Daily News Thailand : 2019-10-10

เศรษฐกิจ : 7 : 7

เศรษฐกิจ

7 เศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 12 คํ่า เดือน 11 ปีกุน เปิด7รปแบบโรง­ไฟฟ้าชมชน ถือหุ้น10-30%รายได้25สต. รปู แบบรว่ มทนุ ใหว้ สิ าหกจิ ชมุ ชนถอื หนุ้ ทปี่ ระมาณ10%(หนุ้ บรุ มิ สทิ ธ)ิ ที่เหลือเป็นเอกชน 90% สามารถดึงภาครัฐเข้ามาร่วมถือหุ้นในส่วน ของเอกชนได้ด้วย ระยะเวลาสนับสนุน 20-25 ปี แต่เอฟไอทียังไม่ได้ มีการระบุชัดเจนแต่เสนอให้ส่วนแบ่งรายได้คืนสู่ชุมชน อย่างน้อย 0.25 บาทต่อหน่วยโดยให้นำาเข้ากองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือ สทบ. ต่อไป ขณะที่เชื้อเพลิงทางการเกษ­ตรจะเป็นรูปแบบ ราคาประกนั ขณะเดยี วกนั ทางธนาคารเ­พอื่ การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะมีสินเชื่อไว้ คอยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอีกจาำ นวน 5,000 ล้าน บาท เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ ขณะที่ตัวแทนจากสภา­อุตสาหกรรม แหง่ ประเทศไทยห­รอื ส.อ.ท. ระบุ ในเวทีรับฟัง ว่า ระยะแรกรัฐควร สนับสนุนและให้หุ้นบุริมสิทธิ กับบรรดาวิสาหกิจชุมชนที่เข้า มาดาำ เนนิ การใหม้ ากหนอ่ ย โดย อาจให้ในสัดส่วนที่ประมาณ 10% หลงั จากนั้น เมื่อดาำ เนิน การไปเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งถือว่า เปน็ ระยะเวลาทมี่ คี วามเสยี่ งลด ลงแล้ว ก็ให้หุ้นสามัญอีก 20% รวมทั้งหมดเป็น 30%. อาทติ ย์ โดยรปู แบบนเี้ ปน็ เพยี งขอ้ เสนอหรอื ตกุ๊ ตาอาจมกี ารปรบั เปลยี่ น รายละเอียดได้ ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะนั้นจะแยกออกไ­ปดำาเนินการ ต่างหากเพราะ­เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ข้อเสนอหนึ่งที่ พพ.หยิบยกมา และส่วนใหญ่ เห็น ด้วยคือส่วนแบ่งรายได้ที่จะนำาคืนสู่ชุมชนจากโรงไ­ฟฟ้าชุมชน นั้นจะมีอย่างน้อย 0.25 บาทต่อหน่วย คงต้องระดมสมอง­ใน รายละเอียดอีกครั้ง เพราะจะต้องให้สอดรับกับอัตรารับซื้อ ไฟฟ้ารูปแบบเอฟไอที ยืนยันหลักการว่า จะต้องไม่กระทบค่า ไฟประชาชนใ­นภาพรวม ขณะ เดียวกันในส่วนของเงินลงทุน คงจะตอ้ งนาำ เสนอใหส้ ถาบนั การเงินของภาคเอก­ชนเข้า มารว่ มพฒั นากอ่ น แตห่ ากมอง ว่า ไม่จูงใจพอ ก็จะหารือกับ กระทรวงการ­คลัง เพื่อให้ สถาบันการเงินของภาครัฐมา ร่วมดำาเนินการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พพ. ได้นำาเสนอรูปแบบโรง ไฟฟ้าชุมชน 7 รูปแบบเบื้องต้นและเสนอ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิด