Super GameImprovement Irons

หากมีไม้ประเภทไหนที่น่าจะผิดกฎมากที่สุด มันคือเหล็กที่มีการชดเชยความผิดพลาดมหาศาลนี้ มันทdาให้เกมกอล์ฟง่ายขึ้น สdาหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

เหล็กที่มีการชดเชยความ ผิดพลาดมหาศาลนี้ ทําให้เกมกอล์ฟง่ายขึ้น

callaway big bertha os set of eight / graphite ผู้เชี่ยวชาญ นกั กอล์ฟแต้มต่อสูงต้องการความช่วยเหลือในเหล็กยาวและ กลางมากที่สุด เหล็ก Big Bertha OS มีนํ้าหนกั ทงั สเตนที่ฐานเพื่อให้ จุดศูนย์ถ่วงตํ่าเพิ่มมุมเหินของลูก เหล็กสั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือ เรื่องมุมเหิน จึงวางให้จุดศูนย์ถ่วงค่อยๆสูงขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุม หน้าไม้คพั เฟส (หน้าไม้บางที่ขยายถึงสนั บนและฐานเพิ่มการดีดตัว) ปรบั ปรุงใหม่ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกในเหล็กกลางและยาว

ผู้ทดสอบ (M) เหล็กรุ่นนี้ดูเหมือนให้ระยะไกลกว่ารุ่นอื่นๆในประเภทนี้ (H) เป็นเหล็กที่ให้ความรู้สึกยอดเยี่ยมที่สุด

cleveland launcher hb set of seven / graphite

ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่เหล็กยาวมาจนถึงเวดจ์จะออกแบบคล้ายกบั ไฮบริด ด้วยโครงสร้างกลวง ฐานกว้าง กระดองและด้านหลงั มีความโค้งมน อินเสิร์ทหน้าไม้ทาํ จากเหล็กแข็งสูง ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ได้ไฟลท์บอลสูง และความเร็วลูกเพิ่มขึ้น รูปทรงหัวทนั สมัยกว่ารุ่นก่อนที่เป็นเหล็ก โครงสร้างกลวง ทําให้ดูดีขึ้นตอนจรดลูก แม้เหล็กสั้นจะไม่ดุดนั นกั แต่ก็ ไม่ได้ทําให้เหล็กโครงสร้างกลวงทั้งเช็ตนี้ด้อยความสามารถลงเลย

ผู้ทดสอบ (M) เหล็กใจดีที่มีการชดเชยความผิดพลาดสูง (H) หน้าที่ ของมนั คือขบั เคลื่อนลูก แค่ให้แรงโน้มถ่วงดึงไม้เข้าหาลูก ก็ได้ระยะไกล

cobra f-max/one length set of seven / steel

ผู้เชี่ยวชาญ เหล็กรุ่นนี้ใช้แนวคิดเพื่อเพิ่มความเร็ว อย่างเช่นสวิงเวทและ ก้านที่นาํ้ หนกั เบา ใช้กริปขนาดใหญ่ขึ้น ออกแบบให้มวลนํ้าหนกั อยู่ตํ่า และใช้โครงสร้างหลายๆแบบขึ้นอยู่กบั ลอฟท์ เหล็ก 4-7 มีหน้าไม้ที่ บางทําจากเหล็กสเตนเลส 17-4 เหล็กสั้นใช้เหล็กสเตนเลส 431 ที่ อ่อนนุ่มกว่า ทํารุ่น F-max One Length ออกมาเป็นตัวเลือกพิเศษ โดยทั้งนํ้าหนกั และความยาวของมนั จะเท่าเหล็ก 7

ผู้ทดสอบ (M) ชดเชยความผิดพลาดสูงอย่างไม่น่าเชื่อ จะรู้สึกนํ้าหนกั ที่ อยู่ด้านล่างของหัวเพื่อช่วยให้ลูกลอย (H) มนั อดั แน่นไปด้วยพลงั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.