไทยอยอู่ นั ดบั ท่ี6 จาก12 ประเทศ ขณะทด่ี ชั นชี ว้ี ดั มที ง้ั สน้ิ 4 ดา้ น ไดแ้ ก่ 1.สภาพแวดลอ้ มทเ่ี ออ้ื ข้อมูล : วันที่ 9 ต.ค. 62 หน่วย : ล้านบาท หุ้นต่างประเทศ ดัชนีปิด (จุด) เปลี่ยนแปลง (จุด) 1. 2. 3. ดาวโจนส์ ฮั่งเส็ง นิเกอิ (8 ต.ค.) 26,164.04 25,682.81 21,456.38 -313.98 -210.59 -131.40 ข้อมูล : วันที่ 9 ต.ค. 62 อาหารวแี กนมาแรง เวลาสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น ของกรมธรรม์นั้น ๆ หากไม่เข้าใจต้องสอบถามจา­กผู้ขายให้ชัดเจน กอ่ นตดั สนิ ใจซอื้ รวมทงั้ ควรเกบ็ เอกสารประก­อบการเสนอข­ายของ ธนาคารไว้ โดยผู้ซื้อมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่ต้องการ โดยธนาคารไ­ม่สามารถใช้การทำา ประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการใ­ห้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นได้ แนะตอ่ ยอดรายได้ นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำานวยการส­ำานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้จัดทำาแนวทาง­การพัฒนา อาหารวีแกนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอา­หารไทย เนื่องจากเป็น อาหารที่มาแรงแซงอา­หารทุกประเภทในห­มวดเพื่อสุขภาพและได้รับ ความสนใจอย่างมากจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนาำ ระดับโลก เช่น แมคโดนัล เบอเกอร์คิง เคเอฟซี ที่ได้ออกผลิตภัณฑ์มาเปิดตลาดก่อน ไม่ว่าจะ เป็น เบอร์เกอร์เนื้อไร้เนื้อ ไก่ทอดมังสวิรัติ และบริษัท เคลล็อก ยูนิ รีเวอร์ เนสท์เล่ กาำ ลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามมาในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้ง กระแสความน­ยิ มของผบู้ ริโภคทวั่ โลกโดยเฉพา­ะชาวอเมรกิ าและยโุ รป เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาค­ตของ อาเซียน ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ­ภาครัฐ “ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารวีแกนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามการขยาย­ตัวของกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐและยุโรป ที่เป็นตลาดส่ง ออกอาหารสา­ำ คัญของไทย โดยคนวีแกนในสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้าน คนในปี 57 เป็น 20 ล้านคนในปี 61 หรือ 80% ต่อปีในช่วง 4 ปีหลัง ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของ­คนวีแกนในยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 74,000 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั เปน็ 120,000 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั หรอื เพมิ่ ขนึ้ 13% ต่อปีในช่วง 5 ปีหลัง (ปี 57-61) อีกทั้งสถิติจาำ นวนสินค้าใหม่ที่ออก สู่ตลาดโลกในปี 61 กลุ่มอาหารวีแกนมีจาำ นวนเพิ่มขึ้นถึง 20% จากปี ก่อน โดยสินค้าอาหารทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเพียง 10% เท่านั้น” นอกจากนี้ สศอ.ร่วมกับสถาบันอาหารเตรียมให้ความรู้ อาหาร วีแกน รู้ลึกก่อนใคร ไม่ตกเทรนด์ ภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ปี 62. งานชา้ ง ต้องรู้!!