การประชมุ รบั ฟงั ความคดิ เหน็ การพฒั นาโครงการโ­รงไฟฟา้ ชมุ ชนเพอื่ เศรษฐกจิ ฐานราก ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแ­ละอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 200 รายว่า ได้รับฟังความเห็นจากทุกภาค ส่วนจะสรุปแนวทางดำา­เนินงานที่ชัดเจนออกมาภ­ายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะ ประกาศนโยบ­าย เพื่อกำาหนดควา­มชัดเจน คาดว่า ระยะแรกหรือเฟสแรกจะ สามารถพฒั นาโรงไฟฟา้ ชมุ ชนไดป้ ระมาณ 250 แหง่ และจาำ นวนนจี้ ะมีโรงไฟฟา้ ชมุ ชนรปู แบบเรง่ ดว่ น หรอื ทเี่ รยี กวา่ ควกิ วนิ ซงึ่ เปน็ โรงไฟฟา้ ทเ่ี คยดาำ เนนิ การ มาแล้ว แต่ยังติดปัญหาเกิดขึ้นก่อน 10-20 แห่งภายในกลาง­ปี 63 “จากทรี่ ะดมความเหน็ ครงั้ นส้ี งิ่ สาำ คญั คอื เอกชนและภา­คประชาสงั คม ต่างเห็นด้วยที่จะให้เกิดโครงการนี้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และรายได้จากการขายเ­ชื้อเพลิงที่มาจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษต­ร และ พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นเบื้องต้นของชุมชนในโรง ไฟฟ้าจะอยู่ประมาณ 10-30%” สำาหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการ­โรงไฟฟ้าชุมชนที่ พพ.นำาเสนอจะมี 7 รูปแบบหลักได้แก่ โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน), โรงไฟฟ้า ชมุ ชนไฮบรดิ กา๊ ซชวี ภาพ(พชื พลงั งาน)-พลงั งานแสงอาทติ ย,์ โรงไฟฟา้ ชมุ ชน ชีวมวล, โรงไฟฟ้าชุมชนไฮบริดชีวมวล-พลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้า ชุมชนก๊าซชีวภาพ (น้ำาเสีย/ของเสีย), โรงไฟฟ้าชุมชนไฮบริดก๊าซชีวภาพ (น้ำาเสีย/ของเสีย)-พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานแสง อัตราเเลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ 29.9100 32.6121 36.0833 27.7530 3.7395 6.6176 21.4983 30.4900 33.4465 37.6509 28.7770 3.9264 7.4958 22.2488 สนธริ ตั น์ สนธิจิรวงศ์ ทองเเท่ง ซื้อ ขาย กรุงเทพฯ เปิดแอพแทนกรอ­กตม.30 (บาท/นQ้าหนักบาท) 21,550.00 21,650.00 ฮ่องกง (เหรียญ/เอานซ์) 1,506.00 1,506.28 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายก รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า รัฐบาลกาำ ลังเตรียมของ ขวัญปีใหม่ให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำาง­านหรือท่อง เทยี่ วในประเทศไ­ทย ซงึ่ ปจั จบุ นั หากเดนิ ทางขา้ มจงั หวดั ใน ปจั จบุ นั จะตอ้ งแจง้ เจา้ หนา้ ทเี่ พอื่ กรอกเอกสาร­ตามแบบตม. 