Wedges

ไม่มี ไม้กอล์ฟ ไหนที่จะผลิตได้ตามสเปค มากกว่าเวดจ์อีกแล้ว ถึงเวลาต้องให้ความสdาคัญต่อเกมลูกสั้น อย่างที่มันควรได้รับ

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

ไม่มีไม้กอล์ฟไหน จะตรงสเปคได้เท่ากบั เวดจ์อีกแล้ว

callaway mack daddy 4

ผู้เชี่ยวชาญ ลกั ษณะของร่องมีสองแบบโดยขึ้นกบั ลอฟท์ ใช้กระบวนการ แบบใหม่สาํ หรบั สร้างผิวหยาบบนหน้าไม้ระหว่างร่อง แทนที่จะกดั ลึกลง บนพื้นเรียบระหว่างร่อง แต่รุ่น MD4 ใช้วิธีกดั ขึ้นมาเป็นสนั นูนเพื่อเพิ่ม จุดสัมผัสและสร้างสปินสําหรบั ช็อตลูกสั้น MD4 ปรบั แต่งได้มากกว่าที่ ผ่านมา (21 ค่า) จากทั้งหมดเก้าลอฟท์และสี่การเจียรฐาน

ผู้ทดสอบ (L) ท่านสามารถเล่นช็อตที่ลูกกระดอนสองครั้งก่อนหยุดได้ (M) ผมชอบที่เบาซ์ทําให้มนั วางแนบสนิทพื้นหลงั ลูก (H) หน้าไม้ เหมือนกระดาษทรายสร้างแรงเสียดทานกบั ลูกได้มหาศาล

cleveland cbx

ผู้เชี่ยวชาญ รปู ทรงหวั ทคี่ ลา้ ยกบั เหลก็ สนั้ ในลอฟทต์ าํ่ และเปน็ แบบเวดจ์ มากขนึ้ ในลอฟทส์ งู ชว่ ยใหเ้ วดจเ์ หลา่ นกี้ ลมกลนื กบั ชดุ เหลก็ นอกจาก

กา้ นนาํ้ หนกั เบาแลว้ การกระจายนาํ้ หนกั สรู่ อบนอกชว่ ยเพม่ิ การชดเชย ความผดิ พลาดและฐานทกี่ วา้ งและเลน่ งา่ ย สว่ นอนื่ ๆทเี่ พมิ่ เขา้ มา เชน่ เทคโนโลยรี อ่ งระดบั ทอ็ ปและสรา้ งผวิ หยาบของหนา้ ไมแ้ บบไมโครมลิ

ผู้ทดสอบ (L) แม้รูปลกั ษณ์อาจไม่สวยงามมากนกั แต่ทุกอย่างของเวดจ์ นี้ช่วยให้ท่านทําผลงานได้ดีที่รอบๆกรีน (M) ฐานที่กว้างช่วยให้ขึ้นจาก บงั เกอร์ทรายได้ทุกสถานการณ์ (H) แม้จะตีฉึกแต่ลูกก็ยงั ไปถึงกรีน

cleveland rtx-3

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นเวดจ์ที่วางจุดศูนย์ถ่วงให้ตรงกึ่งกลางหน้าไม้ ซึ่งทําได้ เพราะการประหยดั นํ้าหนกั จากการออกแบบคอไม้ ทําให้ได้ความรู้สึก สมํ่าเสมอขึ้น มนั ยงั ช่วยเพิ่มการควบคุมระยะ, ความแม่นยําและระดบั สปิน ส่วนสปินที่เพิ่มเข้ามาเกิดจากการออกแบบร่องแบบใหม่ และการ ชุบแข็งผิวที่หยาบขึ้นเมื่อลอฟท์สูงขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) ผมสามารถตีช็อตได้อย่างที่ใจคิด มนั เล่นได้หลากหลาย มาก (M) ลูกออกจากหน้าไม้อย่างนุ่มนวลและควบคุมได้ (H) สีผิวช่วย ลดแสงสะท้อน หัวเวดจ์ตอบสนองได้ดีต่อการปรบั เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย

cobra king black

ผู้เชี่ยวชาญ คอบราทําให้หน้าไม้ของเวดจ์หนาขึ้น เพราะพวกเขาเชื่อ ว่าการมีวัสดุมากขึ้นในบริเวณที่ตียิ่งทําให้ได้ความรู้สึกดีขึ้น บริเวณของ หน้าไม้ที่หนาที่สุดจะหนากว่าเวดจ์รุ่นก่อนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการสั่น สะเทือนที่ให้ผลดีตอนปะทะลูก การกลึงหน้าไม้ด้วยรูปแบบที่ต่างกนั ช่วย เพิ่มการสปินสําหรบั ลูกสั้น