ซื้อประกันผ่านแบงก์ ที่สำาคัญผู้ซื้อควรสอบถาม­ถึงสิทธิและระยะเวล­าในการ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิยกเลิก กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับกรมธรรม์ ประกนั ชวี ติ และไดร้ บั เบยี้ ประกนั ภยั คนื หลงั จากหกั คา่ ใชจ้ า่ ย และ คา่ ตรวจสขุ ภาพ (หากม)ี แตห่ ากผซู้ อื้ ยกเลกิ กรมธรรมป์ ระกนั ชวี ติ หลงั จากระยะเวล­าดงั กลา่ ว ผซู้ อื้ สามารถใชส้ ทิ ธเิ วนคนื กรมธรรม์ ประกันชีวิตและได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต วันที่ 10 ต.ค. นี้ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (เอดับเบิ้ลยูซี) ผู้พัฒนา และบริหารโครงการ­อสังหา รมิ ทรพั ยค์ รบวงจร ทาำ การซอื้ ขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก ด้วยการสร้างสถิติ ใหม่ให้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพราะเป็นหุ้นไอพีโอบิ๊กเบิ้ม ของประเทศ ยงิ่ ไปกวา่ นนั้ เมอื่ ซอื้ ขายวนั แรก เข้าไปอยู่ในรายชื่อ เซ็ท 50 โดยทันที ที่สำาคัญภายในงานยังมี ร่วมยินดีกับลูกสาว ปัจจุบันการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารถือเป็นอีกช่องทาง หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค และแม้จะมีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายประกันผ่าน ช่องทางธนาคา­ร ก็ยังมีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคอยู่ไม่ ตอ่ มาเมอื่ ผซู้ อื้ ชาำ ระเบยี้ ประกนั ภยั ขอแนะนาำ ใหช้ าำ ระเงนิ เขา้ บญั ชบี รษิ ทั ประกนั ภยั เทา่ นนั้ อยา่ ชาำ ระเงนิ เขา้ บญั ชสี ว่ นตวั ของนาย มีมาร์เก็ตแคป 192,000 ล้าน เอดบั เบลิ้ ยซู จะถกู บรรจุ เจ้าสัวเจริญ-คุณหญิงวรรณา “วัลลภา ไตรโสรัส” สิริวัฒนภักดี ซีอีโอด้วย ตัวเอง เรียกว่างานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่สมขนาดช้างของกลุ่มไทย เลยทีเดียว. เบฟฯ บาทแขง็ อกี นกั ลงทนกงั วล สงครามการค้าสหรัʉป่วน น้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาถูกเจ้าหน้าที่แบงก์บังคับให้ซื้อ ประกันภัยเพื่อแลกกับการขอสินเชื่อ การหมกเม็ดขายประกันภัย ให้กับผู้บริโภคแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรือการขายประ­กันพ่วงบัตร เดบิต เป็นต้น หน้าเพราะอาจถูกเบี้ยวได้ รวมถึงจะต้องได้รับเอกสารการ­รับชำาระ เงินจากธนาคาร­เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และควรสอบถ­ามถึงช่อง ทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยช­น์ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยจากผู้ขาย เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้ซื้อควรตรวจสอ­บ กรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเ­สนอขายจากผู้ ขายหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขายสาม­ารถยกเลิกได้ภายใน ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือในกรณีเกิดข้อ สงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรม­ธรรม์ประกันภัย ให้ติดต่อผู้ขายหรือ บรษิ ทั ประกนั ภยั โดยเรว็ ซงึ่ ผขู้ ายยงั ตอ้ งมหี นา้ ทปี่ ฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย และไม่อาจใช้ข้อแนะนำาข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภค รายงานข่าวจากธนาคา­รแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า อตั ราแลกเปลย่ี นทแ่ี ขง็ คา่ ขน้ึ ตอ่ เนอ่ื งอาจสง่ ผลกระทบตอ่ การสง่ ออก และเศรษฐกจิ โดยรวมมากข­น้ึ ในภาวะทเ่ี ศรษฐกจิ คคู่ า้ ชะลอลงและก­าร แขง่ ขนั ระหวา่ งประเทศสงู ขน้ึ โดยเรม่ิ เหน็ สญั ญาณผลกระทบ­ตอ่ กาำ ไร และสภาพคลอ่ งของธรุ กจิ ความสามารถ­ในการชาำ ระหน้ี และการปรบั ลดการจ้างงานล่วงเวลาในภา­คการผลิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับการส่งออก ทำาให้คณะกรรมการ­นโยบายการเ­งิน (กนง.) เห็นควรให้ติดตามการ ปรบั ตวั ดงั กลา่ ว ซง่ึ หากเกดิ ผลกระทบขน้ึ ในวงกวา้ งอาจสง่ ผลตอ่ กาำ ลงั ซอ้ื ของครวั เรอื น ภาคการสง่ ออก นายอตุ ตม สาวนายน รมว.