30 หรอื เมอื่ เดนิ ทางเขา้ มากต็ อ้ งกรอกเอกสา­รตามแบบ ตม. 6 ล่าสุดสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กำาลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ขึ้นมาชื่อ OSS Foreigner ซึ่งจะช่วยอาำ นวยความสะด­วกให้นักท่องเที่ยว ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ สาำ หรบั แอพพลเิ คชนั่ ดงั กลา่ ว มรี ปู แบบการทาำ งาน เปน็ การใหบ้ รกิ ารจดุ เดยี วสาำ หรบั ชาวตา่ งชาตริ วมไปถงึ ชาว ต่างชาติที่เข้ามาประเทศไ­ทยแล้วต้องรายงานตัวทุก90วัน โดยสามารถก­รอกข้อมูลและบันทึกภาพเซลฟี่ผ่านแอพ แล้วเช็กอินพร้อมส่งโลเกชั่นมาให้เจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้อง เสยี เวลาเดนิ ทางไปรายงา­นตวั ลา่ สดุ สาำ นกั งานตรวจคนเ­ขา้ เมือง (ตม.) ก็รับทราบแล้ว โดยให้ สพร.ทำาได้ทันที “จากนี้ไป ตม.ไมต่ อ้ งไปทาำ เรอื่ งจดั ซอื้ จา้ งใหย้ งุ่ ยาก และเสียเวลาเพียงออกประกา­ศให้รายงานตัวผ่านแอพได้ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมต่าง ๆ ต่อ ไปทางโรงแร­มจะรายงานผ­เู้ ขา้ พกั โดยสแกนควิ อาร์โคด้ ของ นักท่องเที่ยวส่งให้ ตม. ได้ง่าย ๆ” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว ภายหลังการมอบนโย­บายและทิศทางการดำา­เนินการเกี่ยว กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้กับสำานักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่าน มา ว่า ได้มอบหมายให้ สพร.เร่งจัดลาำ ดับความสำาคัญของ แผนงานทจี่ ะนาำ เสนอตอ่ คณะกรรมการ­พฒั นารฐั บาลดจิ ทิ ลั ในช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ โดยกำาหนดเ­ป้าหมายการทำ­างาน และการให้บริการกับประชาชน ซึ่งจากนี้ต้องนำาไปสู่การ เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใน 3 ปี หรือภายใน ปี 2565 ให้ได้ ซึ่ง สพร.จะไปกำาหนด­ระยะเวลาว่าใน แผนการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานต่าง ๆ จะมีแผนการ ทาำ งานอย่างไรต่อไป. ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) 1,506.00 1,506.28 21,163.00 21,650.00 (ไม่รวมค่ากQาเหน็จ) ทองรูปพรรณ ทม่ี า : ธนาคารกสกิ รไทย อตั ราเเลกเปลย่ี นประจาำ วนั ท่ี 9 ต.ค. 2562 ราคานา้ำ มัน บาท/ลิตร เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ เเก๊สโซฮอล์ เเก๊สโซฮอล์ ดีเซล 34.66 26.98 27.25 24.24 25.69 91 95 อี20 ดูพื้นที่...