ผู้ทดสอบ (L) มนั ไม่ตดั ผ่านทรายได้มากเท่ากบั ความนุ่มนวลที่ให้ตอนตี ผ่านทราย (M) มนั ใหญ่เพียงพอแต่ไม่ถึงกบั เทอะทะ (H) ชอบการ ทํางานของมนั เงียบแต่ให้ผลลพั ธ์ในทางที่ดี

mizuno s18

ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อลอฟท์สูงขึ้น มวลนํ้าหนกั จะขยบั ขึ้นด้านบนของใบ เป็นการยกจุดศูนย์ถ่วงขึ้น เกิดผลตามมาสองอย่างที่นกั กอล์ฟชอบมาก สําหรบั เวดจ์องศาสูง คือการควบคุมไฟลท์และเพิ่มสปิน ส่วนความ โดดเด่นด้านอื่นๆ มิซูโนก็มีครบ เช่น ร่องและการเจียรฐานที่เปลี่ยน ตามลอฟท์ ใช้วัสดุเหล็กคาร์บอนที่ผสมโบรอนเพื่อเพิ่มความทนทาน

ผู้ทดสอบ (L) รูปทรงกะทดั รดั และสวยงาม ทําผลงานดีมากที่รอบๆกรีน ตีออกจากบงั เกอร์ได้ง่าย (M) ตีออกจากไลแย่ๆได้อย่างน่าทึ่ง

(H) ผิวหน้าไม้กบั ร่องมีความขดั แย้งอย่างสวยงาม

mizuno t7

ผู้เชี่ยวชาญ เวดจ์ฟอร์จที่ทําจากเหล็กคาร์บอนผสมโบรอน ความแข็ง ของวัสดุช่วยให้สามารถรีดหน้าไม้ของเหล็กให้บางยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระยะ แต่สําหรบั เวดจ์ ความแข็งของมนั มาช่วยทําให้ร่องที่แปรผนั ตามลอฟท์ สามารถออกแบบให้ขอบร่องมีความแม่นยํายิ่งขึ้น รูปทรงหัวก็เปลี่ยน ตามลอฟท์ด้วย โดยขอบคมหน้าจะตรงขึ้นในลอฟท์ตํ่าซึ่งดีสําหรบั ช็อต เต็มวง และมนโค้งขึ้นในลอฟท์สูงเพื่อง่ายสําหรบั การตีเปิดหน้าไม้

ผู้ทดสอบ (L) ควบคุมได้ดีมาก (M) ปลายใบแคบช่วยในการตีแต่งช็อต (H) ให้เสียงที่เข้มข้น ลูกหยุดตรงจุดที่ต้องการอย่างแม่นยํา

ping glide 2.0

ผู้เชี่ยวชาญ มนั มีขอบร่องที่คมกว่าเวดจ์ทุกรุ่นที่ผ่านมาของปิง ร่องสร้าง สปินสูงกว่ารุ่น Glide ดั้งเดิม เนื่องจากการกลึงของร่องที่เที่ยงตรง แม่นยําขึ้นและจบั ลูกดีขึ้น มีเจียรฐานสี่แบบให้เลือกจากแคบ (เหมาะ สําหรบั เกมลูกสั้น) มาถึงเจียรฐานกว้าง (สําหรบั ตีกดั ดิวอทมากขึ้นของ นกั กอล์ฟที่ต้องการการชดเชยความผิดพลาดมากขึ้น)

ผู้ทดสอบ (L) เป็นไม้ช่วยลดความเสียหายของสกอร์ ช่วยเหลือเกมลูก สั้นของคนที่ยงั ไม่เก่งนกั (M) ผมตีเปิดหรือปิดหน้าไม้ได้ง่าย แม้ฐาน มนั จะกว้างก็ตาม (H) ตีกดั ทรายในปริมาณที่เหมาะสม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.