คลงั เปดิ เผยถงึ กรณคี า่ เงนิ บาท ช่วงเช้าแข็งค่าสุดรอบ 6 ปีท่ี 30.38 บาทต่อดอลลาร์ว่า เช่อื ม่นั ว่า ธนาคารแหง่ ประเทศไทย (ธปท.) ดแู ลอยา่ งเหมาะสม และบางชว่ งก็ อาจออกมาตร­การดูแลเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพความเ­ป็นจริง ของเศรษฐกจิ ใหม้ ากทส่ี ดุ การแขง็ คา่ ของคา่ เงนิ บาทกม็ ที ง้ั สว่ นไดแ้ ละ สว่ นเสยี โดยอาจกระท­บกบั ผสู้ ง่ ออกบา้ ง แตเ่ ปน็ จงั หวะดผี นู้ าำ เขา้ . นายเชาวน์ เกง่ ชน กรรมการผจู้ ดั การบรษิ ทั ศนู ยว์ จิ ยั กสกิ รไทย จาำ กดั เปดิ เผยวา่ คา่ เงนิ บาทในวนั ท่ี 9 ต.ค. 62 เคลอ่ื นไหวระหวา่ งวนั 30.26 บาทตอ่ ดอลลาร์ แขง็ คา่ สดุ ในรอบ 6 ปี หลงั จากปดิ ตลาดในวนั ท่ี 8 ต.ค. 62 เงนิ บาทอยทู่ ่ี 30.40 บาทตอ่ ดอลลาร์ เปน็ ผลมาจากเงนิ ดอลลารอ์ อ่ นคา่ เนอ่ื งจากนกั ลงทนุ กงั วลวา่ เศรษฐกจิ สหรฐั มแี นวโนม้ ชะลอลงตอ่ เนอ่ื ง สงครามการค­า้ ระหวา่ งสหรฐั กบั จนี ไมม่ ที า่ ทจี ะเจรจา กนั ได้ ธนาคารกลาง­สหรฐั (เฟด) มแี นวโนม้ ลดดอกเบย้ี ลงอกี ในปลาย เดือน ต.ค. และปลายปีน้ี รวมท้งั กระแสข่าวถอดถอนนา­ยโดนัลด์ ทรมั ป์ ประธานาธบิ ดสี หรฐั สรา้ งความไมแ่ นน่ อนดา้ นการเมอื งเพม่ิ ขน้ึ “บาทแข็งคร้งั น้ี ไม่ได้มาจากมีเงินทุนไหลเข้ามาในประเท­ศ ไทย เพราะข้อมูลตอนน้ียังเป็นเงินไหลออกสุทธิอยู่ แต่มาจากเงิน ดอลลารอ์ อ่ นคา่ จากนกั ลงทนุ คาดเฟดลดดอ­กเบย้ี สงครามการค­า้ ไม่ สามารถยตุ ิได้ ซง่ึ นกั ลงทนุ ตดิ ตามใกลช้ ดิ เพราะใกลถ้ งึ วนั ท่ี 15 ต.ค. 62 วนั ขน้ึ ภาษนี าำ เขา้ สนิ คา้ จากจนี เพม่ิ เตมิ และมปี ระเดน็ ทางการเมอื ง ทจ่ี ะถอดถอนประ­ธานาธบิ ดสี หรฐั ทาำ ใหเ้ กดิ ความกงั วลมากขน้ึ ” ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดใน การซอื้ ประกนั ภยั ผา่ นชอ่ งทางธนาคาร สาำ นกั งานคณะกรรม­การกาำ กบั และส่งเสริมการประกอบ­ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จึงได้จัดทำาข้อ แนะนำาสำาห­รับประชาชนใน­การซื้อประกันภัยผ่านธนาคารออ­กมา เพอื่ ชว่ ยใหป้ ระชาชนเกดิ ความรคู้ วามเขา้ ใจ ไมเ่ สยี รซู้ อื้ ประกนั อยา่ ง ไม่ตั้งใจ โดยมีข้อแนะนาำ ดังต่อไปนี้ อันดับแรกผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่การ ฝากเงนิ กบั ธนาคาร และควรขอดใู บอนญุ าตเปน็ นายหนา้ ประกนั ชวี ติ หรือประกันวินาศภัยของพนักงานธนาคาร­ก่อน ขณะเดียวกันเมื่อ ต้องการจะซื้อแล้วควรเลือกแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรง กับความต้องการของตน­เอง พร้อมกับวางแผนและ­ประมาณการ รายรบั -รายจา่ ยใหพ้ อดกี บั คา่ เบยี้ ประกนั ภยั ทจี่ ะตอ้ งจา่ ยตลอดระยะ สำาคัญที่สุด...ประชาชนเอง­จำาเป็นต้องศึกษาถึงสิทธิและ หน้าที่ของตนเองใน­การซื้อประกันภัยด้วย ตลอดจนการอ่านราย ละเอยี ดความคมุ้ ครองและขอ้ ยกเวน้ อยา่ งรอบคอบ แมจ้ ะเสยี เวลา อ่านเยอะหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพื่อแลกกับการรักษาประโยชน์ ให้กับตัวเอง.

© PressReader. All rights reserved.