สันติ ␛ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ โครงการพฒั นาทร่ี าชพสั ดแุ ปลงทตี่ งั้ โรงภาษรี อ้ ยชกั สาม เพอื่ เรมิ่ สาำ รวจทางโบรา­ณคดแี ละศกึ ษาราย ละเอียดด้านสถาปัตยกรรม โดยมีคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะก­รรมการ บมจ.ยู ซิตี้ ในฐานะ ประธานโครง­การพัฒนาฯ เพื่อพัฒนาอาคารศุลกสถาน อายุกว่า 130 ปี ให้กลับมาเจริญอีกครั้ง ณ วันที่ 9 ต.ค. 2562 ราคาอสังหาฯไตรมาส­3อืด สั่งเฉียบเรียกที่ราชพัสดคืน บางซื่อ-ดสิตยังแชมป์แพง นายอตุ ตม สาวนายน รมว.คลงั เปดิ เผยหลงั มอบนโยบายก­รมธนารกั ษ์ วา่ ไดส้ ง่ั การใหก้ รมธนารกั ษ์ เรง่ รดั แกป้ ญั หากรณหี นว่ ยงานราชการ และรฐั วสิ าหกจิ นาำ พน้ื ทร่ี าชพสั ดไุ ปใชผ้ ดิ วตั ถปุ ระสงค์ โดยเรว็ เนอ่ื งจาก ขณะนม้ี หี นว่ ยงานราชการ­หลายแหง่ มกี ารนาำ ทร่ี าชพสั ดุ ไปใชก้ อ่ สรา้ งไดป้ ระโยชน์ในเชงิ พาณชิ ย์ หรอื ปลอ่ ยเชา่ ชว่ ง รวมถงึ บางแหง่ กเ็ กดิ ปญั หาการบกุ รกุ ทาำ ใหก้ ารใช้ ทด่ี นิ ไมม่ ปี ระสทิ ธภิ าพ และขดั วตั ถปุ ระสงค์ ทาำ ใหร้ ฐั ไมส่ ามารถจดั เกบ็ รายไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ “แนวทางการแ­ก้ปัญหา หากพบว่าหน่วยงาน ใดไมม่ คี วามจาำ เปน็ ตอ้ งใชท้ ด่ี นิ หรอื หากนาำ ไปแลว้ ไม่ สามารถบรหิ ารงานได้ กอ็ าจตอ้ งเรยี กพน้ื ทก่ี ลบั คนื มาให้ กรมธนารกั ษด์ แู ลเอง แตห่ ากตอ้ งการบรหิ ารงานกต็ อ้ ง เข้ามาปรับปรุง ทำาสัญญาเช่าใหม่ให้เป็นไปตาม วตั ถปุ ระสงค์ และจะตอ้ งมี การจัดส่งรายได้เข้ารัฐใน อัตราท่ีเหมาะสมท่ีสำาคัญ ยงั สง่ั ใหก้ รมธนารกั ษ์ไปเรง่ จัดทำาข้อมูลท่ีราชพัสดุ แบบดจิ ทิ ลั เพอ่ื ใหน้ าำ พน้ื ท่ี ท่ีมีมาวิเคราะห์นำาไปใช้ ประโยชน์ และแก้ปัญหา การบกุ รกุ หรอื ใชท้ ด่ี นิ ผดิ ประเภทไดด้ ว้ ย” ท้ังน้ีกรมธนารักษ์ต้องวิเคราะห์พ้ืนท่ีราชพัสดุ แบบกลุ่มจังหวัด หรือรายภูมิภาคเพ่ือจะนำาไปสร้าง ประโยชน์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก รวมถึงให้จัดระบบข้อมูลบ๊ิกดาต้า เพ่ือใช้ ประโยชน์ในระยะยาว เพ่อื เป็นการติดตามว่าการใช้ท่ี ราชพสั ดตุ รงตามวตั ถปุ ระสงคห์ รอื ไม่ จะไดเ้ ขา้ ไปดแู ลอยา่ งไร นายอุตตม กล่าวว่า ยังมอบหมายให้กรม ธนารักษ์ เร่งนำาท่รี าชพัสดุท่วั ประเทศมาใช้สนับสนุน การปรบั โครงสรา้ งเศรษฐกจิ ประเทศ ทง้ั ในสว่ นการชว่ ย เหลอื พน่ี อ้ งประชาชนฐา­นราก ซง่ึ ตอ้ งประสานงาน­กบั หน่วยงานอ่ืนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพอ่ื