Drivers

ไม่ว่าท่านจะอยากได้ไดรเวอร์ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ หรือไดรเวอร์แบบเรียบง่าย? แต่ไม่ว่าจะแบบไหน ช็อตผิดพลาดของท่าน จะไม่เสียหายมากเหมือนเดิม

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

ไม่ว่าแบบปรบั แต่งได้เต็มที่ หรือแบบเรียบง่าย มนั ก็จะ ไม่เสียหายมากเหมือนเดิม

callaway gbb epic/sub zero/star

ผู้เชี่ยวชาญ มีการเพิ่มการดีดตัวของหน้าไม้ แท่งไททาเนียม สองอนั หลงั หน้าไม้ทําหน้าที่ยึดกระดองและฐาน ทําให้การ ดีดหน้าไม้เวลาปะทะลูกจํากดั อยู่ในบริเวณของหน้าไม้ ผล คือได้ความเร็วลูกสูงสุดจากทั่วบริเวณของหน้าไม้ที่กว้างขึ้น กระดองและฐานที่เป็นไททาเนียมนํ้าหนกั เบาทําให้สามารถ ใส่ก้อนนํ้าหนกั ที่ปรบั เลื่อนไปมาได้ตรงส่วนท้ายของรุ่น มาตรฐาน และใส่ที่ด้านหน้าและท้ายของรุ่น Sub Zero ที่ให้ สปินตํ่า รุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดคือ Star ซึ่งก้านเบากว่าทั่วไปถึง หนึ่งในสามเพื่อเพิ่มความเร็วสวิง

ผู้ทดสอบ (L) ไดรฟได้ไฟลท์บอลเหมือนเดิมครั้งแล้วครั้ง เล่า (M) รู้สึกได้ถึงความสมดุล (H) รูปทรงของมนั บ่งบอก ถึงประสิทธิภาพ ให้เสียงที่ดงั แต่นุ่มนวลเหมือนกํามะหยี่

callaway rogue/sub zero/draw

ผู้เชี่ยวชาญ Rogue มีกระดองทําจากคาร์บอนไทรแอกเชียล ทําให้ได้ค่าชดเชยความผิดพลาดสูง โครงสร้างภายในชนิด เจลเบรก มีนํ้าหนกั เบาลง 25 เปอร์เซ็นต์ ให้พลงั โดยแท่ง ไททาเนียมสองอนั หลงั หน้าไม้ที่เชื่อมกระดองกบั ฐาน ทําให้ หัวมีความเสถียรเพื่อให้ช็อตผิดพลาดแต่ลูกยงั คงมีพลงั เหมือนช็อตที่โดนกลางหน้าไม้ นํ้าหนกั ที่ประหยดั ได้ยงั ถูก นําไปใช้เพื่อเพิ่มค่าชดเชยความผิดพลาดในทั้งสามรุ่น รวม ทั้งรุ่น Sub Zero ที่ควบคุมสปินได้และปรบั นํ้าหนกั ที่ฐานได้ ส่วนรุ่น Draw ปรบั นํ้าหนกั ที่โคนเพื่อให้เกิดวิถีดรอว์

คdาวิจารณ์ (L) มนั เสถียรมาก ตอนปะทะลูกไม่สูญเสีย

พลงั งานเลย (M) ลูกทะยานแหวกอากาศ (H) กระดอง สวยงาม ทรงพลงั แต่เสียงไม่ดงั มาก

cobra king f8/f8+

ผู้เชี่ยวชาญ คอบราใช้เครื่องจกั รที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อกลึงอินเสิร์ทหน้าไม้จากไททาเนียม ช่วยประหยดั นํ้าหนกั และได้หน้าไม้ที่โค้งละเอียดอ่อนเพื่อเพิ่มความเร็ว และมุมเหินในช็อตที่ผิดพลาด รุ่น F8 ให้มุมเหินสูง และรุ่น F8+ ให้สปินตํ่า ทั้งสองมีกระดองคาร์บอนคอมโพสิท นํ้าหนกั เบา หมุดนํ้าหนกั สไลซ์ได้ที่ฐาน (รุ่น F8 ป้องกนั สไลซ์ รุ่น F8+ ควบคุมสปิน) คอไม้ปรบั ได้ในช่วง 3 องศา หัวเดียวจึงเหมาะสําหรบั นกั กอล์ฟทุกคน

ผู้ทดสอบ (L) ผมชอบเสียงเบาของมนั (M) นุ่มนวลแต่ ตอบสนองดีมาก (H) หน้าไม้สวยงามจนนกั กอล์ฟฝีมือปาน กลางต้องอยากลอง

ping g400/lst/sft/max

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสี่รุ่นของตระกูล G400 ประกอบด้วยรุ่น มาตรฐาน รุ่นสปินตํ่า LFT รุ่นป้องกนั สไลซ์ SFT และรุ่นหัว ขนาดใหญ่ MAX ที่สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเสถียร ด้วยรูปทรงที่ใหญ่จากด้านหน้ามาถึงท้ายและกระดองที่บาง พร้อมกบั หมุดนํ้าหนกั ทงั สเตนที่อยู่ลึกในฐาน แม้ว่าทั้งหมด ยกเว้นรุ่น MAX จะมีขนาดเล็กกว่า G-series ทุกรุ่มมีสนั นูนบนกระดองช่วยให้หัวขนาดใหญ่สามารถแหวกกระแส อากาศได้ง่ายเหมือนไดรเวอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งในสาม

ผู้ทดสอบ (L) ผมตีโดนปลายอย่างจงั แต่ลูกยงั อยู่ในแฟร์เวย์ ตีให้ตรงและไกลได้ง่าย (M) รูปทรงหัวไม้เป็นกรอบให้กบั ลูกตอนจรดเหมือนเชิญชวนให้หวด (H) ปะทะแน่นเหมือน รุ่น SFT ให้ไฟลท์บอลโด่งและชดเชยความผิดพลาดสูง

taylormade m3/440

ผู้เชี่ยวชาญ ขอให้ลืมไปก่อนว่า M3 เป็นไดรฟเวอร์ที่ปรบั แต่งได้มากถึง 13,000 ค่า ให้ลืมแผงคาร์บอนคอมโพสิทที่ กระดองและฐานที่บางกว่าและนํ้าหนกั เบากว่ารุ่นสองปีก่อน ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่แตกต่างจริงๆคือหน้าไม้ “ทวิสต์ เฟส” ที่ได้แรงบนั ดาลใจจากการศึกษาช็อตกว่าครึ่งล้านช็อต เทย์เลอร์เมดเชื่อว่าหน้าไม้แบบดั้งเดิมไม่เหมาะกบั นกั กอล์ฟ ฝีมือทั่วไป จึงได้ปรบั หน้าไม้ใหม่ให้เป็นแบบโค้งบิด จาก ส่วนบนของปลาย (เปิดมากขึ้น) มาที่ด้านล่างของโคน (ปิด มากขึ้น) เพื่อช่วยให้ช็อตตรงขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) มนั ให้เสียงที่หนกั แน่นและมีพลงั (M) แค่ ปรบั หมุดนํ้าหนกั ที่ด้านท้ายก็เปลี่ยนไฟลท์บอลให้ดีขึ้นทนั ที (H) เหมือนว่าพลงั ทั้งหมดในหัวไม้ถูกส่งไปยงั ลูก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.