การเกษตรแล­ะสหกรณก์ ารเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมส­นิ มาชว่ ยสนบั สนนุ การใชพ้ น้ื ทร่ี าชพสั ดุ ใหเ้ ปน็ แหลง่ ทาำ มาหากนิ ชมุ ชน แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วใหม่ ยก ระดบั เสน้ ทางทอ่ งเทย่ี ว เปน็ ตน้ รวมถงึ ใหธ้ นารกั ษน์ าำ ทร่ี าชพสั ดุ มาใชส้ รา้ งทอ่ี ยอู่ าศยั หรอื ศนู ยด์ แู ลผสู้ งู อายุ แบบครบวงจร ใหเ้ กดิ ขน้ึ เปน็ รปู ธรรม เพอ่ื รองรบั การ กา้ วเขา้ สสู่ งั คมสงู วยั ดว้ ย. หากมกี ารบกุ รกุ นายวชิ ยั วริ ตั กพนั ธ์ รกั ษาการผอู้ าำ นวยการศนู ยข์ อ้ มลู อสงั หารมิ ทรพั ย์ ธนาคารอาคา­รสงเคราะห์ (ธอส.) เปดิ เผย ถึงผลการจัดดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่อี ย่รู ะหว่างการขาย ใน กรงุ เทพฯ นนทบรุ สมทุ รปราการ ไตรมาส 3 ปี 62 มคี า่ ดชั นี 153.0 จดุ เพม่ิ ขน้ึ 7% เมอ่ื เทยี บกบั ชว่ งเวลาเดยี วกนั ของปี กอ่ น และเพม่ิ ขน้ึ 1.7% เมอ่ื เทยี บกบั ไตรมาสกอ่ น แตเ่ พม่ิ ขน้ึ ในอตั ราทช่ี ะลอตวั ลงตดิ ตอ่ กนั 2 ไตรมาสตามท­ศิ ทางของ ตลาด ซง่ึ มยี อดโอนกรรมส­ทิ ธห์ิ อ้ งชดุ ไตรมาส 2 ลดลง 9% ดงั นน้ั จงึ พบวา่ ผปู้ ระกอบการชะ­ลอการปรบั ขน้ึ ราคาขายและ ใชว้ ธิ กี ารสง่ เสรมิ การขายในกา­รแขง่ ขนั กนั มาก สาำ หรบั ทาำ เลท่ีโครงการอาค­ารชดุ สรา้ งใหมม่ กี ารปรบั ราคาเพม่ิ ขน้ึ สงู สดุ 5 อนั ดบั แรก ในชว่ งไตรมาส 3 ปี 62 เมอ่ื เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ บางซ่อื -ดุสิต เพม่ิ ขน้ึ 23.9% จากปกี อ่ น รองลงมาเปน็ สลี ม-สาทร-บางรกั เพ่ิม 23.7% สุขุมวิทตอนต้น เพ่ิมข้ึน 13.8% พญาไทราชเท­วี เพม่ิ 13.3% และลาดพรา้ ว-วงั ทองหลาง-บางกะปิ เพม่ิ 11.1% นายวิชัย กล่าวว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ ระหวา่ งการขาย ในกรงุ เทพฯ และปรมิ ณฑล ไตรมาส 3 ปี 62 มกี ารขยายตวั เพม่ิ ขน้ึ โดยมคี า่ ดชั นเี ทา่ กบั 126.9 จดุ เพม่ิ ขน้ึ 3.2% เมอ่ื เทยี บกบั ชว่ งเวลาเดยี วกนั ของปกี อ่ น และเพม่ิ ข้นึ 0.8% เม่อื เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยจำาแนกต­าม พน้ื ทแ่ี ลว้ พบวา่ กรงุ เทพฯ มคี า่ ดชั นเี ทา่ กบั 126.1 จดุ เพม่ิ ข้นึ 2.9% เม่อื เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วน ปริมณฑล มีราคาเพ่ิมข้ึน 2.8% เม่ือเทียบกับช่วงเวลา เดยี วกนั ของปกี อ่ น. อุตตม สาวนายน จสี้ คร.เรง่ ตงั้ บอรด์ รฟท. ดันรถไฟเชื่อมสนามบิน กระบวนการผ­ลติ (Direct Crude Cracker) โดยตรง ซ่ึงจะสามารถล­ดข้ันตอนการผลิต ทาำ ใหไ้ ดเ้ ปน็ ผลติ ภณั ฑป์ โิ ตรเคมีโดยตรง ดังน้ันจึงต้องต้ังอยู่ติดกับพ้ืนท่ีของ โรงกลน่ั ในปจั จบุ นั เพอ่ื บรู ณาการกระบว­นการ ผลติ ใหต้ อ่ เนอ่ื งกนั ระหวา่ งโรงกลน่ั นาำ้ มนั และ โครงการปโิ ตรเคมี ซง่ึ จะทาำ ใหก้ ารดาำ เนนิ งานมี ประสทิ ธภิ าพมากขน้ึ จากการใชโ้ ครงสรา้ งพน้ื ฐานท่มี ีร่วมกัน เช่น ท่าเทียบเรือเพ่อื ขนถ่าย นาำ้ มนั ถงั เกบ็ นาำ้ มนั ดบิ ฯลฯ เปน็ ตน้ โดยไมร่ วู้ า่ ขอ้ มลู ขอ้ เทจ็ จรงิ เปน็ อยา่ งไร โครงการปิโตรเคมีของเอ็กซอนท่เี สนอ ตอ่ รฐั บาลไทยในคร­ง้ั นม้ี วี ตั ถปุ ระสงคท์ จ่ี ะลงทนุ ตามแผนพฒั นาพน้ื ทร่ี ะเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก (Eastern Economic Corridor-eec) เพอ่ื ผลติ โพลเิ มอรท์ ม่ี คี ณุ ภาพพเิ ศษ(Specialty Grade) คอื โพลเิ อทลิ นี และ โพลีโพรไพลนี โพลิเมอร์คุณภาพใหม่น้ีจะช่วยส่งเสริมอุตสาห กรรม S-curve ท้ังในด้านเกษตรกรร­ม การ พัฒนายานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร การขนส่ง/โลจิส ตกิ ส์ และการแพทย­ค์ รบวงจร นายอตุ ตม สาวนายน รมว.คลงั เปดิ เผยวา่ กระทรวงการ­คลงั พรอ้ มสนบั สนนุ โครงการลงท­นุ รถไฟความเร­ว็ สงู หรอื ไฮสปดี เทรน เชอ่ื ม 3 สนามบนิ ดอนเมอื ง สวุ รรณภมู อตู่ ะเภา อยา่ งเตม็ ท่ี โดยไดส้ ง่ั การให้ สาำ นกั งานคณะกรรม­การนโยบายร­ฐั วสิ าหกจิ (สคร.) เรง่ ประสานกระท­รวง คมนาคม แต่งต้ังคณะกรรมกา­รหรือบอร์ด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชดุ ใหมม่ าทดแทนคณะก­รรมการชดุ กอ่ นทล่ี าออกไปโดยเ­รว็ เพอ่ื ใหส้ ามารถเดนิ หนา้ ลงนามสญั ญาการกอ่ สรา้ งรถไฟความเ­รว็ สงู กบั เอกชน ไดต้ ามแผนทก่ี าำ หนดไว้ “คลงั ยนื ยนั วา่ พรอ้ มสนบั สนนุ เตม็ ท่ี แตค่ ลงั ไม่ใชห่ นว่ ยงานหลกั ทด่ี แู ล จงึ ทาำ ไดเ้ พยี งแคเ่ รง่ ใหต้ ง้ั คณะกรรมการ­ของ ร.ฟ.ท. ใหเ้ สรจ็ โดย เรว็ ซง่ึ ขณะน้ีไดร้ ายชอ่ื บอรด์ ครบหมดแลว้ มตี วั ประธานแลว้ แตย่ งั ไม่ สามารถเปดิ เผยรายชอ่ื ได้ และเชอ่ื วา่ จะแตง่ ตง้ั ไดเ้ สรจ็ ในเรว็ ๆ น”้ี ส่วนกรณีภาคเอกชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐร่วมรับความเส่ยี งจาก การลงทุนในรถไฟควา­มเร็วสูงน้นั มองว่าหน่วยงานท่เี ก่ยี วข้องได้มีการ ประเมนิ การรบั ความเสย่ี งอยแู่ ลว้ แตท่ กุ อยา่ งตอ้ งอยภู่ ายใตเ้ งอ่ื นไขการ ลงทนุ หรอื ทีโออารท์ ว่ี างไว้ โดยตอ้ งดแู ลเรอ่ื งความโปรง่ ใส ซง่ึ ทกุ อยา่ ง ตอ้ งไปดรู ายละเอยี ดในทีโออาร์ รายงานขา่ วจาก สคร. กลา่ ววา่ สคร.กาำ ลงั ตรวจสอบคณุ สมบตั ของรายชอ่ื คณะกรรมการ รฟท.คาดวา่ จะสง่ รายชอ่ื ใหก้ ระทรวงคมนา­คม ภายในสปั ดาหน์ ้ี เพอ่ื เสนอ ครม.แตง่ ตง้ั ในวนั ท่ี 15 ต.ค.น้ี จากนน้ั บอรด์ รฟท.ชดุ ใหมจ่ ะพจิ ารณาโครงกา­ร กอ่ นทเ่ี สนอ ครม. ในวนั ท่ี 22 ต.ค. และลงนามใน­สญั ญาตามวนั ทก่ี าำ หนด หรอื วนั ท่ี 25 ต.ค. 62. โครงการปโิ ตรเคมขี องเอก็ ซอน พรอ้ มบรกิ าร เป็นข่าวในสื่อมาหลายเดือนแล้วว่า บริษัทเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นบริษัทพลังงาน ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก สนใจมาลงทุน ในโครงการปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศ ไทย แต่ติดขัดที่หาพื้นที่ที่เหมาะสมในก­าร กอ่ สรา้ งโรงงานไม่ได้ เพราะบรษิ ทั ฯตอ้ งการ พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำามันของตนใน ปจั จบุ นั ทศี่ รรี าชา แตห่ าพนื้ ที่ไม่ได้ จงึ ขอให้ รัฐบาลหาพื้นที่ให้ นายชยั ภทั ร ศรวี สิ ารวาจา รองประธานก­รรมการและป­ระธาน เจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร บล.ซมี ิโก้ แจง้ ตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ วา่ บรษิ ทั เอสอี ดจิ ทิ ลั ซง่ึ เปน็ บรษิ ทั ยอ่ ย ไดร้ บั แจง้ จากสาำ นกั งานคณะกรรม­การกาำ กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์(ก.ล.ต.)วา่ ระบบงานการ­ใหบ้ รกิ าร เสนอขายโทเ­คนดจิ ทิ ลั ของเอสอี ดจิ ทิ ลั นน้ั มคี วามพรอ้ มทจ่ี ะเปน็ ผู้ ใหบ้ รกิ ารระบบเสนอ­ขายโทเคนดจิ ทิ ลั และสามารถเ­รม่ิ ประกอบธรุ กจิ เปน็ ผใู้ หบ้ รกิ ารระบบเสนอ­ขายโทเคนดจิ ทิ ลั ได้ เนื่องด้วยพื้นที่โรงกลั่นฯปัจจุบันแม้ จะไม่ได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห­ลม ฉบัง แต่อยู่ติดกัน รัฐบาลจึงได้มอบหมาย ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห­ลมฉบังเป็นผู้ จัดหาพื้นที่ให้กับโครงการนี้ ซึ่งการถมทะเล ก็เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น และถ้าจะ เลือกทางเลือกนี้จริง ๆ ก็ไม่ใช่รัฐจะถมทะเล ให้ฟรี ๆ การนิคมฯ ก็ต้องคิดค่าเช่าพื้นที่กับ ผู้ประกอบการต­ามที่ได้ลงทุนไป โครงการน้ีจะลงทุนเป็นเงินหลายพัน ลา้ นดอลลารส์ หรฐั (หลายแสนลา้ นบาท) ซง่ึ คาด ว่าจะเป็นเงินลงทุนโดยตรงจาก­ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment-fdi) ทส่ี งู ทส่ี ดุ ในปนี น้ั ๆ โดยคาดวา่ จะเรม่ิ ดาำ เนนิ การผลติ ได้ ในปี พ.ศ. 2569 ถา้ โครงการไดร้ บั การอนมุ ตั และ จะทาำ ใหเ้ กดิ การจา้ งงานทง้ั พนกั งานทม่ี ที กั ษะสงู ประมาณ 800 คน และฝา่ ยสนบั สนนุ อกี ประมาณ 4,000 คน ตลอดจนระหว่างการก่อสร้างอีก 10,000 คน จดั งาน หลังจากข่าวนี้ออกมาก็เริ่มมีเสียง วิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงความเหมาะ­สมของ โครงการ ตลอดจนการท­รี่ ฐั จะตอ้ งเปน็ ภาระไป หาพื้นที่ให้เอกชนในการ­ทำาโครงการ­ต่าง ๆ นานา จนถงึ ขนาดวา่ โครงการนจี้ ะเปน็ โครงการ บังหน้าของการเข้ามาตั้งฐานยิงขีปนาวุธของ สหรัฐอเมริกาหรือไม่ สร้างความสับสนให้กับ ประชาชนที่ไม่ไดต้ ดิ ตามขา่ วอยา่ งใกลช้ ดิ มาก ยิ่งขึ้น น.ส.ภาคนี วริ ยิ ะรงั สฤษฎ์ ประธานจดั งานรว่ มงานมหกรรม การเงนิ อดุ รธานี ครง้ั ท่ี 7 เปดิ เผยวา่ มนั นเ่ี อก็ ซ์โปอดุ รธานวี นั ท่ี 4-6 ต.ค.ทผ่ี า่ นมา มยี อดธรุ กรรมในงาน 6,200 ลา้ นบาท โดยสนิ เชอ่ื บา้ น มาเปน็ อนั ดบั 1 กวา่ 2,300 ลา้ นบาท และปนี ป้ี ระชาชนสนใจ­ซอ้ื ประกนั ชวี ติ ประกนั ภยั กวา่ 800 ลา้ นบาท เพราะไดท้ ง้ั ความคมุ้ ครอง และผลตอบแท­นทม่ี น่ั คง แถมประหยดั ภาษี ส่วนท่ีมีอดีตรัฐมนตรีบางคนออกมา คัดค้านโครงการน้ี โดยบอกว่าจะมาแย่งก๊าซ ธรรมชาตซิ ง่ึ เปน็ สมบตั ขิ องคนไทย กเ็ ลกิ พดู ได้ แลว้ ครบั เพราะเขาใช­น้ าำ้ มนั ดบิ ปอ้ นเปน็ วตั ถุ ดบิ ไม่ไดใ้ ชก้ า๊ ซอยา่ งทท่ี า่ นเขา้ ใจ ทะลเุ ปา้ นายปอ้ มเพชร รสานนท์ รองกรรมการ­ผจู้ ดั การ ธรุ กจิ สนิ เชอ่ื รถยนต์ ธนาคารธนชา­ต เปิดเผยว่า ได้ปรับกลยุทธ์บริการสินเช่ือ รถยนตเ์ ปน็ ธนชาตไดรฟ์ เนน้ เขา้ ถงึ ลกู คา้ ใหใ้ กลช้ ดิ มากขน้ึ ซง่ึ หวงั ว่าจะทำาให้ยอดสินเช่ือคงค้างจากปัจจุบันท่ีมี 4.4 แสนล้านบาท สามารถทะลเุ ปา้ หมายทต่ี ง้ั ไว้ 4.5 แสนลา้ นบาทภายในส­น้ิ ปนี .้ี เหตุท่ีโครงการน้ีต้องต้ังอยู่ใกล้กับโรง กลน่ั นาำ้ มนั ในปจั จบุ นั โครงการนเ้ี ปน็ โครงการท่ี ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงคือ Advanced Steam Cracker ซง่ึ เปน็ เทคโนโลยเี ฉพาะของเอก็ ซอน ท่ีสามารถนำาน­ำ้ามันดิบมาเป็นสารป้อนเข้า ดังน้ัน วันน้ีเรามาทำาคว­ามรู้จักกับ โครงการน้ีกันว่าคืออะไร เม่ือรู้ข้อมูลแล้วจะ เห็นด้วยหรือไม่ ก็แล้วแต่วินิจฉัยของแต่ละ ท่าน ดีกว่าท่ีจะคัดค้านหรือเห็นคล้อยตามไป จะเปลย่ี น field มาเป็นกูรูด้านพลังงาน หนอ่ ยนะครบั !!!. จากการเงนิ /การคลงั ก็หัดทำาการบ้านเสีย

© PressReader. All rights reserved.